Verskil tussen weergawes van "NG gemeente Roodekrans"

geen wysigingsopsomming nie
({{skrap}})
'''Wat is 'n visie?''' Daar is baie verskillende standpunte oar wat 'n visie is. Ons kan by. se dat 'n visie 'n ''belvdenis'' oor God is en oor wat Hy in en deur ons wi! doen. Sommiges se dat 'n visie ''God se droom'' vir 'n spesifieke gemeente en gemeenskap is wat Hy in die harte van Sy kinders Ie. Ander beklemtoan weer dat visie te doen het met watter soort gemeente die gemeente wi! wees, m.a.w. die visie bepaal die gemeente se ''identiteit'' Sommige se dan dat die visie 'n gemeente se 'korporatiewe selfbeeld<sup>l</sup> beskryf. Ander beklemtoon weer dat 'n visie praktiese betekenis moet he vir die ''konteks'' waarin die gemeente leef. Iemand het al die elemente saamgevat en gese 'n visie laat die gemeente in 3 rigtings kyk:
 
=> Opkyk na God ''(belydenis/droom)''
 
=> Inkyk na onsself as gemeente ''(identiteit)''
 
=> Wegkyk na die omstandighede rondom ons. ''(konteks)''
 
'''''Maar hoe het die proses van visievorming in Roodekrans verloop?'''''
Aspekte van LEWE word hier bygevoeg naamlik:
 
=> Wie moet betrokke wees? Die Iiggaam is ek en jy - 1 Kor. 12:27 => Lewe deur Sy wil te doen! Eer van God - Fil. 1:27 + Kol. 1:10 => Evangelisasie - Woord van God uitdra - Fil. 2:15b-16a
 
=> Eensgesindheid met God - Fil. 2:2
 
'''Vrede bring LEWE! (15-17 Nov. 1991)''' 'n Kerngroep bestaande uit die drie leraars, 5 ouderlinge en 'n diaken gaan kamp saam by Vrede. Hier word saam gebid, gepraat en geformuleer aan die visie. Die geboorte van ons visie vind plaas:
'''Visie 'ROODEKRANS LEWE' 'n werklikheid (27 Nov. 1991)''' Die aanbevelings na die Vrede kamp word voorgele en aanvaar en sodoende word die eerste visie 'n amptelik aanvaarde werklikheid! Daarby word die vol­gende ook nog aanvaar:
 
=> Die kerkraad verbind horn tot 'n doelgerigte konstruktiewe gemeentebouprogram.
 
=> Die kerkraad aanvaar dat elke Iidmaat 'n Godgegewe gawe het en daarom sal daar 'n Gawelys saamgestel word
 
=> Die wykstelsel moet verander word en
 
=> 'n Verkleinde kerkraad moet saamgestel word.
 
'n Embleem word later deur ds. Uys voorgestel en ontwerp met sekere tekste wat daarmee saamgaan.
'''Konsultasie dr. Arnold Smit (Nov. 2001 - 2002):''' Die werkgroep vir visie besluit om dr. Arnold Smit te nader i.v.m. konsultasie en begeleiding in die proses. Nadat hy die kerkraad op 26 Nov 2001 toespreek, word besluit om 'n ooreenkoms met horn te sluit. Die werkgroep vra dat daar aandag gegee sal word aan hervisionering, geestelike leierskap en struktuurontwikkeling. Sy voorgestelde proses sluit in:
 
             =>      Konteksanalise
 
             =>      Hervisionering
 
             =>      Bedieningsmodelontwikkeling en
 
             =>      Implementering
 
'n Proses van byna 2 jaar (Sep '01 - Jul '03) se besinning en strategiese beplanning, met die insette van Dr Arnold Smit as konsultant, vind plaas. Dit het gelei tot die opstel van 'n nuwe visie en missie, deeglike besinning oor leierskap wat die toekenning van nuwe mandate aan die leraars en die aanwys van 'n leierleraar behels het en dan ook die opstel van 'n nuwe bedieningsmodel, wat ens 'n bedieningsnetwerk noem.
~ Skuif van hoofsaaklik 'n bediening van versorging gekoppel aan wyke, na 'n bediening van bemagtiging vir bedienings. Dit sluit in dat hulle by lid mate, leiers en bedienings teenwoordig is (presensie), visioneer, energeer en fasiliteer. Dit sluit dus ook begeleiding van strategiese prosesse by die bediening in.
 
=> Hulle is nie bedieningsleiers nie, maar lewer insette tot bedienings wat bemagtiging - d.w.s. visionering, , toerusting, ontwikkeling en ondersteuning insluit. Navorsing, prosesbegeleiding en betrokkenheid by byeenkomste vorm deer van hulle bydrae.
 
