Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika

Die Gereformeerde Kerke is 'n Christelike kerk in Suid-Afrika wat in 1859 in Rustenburg gestig is. Lede van die kerk word soms na verwys as Doppers. As een van die oudste kerkverbande onder die Afrikaners, word dit beskou as een van die Drie Susterkerke.

Geskiedenis van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika wysig

 
Die Gereformeerde kerk Heilbron.
 
Die Gereformeerde kerk Pretoria.
 
Die Gereformeerde kerk Pretoria-Wonderboom-Suid.
 
Die Gereformeerde kerk Reddersburg.
 
Die Gereformeerde kerk Heidelberg, ontwerp deur Pieter Dykstra.
 
Ds. Dirk Postma, grondlegger van die Kerk.
 
Die Gereformeerde kerk Steynsburg.
 
Die Gereformeerde kerk Burgersdorp.
 
Die Gereformeerde kerk Venterstad.
 
Die Gereformeerde kerk Colesberg.
 
Die Gereformeerde kerk Bethulie.
 
Die Gereformeerde kerk, Elliot.
 
Die Gereformeerde kerk Aliwal-Noord.
 
Die Gereformeerde kerk Sannieshof.
 
Die Gereformeerde kerk Postmasburg.
 
Die Gereformeerde kerk Port Elizabeth.
 
Die Gereformeerde kerk Fauresmith.

In die vroeë 1800's het die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Kaapkolonie vanaf Nederland die "nuwe" Psalmboek ingevoer in die erediens. Baie van die liedere in hierdie boek het die Belydenisskrifte (Nederlandse Geloofsbelydenis, Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls) soos vasgestel by die Sinode van Dordtrecht in 1618/1619, weerspreek.

Die wyse van kerkregering het toenemend mag aan die staat en sinodale vergaderings gegee, en die gesag van plaaslike kerkrade daaraan ondergeskik gemaak.

Hierdie veranderinge het toenemend onrus onder 'n klein hoeveelheid lidmate veroorsaak. Van die begin af was daar lidmate wat nie die gesange wou sing nie. Die uitgangspunt onder hulle was: "In Gods huis Gods lied".

In 1859 het 15 broeders besluit om hulle af te skei van die Nederduitsch Hervormde Kerk in Transvaal. Onder hulle was onder andere Paul Kruger, latere president van die Zuid-Afrikaanse Republiek.

Hulle het op 10 Februarie 1859 'n vergadering belê onder 'n seringboom by Rustenburg. By hierdie vergadering het 300 lidmate hulle laat inskrywe as lidmate van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Ds. Dirk Postma, wat 'n besoekende predikant uit Nederland was, is gevra om hulle predikant te wees, en hy het die beroep aangeneem en hom in Suid-Afrika gevestig.

Daar het spoedig die behoefte ontstaan vir die opleiding van predikante en onderwysers. Die eerste opleiding is op Burgersdorp in die Oos-Kaap gedoen waar die Teologiese Skool Burgersdorp in 1869 geopen het, maar na die Anglo-Boereoorlog is dit in 1905 verskuif na Potchefstroom.

Uit hierdie skool het die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys gegroei tot 'n volwaardige universiteit, met die Fakulteit Teologie wat onder andere dien as 'n teologiese skool vir die opleiding van predikante.

Die Gereformeerde Kerke vandag wysig

Die volle naam van die Kerkverband is Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA).

Die Algemene sinode vergader al om die derde jaar in Potchefstroom.

Die Kerke bestaan uit 415 gemeentes in die Republiek van Suid-Afrika, Namibië, Zimbabwe en Lesotho. Woordbediening vind plaas in al 11 die amptelike tale in Suid-Afrika en Frans.

Verder het die Kerke ekumeniese bande met kerke op al die vastelande.

Liedboek van die Gereformeerde Kerke wysig

Die Gereformeerde Kerke gebruik vandag nog net Skrifberymings saam met die Psalms in hulle liedboek. 'n Skrifberyming is 'n gedeelte van die Bybel wat omdig is. Tot onlangs nog was daar net 50 Skrifberymings, maar nuwe skrifberymings word bygevoeg.

