Rynse Kerk in Suid-Afrika

Die Rynse Kerk in Suid-Afrika is 'n klein Protestantse kerkverband in Suid-Afrika wat bestaan uit 11 gemeentes, almal in die Suidwes-Kaap.

Die Rynse sendingkerk, Stellenbosch.
Die ou Rynse kerk op Wupperthal, nou die Morawiese kerk.

In die 1940's, meer as 100 jaar nadat die Rynse Sendinggenootskap sy werk aan die Kaap begin het, het die genootskap besluit dat sy oorspronklike taak afgehandel is. Daarom het hy met die NG Sendingkerk onderhandel oor die oordrag van sy sendingstasies en gemeentes aan dié kerkverband. Talle mense op die onderskeie stasies was ontevrede oor dié moontlikheid, maar die genootskap het dit geïgnoreer en voortgegaan met die oordrag aan die NG Sendingkerk. Net Wupperthal het besluit om by die Morawiese Kerk aan te sluit.

In 1951 het eerw. Gideon Joseph Thomas, wat in 1935 die tweede en laaste inheemse Rynse lidmaat geword het wat as predikant georden is, en 108 lidmate die Onafhanklike Rynse Kerk gestig. Die RSG het die nuwe kerk nie erken nie en dit as 'n wegbreekbeweging beskou. Die eerste lede van die kerk was lidmate van die gemeentes Bellville, Matroosfontein en Elsiesrivier.

Eindelik is die naam verander na die Rynse Kerk in Suid-Afrika en in 2016 was daar 11 gemeentes wat in twee streke gegroepeer is, elk met sy eie streekskomitee: Elsiesrivier, Matroosfontein, Atlantis, Belhar, Eersterivier, Ravensmead, Belhar, Mitchells Plain, Bellville, Kraaifontein, Clanwilliam en Doringbos.

BronWysig