Confessio Fraternitatis

Die Confessio Fraternitatis word beskou as een van die brondokumente van die oorspronklike Orde van die Rosekruis.

Die Belydenis van die Rosekruisbroederbond, aan die geleerdes van Europa

wysig

Die Confessio Fraternitatis volg na die Fama Fraternitatis. Die dokument is in 1615 gepubliseer saam met twee ander brondokumente van die Orde van die Rosekruis. Al drie dokumente het die oogmerk gehad om die Europese landskap voor te berei vir 'n intellektuele revolusie en is verskeie kere in verskeie tale vertaal. Die dokumente is anoniem gepubliseer. Die outeurskap van die dokument is aan verskeie historiese figure toegeken, insluitende Francis Bacon (wetenskaplike, 1561) Francis Bacon. Johann Valentin Andrea het later in sy lewe beweer dat hy die Rosekruis dokumente as 'n grap geskryf het.

Die "Confessio Fraternitatis" het verskyn in die jaar 1615 in Latyns in 'n dokument getiteld: "Secretioris Philosophiæ Consideratio Brevio à Philippo à Gabella, Philosophiæ studioso, conscripta; et nunc primum unà cum Confessione Fraternitatis R. C.," in lucem edita, Cassellis, excudebat G. Wesselius, a 1615, Quarto." Dit was voorafgegaan deur die volgende advertensie:

"Geagte sagmoedige leser, in hierdie getuienis sal jy sewe en dertig redes vind vir ons doel en oogmerke wat jy na willekeur kan ondersoek en vergelyk met inagneming van jouself om te bepaal of dit jou persoonlik aanspreek. Toegegee, dit is geensins maklik om iemand van iets te oortuig wat nog nie sigbaar is nie. Ek neem egter aan dat ons in skaamte sal staan oor ons eie bevraagtekening wanneer alles ten volle openbaar sal word. Ons sal nou verseker die Pous as Antichris uitwys alhoewel dit voorheen oral ’n strafbare oortreding sou gewees het. Ons weet netso met sekerheid dat ons geheime van vandag in die toekoms uitgebulder sal word met ’n donderende stem. Dit, liewer leser, hoop ons van harte sal gou gebeur"

Hier volg 'n vertaling van die Confessio Fraternatis soos weergegee deur Arthur Edward Waite, 1887

HOOFSTUK I: Die agtergrond

wysig

Wat julle sterflinge ook al gehoor het deur die getrompetter van die FAMA R.C. (Fama Fraternitatis) aangaande ons Broederbond, moet dit nie oorhaastig glo of moedswillig betwyfel nie. Dit is Jehovah wie, siedende hoe die wêreld besig is om te verval en ’n einde nader, dit verhaas na ’n nuwe begin, deur ’n omkeer te bewerk in die natuurlike gang van gebeure, om sodoende die ondenkbare wat gesoek word met duidelike leiding en daaglikse arbeid bloot te lê. Die openbaring word aangebied aan die gewilliges en toevertrou aan die wat huiwer, sodat die oplossing vir die probleme van die menslike lewe uitkom by die goeie. Sodoende word die geweld van die onverwagte slae van Fortuna gebreek. Vir die goddeloses sal dit egter ’n bydrae wees tot hul sondes en straf.

Ons glo dat ons voldoende die aard van ons orde geopenbaar het in die Fama volgens die wil van ons geagte vader. Ons kan hiervolgens nie beskuldig word van kettery of dat ons ’n poging maak teen die gemenebes nie. Hiermee veroordeel ons beide die Ooste en die Weste (bedoelende die Pous asook Mahomet) vir hulle godslastering teen onse Heer Jesus Christus en bied ons aan die hoof van die Romeinse Ryk ons gebede, geheime en magdom skatte van goud. Tog ag ons dit nodig om ter wille van die geleerdes uit te brei, ingeval enige iets te diep, verborge of onseker is in die Fama, of indien iets vir ’n spesifieke rede weggelaat was. Ons hoop om hiermee die geleerdes verknog te maak aan ons en om dit makliker te maak om by ons toenadering te soek.

