Hersteld Hervormde Kerk

Die Hersteld Hervormde Kerk is 'n kerkverband met 59 532 lede (2017), wat bestaan uit 118 kerke wat almal in Nederland geleë is. Die kerkverband bestaan uit gereformeerde kerke wat hoofsaaklik het ontstaan uit die Nederlandse Hervormde Kerk in 2004 en wat almal die Drie Formuliere van Enigheid as belydenisskrifte onderskryf. Die Drie Formuliere van Enigheid is die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls. Die kerkverband handhaaf die Calvinistiese lewensbeskouing en aanvaar die gesag van die Bybel oor alle dinge. Die kerkverband is een van die mees konserwatiewe van al die gereformeerde kerkverbande in Nederland.

Hersteld Hervormde Kerk, Staphorst.