Verskil tussen weergawes van "Wilhelmus van Nassouwe"

k
Uitleg van bronteks
k (Verplasing van 54 interwikiskakels wat op Wikidata beskikbaar is op d:q131713)
k (Uitleg van bronteks)
|-----
|
'''Eerste koeplet'''<br />
Wilhelmus van Nassouwe<br />
ben ik, van Duitsen bloed,<br />
den vaderland getrouwe<br />
blijf ik tot in den dood.<br />
Een Prinse van Oranje<br />
ben ik, vrij onverveerd,<br />
den Koning van Hispanje<br />
heb ik altijd geëerd.<br />
<br />
'''Tweede koeplet'''<br />
In Godes vrees te leven<br />
heb ik altijd betracht,<br />
daarom ben ik verdreven,<br />
om land, om luid gebracht.<br />
Maar God zal mij regeren<br />
als een goed instrument,<br />
dat ik zal wederkeren<br />
in mijnen regiment.<br />
<br />
'''Derde koeplet'''<br />
Lijdt u, mijn onderzaten<br />
die oprecht zijt van aard,<br />
God zal u niet verlaten, <br />
al zijt gij nu bezwaard.<br />
Die vroom begeert te leven,<br />
bidt God nacht ende dag,<br />
dat Hij mij kracht zal geven,<br />
dat ik u helpen mag.<br />
<br />
'''Vierde koeplet'''<br />
Lijf en goed al te samen<br />
heb ik u niet verschoond,<br />
mijn broeders hoog van namen<br />
hebben 't u ook vertoond:<br />
Graaf Adolf is gebleven<br />
in Friesland in den slag,<br />
zijn ziel in 't eeuwig leven<br />
verwacht den jongsten dag.<br />
<br />
'''Vyfde koeplet'''<br />
Edel en hooggeboren,<br />
van keizerlijken stam,<br />
een vorst des rijks verkoren,<br />
als een vroom christenman,<br />
voor Godes woord geprezen,<br />
heb ik, vrij onversaagd,<br />
als een held zonder vreden<br />
mijn edel bloed gewaagd.<br />
<br />
'''Sesde koeplet'''<br />
Mijn schild ende betrouwen<br />
zijt Gij, o God mijn Heer,<br />
op U zo wil ik bouwen,<br />
Verlaat mij nimmermeer.<br />
Dat ik doch vroom mag blijven,<br />
uw dienaar t'aller stond,<br />
de tirannie verdrijven<br />
die mij mijn hart doorwondt.<br />
<br />
'''Sevende koeplet'''<br />
Van al die mij bezwaren<br />
en mijn vervolgers zijn,<br />
mijn God, wil doch bewaren<br />
den trouwen dienaar dijn,<br />
dat zij mij niet verrassen<br />
in hunnen bozen moed,<br />
hun handen niet en wassen<br />
in mijn onschuldig bloed.<br />
<br />
'''Agtste koeplet'''<br />
Als David moeste vluchten<br />
voor Sauel den tiran,<br />
zo heb ik moeten zuchten<br />
als menig edelman.<br />
Maar God heeft hem verheven,<br />
verlost uit alder nood,<br />
een koninkrijk gegeven<br />
in Israël zeer groot.<br />
<br />
'''Neënde koeplet'''<br />
Na 't zuur zal ik ontvangen<br />
van God mijn Heer dat zoet,<br />
daarna zo doet verlangen<br />
mijn vorstelijk gemoed:<br />
dat is, dat ik mag sterven<br />
met eren in dat veld,<br />
een eeuwig rijk verwerven<br />
als een getrouwen held.<br />
<br />
'''Tiende koeplet'''<br />
Niet doet mij meer erbarmen<br />
in mijnen wederspoed<br />
dan dat men ziet verarmen<br />
des Konings landen goed.<br />
Dat u de Spanjaards krenken,<br />
o edel Neerland zoet,<br />