Buiten die liedere bevat die liedboek ook nog die volgende :

 • Drie Formuliere van Eenheid wat bestaan uit die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls.
 • Die formuliere vir die doop van kinders, belydenis van Geloof, die doop van volwassenes, die nagmaal, ban of afsnuding, heropname, die bevestiging van ouderlinge en diakens, die bevestiging van predikante, en bevestiging in die huwelik.
 • Die Kerkorde.
 • 'n Aantal Gebede.

Kerkregering wysig

Soos in die Calvinistiese kerkbeskouing, is Christus self die Hoof van die Kerk. Die kerk volg die presbiteriale kerkregeringstelsel, waar die ouderling Christus se regering in die lig van die Skrif uitdra. Elke gemeente is selfstandig liggaam van Christus. Daarom word daar na die kerkverband in die meervoud verwys, nl, die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika.

Gemeentes werk saam in kleiner streke (genoem Klassisse), groter streke (Streeksinodes) en almal kom saam in die Algemene sinode. Besluite wat hier geneem word is besluite van al die gemeentes gesamentlik.

Kritiek Geargiveer 2 Mei 2018 op Wayback Machine dat die gemeentes wat die GKSA vorm van die beginsel van Christusregering en ander beginsels van die Reformasie afwyk, bestaan. Hierdie sake word reeds 'n geruime tyd op die GKSA Forum Geargiveer 10 Augustus 2016 op Wayback Machine bespreek. Omdat Christus deur sy Woord en Gees regeer (sien Heidelbergse Kategismus Geargiveer 26 Augustus 2017 op Wayback Machine, Sondag 48), bring dit spanning as belangrike beginselbesluite op kerklike vergaderings geneem word volgens die gevoel van mense, en nie gebaseer op die Heilige Skrif nie. Dit het reeds daartoe gelei dat die Gereformeerde gemeente Bet-El buite die GKSA kerkverband geplaas is.

Verwysings wysig

 • "Professor Dirk Postma (1818 - 1890)", dr. G.C.P. van der Vyver, Pro Rege-Pers, 1958
 • "Handleiding vir die studie van Kerkgeskiedenis, Prof. S. du Toit, Pro Rege Pers, 1970
 • "Hope and Disilussionment, a basic introduction to the history of Christianity", Prof. B.A.Zuiddam, Importantia, Dordrecht 2010

