J.P.L. Labuschagne

J.P.L. Labuschagne (plaas Elandsrivier, distrik Cradock, Kaapkolonie, 26 September 1832 – plaas Rietvlei, distrik Rietvlei, Heidelberg, Transvaal, Suid-Afrika, 19 November 1905) was Volksraadslid van die Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) en jare lange ouderling van die Gereformeerde kerk in Heidelberg, ZAR (teenwoordig in die Gauteng-provinsie).

Oudl. J.P.L. Labuschagne.

Labuschagne het van sy geboortedistrik saam met sy ouers na Natal getrek en (moontlik ná die Britse anneksasie, ná Transvaal. In 1851 het hy hom op sy woonplaas, Rietvlei, in die distrik Heidelberg gevestig, waar hy tot op 73-jarige leeftyd gewoon het.

Labuschagne het hom reeds met die herstigting van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika onder leiding van ds. Dirk Postma op 11 Februarie 1859 op Rustenburg by dié kerk aangesluit. Hy is dadelik gekies tot diaken van die nuwe Gereformeerde kerk Pretoria, wat indertyd nog Heidelberg omvat het. Vele male het hy ds. Postma met die ossewa van Potchefstroom na Pretoria vervoer, ’n afstand van sowat 200 km. By die stigting van die Heidelbergse Gereformeerde kerk in 1890 is hy tot ouderling gekies en het die gemeente getrou gedien tot kort voor sy dood toe hy eervolle ontslag ontvang het.

In die tyd van sy ouderlingskap was hy ’n hele tyd land lank lid van die Transvaalse Volksraad. Deur sy bemoeiing het die gemeente sekere erwe en ’n plaas ontvang. In die 1935 uitgawe van die GKSA se Almanak' skryf ene N.W., waarskynlik ds. N.H. van der Walt, die redakteur: "Sy nagedagtenis word deur sy kinders en kindskinders in eer gehou, van wie daar nog ’n hele aantal aan Heidelberg se gemeente behoort."

  • (af) Van der Walt, N.H. (hoofred.). 1934. Almanak vir Die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1934. Sestigste Jaargang. Potchefstroom: Adm. Buro.