=> Hulle bele dus veral in die ontwikkeling van leiers
 
=> Hulle sorg vir belyning van bedienings met die gemeentevisie en missie
 
=> Hulle kan ook begeleiding verskaf m.b.t. die oorgange van Iidmaatinskakeling
 
'''Pasorale sorg:'''
 
=> lidmate se onderlinge sorg vir mekaar as gelowiges en versorging in groepe vorm die basis vir Iidmaatversorging (" ... gelyke sorg vir mekaar dra ... 1Kor 12:25b-26 )
 
=> Pastorale versorging deur leraars berus op vrye assosiasie, d.w.s. lid mate kan kies wie hulle wi! nader vir pastorale sorgo
 
=> Leraars sal pastoraal primer in hulle bedieningsaanwending betrokke wees.
 
=> Geografiese toewysing van leraars sal net as ondersteuning dien waar Iidmate nie deur bogenoemde ondervang word nie.
 
=> Prediking in Iyn met hulle gawes en hulle bedieningsaanwending
 
'''Leraarsmandate:''' Bogenoemde vorm die uitgangspunte vir die mandate van elke leraar. Slegs die spesialisasie of
bedieningsfokus van elke leraar kan hierby gevoeg word. Verdere uitgangspunte is:                                                            
 
=> Mandate i.p.v. pligtestate en mandate gebou op bedieningsfokusse => Dit vorm eerder 'n vertrekpunt as eindpunt
 
=> Die mandate vorm die raamwerk vir evaluering en ontwikkeling Lp.v. prestasiemeting.
 
Die volgende spesialisasie as mandate word aan die leraars toegeken:
 
=> Ds Gerrie van Deventer: Leierleraar - vgl mandate deur kerkraad toegeken op 16 September => Ds Koos Uys: Bedieningsfokus = Iidmaatbegeleiding
 
=> Ds Roelof Minnaar: Bedieningsfokus = gesinne
 
=> Ds Manie Botha: Bedieningsfokus = jeug
 
'''GEMEENTERAAD'''
'''Mandate'''
 
=> Visionering, strategiese beplanning en rigtinggewing => Personeelsake
 
=> Begroting
 
=> Verantwoordbaarheid vir die gemeente as geheel
 
sa mestelling                                                                                                                                                                             ''i"')''
 
=> Ampshalwe: Leierleraar + bedryfsleier
 
=> Agt (8) lede met kundigheid van strategiese beplanning en wat die gemeente rigtinggewend kan lei.
 
=> Die gemeenteraad kan te enige tyd netwerkleiers vra om hulle byeenkomste by te woon en mag ook nuwe lede tot die gemeenteraad koopteer. Daar sal ook wee - 5005 gereelde gespreksforums - gevind moet word om in kontak met die netwerkleiers te bly. Die opstel van die begroting veronderstel samewerking van die gemeenteraad en die netwerkleiers.
 
=> Leraars:
 
=> Die uitgangspunt is dat die ander leraars nie die vergaderings van die gemeenteraad hoef by te woon nie. Hulle word losgemaak om hulle aandag aan hulle bedieningsfokusse te wy. Hulle lewer wel hulle bydrae tot die strategiese proses d.m.v. die leraarspan (A-team) en op allerlei ander punte 5005 by die bedieningsfokusse en by werkswinkels en gespreksforums.
 
'''Voorsitterskap:'''
 
=> Die uitgangspunt is dat die nuwe gemeenteraad hulle eie voorsitter aanwys. Die werkgroep bevel egter aan dat die leierleraar vir die eerste 6 maande as voorsitter sal dien. Die redes daarvoor is dat daar eers 'n kultuur vir die gemeenteraad gevestig moet word en dit nie nou al duidelik is wie die lede van die gemeenteraad sal wees nie.
 
=> Verkiesing
 
=> Gemeente en kerkraad: Die gemeente kan lede nomineer en die kerkraad verkies die gemeenteraad.
 
=> Nominasie: Daar sal 'n nominasiebrief vorberei word wat lid mate moet gebruik om lede te nomineer. Inligting soos persoonlike besonderhede, geloofslewe, kerklike betrokkenheid en bekwaamheid m.b.t. rigtinggewende denke en strategiese beplanning sal gegee moet word.
 
'''Bedieningsnetwerk evaluasie Junie 2005:''' In Junie 2005 word die Bedieningsnetwerk ge-evalueer en verskeie sake word aangespreek. Die ander leraars en netwerkleiers word ingesluit by die Gemeenteraad am 'n breer kommunikasiebasis daar te stel en daar word oar die rol-definisie van die leierleraar besin.
1 440

wysigings