als ik daaraan gedenke,<br />
mijn edel hart dat bloedt.<br />
<br />
'''Elfde koeplet'''<br />
Als een prins opgezeten<br />
met mijner heires-kracht,<br />
van den tiran vermeten<br />
heb ik den slag verwacht,<br />
die, bij Maastricht begraven,<br />
bevreesde mijn geweld;<br />
mijn ruiters zag men draven<br />
zeer moedig door dat veld.<br />
<br />
'''Twaalfde koeplet'''<br />
Zo het den wil des Heren<br />
op dien tijd had geweest,<br />
had ik geern willen keren<br />
van u dit zwaar tempeest.<br />
Maar de Heer van hierboven,<br />
die alle ding regeert,<br />
die men altijd moet loven,<br />
en heeft het niet begeerd.<br />
<br />
'''Dertiende koeplet'''<br />
Zeer christlijk was gedreven<br />
mijn prinselijk gemoed,<br />
standvastig is gebleven<br />
mijn hart in tegenspoed.<br />
Den Heer heb ik gebeden<br />
uit mijnes harten grond,<br />
dat Hij mijn zaak wil redden,<br />
mijn onschuld maken kond.<br />
<br />
'''Veertiende koeplet'''<br />
Oorlof, mijn arme schapen<br />
die zijt in groten nood,<br />
uw herder zal niet slapen,<br />
al zijt gij nu verstrooid.<br />
Tot God wilt u begeven,<br />
zijn heilzaam woord neemt aan,<br />
als vrome christen leven,-<br />
't zal hier haast zijn gedaan.<br />
<br />
'''Vyftiende koeplet'''<br />
Voor God wil ik belijden<br />
en zijner groten macht,<br />
dat ik tot genen tijden<br />
den Koning heb veracht,<br />
dan dat ik God den Heere,<br />
der hoogsten Majesteit,<br />
heb moeten obediëren<br />
in der gerechtigheid.<br />
|
'''Eerste koeplet'''<br />
Wilhelmus van Nassouwe<br />
Ben ick van Duytschen bloet,<br />
Den Vaderlant getrouwe<br />
Blyf ick tot in den doet:<br />
Een Prince van Oraengien<br />
Ben ick vrij onverveert,<br />
Den Coninck van Hispaengien<br />
Heb ick altijt gheeert.<br />
<br />
'''Tweede koeplet'''<br />
In Godes vrees te leven<br />
Heb ick altyt betracht,<br />
Daerom ben ick verdreven<br />
Om Landt om Luyd ghebracht:<br />
Maer God sal mij regeren<br />
Als een goet Instrument,<br />
Dat ick zal wederkeeren<br />
In mijnen Regiment.<br />
<br />
'''Derde koeplet'''<br />
Lydt u myn Ondersaten<br />
Die oprecht zyn van aert,<br />
Godt sal u niet verlaten<br />
Al zijt ghy nu beswaert:<br />
Die vroom begheert te leven<br />
Bidt Godt nacht ende dach,<br />
Dat hy my cracht wil gheven<br />
Dat ick u helpen mach.<br />
<br />
'''Vierde koeplet'''<br />
Lyf en goet al te samen<br />
Heb ick u niet verschoont,<br />
Mijn broeders hooch van Namen<br />
Hebbent u oock vertoont:<br />
Graef Adolff is ghebleven<br />
In Vriesland in den slaech,<br />
Syn Siel int ewich Leven<br />
Verwacht den Jongsten dach.<br />
<br />
'''Vyfde koeplet'''<br />
Edel en Hooch gheboren<br />
Van Keyserlicken Stam:<br />
Een Vorst des Rijcks vercoren<br />
Als een vroom Christen man,<br />
Voor Godes Woort ghepreesen<br />
Heb ick vrij onversaecht,<br />
Als een Helt sonder vreesen<br />
Mijn edel bloet ghewaecht.<br />
