Wikipedia:Neutrale standpunt-riglyne: Verskil tussen weergawes

Dus is bevestigbaarheid (verifieerbaarheid), behoorlike aanhalings en neutrale bewoording ''nodig maar nie voldoende'' om 'n Neutrale Standpunt te verseker nie. Dit is belangrik dat die verskeie standpunte aangaande die onderwerp en die onderwerp in sy geheel op 'n gebalanseerde manier aangebied word en dat elkeen opgesom word ''soos die voorstanders van daardie standpunt dit sou doen tot die beste van hulle vermoë''.
 
=== ExpertiseKennis ===
<!--moet nog vertaal word
Oor vele wetenskaplike, tegniese of sosiale probleme kan verskillende menings gehuldig word deur kenners op die gebied. Wikipedia behoort alle standpunte te rapporteer; dit behoort egter in verhouding gedoen te word tot die geloofwaardigheid van die kenners wat die verskeie standpunte huldig.
 
Die dekking van 'n standpunt behoort ook rofweg verband te hou met die aantal kenners wat elke standpunt ondersteun. Standpunte wat deur 'n betekenisvolle minderheid gehuldig word moet ook ingesluit word, maar behoort nie meer of net soveel dekking as die meerderheidsiening te geniet nie. Deur dit te doen kan die mate van omstredenheid oordryf word. Standpunte wat deur 'n baie klein minderheid gehuldig word kan moontlik nie insluiting regverdig nie.
=== Expertise ===
 
Een mate van 'n standpunt se belangrikheid is die geloofwaardigheid van die kenners wat die standpunt huldig. Wat maak 'n kenner geloofwaardig? Sommige oorwegings sluit in:
On many scientific, technical or social problems, different points of view may be held by different experts. Wikipedia should report all major points of view; however, it should do so in proportion to the credibility of the experts holding the various theses.
 
* Die reputasie van die kenner, die reputasie van die tradisie waarin hy/sy werk, die reputasie van die groep of instelling vir wie die kenner werk
Coverage should also be roughly in proportion to the number of experts holding each view. Views held by a significant minority should be included, but should not be given as extensive coverage as majority views. To do so would overstate the extent of controversy. Views held by only a tiny minority of experts may not merit inclusion.
* Die uitlate waar die kenner sy standpunte bekend maak (d.w.s. Akademiese joernale met eweknie oorsig of 'n eie opinie wat gepubliseer word sonder oorsig of 'n selfgepubliseerde werk)
* Of die kenner die algemeen erkende metodes gebruik wat in sy vakgebied geld of heeltemal verskillende tegnieke.
* Of die kenner se spesialisasie ooreenstem met die onderwerp onder oorweging
* Of die kenner reageer op kritiek aldan nie
* Of die kenner geloofwaardige ondersteuning geniet vir sy/haar aansprake
* Of die kenner se standpunt in 'n afsonderlike artikel tuishoort (bv., [[ewolusie]] teenoor [[skeppingsleer]])
 
<!--moet nog vertaal word
One measure of a view's importance is the credibility of the experts who hold that view. What makes an expert credible? Some criteria include:
 
* The reputation of the expert, the reputation of the tradition within which he or she works, the reputation of the group or institution for which the expert works
* The venues in which the expert propounds his or her views (e.g., peer-reviewed academic journals as compared with [[op-ed]] columns or [[WP:SPS|self-published]] outlets)
* Whether the expert uses the common methods of the field or completely different ones
* Whether the expert's disciplinary specialization matches the topic at hand
* Whether the expert has responded to criticisms or has failed to do so
* Whether the expert has reputable supporters of his or her claims
* Whether the expert's point of view belongs in a different article (e.g., [[evolution]] vs. [[creationism]])
 
In other words, an idea's popularity ''alone'' does not determine its importance. Few people may know that a belief is wrong, but sometimes that is because most are unaware of the evidence against it. If you are not an expert in a subject yourself, your intuition that an article is biased may not be reliable. Keep an open mind and ask others about the evidence.
8 945

wysigings