HOOFSTUK II: 'n Nuwe filosofie is nodig

wysig

Aangaande die veranderinge in filosofie het ons (sover as wat tans nodig is) verklaar dat dit ongegrond en misleidend is. Meer nog is ons oortuig daarvan dat die huidige filosofieë besig is om ’n laaste asem uit te blaas te midde daarvan dat baie (ek weet nie hoe nie) beweer dat die filosofieë sterk en gesond is.

Maar soos wat daar gewoonlik ’n oplossing verskyn vir ’n siekte in dieselfde plek waar dit uitgebreek het, net so het daar ten midde van die ongerymdhede in filosofie die regte benadering na vore gekom. Die antwoord is voldoende aan ons Vaderland aangebied, sodat die land weer tot sy reg sal kom en vernuwing kan lei tot herstel van die wêreld.

Daar is geen ander filosofie wat alle leerareas, wetenskappe en kundigheid insluit en wat (ongeag ons ouderdom) so baie Teologie en Geneeskunde insluit met min regsgeleerdheid nie. Geen filosofie ondersoek die hemel en die aarde met so ’n deeglike analise nie, of om kortom dit te stel, wat die menslike mikrokosmos so volledig verteenwoordig nie. As die meer formele aantal geleerdes reageer op die uitnodiging van ons broederbond, dan sal hulle tussen ons meer wonders vind as wat hulle ooit gedink het, is moontlik.

HOOFSTUK III: Die rede vir stelselmatige openbaring

wysig

Dus, om kortliks die betekenis hiervan te verklaar, dit is nodig dat ons versigtig te werk gaan om nie die verassing van ons uitdaging nie te bederf nie. Ons wil dit duidelik stel dat ons nie hierdie geheime ligtelik opneem nie. Ons wil ook nie ’n mening oordra aan die vulgêre, dat die storie handel oor hulle gekkigheid nie. Dit is geensins verspot om te aanvaar dat baie oorweldig gaan word met verstandelike konflik nie. Innerlike konflik gaan soms onvermydelik gepaard met ons mededeelsaamheid. Veral hulle, aan wie die wonders van die sesde era onbekend is of wat volgens die wêreld se opinie die toekoms dieselfde ag as die huidige en wat verhinder word deur die struikelblokke van hul tyd en soos blinde mense in die wêreld lewe, kan teen skemer niks onderskei op gevoel nie.

HOOFSTUK IV: Die filosofie is volledig

wysig

Nou ten opsigte van die eerste gedeelte: Ons stel dit dat die meditasie van ons Christelike vader, ten opsigte van alle onderwerpe, wat van die begin van die wêreld af ontwikkel is, voortgebring deur en bevorder deur menslike verstand, deur God se openbaring, of deur die dienste van die Engele en geeste, of deur die skerpsinnigheid van verstand, of deur die ervaring van langsame waarnemings, so groot is, dat al sal alle boeke tot niet gaan en deur God se almagtige weemoed alle geskrifte en leringe verlore gaan, voorspoed meegebring kan word daarmee deur ’n nuwe fondasie te lê vir die wetenskap en sodoende sal ’n nuwe baken van waarheid tot staan kom. Om van nuus af te begin sal dalk makliker wees as wat dit gaan neem om ’n ou ruïne af te breek en te vernietig, ten einde ’n nuwe voorportaal te bou en lig in die private kamers te laat skyn deur al die deure, pilare en om alle ander dinge in lyn te bring met die doelwit van die gebou.

Ons moet aanvaar word dat nuwelinge nie onmiddellik al ons gewigtige geheime sal begryp nie. Hulle sal stap vir stap moet vorder van die eenvoudige tot die meer komplekse en hulle sal hulle nie moet laat stuit deur moeilikhede nie.

