Regio Centurion Onafhanklike Laerskool

Regio Centurion Onafhanklike Laerskool is 'n Afrikaanse Laerskool in Clubview, Centurion. Die skool het sy deure vir die eerste maal in 2006 geopen met die doel om gehalte, toekomsgerigte onderrig aan die gemeenskap te bied. Die skool beskik ook oor 'n kleuterskool, Regio Centurion Kleuterskool, waar dieselfde onderrigsfilosofie gebruik word om kleuters voor te berei vir die laerskool.

Regio Centurion Onafhanklike Laerskool
Gestig 2006
Tipe Privaat
Hoof Dr Elsie Calitz
Grade 4 maande tot graad R
1 tot 7
Adres Von Willichlaan 214, Clubview, Centurion
Stad Pretoria
Provinsie Gauteng
Land Suid-Afrika
Webblad regio.co.za

FilosofieWysig

Die Regio Centurion Skole het in 2006 begin en die onderrigbenadering is gebaseer op die filosofie van die Reggio Emilia skole in die Noorde van Italië. Dr Elsie Calitz se persoonlike mens- en wêreldbeskouing wat oor baie jare ontwikkel het, sluit so nou aan by Loris Malaguzzi se filosofie dat dit moontlik was om hierdie filosofie by die Suid-Afrikaanse omstandighede aan te pas.

AgtergrondWysig

Dr Elsie Calitz se aanvanklike beroep was Maatskaplike Werk. Die opleiding wat sy ondergaan het in die sestigerjare was 'n sterk akademiese maar ook terselfdertyd 'n opleiding wat reflektiewe vaardighede ontwikkel en baie klem geplaas het op 'n beskouing dat hulpverlening moet fokus op die ontwikkeling van die hulpbehoewende se eie sterktes. Reeds op hierdie stadium het Elsie 'n baie sterk belangstelling in kinderontwikkeling en kindersielkunde gehad. In die vroeë sewentigerjare het Elsie Calitz begin om voorskoolse onderwys te studeer. Hierdie skuif het die besef gebring dat betrokkenheid by jong kinders se ontwikkeling die geleentheid skep om langtermyninvloed uit te oefen op kinders se lewens. Na 'n aantal jare as hoof van 'n kleuterskool het sy geskuif na UNISA se Fakulteit Opvoedkunde as dosent in Bewegingskunde en Omgewingsopvoeding in die Kleuterskool.

Dr Calitz se studies in die werk van Dr Montessori, Piaget, Vygotsky, Gardner en Erikson het haar siening dat jong kinders oor ongelooflike potensiaal beskik en die wil en motivering om self uit te vind en self beheer te neem oor hulle leefwêreldeksplorasie en –verkenning, versterk. Sy het ook besef dat sy 'n besondere talent het om nie net onderwyser van kinders te wees nie, maar ook volwassenes te begeester met dieselfde passie wat sy vir onderwys het.

In Februarie 1997 het een van die eerste artikels in die populêre pers verskyn oor breinontwikkelingnavorsing. "Fertile minds" in Time[1] het in haar 'n lewenslange belangstelling in en toewyding aan die groeiende navorsingsbedryf in die ontwikkeling van veral babas en jong kinders se breine geskep. Dit het haar lewenstaak geword om onderwysers en ouers in te lig oor die unieke, ongelooflike potensiaal wat daar in elke kind opgesluit lê.

Min of meer hierdie selfde tyd het sy begin lees oor Loris Malaguzzi se werk by die Reggio Emilia skole in die Noorde van Italië. Daar was soveel raakpunte tussen die Reggio Emilia -filosofie en Elsie Calitz se eie kindbeeld en onderrigfilosofie dat dit amper 'n onafwendbare nadere kennismaking sou wees.

Toe ouers Elsie Calitz in 2004 genader het om hulle te help om 'n laerskool te begin was haar mening dat sy slegs daarby sou betrokke raak indien dit kon deel wees van 'n kleuterskool.