Sien ook wysig

Gemeentes wysig

 1. Gereformeerde kerk Agulhas
 2. Gereformeerde kerk Akasia
 3. Gereformeerde kerk Alberton
 4. Gereformeerde kerk Alberton-Wes
 5. Gereformeerde kerk Aliwal-Noord
 6. Gereformeerde kerk Amanzimtoti
 7. Gereformeerde kerk Andeon
 8. Gereformeerde kerk Aranos
 9. Gereformeerde kerk Barberton
 10. Gereformeerde kerk Barkly-Oos
 11. Gereformeerde kerk Beestekraal
 12. Gereformeerde kerk Belfast
 13. Gereformeerde kerk Bellville
 14. Gereformeerde kerk Bellville-Oos
 15. Gereformeerde kerk Benoni
 16. Gereformeerde kerk Benoni-Noord
 17. Gereformeerde kerk Bergbron
 18. Gereformeerde kerk Bergsig
 19. Gereformeerde kerk Bethal
 20. Gereformeerde kerk Bethanie
 21. Gereformeerde kerk Bethlehem
 22. Gereformeerde kerk Bethulie
 23. Gereformeerde kerk Biermanskool
 24. Gereformeerde kerk Birchleigh
 25. Gereformeerde kerk Bitterwater
 26. Gereformeerde kerk Bloemburg
 27. Gereformeerde kerk Bloemfontein
 28. Gereformeerde kerk Bloemfontein-Noord
 29. Gereformeerde kerk Bloemfontein-Oos
 30. Gereformeerde kerk Bloemfontein-Suid
 31. Gereformeerde kerk Bloemfontein-Suidheuwels
 32. Gereformeerde kerk Bloemhof
 33. Gereformeerde kerk Bloempark
 34. Gereformeerde kerk Boksburg
 35. Gereformeerde kerk Boksburg-Suid
 36. Gereformeerde kerk Boshof
 37. Gereformeerde kerk Bothaville
 38. Gereformeerde kerk Brackenhof
 39. Gereformeerde kerk Brackenhurst
 40. Gereformeerde kerk Brakpan
 41. Gereformeerde kerk Brakpan-Suid
 42. Gereformeerde kerk Brandfort
 43. Gereformeerde kerk Brits
 44. Gereformeerde kerk Brits-Wes
 45. Gereformeerde kerk Bronkhorstspruit
 46. Gereformeerde kerk Buffeldoorns
 47. Gereformeerde kerk Bulawayo
 48. Gereformeerde kerk Bultfontein
 49. Gereformeerde kerk Burgersdorp
 50. Gereformeerde kerk Cachet
 51. Gereformeerde kerk Carletonville
 52. Gereformeerde kerk Carolina
 53. Gereformeerde kerk Centurion
 54. Gereformeerde kerk Chinhoyi
 55. Gereformeerde kerk Christiana
 56. Gereformeerde kerk Clanwilliam
 57. Gereformeerde kerk Colesberg
 58. Gereformeerde kerk Cradock/Somerset-Oos
 59. Gereformeerde kerk Cullinan
 60. Gereformeerde kerk Daniëlskuil
 61. Gereformeerde kerk Daspoort
 62. Gereformeerde kerk De Aar
 63. Gereformeerde kerk Delarey
 64. Gereformeerde kerk Delareyville
 65. Gereformeerde kerk Delmas
 66. Gereformeerde kerk Delportshoop
 67. Gereformeerde kerk Dendron
 68. Gereformeerde kerk Derdepoort
 69. Gereformeerde kerk Die Kandelaar
 70. Gereformeerde kerk D'Kar
 71. Gereformeerde kerk Dordrecht
 72. Gereformeerde kerk Drieviersboom
 73. Gereformeerde kerk Duineveld
 74. Gereformeerde kerk Durban
 75. Gereformeerde kerk Durban-Noord
 76. Gereformeerde kerk Durban-Wes
 77. Gereformeerde kerk Eden
 78. Gereformeerde kerk Edenvale
 79. Gereformeerde kerk Eendracht
 80. Gereformeerde kerk Eikenhof
 81. Gereformeerde kerk Elandskraal
 82. Gereformeerde kerk Elandspoort
 83. Gereformeerde kerk Eldoret
 84. Gereformeerde kerk Elliot
 85. Gereformeerde kerk Eloffsdal
 86. Gereformeerde kerk Empangeni
 87. Gereformeerde kerk Ermelo
 88. Gereformeerde kerk Erongo
 89. Gereformeerde kerk Estcourt
 90. Gereformeerde kerk Evander
 91. Gereformeerde kerk Fauresmith
 92. Gereformeerde kerk Ficksburg
 93. Gereformeerde kerk Florida
 94. Gereformeerde kerk Fort Victoria-Nuanetsi
 95. Gereformeerde kerk Frankfort
