Status quo (Latyn vir "bestaande toestand") dui 'n bereikte politieke toestand of situasie aan wat gehandhaaf behoort te word. Die strewe na die handhawing van die status quo is 'n wesenlike kenmerk van konserwatiewe politiek.

Die strewe na die handhawing van die status quo gebeur meestal in die weerstand teen groot (vanuit 'n konserwatiewe oogpunt beskou), radikale verandering op sosiale en kulturele gebiede.

Wanneer daar in die politiek formeel na 'n status quo verwys word dan dui dit op 'n doelbewuste instandhouding van 'n onduidelike of dubbelsinnige politieke status. 'n Voorbeeld van so 'n dergelike dubbelsinnige politieke situasie is die politiese status van Taiwan.

Die uitdrukking is afgelei van die diplomatieke begrip van status quo ante bellum, wat "soos dit voor die oorlog was" beteken en verwys na die terugtrek van troepe en die herinstelling van die vooroorlogse magshebbers; ook die reaksionêre status quo ante ("soos dit vroeër was") is hiervan afgelei. Aanvanklik het al drie terme dieselfde beteken, naamlik die toestand van voor 'n oorlog, maar daar het 'n betekenisverskuiwing plaasgevind waarby die oorlogsaspek verlore gegaan het en status quo meer die betekenis van bestaande toestand verkry het in plaas van 'n toestand uit die verlede.

Etimologies is status quo ante afgelei van die term in statu quo ante ("in die toestand, waarin dit voorheen was") uit die Romeinse reg.

Sien ook wysig