Lys van regswetenskaplike vakbegrippe

Wikimedia lysartikel

Die artikel bevat 'n lys van regswetenskaplike vakbegrippe. Regswetenskaplike vakbegrippe omvat die terminologie wat deur regspraktisyns in die uitoefening van hulle beroep gebruik word.


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Sien ook

AWysig

 • Aanranding
 • Aanspreeklikheid
 • Aanspreeklikheidsvereistes
 • Abduksie
 • Aberratio iuctis
 • Aborsie
 • Absolute aanspreeklikheid
 • Accessio
 • Actio fiduciae
 • Actio furti
 • Actio libera in causa
 • Actio venditi
 • Actus reus
 • Afskramming van die hou
 • Afskrikkingsteorie
 • Afpersing
 • Aksie
 • Amptelike bevoegdheid
 • Animus furandi
 • Animus hostilis
 • Animus iniurandi
 • Antesendente aanspreeklikheid

BWysig

 • Bedrog
 • Beëdigde verklaring
 • Begunstiging
 • Belastering
 • Besit
 • Beskuldigde
 • Bewys
 • Bewyslas
 • Boete
 • Bona fides

CWysig

 • Communio
 • Condictio furtiva
 • Condictiones
 • Contractus re innominati
 • Corpus
 • Cura

DWysig

 • Daad
 • Delik
 • Deliktereg
 • Diefstal
 • Dood
 • Doodslaan
 • Dronkenskap

EWysig

 • Edik
 • Eienaar
 • Eiendomsreg
 • Erf
 • Erfgenaam
 • Erfreg
 • Error in objecto

FWysig

 • Fama
 • Fiduciae
 • Furtum
 • Furtum manifestum

GWysig

 • Goeie trou

HWysig

 • Handeling
 • Handelsreg
 • Hoogverraad

IWysig

 • Infamia
 • Inheemse reg
 • Iniuria
 • Integriteit
 • Internasionale Privaatreg

JWysig

KWysig

 • Kontrak
 • Kontraktereg
 • Kuratele
 • Kurator

LWysig

 • Lewering
 • Lex Acquila
 • Liggaamlike saak

MWysig

 • Mede-eiendom
 • Meineed
 • Mens rea
 • Moord

NWysig

 • Negotiorum gestio

OWysig

 • Ongeregverdigde verryking
 • Onregmatige daad
 • Onroerende goed
 • Opset
 • Oorsaaklikheidsvereiste

PWysig

 • Pactum fiduciae
 • Paterfamilias
 • Pecus
 • Personereg
 • Persoon
 • Persoonlikheid
 • Persoonlikheidskrenking
 • Pignus
 • Poging
 • Poena
 • Praetor
 • Privaatreg

QWysig

RWysig

 • Rapina
 • Regspersoon
 • Rei vindicatio
 • Roerende goed
 • Romeinse reg
 • Romeiins-Hollandse reg
 • Roof

SWysig

 • Saakbeskadiging
 • Saakwaarneming
 • Sakereg
 • Selfverdediging
 • Skadevergoeding
 • Skuld
 • Smartegeld
 • Straf
 • Strafreg
 • Sub poena

TWysig

 • Tutela

UWysig

 • usus fructus

VWysig

 • Vennoot
 • Vennootskap
 • Verryking
 • Vervalsing
 • Voog
 • Voogdy
 • Vrugafdrywing
 • Vruggebruik

WWysig

 • Waardigheid
 • Wanvoorstelling
 • Wederregtelik

XWysig

YWysig

ZWysig