 96. Gereformeerde kerk George
 97. Gereformeerde kerk Germiston
 98. Gereformeerde kerk Ghanzi
 99. Gereformeerde kerk Glencoe
 100. Gereformeerde kerk Gobabis
 101. Gereformeerde kerk Goedgegun
 102. Gereformeerde kerk Goeie Hoop
 103. Gereformeerde kerk Graaff-Reinet
 104. Gereformeerde kerk Griekwaland-Oos
 105. Gereformeerde kerk Groblersdal
 106. Gereformeerde kerk Grootfontein
 107. Gereformeerde kerk Gwelo-Gatooma
 108. Gereformeerde kerk Harare
 109. Gereformeerde kerk Harrismith
 110. Gereformeerde kerk Hartbeespoort (tot 2009 Die Moot)
 111. Gereformeerde kerk Heidelberg
 112. Gereformeerde kerk Heilbron
 113. Gereformeerde kerk Hendrina
 114. Gereformeerde kerk Hennenman
 115. Gereformeerde kerk Hentiesbaai
 116. Gereformeerde kerk Hermanus
 117. Gereformeerde kerk Hoedspruit
 118. Gereformeerde kerk Hoëveld
 119. Gereformeerde kerk Hofmeyr
 120. Gereformeerde kerk Humpata
 121. Gereformeerde kerk Indwe
 122. Gereformeerde kerk Innesdal
 123. Gereformeerde kerk Jacobsdal
 124. Gereformeerde kerk Jamestown
 125. Gereformeerde kerk Jeffreysbaai
 126. Gereformeerde kerk Johannesburg
 127. Gereformeerde kerk Johannesburg-Noord
 128. Gereformeerde kerk Johannesburg-Oos
 129. Gereformeerde kerk Johannesburg-Sentraal
 130. Gereformeerde kerk Johannesburg-Suid
 131. Gereformeerde kerk Johannesburg-Wes
 132. Gereformeerde kerk Kaapstad
 133. Gereformeerde kerk Kamanjab
 134. Gereformeerde kerk Kameeldrift
 135. Gereformeerde kerk Karasburg
 136. Gereformeerde kerk Kathu
 137. Gereformeerde kerk Keetmanshoop
 138. Gereformeerde kerk Kemptonpark
 139. Gereformeerde kerk Kemptonpark-Mooifontein
 140. Gereformeerde kerk Kemptonpark-Noord
 141. Gereformeerde kerk Khomas-Hoogland
 142. Gereformeerde kerk Kimberley
 143. Gereformeerde kerk Kleinmond
 144. Gereformeerde kerk Klerksdorp
 145. Gereformeerde kerk Klerksdorp-Noord
 146. Gereformeerde kerk Klerksdorp-Wes
 147. Gereformeerde kerk Klipriviersberg
 148. Gereformeerde kerk Koedoesrand
 149. Gereformeerde kerk Koffiefontein
 150. Gereformeerde kerk Komatipoort
 151. Gereformeerde kerk Koperstreek
 152. Gereformeerde kerk Koppies
 153. Gereformeerde kerk Koster
 154. Gereformeerde kerk Kriel
 155. Gereformeerde kerk Krokodilrivier
 156. Gereformeerde kerk Kroonstad
 157. Gereformeerde kerk Krugersdorp
 158. Gereformeerde kerk Krugersdorp-Oos
 159. Gereformeerde kerk Krugersdorp-Wes
 160. Gereformeerde kerk Kuruman
 161. Gereformeerde kerk Ladybrand
 162. Gereformeerde kerk Ladysmith
 163. Gereformeerde kerk Laeveld
 164. Gereformeerde kerk Lichtenburg
 165. Gereformeerde kerk Linden
 166. Gereformeerde kerk Lindley
 167. Gereformeerde kerk Louis Trichardt
 168. Gereformeerde kerk Lusaka
 169. Gereformeerde kerk Lydenburg
 170. Gereformeerde kerk Lyttelton
 171. Gereformeerde kerk Maclear
 172. Gereformeerde kerk Maclear-Elliot
 173. Gereformeerde kerk Mafikeng
 174. Gereformeerde kerk Magalakwin
 175. Gereformeerde kerk Magaliesburg
 176. Gereformeerde kerk Magol
 177. Gereformeerde kerk Marble Hall
 178. Gereformeerde kerk Mariental
 179. Gereformeerde kerk Matlabas
 180. Gereformeerde kerk Messina
 181. Gereformeerde kerk Meyerspark
 182. Gereformeerde kerk Meyerton
 183. Gereformeerde kerk Middelburg, Kaap
 184. Gereformeerde kerk Middelburg, Mpumalanga
 185. Gereformeerde kerk Middelburg-Noord
 186. Gereformeerde kerk Midrand
