Kategorie:AS1-onderhoud: location

Bladsye in hierdie kategorie gebruik waarskynlik die location/place/publication-place-parameters in aanhalingssjablone om 'n bladsy in 'n bron aan te dui. Hierdie parameters is gereserveer vir fisiese publikasieplekke, bv. die naam van 'n stad. Om 'n bladsy in 'n bron aan te dui, gebruik eerder die page/pages-parameters, bv. pages=bl. 15-20 of page=bl. 10 i.p.v. location=bl 10.