Wet op basiese diensvoorwaardes

Commons
Die volledige teks van hierdie wet kan besigtig word by die Afrikaanse Wikisource, by "Wet op basiese diensvoorwaardes 75 van 1997"

Die Wet op basiese diensvoorwaardes 75 van 1997 was op 26 November 1997 goedgekeur en het op 1 Desember 1998 inwerking getree (met uitsonderings).

Volgens die wet self is dit bedoel "om uitvoering te gee aan die reg op billike arbeidspraktyke bedoel in artikel 23 (1) van die Grondwet deur voorsiening te maak vir die reëling van basiese diensvoorwaardes en dit te vestig; en daardeur te voldoen aan die verpligtinge van die Republiek as 'n lidland van die Internasionale Arbeidsorganisasie; en om voorsiening te maak vir aangeleenthede wat daarmee in verband staan".

Eksterne skakelsWysig