In Okkultisme is waarsêery 'n metodiek om verborge inligting te verkry oor 'n huidige of toekomstige situasie.[1]

'n Vrou wat haar palm by 'n waarsêer laat lees

Die werking van waarsêery wysig

Waarsêery is 'n soeke na 'n dieper liggende waarheid wat binne 'n bepaalde situasie gevind kan word. Waarsêery maak gebruik van simboliek om 'n ruimte te skep waarin die rasionele bewussyn in gesprek kan tree met intuitiewe onderbewussyn van die mens. Waarsêery poog dus om die lineêre denkprosesses van beredenering te laat vervloei met tydlose stelsel denke deur simboliese konteks te verskaf. Hierdie simboliese konteks is gegrond op die beginsel van sinchronisme waarvolgens gebeure in dieselfde moment betekenisvolle vergelykbaarheid het.

'n Belangrike element in enige waarsêery is dat 'n duidelike vraag geformuleer moet word wat beantwoord moet word deur die waarsêery. Die formulering van 'n vraag is normaalweg reeds deel van die proses om sin te maak uit die waarsêery. In teenstelling met algemene opvattings is waarsêery nie 'n presiese wetenskap wat die toekoms voorspel nie. Die toekoms word in waarsêery beskou as 'n veranderlike wat beïnvloed kan word deur die insig wat die vraagsteller kry. Die inligting wat verkry word deur waarsêery verskaf waarskuwings, aanbevelings en verwagtinge wat die vraagsteller voorberei vir die toekoms.

Die kwaliteit van waarsêery word bepaal deur verskeie faktore naamlik:

  • Die houding van die vraagsteller
  • Die relevansie van die konteks van die vraag tot die van die vraagsteller
  • Die duidelikheid, akkuraatheid en belangrikheid van die vraag vir die vraagsteller.

Die filosofie agter waarsêery wysig

'n Onderliggende filosofie van waarsêery is dat alles in die heelal op een of ander manier aan mekaar gekoppel is. Omdat alles verbind is kan 'n gebeurtenis op een gebied ook inligting verskaf oor wat gebeur op 'n ander gebied. Volgens die filosofie is die waarheid oor 'n situasie verteenwoordigend op alle vlakke van waarneming. 'n Makrovlak gebeurtenis kan insig verleen op 'n mikrovlak en omgekeerd. Tydsverloop verskil egter tussen die mikro en makro vlakke wat dit moontlik maak om insig te verkry oor moontlike toekomstige situasies. Die waarsêer moet oor 'n intuitiewe vermoë beskik om die vertaling te doen van hoe 'n patroon op een vlak vertaal word na 'n patroon op 'n hoër of laer vlak.

Waarsêery steun dus sterk op die esoteriese beginsel van: "Soos bo, so ook onder" wat basies beteken dat 'n makrovlak en mikrovlak situasie ekwivalent is. Hierdie beginsel is volgens verskeie bronne [verwysing benodig] die geheime betekenis van die Ster van Dawid of Salomo se seël wat bestaan uit twee oorvleuelende driehoeke waar die een die makrokosmos verteenwoordig en die ander die mikrokosmos.

Daar is 'n paar primêre metodes van waarsêery:

  • Toevaligheidswaarsêery
  • Patroonwaarsêery
  • Gebeurteniswaarsêery
  • Ervaringswaarsêery

Toevaligheidswaarsêery wysig

'n Mikrosituasie word deur middel van toevalligheid geskep, sodoende word 'n verkleinde weergawe geskep van 'n groter stel gebeurtenisse wat besig is om af te speel. Deur die mikro situasie te interpreteer kan insigte gekry word oor die situasie van die vraagsteller. In hierdie benadering word die vraagsteller as die makrosituasie gesien. Die mikrosituasie word gewoonlik geskep deur van een of ander sisteem gebruik te maak wat magte en kragte in die makrosituasie verteenwoordig. In hierdie benadering skep die vraagsteller die mikrosituasie wat geinterpreteer word. In die benadering verteenwoordig die mikrosituasie die totaliteit wat volledig uitgespeel is terwyl die makrosituasie nog besig is om uit te speel.

Voorbeelde van hierdie benadering is:

Patroonwaarsêery wysig

'n Makrosituasie wat reeds bestaan word geïnterpreteer en van toepassing gemaak op 'n mikrosituasie. Toevalligheid speel geen rol in die benadering nie en die vraagsteller word as die mikrosisteem beskou. 'n Groot klomp aandag word in hierdie tegniek geplaas om 'n akkurate lesing te maak van die makrosituasie wat geinterpreteer word. In die metode verteenwoordig 'n bestaande makrosituasie patrone in 'n mikrosituasie. In hierdie benadering skep die vraagsteller nie die makropatroon nie maar interpreteer slegs die patroon.In die benadering verteenwoordig die makrosituasie die totaliteit wat volledig uitgespeel is terwyl die mikrosituasie nog besig is om uit te speel.

Voorbeelde van hierdie benadering is:

Gebeurteniswaarsêery wysig

'n Gebeurtenis of ervaring word in die benadering geinterpreteer as die makrosituasie wat van toepassing gemaak kan word op die mikrosituasie. In teenstelling egter met die bestaande patroon waarsêery is dit nie 'n vaste bestaande patroon wat geïnterpreteer word nie maar 'n wisselvallige eenmalige gebeurtenis. Die vraagsteller skep nie die makropatroon nie maar ervaar die makropatroon. Gewoonlik word slegs 'n gefragmenteerde aspek in beide die mikro en makrovlak met mekaar verbind.

Voorbeelde van hierdie benadering is:

Ervaringswaarsêery wysig

In hierdie benadering tot waarsêery is die vraagsteller self die medium waardeur die makrosituasie gekonsentreer word op die mikrosituasie. Die vraagsteller is ook die interpreteerder van die ervaring.

Voorbeelde van hierdie benadering is:

Verwysings wysig

  1. Melton, J. Gordon. (2008). The Encyclopedia of Religious Phenomena. Visible Ink Press. pp. 115-116. ISBN 1-57859-209-7

Verwante boeke wysig

  • Eason C., 1998, A complete guide to divination – How to use the most popular methods of fortune telling, Judy Paitkus (Publishers) Ltd., 5 Windmill Street, London
  • Eason C.,2001, Encyclopedia of Magic & Ancient Wisdom – The essential guid to myth, magic and the supernatural, Judy Paitkus (Publishers) Ltd., 5 Windmill Street, London

Eksterne skakels wysig