Sal ons, nie ons vrylik berus in die enigste waarheid eerder as om deur baie paaie en labirinte te soek nie, veral as dit God behaag het om vir ons lig te werp op die sesde kroonkandelaar nie? Was dit nie voldoende vir ons om nie honger, armoede siekte of ouderdom te vrees nie? Was dit nie ’n uitstekende ding om te lewe asof jy van die begin van die wêreld af geleef het nie en steeds tot die einde daarvan sal lewe nie? Om te lewe op een plek sodat nie eens die mense wat anderkant die Ganges waag om enige iets weg te steek nie, of die wat in Peru hulle insigte van julle kan geheim hou nie? Om slegs in een enkele boek te onderskei, te verstaan en te onthou wat in alle ander boeke is ( alles wat was, nou is en nog hierna sal kom) en om vanuit die boek te leer nie? Om so te sing en speel dat in stede van klippe, jy pêrels kry, in stede van die geeste van wilde gediertes en in stede van Pluto, jy magtige prinse in die wêreld kan sag maak? O sterflinge, die raad van God en julle gemak is divers. Die het, het aangebreek om die getal van ons broederbond te vermeerder en dit wat ons met soveel vreugde onderneem het te deel, asof ons hierdie groot skat sonder meriete bekom het en sonder enige hoop of verwagting. Ons is getrou aan ons doelwit om hierdie mededeelsaamheid in werking te stel sodat nie eens weemoed of bejammering vir ons eie kinders (wat sommige in ons broederbond wel het) ons hiervan sal laat afsien nie, aangesien ons weet dat hierdie onverwagte goeie dinge nie geërf kan word nie en ook nie deur promiskuïteit oorgedra kan word nie.

HOOFSTUK V: Toegang tot die broederbond

wysig

As daar nou enige iemand is wat aan die ander kant wil kla oor ons diskresie, dat ons, ons skatte vrylik uitdeel sonder oordeel en nie die meer goddelike, wyse en adellike persone meer in ag neem as die gewone mense nie, dan het ons geen argument met so ’n persoon nie (want sodanige aandikking is nie sonder meriete nie). Maar als gegewe, bevestig ons dat ons op geen manier ons geheime algemene besit maak nie, alhoewel dit in vyf tale weerklink in die ore van die vulgêre. Ons weet goed dat hulle nie growwe slimmighede in beweging kan bring nie en ook omdat die waarde van die wat in ons broederbond opgeneem word nie aan hul nuuskierigheid gemeet sal word nie. Hulle sal opgeneem word volgens die reëls en beginsels van ons openbaring. Al sal die wat onwaardig is ’n duisend maal probeer en ’n duisend maal aansoek doen, tog het God ons opdrag gegee dat ons nie een te woord sal staan nie. Sodoende is ons gerig deur sy beskerming dat geen geweld ons, sy dienaars, kan benadeel nie en waarvolgens ons nie meer gesien kan word deur menslike oë nie, al het hulle ook die skerpte van ’n arend sin geleen.

Vir die res was dit nodig dat die Fama in hul moedertaal uiteengesit word sodat hulle nie beroof kan word van die kennis daarin nie. God sluit niemand (alhoewel hulle ongeleerd mag wees) uit van die geluk van die Broederbond nie. Die Broederbond is in graderings opgedeel soos die wat in Damcar is en wat ’n baie anderse politieke stelsel het as die ander Arabiere. Daar regeer slegs mense met verstand, wie, volgens die koning se toestemming, bepaalde wette maak, waarvolgens daar volgens hulle voorbeeld ’n regering ingestel sal word in Europa (volgens die beskrywing wat neergepen is deur ons Christelike Vader). Wanneer dit ten einde kom wat voorafgegaan moet word, dan sal ons trompet ten volle weerklink sonder enige ondubbelsinnigheid in betekenis. Die dinge, waaroor slegs ’n paar nou fluister en wat nou verborge is in raaisels, sal openlik die aarde vul na die vroom mense se oorvloed bespotting van die pous se tirannie en na ’n bedeesde teregwysing. Hy sal tot ’n val gebring word met geweld en geheel en al vertrap word. Sy finale val is bepaal in ’n tyd wanneer hy in stukke geskeur sal word met naels en met 'n finale kreun sal hy sy agterent sien. Hierdie is reeds ’n voldonge feit vir baie geleerdes in Duitsland, soos wat hulle bekentenis en geheime gelukwense reeds getuig.

