Dharanindravarman II

Dharanindravarman II (Khmer: ធរណីន្ទ្រវរ្ម័នទី២; ook bekend as Paramanishkalapada) was van 1150 tot 1160 die koning van die Khmer-ryk.

Dharanindravarman II
Koning van die Khmer-ryk
Bewind 1150-1160
Voorganger Suryavarman II
Opvolger Yasovarman II
Dinastie Khmer-ryk
Gade Sri Jayarajacudamani
Kinders Jayavarman VII

Hy was die neef van die koning wat hy opgevolg het, Suryavarman II.[1]:120 Hy het getrou met die dogter van Harshavarman III, prinses Sri Jayarajacudamani. Hul seun, Jayavarman VII, is teen 1125 gebore.[2]:163,169

Volgens die Yuhai-ensiklopedie het die Khmer-ryk in 1155 twee olifante as geskenk aan die Song-keiser gestuur.[3]

Verwysings

wysig
  1. Higham, C., 2001, The Civilization of Angkor, Londen: Weidenfeld & Nicolson, ISBN 9781842125847
  2. Coedès, George (1968). Walter F. Vella (red.). The Indianized States of Southeast Asia. trans.Susan Brown Cowing. University of Hawaii Press. ISBN 978-0-8248-0368-1.
  3. Wang Yinglin, Yu Hai, Taipei Hua wen shu ju, Minguo 53, 1964, her druk van die 1343-uitgawe, vol. 6, hoofstuk 154, 33.

Eksterne skakels

wysig