<br />
'''Sesde koeplet'''<br />
Mijn Schilt ende betrouwen<br />
Sijt ghy, o Godt mijn Heer,<br />
Op u soo wil ick bouwen<br />
Verlaet mij nimmermeer:<br />
Dat ick doch vroom mach blijven<br />
V dienaer taller stondt,<br />
Die Tyranny verdrijven,<br />
Die my mijn hert doorwondt.<br />
<br />
'''Sevende koeplet'''<br />
Van al die my beswaren,<br />
End mijn Vervolghers zijn,<br />
Mijn Godt wilt doch bewaren<br />
Den trouwen dienaer dijn:<br />
Dat sy my niet verrasschen<br />
In haren boosen moet,<br />
Haer handen niet en wasschen<br />
In mijn onschuldich bloet.<br />
<br />
'''Agste koeplet'''<br />
Als David moeste vluchten<br />
Voor Saul den Tyran:<br />
Soo heb ick moeten suchten<br />
Met menich Edelman:<br />
Maer Godt heeft hem verheven<br />
Verlost uit alder noot,<br />
Een Coninckrijk ghegheven<br />
In Israel seer groot.<br />
<br />
'''Neënde koeplet'''<br />
Na tsuer sal ick ontfanghen<br />
Van Godt mijn Heer dat soet,<br />
Daer na so doet verlanghen<br />
Mijn Vorstelick ghemoet:<br />
Dat is dat ick mach sterven<br />
Met eeren in dat Velt,<br />
Een eewich Rijck verwerven<br />
Als een ghetrouwe Helt.<br />
<br />
'''Tiende koeplet'''<br />
Niet doet my meer erbarmen<br />
In mijnen wederspoet,<br />
Dan dat men siet verarmen<br />
Des Conincks Landen goet,<br />
Dat v de Spaengiaerts crencken<br />
O Edel Neerlandt soet,<br />
Als ick daer aen ghedencke<br />
Mijn Edel hert dat bloet.<br />
<br />
'''Elfde koeplet'''<br />
Als een Prins op gheseten<br />
Met mijner Heyres cracht,<br />
Van den Tyran vermeten<br />
Heb ick den Slach verwacht,<br />
Die by Maestricht begraven<br />
Bevreesde mijn ghewelt,<br />
Mijn ruyters sach men draven.<br />
Seer moedich door dat Velt.<br />
<br />
'''Twaalfde koeplet'''<br />
Soo het den wille des Heeren<br />
Op die tyt had gheweest,<br />
Had ick gheern willen keeren<br />
Van v dit swaer tempeest:<br />
Maer de Heer van hier boven<br />
Die alle dinck regeert.<br />
Diemen altijd moet loven<br />
En heeftet niet begheert.<br />
<br />
'''Dertiende koeplet'''<br />
Seer Prinslick was ghedreven<br />
Mijn Princelick ghemoet,<br />
Stantvastich is ghebleven<br />
Mijn hert in teghenspoet,<br />
Den Heer heb ick ghebeden<br />
Van mijnes herten gront,<br />
Dat hy mijn saeck wil reden,<br />
Mijn onschult doen bekant.<br />
<br />
'''Veertiende koeplet'''<br />
Oorlof mijn arme Schapen<br />
Die zijt in grooten noot,<br />
V Herder sal niet slapen<br />
Al zijt ghy nu verstroyt:<br />
Tot Godt wilt v begheven,<br />
Syn heylsaem Woort neemt aen,<br />
Als vrome Christen leven,<br />
Tsal hier haest zijn ghedaen.<br />
<br />
'''Vyftiende koeplet'''<br />
Voor Godt wil ick belijden<br />
End zijner grooter Macht,<br />
Dat ick tot gheenen tijden<br />
Den Coninck heb veracht:<br />
Dan dat ick Godt den Heere<br />
Der hoochster Maiesteyt,<br />
Heb moeten obedieren,<br />
Inder gherechticheyt.<br />
|}
 
353 611

wysigings