HOOFSTUK VI: Geloofwaardigheid van die broederbond

wysig

Ons kan hier weergee en verklaar wat die hele tyd sedert 1378 (toe ons Christelike Vader gebore is) tot nou toe gebeur het met verwysing na die veranderinge wat hy beleef het in die honderd en ses jaar van sy lewe asook wat hy aan ons Vaders en aan ons nagelaat het na sy vreugdevolle afsterwe. Ons is egter genoodsaak om bondig te bly en sal nie onsself toelaat om alles nou te herhaal nie. Dit is genoeg, vir die wat nie verafsku is deur ons verklaring nie, om ’n oorsig te kry en sodoende voorbereid te wees vir die geleentheid om ons van nader by te leer ken en met ons te verenig. Waarlik, vir die wat toegelaat word om vas te hou, te lees en hulself te onderrig in die groot karakters wat die Heer God ingekerf het in die wêreld se meganisme en wat hy herhaal deur die mutasies van verskeie koninkryke, hulle is reeds ons sin. Alhoewel dit nog onbekend aan hul is; en ons weet hulle sal nie ons uitnodiging verwaarloos nie. In 'n soortgelyke wyse verafsku ons alle misleiding want ons beloof dat geen mens se opregtheid en hoop mislei sal word as hy homself aan ons bekend maak deur die seël van geheimhouding nie en wat dit nastreef om ons te ken nie. Die wat vals is en met voorwendsels kom en wat ander dinge soek as wysheid, ons getuig hier in die openbaar dat ons nie verraai kan word tot ons nadeel nie. Ons kan ook nie deur hulle geken word sonder die wil van God nie. Hulle sal verseker deelnemers wees van daardie aaklige kontaminasie waaroor ons gepraat het in ons Fama. Deur hulle skelm planne sal hulle, hulle eie graf grawe terwyl ons rykdom onaangeraak sal bly tot die Leeu herrys en hierdie as sy eie reg sal eis, ontvang en dit sal aanwend vir die vestiging van sy koninkryk.

HOOFSTUK VII: Die belofte van die broederbond

wysig

Sterflinge, een ding moet hier vasgelê word deur ons, naamlik dat God voor die wêreld se einde bepaal het wat nou sal begin, ’n invloei van waarheid. Lig en prag soos wat hy bedoel het in die teenwoordigheid van Adam in die Paradys om die mismoedigheid van die mens te verbeter: Hiervolgens sal alle valsheid , duisternis en gebondenheid, wat bietjie vir bietjie, met elke revolusie van die aardbol wortel geskied het in die kundigheid, werke en regeringsorganisasies om sodoende die beter deel van hulle te verduister, gestaak word. ’n Ongekende aantal verskeie oortuigings, valshede en kettery ontstaan bemoeilik dit vir die slimste mense om ’n ingeligte keuse te maak. Veral omdat hulle verhinder word deur die reputasie van die filosowe en aan die ander kant deur die feite verkry deur ondervinding. Indien (so vertrou ons) dit met eensklaps verwyder word en in stede daarvan ’n enkele en soortgelyke reël ingestel word, dan sal daar inderdaad baie oorbly om voor dankbaar te wees vir hulle wat die moeite gedoen het ’n bydrae te maak. Die somtotaal van hierdie groot werk by sal toegedig word tot die geseëndheid van ons leeftyd.

Ons bely nou dat baie vername kundiges deur hulle geskrifte hierdie hervorming, wat moet kom, sal bevorder. Ons eien geensins die glorie vir onsself asof dit op ons geforseer is nie maar ons getuig saam met ons redder Christus, dat sodra die stene opstyg en hul dienste aanbied dal daar enige behoefte wees vir die uitvoerders van God se raad.

HOOFSTUK VIII: Die tydperk van die tong

wysig

God het inderdaad reeds sy boodskappers gestuur om te getuig van sy wil en as getuies het daar reeds nuwe sterre te voorskyn gekom in Sepentarius en Cygnus. ’n Kragtige teken van sy groot raad om te bevestig dat ten spyte van alle dinge wat deur menslike intelligensie ontdek is, God hom beroep op sy versteekte kennis en ook die boek van die natuur, alhoewel dit ten volle oop staan vir alle oë en tog net deur ’n paar verstaan word.

Soos wat daar in die mens se kop twee organe is om te hoor, twee vir sig en twee vir ruik is maar slegs een vir spraak en aangesien dit ydel sal wees om spraak van die ore of gehoor van die oë te verwag, so was daar tydperke vir sig, ander vir gehoor en ander weer vir reuk en proe. Nou, is dit nodig dat in ’n kort en spoedige naderende tyd eer gegee word aan die tong. Wat voorheen gesien, gehoor en geruik was, sal nou finaal uitgespreek word. Die wêreld het die bedwelming van haar eie gif en die beker van verwarring weg geslaap en kan nou met vreugde en blydskap die sonsopkoms in die oggend met ’n oop hart, ’n skoon kop en kaal voete ontmoet.