 187. Gereformeerde kerk Molopo
 188. Gereformeerde kerk Molteno
 189. Gereformeerde kerk Mosselbaai
 190. Gereformeerde kerk Naboomspruit
 191. Gereformeerde kerk Namib-Kus
 192. Gereformeerde kerk Nelspruit
 193. Gereformeerde kerk Newcastle
 194. Gereformeerde kerk Nigel
 195. Gereformeerde kerk Noordbrug
 196. Gereformeerde kerk Noord-Oosrand
 197. Gereformeerde kerk Noordrand
 198. Gereformeerde kerk Noupoort
 199. Gereformeerde kerk Nylstroom
 200. Gereformeerde kerk Odendaalsrus
 201. Gereformeerde kerk Okahandja
 202. Gereformeerde kerk Olifantshoek
 203. Gereformeerde kerk Ontdekkers
 204. Gereformeerde kerk Oos-Londen
 205. Gereformeerde kerk Oos-Moot
 206. Gereformeerde kerk Orania
 207. Gereformeerde kerk Oranjerivier
 208. Gereformeerde kerk Orkney
 209. Gereformeerde kerk Oshakati
 210. Gereformeerde kerk Otjiwarongo
 211. Gereformeerde kerk Oudtshoorn
 212. Gereformeerde kerk Outjo
 213. Gereformeerde kerk Paarl
 214. Gereformeerde kerk Parys
 215. Gereformeerde kerk Paulpietersburg
 216. Gereformeerde kerk Petrusburg
 217. Gereformeerde kerk Phalaborwa
 218. Gereformeerde kerk Philippolis
 219. Gereformeerde kerk Philipstown
 220. Gereformeerde kerk Piet Retief
 221. Gereformeerde kerk Pietermaritzburg
 222. Gereformeerde kerk Pietersburg
 223. Gereformeerde kerk Pietersburg-Noord
 224. Gereformeerde kerk Pietersburg-Suid
 225. Gereformeerde kerk Pinetown
 226. Gereformeerde kerk Pongola
 227. Gereformeerde kerk Port Elizabeth
 228. Gereformeerde kerk Postmasburg
 229. Gereformeerde kerk Potchefstroom
 230. Gereformeerde kerk Potchefstroom-Die Bult
 231. Gereformeerde kerk Potchefstroom-Mooirivier
 232. Gereformeerde kerk Potchefstroom-Noord
 233. Gereformeerde kerk Potchefstroom-Oos
 234. Gereformeerde kerk Potchefstroom-Suid
 235. Gereformeerde kerk Potgietersrus
 236. Gereformeerde kerk Potgietersrus-Wes
 237. Gereformeerde kerk Pretoria
 238. Gereformeerde kerk Pretoria-Alkantrant
 239. Gereformeerde kerk Pretoria-Annlin
 240. Gereformeerde kerk Pretoria-Brooklyn
 241. Gereformeerde kerk Pretoria-Magalieskruin
 242. Gereformeerde kerk Pretoria-Meintjeskop
 243. Gereformeerde kerk Pretoria-Montanapoort
 244. Gereformeerde kerk Pretoria-Noord
 245. Gereformeerde kerk Pretoria-Oos
 246. Gereformeerde kerk Pretoria-Rooiwal
 247. Gereformeerde kerk Pretoria-Sunnyside
 248. Gereformeerde kerk Pretoria-Wes
 249. Gereformeerde kerk Pretoria-Wonderboom-Suid
 250. Gereformeerde kerk Primrose
 251. Gereformeerde kerk Que
 252. Gereformeerde kerk Queenstown
 253. Gereformeerde kerk Randburg
 254. Gereformeerde kerk Randburg-Oos
 255. Gereformeerde kerk Randfontein
 256. Gereformeerde kerk Randfontein-Noord
 257. Gereformeerde kerk Reddersburg
 258. Gereformeerde kerk Reitz
 259. Gereformeerde kerk Rietvallei
 260. Gereformeerde kerk Roodepoort
 261. Gereformeerde kerk Rooihuiskraal
 262. Gereformeerde kerk Rundu
 263. Gereformeerde kerk Rustenburg
 264. Gereformeerde kerk Rustenburg-Noord
 265. Gereformeerde kerk Rustenburg-Noordoos
 266. Gereformeerde kerk Rustenburg-Oos
 267. Gereformeerde kerk Rustenburg-Wes
 268. Gereformeerde kerk Sannieshof
 269. Gereformeerde kerk Sanveld
 270. Gereformeerde kerk Sasolburg
 271. Gereformeerde kerk Sasolburg-Grootfontein
 272. Gereformeerde kerk Schweizer-Reneke
 273. Gereformeerde kerk Secunda
 274. Gereformeerde kerk Secunda-Oos
