Gereformeerde kerk Noordbrug

Die Gereformeerde kerk Noordbrug was ’n gemeente van die GKSA in Potchefstroom, maar nadat die belydende lidmate van dié gemeente tot net 168 in 2011 afgeneem, het dit in daardie jaar met Potchefstroom-Noord saamgesmelt as Potchefstroom-Die Bult.

Die destydse gemeente se kerkgebou.
Daar is in 2016 besluit om die kerkgebou te sloop.
Dr. S.C.W. Duvenage, van 1958 tot 1967 die eerste leraar.
Dr. Pieter Willem Buys, leraar van 1966 tot 1973, waarna professor aan die Teologiese Skool Potchefstroom tot 1988.
Ds. (later dr.) Victor Edouardo d'Assonville was die gemeente se leraar van 1974 tot 1978.
Dr. C.J. Malan, leraar van 1978 tot 1994, sy laaste gemeente.

Die Gereformeerde kerk Noordburg het op 27 Oktober 1957 van Potchefstroom-Noord afgestig as die derde oorwegend Afrikaanse gemeente op Potchefstroom. Die kerkraad het die argitek Beyers Hartman aangestel om die kerk te ontwerp en met hom is ooreengekom oor die plasing, grootte, vorm en veral aansig van die kerk sodat die doelstellings van eenvoud, doelmatigheid, ruimheid, voldoende lig, goeie akoestiek en ’n billike prys nagestreef kon word. Ook het die kerkraad uit die staanspoor besluit om geen klok en geen horlosie in die toring te plaas nie, waarskynlik ook om geld te bespaar.

Die plan was om die kerk op die klipkoppie oos van die pastorie te bou. Die fondamente is dan ook gegrawe, maar op die plek waar die preekstoel moes wees, was ’n rotskoepel wat op geen manier verwyder kon word nie. Die argitek en die bouaannemer, T.H. Bolton, in oorleg met die boukommissie, het toe besluit om dié deel van die fondament bo-op die rots te bou, wat beantwoord aan die kerkwapen van die GKSA met sy leuse uit Matteus 16:18.

Die kerk is in die tipiese kappie- of tentstyl van destyds ontwerp. Die kansel is so geplaas dat dit duidelik van oral in die kerk sigbaar is en daarbo is ’n klankbord wat die klank na die kerkgangers weerkaats. Die banke is van ligte eikehout vervaardig en gevorm na die menslike liggaam. Die orrel is oorkant die preekstoel op die galery geplaas. Dis ’n egte meganiese orrel sonder elektroniese versterkings. Die vensters is, soos die geval dikwels in kappiekerke was, ruim en van gekleurde glas terwyl die buitemure van siersteen gebou is en die dak van leiklip. Die kerksaal met die katkisasielokale, kombuisgeriewe en verhoog se boumateriaal pas aan by die kerkgebou s’n.

Hierdie kerk is op 5 November 1960 in gebruik geneem en het, met die banke ingereken maar die orrel uitgesluit, R38 000 gekos. Vandat Noordbrug en die Noord-gemeente saamgesmelt het, maak die saamgestelde gemeente van laasgenoemde se kerk gebruik sodat ’n ander kerkverband nou die Noordbrug-kerk vir sy eredienste benut.

Predikante

wysig
  1. Duvenage, dr. Schalk Carel Willem, 1958 – 1967 (oorgekom vanaf Potchefstroom-Noord; waarna professor aan die PU vir CHO tot 1978)
  2. Buys, dr. Pieter Willem, 1966 – 1973 (waarna professor aan die Teologiese Skool Potchefstroom tot 1988)
  3. Victor Edouard d'Assonville, 1974 – 1978 (voorheen Potchefstroom-Noord 1970-1971 en Cachet; ná Noordburg professor aan die Teologiese Skool Potchefstroom tot 1992)
  4. Malan, dr. Christiaan Jacobus, 1978 – 1994 (aanvaar sy emeritaat)
  5. Venter, Jacobus Johannes, 1986 – 1997 (sendeling)
  6. Smit, dr. Cornelis Johannes, 1996 – 9 April 2011 (oorlede in die amp)

Bronne

wysig