Wat die Regio Centurion Skole anders?Wysig

  • Daar is ongelooflik baie navorsing oor effektiewe leer en watter faktore in breinontwikkeling leer beïnvloed.
  • Ons weet vandag dat bewegingsvaardighede 'n geweldige invloed kan uitoefen op jong kinders en selfs ouer kinders se leermotivering, geheue en konsentrasievermoë. John Ratey[2] se boek "Jump" bespreek juis die effek van bewegingsvaardighede op akademiese uitnemendheid. In die Regio Onafhanklike Laerskool is beweging 'n verpligte deelname. Navorsing het bewys dat balans, ritme, koördinasie, spiersterkte en fiksheid belangrike aspekte in skoolgereedheid is. Beweging word dus in die onderrig van taal en Wiskunde geïntegreer.
  • Die ander aspek waaroor daar uitgebreide navorsing bestaan is die belangrikheid van speel as 'n manier om te leer. Stuart Brown[3][4] (Play) beweer dat speel nie net voorbereiding is vir leer nie maar ook voorbereiding is om te leef. Daar is heelwat navorsing (NewScientist) dat kinders wat bv met konstruksieblokke speel in hulle voorskoolse jare beter doen in Graad 10 Algebra as leerders wat nie met blokke gespeel het nie.
  • Spel is ook een van die belangrikste maniere waarop jong kinders, maar ook ouer leerders, leer om sosiale vaardighede te ontwikkel. Stuart Brown beweer bv dat geweldsmisdadigers dikwels nie gespeel het nie en dus ook nie geleentheid gehad het om empatie in 'n spelsituasie te beoefen nie.
  • Een van die kenmerke van Kleuterskole en ook Primêre skole is dat kinders se spel geweldig aan bande gelê word. In die Regio Centurion Kleuterskool word "self-initiated, sustained play" baie belangrik geag. Ons glo ook dat jong kinders bemagtig moet word om keuses te maak en verantwoordelikheid vir hulle keuses te neem. Jong leerders word nie benadeel deur te sukkel nie; dit kweek karakter en nog belangriker, aanpasbaarheid en uithouvermoë; twee karakterkenmerke wat baie belangrik is in volwassenheid (Alison Gopnik,[5] John Medina[6]).

KurrikulumWysig

Die Kurrikulum wat gevolg word is die amptelike kurrikulum van die Departement van Nasionale Onderwys. Die onderrigmetode wat berus op die onderrigfilosofie van Loris Malaguzzi en Elsie Calitz verskil egter radikaal van die gewone onderrigmetodes. Een van die navorsingsareas wat Elsie Calitz baie in belangstel is toekomsstudies. Daar is baie studies oor veranderinge wat in die gemeenskap gaan plaasvind oor die volgende 5 na 10 jaar (Cathy Davidson,[7] Thomas & Brown, Ken Robinson[8]). Verandering vind eksponensieel vinniger plaas en die veranderinge is ook radikaal. Vir die onderwyser wat ernstig is oor die voorbereiding van leerders vir die toekoms, is daar baie aspekte in die konvensionele onderwys wat teenproduktief is indien ons praat oor voorbereiding vir die toekoms. Al die genoemde navorsers identifiseer die volgende vaardighede wat by leerders ontwikkel moet word:

  • Goeie kommunikasievaardighede, nie slegs gesproke kommunikasie nie maar veral kommunikasie wat digitaal sal plaasvind.
  • Kommunikasievaardighede en kennis wat oor kulturele grense sal strek. As ons bv daaraan dink dat Sjina en Indië tans en in die toekoms die dominante finansiële magte in die wêreld gaan wees, maak dit sin om leerders projekte en navorsing te laat doen oor hierdie lande.
  • Kreatiewe denke en probleemoplossingsvaardighede is deur Europese bestuurders van besighede geïdentifiseer as belangrike vaardighede vir toekomstige werknemers.

Loris Malaguzzi het gesê: “Creativity becomes more visible when adults try to be more attentive to the cognitive processes of children than to the results they achieve in various fields of doing and understanding.“

Die doelwit van die ontwikkeling van kreatiewe denke beïnvloed dus die wese van die onderrig.

  • Aanpasbaarheid word deur Ken Robinson uitgesonder as 'n baie belangrike toekomsvaardigheid. Hy maak die bewering dat iemand 50 jaar gelede by 'n werkplek kon begin werk, 'n huislening en pensioen kon ontvang en na 50 jaar kon aftree. Robinson verstout hom om te sê dat daar nie baie firmas in die wêreld gaan wees wat so lank sonder verandering sal bestaan nie.
  • Die implikasie van hierdie tendense is dat elke leerder wat nou op skool is waarskynlik meer as een keer heropgelei gaan word. Hierdie heropleiding gaan waarskynlik nie deur die werkgewer geïnisieer word nie, maar sal beteken dat 'n belangrike vaardigheid een is om 'n lewenslange leerder te wees.

Hierdie aspekte beteken dat die onderrig by Regio Skole gedurig onder die loep geneem word, aangepas word en gebruik word om leerders voor te berei vir 'n toekoms wat baie anders is as die een waarin vandag se volwassenes leerders was.

VerwysingsWysig