HOOFSTUK IX: Die taal van kundigheid

wysig

Hierdie karakters en letters, soos God dit hier en daar ingesluit het in die Heilige geskrifte, is ook deur hom vasgelê met duidelikheid in die wonderlike werk van die skepping, in die Hemel, die aarde en in al die gediertes. Soos die wiskundige die ellips vooruit bereken, so kan ons ook afleidings maak van die struikelblokke in die kerk en hoe lank dit nog sal uithou. Van hierdie letters het ons, ons geskrewe kundigheid geleen om sodoende vir ons ’n nuwe taal te ontwerp waardeur die natuur van dinge uitgedruk kan word. Ons is dus nie elegant in ander tale nie, veral nie in Latyns nie, want ons weet op geen wyse ooreenstem met die taal van Adam en of Enog nie, maar wat besoedel is met die verwarring vanuit Babel.

HOOFSTUK X: Gehoorsaamheid aan die Heilige Geskrifte

wysig

Dit moet geensins nagelaat word dat alhoewel daar nog arendvere in ons pad is wat ons wel verhinder in ons doelwit, ons, ons beywer alleenlik en met volharding en sonder ophou om die Heilige Geskrifte te bestudeer. Hy wat al sy plesier in die Heilige geskrifte kry sal weet dat hy homself voorberei het op ’n uitmuntende manier om in ons Broederbond opgeneem te word, want dit is die hele som van al ons wette. Daar nie ’n karakter in die groot Wonderwerk van die wêreld wat nie ’n reg het om behoue te bly in ons geheue nie. So is die wat hulle lewe deur die Bybel laat reël die naaste aan ons en ook die meeste soos ons. Ons dring daarop aan dat hierdie samevatting van die universele wêreld, die hele tyd in hul monde moet wees. Ons verwag ook dat hulle die ware interpretasie van alle eeue in die wêreld, ordentlik sal toepas want dit is nie ons gewoonte om die goddelike orakel minderwaardig te maak nie. Alhoewel daar 'n oneindige aantal is wat dieselfde voel, is daar ook die wat moet hou by die opinies van organisasies, ander weer maak ’n sport van die Skrif asof dit ’n tablet van was is wat sonder enige oordeel gebruik kan word deur teoloë, filosowe, doktors en wiskundiges. Mag dit ons voorreg wees om te getuig, dat van die begin van die wêreld af, was daar nie ’n meer uitnemende, bewonder waardige of heilsame boek aan die mens gegee as juis die Heilige Bybel nie; Geseënd is hy wat dit besit en selfs meer geseënd is hy wat dit lees en die mees geseënde is die een wat dit waarlik verstaan want hy is die meeste soos God wat beide dit verstaan en gehoorsaam.

HOOFSTUK XI:Die verandering van metale

wysig

Wat ook al gesê is teen die Fama deur die teenstanders van die verandering van metale en die buitengewone medisyne van die wêreld, dit is nodig dat verstaan word dat dit ’n groot geskenk is van God wat ons op geen manier sal minag nie. Aangesien dit nie net kennis van die natuur bring nie, maar ook kennis na vore bring vir ’n oneindige aantal ander natuurlike wonderwerke, is dit reg dat ons met erns hierdie kennis en filosofie baasraak, nie om uitstekende slimmighede te ontlok oor die aard van metale nie maar eerder as waarneming van Natuur. Die een wat nie deur armoede, siekte of gevaar aangeraak kan word nie, sal geen behoeftes hê nie. Verhewe bo alle mense sal hy heers oor dit wat spanning, mishandeling en pyn vir ander veroorsaak en tog sal hy hom oorgee aan die nuttelose dinge in die lewe, deur te bou, oorlog te voer en te domineer, net omdat hy voldoende goud het en 'n onuitputlike bron van silwer.

