Verskil tussen weergawes van "Konsonant"

227 grepe bygevoeg ,  2 jaar gelede
Vetdruk bygevoeg ter verheldering.
(Vetdruk bygevoeg ter verheldering.)
 
* 'n Konsonantletter word verdubbel indien dit tussen twee vokaalletters optree en die eerste vokaal (met uitsondering van [i], [u] en [y]) kort is en die hoofklem dra.
 
abba, vodde, effens, giggel, liggaam
a'''bb'''a, vo'''dd'''e, e'''ff'''ens, gi'''gg'''el, li'''gg'''aam
 
* 'n Konsonantletter wat tussen 'n kort [i], [y] of [u] en 'n volgende vokaalletter staan, word nie verdubbel nie.
** brie'''f'''ie, fami'''l'''ie, kie'''l'''ie, ti'''p'''e
** briefie, familie, kielie, tipe
** bru'''t'''o, minu'''t'''e, ru'''s'''ie
** bruto, minute, rusie
** groe'''t'''e, moe'''d'''er, moe'''n'''ie, oe'''f'''en
** groete, moeder, moenie, oefen
** geu'''t'''e, kreu'''k'''el, leu'''s'''e
** geute, kreukel, leuse
 
* 'n Konsonantletter wat tussen 'n diftong en 'n vokaalletter staan, word nie verdubbel nie.
 
anys, duisend, eina, kabouter, meisie
a'''n'''ys, dui'''s'''end, ei'''n'''a, ka'''b'''ou'''t'''er, mei'''s'''ie
 
* Indien die grondwoord eindig op 'n enkele konsonantletter, voorafgegaan deur 'n lang, beklemtoonde vokaal, word daardie konsonantletter nie in afleidings van die grondwoord verdubbel nie.
** formaat - formateerforma'''t'''eer, profeet - profeteerprofe'''t'''eer, vokaal, vokaliseervoka'''l'''iseer.
** Let ook op die spelling van baseer (uit basis), faseer (uit fase) en kontroleer (uit kontrole).
 
* As 'n woord op 'n '''s''' eindig (soos bos of fluks) en met 'n woord of woorddeel verbind word wat met 'n '''s''' begin (soos slaper, of -ste), word albei '''s'''<nowiki/>'e behou.
** bo'''ss'''laper, dan'''ss'''koene, hal'''ss'''noer
** bosslaper, dansskoene, halssnoer
** fluk'''ss'''te, lak'''ss'''te, skaar'''ss'''te
** fluksste, laksste, skaarsste
 
 
== Eksterne skakels ==
* {{Wikt-inlyn|konsonant}}
 
 
== Bronne ==
430

wysigings