Gewone breuke

’n Breuk is een deel van ’n hele en word geskryf met een getal bo ’n ander getal bv. ’n Breuk is dus altyd kleiner as 1.

Ons dui breuke aan deur die volgende skryfwyse te gebruik:

Gewone breuk skryf.png

In ’n breuk soos  noem ons die syfer onder die lyn die noemer van die breuk. Dit dui aan in hoeveel gelyke dele die hele of versameling (groep) voorwerpe verdeel is:

Noemer-teller.png

Die syfer bo die lyn word die teller genoem. Dit dui aan hoeveel van die gelyke dele geneem of ingekleur word.

Noemer-teller2.png

Dus: In Is 3 die teller en 5 die noemer.

Vergelyk en ordening van gewone breukeWysig

Vergelyk breuke met dieselfde noemersWysig

As twee breuke se noemers dieselfde is, is dit maklik om te bepaal of die eerste breuk <  (kleiner as) ;> (groter as) of = (gelyk aan) is aan die tweede breuk bv:

  •   (7 is kleiner as 11)
  •   (6 is groter as 3)
  •   (3=3)

Vergelyk breuke met verskillende noemersWysig

As twee breuke se noemers verskil kan ons een van twee maniere gebruik om te bepaal of die eerste breuk <  (kleiner as) ;> (groter as) of = (gelyk aan) is aan die tweede breuk

BreukmuurWysig

Eerste manier is om gebruik te maak van ’n breukemuur.

Ons sien hieronder dat  

Ons sien hieronder dat  

Tellers met mekaar vergelykWysig

Die tweede manier om die twee breuke se ekwivalente breuke te vind en die tellers met mekaar te vergelyk:

Vergelyk die twee breuke   en   met mekaar.

  • Kyk na die noemers:

                  Die noemers van die twee breuke verskil van mekaar. (4 en 6)

  • As die noemers verskil, skryf ekwivalente breuke neer waar die noemers dieselfde is.
  • 12 is die kleinste gemene veelvoud waarin 4 en 6 albei kan deel.
  • 12 gaan as gemene noemer vir albei breuke gebruik word

  en    

  • Vergelyk nou die tellers:  
  • As die noemers dieselfde is, kan ons die twee breuke nou met mekaar vergelyk.

  dus is  

Optelling en aftrekking van BreukeWysig

Optel en aftrek van gewone BreukeWysig

Optelling van breuke met dieselfde noemersWysig

Die optelling van breuke met dieselfde noemers vind op dieselfde manier plaas as die optelling van gewone getalle.

As ons byvoorbeeld    bymekaar moet tel, tel ons slegs die tellers bymekaar en nie die noemers nie. Omdat die noemers vir ons sê in hoeveel gelyke dele die hele verdeel is, kan ons dit nie bymekaar tel nie. Die tellers sê hoeveel van die gelyke dele daar onder bespreking is en ons kan dit bymekaar tel.

So:     =  (3 sewendes + 2 sewendes = 5 sewendes)

Met behulp van ’n getallelyn word dit baie duidelik.

Ons kan die bewerking ook met 'n figuur voorstel:

Aftrekking van breuke met dieselfde noemersWysig

Soos by optelling van breuke met dieselfde noemers, geskied aftrekking van breuke met dieselfde noemers ook soos aftrekking by gewone getalle.

As    van    afgetrek moet word, word slegs die 3 van die 4 afgetrek, terwyl die noemers dieselfde bly.

  ( 4 vyfdes – 3 vyfdes = 1 vyfde)

Op ’n getallelyn lyk die bewerking so:

Die bewerking kan ook met behulp van ’n figuur voorgestel word

Optelling van breuke met verskillende noemersWysig

Breuke waarvan die noemers nie dieselfde is nie, kan ook bymekaar getel word. Dit kan gedoen word deur die noemers van die breuke na dieselfde noemer te herlei.

VoorbeeldeWysig

Tel   en   bymekaar.

OplossingWysig

Herlei   na agtstes, want dan is albei breuke se noemer 8.

Vermenigvuldig dus die teller en die noemer van   met 2.

  

Tel die twee breuke gewoonweg bymekaar:

  

Die bewerking kan met behulp van ’n figuur voorgestel word:

Tel   en   bymekaar.

OplossingWysig

Hier moet beide die noemers van   en    na ’n gemeenskaplike noemer herlei word. ’n Gemeenskaplike noemer kan verkry word deur die noemers met mekaar te vermenigvuldig.

Die gemeenskaplike noemer is 10 (2 x 5)

Beide   en   moet dus na tiendes herlei word:

 

en

 

Optelling vind nou gewoonweg plaas:

 

Die bewerking kan soos volg met behulp van ’n figuur voorgestel word:

Aftrekking van breuke met verskillende noemers.Wysig

Soos by die optelling van breuke met verskillende noemers, moet die noemers van die breuke van ’n aftreksom ook na ’n gemeenskaplike noemer herlei word voordat daar afgetrek kan word.

Trek   van   af.

OplossingWysig

Herlei   na agtstes, want dan is albei breuke se noemers 8.

  

Trek nou gewoonweg af:

  

Die bewerking kan so met behulp van ’n figuur voorgestel word:

Trek   van   af.

OplossingWysig

Hier moet albei die noemers van   en    na ’n gemeenskaplike noemer herlei word. ’n Gemeenskaplike noemer kan verkry word deur die noemers van   en   met mekaar te vermenigvuldig.

Die gemeenskaplike noemer is 6 (2 x 3)

Beide   en   moet dus na sesdes herlei word.

 

en

 

Trek nou gewoonweg af:

 

Die bewerking kan met behulp van ’n figuur soos volg voorgestel word:

Optel van gemengde getalleWysig

Wanneer gemengde getalle bymekaar getel word, word die heelgetalle eers opgetel en dan die breuke.

Optelling van gemengde getalle waarvan die breuke dieselfde noemer het, sonder oordrag na heles.

VoorbeeldWysig

Tel   by  .

OplossingWysig

 

 

  (Want  

Optelling van gemengde getalle waarvan die breuke dieselfde noemer het, met oordrag van heles.

VoorbeeldWysig

Tel   by  

OplossingWysig

 

 

 

Optelling van gemengde getalle as die noemers van die breuke verskil, sonder oordrag na heles.

Tel   by  

OplossingWysig

 

 

 

 

Optelling van gemengde getalle as die noemers van die breuke verskil, met oordrag na heles.Wysig

VoorbeeldWysig

Tel   by  

OplossingWysig