Wet op die Prince Edward-eilande, 1948

Die Prins Edward-eilandewet, 1948 (Wet No. 43 van 1948) is 'n wet van die Parlement van Suid-Afrika wat die Prins Edward-eilande geannekseer het en onder administrasie van die Unie van Suid-Afrika geplaas het. Die Suid-Afrikaanse vlag is op 4 Januarie 1948 op Prins Edward-eiland gehys, en 'n proklamasie van anneksasie is op 24 Januarie 1948 afgekondig. Die anneksasie is deur die Parlement bevestig, deur die Wet op Prins Edward-eilande, wat op 1 Oktober 1948 deur die Goewerneur-generaal onderteken is en met publikasie op 7 Oktober 1948 in werking getree het.

Ingevolge die wet val die eilande binne die landdrosdistrik van Kaapstad en vorm deel van die wyk binne die hawe van Kaapstad; sedert 2011 dit is wyk 55 van Kaapstad . Die gemenereg wat op die eilande van toepassing is, word omskryf as die Romeins-Hollandse reg soos toegepas in die Kaapprovinsie . Die wet brei ook sekere ander wette van die Parlement na die eiland uit, en gee die goewerneur-generaal (d.w.s. deesdae die President van die Republiek van Suid-Afrika) die mag om ander wette na die eilande uit te brei. Dit bepaal dat geen ander wet op die eilande van toepassing sal wees nie, tensy dit deur so 'n proklamasie of deur die teks van die wet self van toepassing gemaak word.

Sekere bepalings van die wet, hoewel nie herroep nie, is moontlik deur die Antarktiese Verdraewet, 1996 en die Antarktiese Verdragstelsel vervang.

Lys van wette wat op die eilande van toepassing gemaak is

wysig

Behalwe waar anders aangedui, is elke wet hieronder gelys van toepassing gemaak op die Prins Edward-eilande:

 • Boedelwet, 1913 (deur die Prins Eduard-eilandewet (PEI-wet))
 • Wet op Regters van die Vrede en Ede, 1914 (deur die PEI-wet)
 • Wet op Strafproses en Bewyse, 1917 (deur die PEI-wet)
 • Spesiale Regters van die Vredeswet, 1918 (deur die PEI-wet)
 • Wet op Ondersoeke, 1919 (deur die PEI-wet)
 • Wet op Landdroshowe, 1944 (deur die PEI-wet)
 • Verkiesingskonsolidasiewet, 1946 (deur die PEI-wet)
 • Wet op Suid-Afrikaanse Burgerskap, 1949
 • Handelsversendingwet, 1951
 • Wet op Openbare Vakansiedae, 1952
 • Wet op Gebiedswaters, 1963 (deur proklamasie)
 • Wysigingswet op Openbare Vakansiedae, 1973
 • Wet op die beskerming van seevoëls en robbe, 1973
 • Wet op Seevisserye, 1973 (by proklamasie)
 • Wysigingswet op Gebiedswaters, 1977 (deur proklamasie)
 • Wet op die Ontwikkeling van Visbedryf, 1978 (by proklamasie)
 • Wet op Storting by Seebeheer, 1980
 • Wet op seeverkeer, 1981 (deur die Algemene Wysigingswet op Skeepvaart, 1997)
 • Wet op Marienebesoedeling (Beheer en Siviele Aanspreeklikheid), 1981 (deur die Algemene Wysigingswet op Skeepvaart, 1997)
 • Wet op die vervoer van goedere per see, 1986 (deur die Algemene Wysigingswet op Verskeping, 1997)
 • Wet op Mariene Besoedeling (Voorkoming van Besoedeling deur Skepe), 1986 (deur die Wysigingswet op Internasionale Konvensie vir die Voorkoming van Besoedeling deur Skepe, 1996)
 • Wet op Mariene Besoedeling (Intervensie), 1987 (deur die Algemene Wysigingswet op Skeepvaart, 1997)
 • Wet op Seevisserye, 1988
 • Wet op Omgewingsbewaring, 1989
 • Wet op Maritieme Sones, 1994
 • Wet op Suid-Afrikaanse Burgerskap, 1995
 • Antarktiese Verdraewet, 1996
 • Wet op Wrak en Berging, 1996
 • Wet op die Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid, 1998
 • Wet op Lewende Mariene Hulpbronne, 1998
 • Wet op Skeepsregistrasie, 1998
 • Wet op Seevervoerdokumente, 2000
 • Nasionale Omgewingsbestuur: Wet op Beskermde Gebiede, 2003
 • Nasionale Omgewingsbestuur: Wet op Biodiversiteit, 2004
 • Nasionale Omgewingsbestuur: Wet op Geïntegreerde Kusbestuur, 2007
 • Wet op Handelsversending (Veilige Houerskonvensie), 2011
 • Wet op Handelsverskeping (Internasionale Oliebesoedelingsvergoedingsfonds), 2013
 • Wet op Handelsversending (Konvensie vir Burgerlike Aanspreeklikheid), 2013
 • Wet op Mariene Ruimtelike Beplanning, 2018