afrikaans.be
Tipe webblad Webjoernaal
Taal(e) Afrikaans
Registrasie Opsioneel
Huidige status Aktief
URL http://afrikaans.be/

afrikaans.be is 'n webblad vir die gebruik, bevordering en uitbreiding van Afrikaans in België en Nederland.

Die blad was op 2008/04/20 in die vorm van 'n "blog". Gebruikers kan op die werf lees wat ander gebruikers voel oor sake wat Afrikaanssprekendes direk of indirek raak.

Eksterne Skakels wysig