Verskil tussen weergawes van "Volksraad van Suid-Afrika"

Die kiesers in die [[Oranje-Vrystaat (provinsie)]], [[Transvaal (provinsie)|Transvaal]] en [[Suidwes-Afrika]] moes gekwalifiseer word wit mense, die hele tyd toe dié gebiede is in die Volksraad verteenwoordig.
 
=== Kaapse franchisestemreg ===
Die Kaap die Goeie Hoop het 'n franchisestemreg gehad wat gebaseergegrond iswas op eiendomeiendoms- en loon kwalifikasiesloonkwalifikasies, oop vir mense van alle rasse. Teen die tyd van die Nasionale Konvensie in 1908, wat die terme van wat die [[Suid-Afrika-wet]] Wetopgestel is opgestelhet, iswas 22. 784 inheemseswart en bruin personemense uit 'n totaal van 152. 221 kiesers geregtig Kaapom in verkiesingsKaapland te stem.
 
Van 1930, af het die tradisionele Kaapse franchisestemreg net geraakbetrekking nie-blankegehad op gekleurde kiesers. DieToe 1929vroue enin 1930 uitbreidingsstemreg vankry, witwas stemregdit isnet nievan toegestaantoepassing ​​aanop die nie-blanke meerderheidvroue sodat die aandeel van gekleurde kiesers aan die bevolkingtotaal eensklaps gehalveer is.
 
Tot 1937 is 'n klein aantal swartes in die Kaap ingesluit op die gemeenskaplike kieserslys. OnderIngevolge die Naturelle Wet (1936) wasis drie wit lede verkies swart kiesers te verteenwoordig in die provinsie, metmaar die kieserslys wordis beperk tot slegs 11. 000. Swart en bruin kiesers is egter uitgesluit van die berekening van Kaapland se getal setels. Net blanke volwassenes is hiervoor getal, wat tot gevolg gehad het dat Kaapland se getal kiesers per kiesafdeling hoër was as dié in die ander drie provinsies.
 
Net so is die bruin kiesers in die [[Kaapprovinsie]] is van die algemene (of algemene rol) verwyder, onder die Afsonderlike Verteenwoordiging van Kiesers Wet 1951, hoewel die Wet gedurende die Kleurlingsogenaamde [[Kleurlingstemregvraagstuk]] uitgedaag stem grondwetlike krisisis en niedit heeltemalgelei afgedwinghet totdattot die'n lateregrondwetlike 1950's,krisis. dieEers laastein jaar153 tehet sienbruin nie-blankeskiesers deelvir teoulaas neem inaan 'n algemene verkiesing indeelgeneem. 1953Daarna Bruinhet kiesersvier tewit voldoenLV's aandie kwalifikasiesbruin isbevolking daarnavan gegee1958 viertot wit1970 LPin tussendie 1958Volksraad en 1970verteenwoordig. Hierdie sitplekkesetels is afgeskaf in 1968 deur die Afsonderlike Verteenwoordiging van Kiesers Wysigingswet, (1968, uitgevaardig op namens die [[Eerste Minister van Suid-Afrika|Eerste Minister]] [[John Vorster]]). Dit verwyderhet alle politieke verteenwoordiging vir nie-blankes in die Suid-Afrika;Afrikaanse [[Indiërs]]parlement hetvan noggekleurdes nooitafgeskaf enigetot parlementêremet verteenwoordigingdie instelling van die Driekamerparlement.
 
=== Natal Franchise ===
84 822

wysigings