NG gemeente Vosburg

Die NG gemeente Vosburg is 'n NG gemeente met sy middelpunt op die gelyknamige Noord-Kaapse dorp. Die gemeente ressorteer onder die Ring van Carnarvon.

Die gemeente se kerkgebou is ontwerp die Australiese immigrant William Henry Ford.

Geskiedenis

wysig
 
Die kerkgebou ten tyde van die inwyding in 1910 of kort daarna.
 
Die een kant van die hoeksteen.
 
Die ander klant van die hoeksteen.
 
Ds. Pieter du Toit toe hy in 1911 bevestig is as leraar van die Vosburg. Hy het 21 jaar hier gebly tot hy 'n beroep na Marydale aanvaar het.

Op die Ring van Beaufort se sitting in Oktober 1895 op Carnarvon het die stigting van ’n nuwe gemeente ter sprake gekom. Ten spyte van heftige teenstand van die predikant van Britstown, ds. Petrus van der Merwe (1860–1940), is ten gunste van die afstigting besluit. Op 27 November 1895 het ’n Ringskommissie op die plaas Procesfontein in die distrik Victoria-Wes vergader. Op dié byeenkoms is besluit om op dié plaas ’n selfstandige gemeente te stig met die naam van Vosburg ter ere van die groot Vos-familie, wat daar gewoon het. Reeds twee jaar later het die dorpie munisipale status verwerf. Padlangs is Vosburg sowat 70 km vanaf Britstown geleë, die naaste dorp. Carnarvon lê sowat 90 km suidwes van Vosburg, Victoria-Wes sowat 100 km suidoos en Prieska sowat 125 km noordwes, ook die vier moedergemeentes van wie die nuwe gemeente afgestig is.

Die eerste kerkraad is in Desember 1895 gekies. Die ouderlinge sou om die beurt verantwoordelik wees vir die dienste. Op Sondag 26 Januarie 1896 is die eerste Nagmaal bedien. Die eerste taak wat die kerkraad moes aanpak, was om ’n kerkgebou daar te stel wat as ’n plek van aanbidding en ook vir ander gemeentelike byeenkomste kon dien. Daar was geen bruidskat van die vier moedergemeentes nie; die jong gemeente moes van onder begin en self worstel om finansieel op die been te kom. ’n “Noodkerk” is op Saterdag 18 April 1896 ingewy, met ruimte vir 400 sitplekke. Die gebou het £565 gekos, en is feitlik sonder skuld ingewy.

Met die eerste sensus wat opgeneem is, was hier 450 lidmate. In 2017 het dit meer as drievoudig tot sowat 125 afgeneem. Die gemeente se medewerker aan Ons gemeentelike feesalbum (1952) het destyds geskryf: “Vandag is die ledetal nog maar slegs 428. Tog is dit ’n gemeentetjie wat gewillig is om te werk, waarvoor die laaste dankfees – Mei 1951 – die bewys lewer, toe daar £6 300 ingekom het.”

Met die inwyding van die noodkerk is die eerste 17 jong lidmate aangeneem, van wie sommige “wak in ‘t lezen!” was. Op 26 April 1897 het die kerkraad besluit: “Alles in aanmerking nemende, den geldelijken toestand in acht nemende, en alle omstandigheden overwegende, heeft de kerkraad geene vrymoedigheid om spoedig een leraar te beroepen.” Nogtans is minder as ’n jaar later, op 10 Januarie 1898, die eerste beroep uitgebring, op ds. J.D. Louw, wat pas op 29 Junie die jaar vantevore bevestig is in Hopetown, sy eerste gemeente. Hy het die beroep aangeneem en op 4 Junie 1898 Vosburg se eerste predikant geword. Ds. Louw het Vosburg byna 13 jaar lank tot sy vertrek na Theunissen in 1911 bedien en die fondamente van die gemeente gelê.

Op 25 Januarie 1907 het die kerkraad £23 van die ACVV as neseier vir ’n nuwe kerkgebou ontvang en op 27 November 1909 het ds. Louw die hoeksteen gelê. Die gebou is op 17 September 1910 ingewy. Die argitek was William Henry Ford.

Predikante

wysig
  • Jan Daniël Louw, 4 Jun. 1898 – 1911
  • Pieter Jacobus du Toit, 30 Sep. 1911 – 1930
  • Berthold Alheit, 29 Aug. 1931 – 1943
  • Jan Daniël Stulting, 13 Nov. 1943 – 1950
  • Petrus Jacobs du Toit, 29 Apr. 1950 – 1954
  • Jacob Johan van Schalkwyk, 4 Sep. 1954 –