 275. Gereformeerde kerk Senekal
 276. Gereformeerde kerk Silverton
 277. Gereformeerde kerk Skeurvallei
 278. Gereformeerde kerk Springs
 279. Gereformeerde kerk Springs-Oos
 280. Gereformeerde kerk Standerton
 281. Gereformeerde kerk Stegi
 282. Gereformeerde kerk Stellenbosch
 283. Gereformeerde kerk Sterkstroom
 284. Gereformeerde kerk Steynsburg
 285. Gereformeerde kerk Steynsrus
 286. Gereformeerde kerk Stilbaai
 287. Gereformeerde kerk Stilfontein
 288. Gereformeerde kerk Stoffberg
 289. Gereformeerde kerk Strand
 290. Gereformeerde kerk Strydenburg
 291. Gereformeerde kerk Suidkus
 292. Gereformeerde kerk Swartruggens
 293. Gereformeerde kerk Thabazimbi
 294. Gereformeerde kerk Theunissen
 295. Gereformeerde kerk Totiusdal
 296. Gereformeerde kerk Transkei
 297. Gereformeerde kerk Tsumeb
 298. Gereformeerde kerk Tweespruit
 299. Gereformeerde kerk Uitenhage
 300. Gereformeerde kerk Uitschot
 301. Gereformeerde kerk Upington
 302. Gereformeerde kerk Usakos
 303. Gereformeerde kerk Vaalharts
 304. Gereformeerde kerk Vaalpark
 305. Gereformeerde kerk Vaalwater
 306. Gereformeerde kerk Vanderbijlpark
 307. Gereformeerde kerk Vanderbijlpark-Noord
 308. Gereformeerde kerk Vanderbijlpark-Oos
 309. Gereformeerde kerk Vanderbijlpark-Suid
 310. Gereformeerde kerk Ventersburg
 311. Gereformeerde kerk Ventersdorp
 312. Gereformeerde kerk Venterstad
 313. Gereformeerde kerk Vereeniging
 314. Gereformeerde kerk Vereeniging-Noord
 315. Gereformeerde kerk Vereeniging-Oos
 316. Gereformeerde kerk Viljoenskroon
 317. Gereformeerde kerk Virginia
 318. Gereformeerde kerk Vleuels (ou Bloemfontein-Wes)
 319. Gereformeerde kerk Volksrust
 320. Gereformeerde kerk Voortrekkerhoogte
 321. Gereformeerde kerk Vrede
 322. Gereformeerde kerk Vredenburg/Saldanha
 323. Gereformeerde kerk Vryburg
 324. Gereformeerde kerk Vryheid
 325. Gereformeerde kerk Walvisbaai
 326. Gereformeerde kerk Wapadrant
 327. Gereformeerde kerk Warmbad
 328. Gereformeerde kerk Waterberg
 329. Gereformeerde kerk Waterkloofrand
 330. Gereformeerde kerk Waterval-Boven
 331. Gereformeerde kerk Welkom
 332. Gereformeerde kerk Welkom-Noord
 333. Gereformeerde kerk Wepener
 334. Gereformeerde kerk Wesrand
 335. Gereformeerde kerk Westonaria
 336. Gereformeerde kerk Wierdapark
 337. Gereformeerde kerk Wilropark
 338. Gereformeerde kerk Windhoek
 339. Gereformeerde kerk Windhoek-Suid
 340. Gereformeerde kerk Witbank
 341. Gereformeerde kerk Witbank-Oos
 342. Gereformeerde kerk Witbank-Suid
 343. Gereformeerde kerk Witbank-Suidoos
 344. Gereformeerde kerk Witpoortjie
 345. Gereformeerde kerk Witrivier
 346. Gereformeerde kerk Wolmaransstad
 347. Gereformeerde kerk Wonderboompoort
 348. Gereformeerde kerk Wondersig
 349. Gereformeerde kerk Worcester
 350. Gereformeerde kerk Zastron
 351. Gereformeerde kerk Zeerust
 352. Gereformeerde kerk Zoutpansberg

Instellings wysig

 1. Normaalskool Steynsburg
 2. Teologiese Skool Burgersdorp

Mense wysig

 1. Predikante van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
 2. Willem Johannes de Klerk
 3. Wicus du Plessis
 4. C.J.H. de Wet
 5. Douw Venter
 6. Dirk Postma jr.
 7. Flippie Snyman
 8. Johannes Cornelis van Rooy
 9. Petrus Postma
 10. Marthinus Postma
 11. Dirk Postma, seun van Marthinus
 12. Stephanus Postma
 13. Willem Postma
 14. Johan van Ryssen

Eksterne skakels wysig