Mededingingskommissie

Die Mededingingskommissie is een van die drie liggame verantwoordelik vir die implementering van die Mededingingswet No 89 van 1998. Die ander twee liggame is die Mededingingstribunaal en die Mededingingsappélhof. Die Mededingingskommissie is gemoeid met die ondersoek en goedkeuring van samesmeltings en oornames asook sakepraktyke wat teen-mededingend mag wees.

Die meeste ondersoeke behels die bepaling van die markmag van 'n firma (d.i. sy vermoë om prys basies onafhanklik van ander partye vas te stel) en hoe 'n bepaalde transaksie of praktyk markmag verhoog. Die verkryging van markmag is nie gewoonlik op sigself onwettig nie, solank die markmag nie op onreëlmatige wyse verkry word nie. 'n Voorbeeld van 'n onregmatige verhoging van markmag sou wees waar 'n firma sy bestaande markmag gebruik om ander firmas toegang tot 'n mark te ontsê om sodoende meer markmag te bekom.

Markmag word tradisioneel gemeet deur middel van die markaandeel van die firma wat ondersoek word. Daar is egter toenemend 'n verskuiwing (in Suid-Afrika, maar veral in Europa) na 'n effek-gebaseerde benadering waar praktyke en transaksies beoordeel word o.g.v. die effek op die mark eerder as deur bloot markmag as indikator vir moontlik skadelike transaksies of praktyke te gebruik. Dit beteken dat selfs betreklik groot maatskappye transaksies met mekaar mag aangaan of sekere gedrag mag openbaar en dat dit nie noodwendig as teen-mededingend gesien sal word nie.

In mededingingsbeleid kom die reg en die ekonomie direk met mekaar in kontak en ekonome en regslui werk gewoonlik nou saam in mededingingsake: regslui hanteer die tegniese regsaspekte van 'n saak terwyl ekonome hulle bystaan met spesialiskennis omtrent die werking van 'n betrokke mark.

Eksterne skakels wysig