God oordeel heel anders, hy verhef die laagste en werp trots in die duisternis. Hy stuur sy engele om te praat met die wat stil is maar die spraaksame dryf hy in die wildernis, die oordeel oor die Romeinse nabootser wat nou godslastering uitstort met ’n groot bek teen Christus. Hy is nog nie in die volle lig, waarvolgens die Duitsers sy grotte en ondergrondse gange ontdek het, nie. Sonder leuens sal hy die maatstaf van sy sonde vol wees en sal hy waardig gevind word vir die byl. Dus sal die dag kom wanneer die mond van hierdie slang gesluit word en sy drie dubbele kroon sal tot niet verklaar word en waarvan dinge tot meer duidelik sal wees wanneer ons ontmoet.

HOOFSTUK XII: 'n Radikale verandering is nodig

wysig

Ten slotte moet ons julle met erns vermaan, dat julle die meeste, indien nie almal nie, van die waardelose pseudo-chemiese boeke sal moet verwerp. Vir hulle is die ’n ywer om die Mees Heilige Drie-eenheid toe te pas op nuttelose dinge of om mense te verlei met drakoniese simbole en raaisels, of wat wins maak uit die nuuskierigheid van die goedgelowige. Ons tyd produseer baie soortgelyke mense, een van die grootstes is ’n verhoogkunstenaar, ’n man met voldoende verstand vir bedrog en sodoende meng die vyand van menslike welstand met goeie saad om sodoende dit moeiliker maak om die waarheid te glo. Waarheid self is eenvoudig en naak, terwyl valsheid trots is, gedurig lastig en gekleur is met die lushof van sogenaamde goddelike en menslike wyshede. Julle wat wys is verwerp sulke boeke en het toegang tot ons. Ons soek nie na julle geld nie, maar bied aan julle met gewilligheid ons groot rykdom. Ons verwerp nie gelykenisse nie maar nooi jou uit na ’n duidelike en eenvoudige verduideliking van al ons geheime. Ons soek nie daarna om iets van julle te ontvang nie, maar roep julle na ons koninklike huise en paleise, nie deur ons eie beweegrede nie, maar (behalwe as jy onbewus is daarvan) soos wat die Gees van God julle lei, in opdrag van die Testament van ons mees uitmuntende Vader en gedryf deur die geleentheid wat homself nou voordoen.

HOOFSTUK XIII: Opsomming van die belydenis

wysig

Wat dink julle dus, sterflinge, aangesien julle sien dat ons duidelik Christus bely, die pous vervloek die pous en verknog is aan n filosofie van waarheid. Ons lei ’n waardige lewe en roep, pleit en nooi daagliks meer, die aan wie dieselfde Lig op soortgelyke wyse verskyn het, om by ons broederbond aan te sluit. Neem in ag dat, nadat julle jul gawes oordink het en julle begrip van God se Woord gemeet het en die ongerymdhede en gebrek aan konsekwentheid geweeg het in die wetenskap, dat julle deeglik in die toekoms kan besin saam met ons oor hoe alles reggestel kan word. In samewerking met die taak van God is ons diensbaar aan die grondwet van ons tyd? Vanuit hierdie werk sal daar winste volg, sodat al die dinge wat die natuur versprei het in elke deel van die aarde eens en vir altyd aan julle uiteengesit word, tanquam in centro solis et lunæ. Julle in staat wees om duistere menslike kennis te verwerp en hul optrede te verhinder, soos byvoorbeeld die nuttelose (astronomiese) bysirkel en eksentriese sirkels.

HOOFSTUK XIV: Soek met opregtheid

wysig

Diegene vir wie dit genoeg is om diensbaar te wees bloot weens nuuskierigheid vir enige ordonnansie, moet nie ons heilige stilte versteur met julle lawaai nie. Dink net, dat alhoewel daar 'n medisyne is wat alle siektes kan genees, tog is daar diegene wat God wil toets en beproef wat nie aansporing sal vind met die geleentheid nie. So al was ons in staat om die hele wêreld te verryk en te onderrig, en hulle te bevry van 'n oneindige aantal swaarkry, sal ons nie blootgestel word aan enige mens tensy God dit goed vind nie. Ja, alles sal so vêr van hom wees wat teen die wil van God deel wil hê aan ons rykdom. Hy sal eerder sy lewe verloor deur na ons te soek, as om geluk by ons te vind.

Broederbond R.C.

Eksterne skakels

wysig