Gereformeerde kerk Potchefstroom-Noord

Die Gereformeerde kerk Potchefstroom-Noord was die naasoudste gemeente van die GKSA in Potchefstroom, maar nadat die Gereformeerde kerk Noordbrug se getal belydende lidmate in 2011 afgeneem het tot 168 en dié van Potchefstroom-Noord tot 379, het die gemeente in daardie jaar saamgesmelt as die Gereformeerde kerk Potchefstroom-Die Bult. Einde 2015 het die nuwe gemeente se belydende lidmate 638 getel, 91 meer as die samestellende dele vier jaar vantevore.

Die Teologiese Skool op die voorgrond en die Gereformeerde kerk Potchefstroom-Noord (nou Die Bult) op die agtergrond.
Die Gereformeerde kerk Potchefstroom-Noord (regs voor) hier afgeneem in 1959, sewe jaar nadat die geboukompleks voltooi is wat ook bestaan uit die Teologiese Skool (links agter) en Administratiewe Buro.

Stigting

wysig

Die Gereformeerde kerk Potchefstroom-Noord, digby die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit, was jare lank een van die bekender Gereformeerde gemeentes omdat ’n magdom studente met die jare hul geestelike tuiste hier gevind het. Vroeër jare was ook ’n groot aantal Weermaglede lidmate van dié gemeente.

Potchefstroom-Noord het in 1949 van die Gereformeerde kerk Potchefstroom afgestig en aanvanklik haar eredienste gehou in die skoolsaal van die nabygeleë Potchefstroom Gimnasium, maar heel gou het die gemeente begin beplan aan ’n eie kerkgebou. Daar was struikelblokke kenmerkend van enige nuwe gemeente wat haar eie kerkgebou beplan, onder meer die koste, maar in die geval van Potchefstroom-Noord was daar ander, unieke faktore wat die beplanning bemoeilik het, want die kerkraad het byvoorbeeld oorweeg of die gemeente haar eie kerkgebou moes hê of nie liewer gebruik moes maak van die Gereformeerde Kerk se sinodesaal nie, wat later opgerig sou word.

Kerkbou

wysig

Tog het die gemeente besluit om ’n eie kerkgebou op te rig en dié gebou is eindelik so beplan dat dit ook vir sinodale doeleindes gebruik sou kon word. Ná herhaalde samesprekings met die Kuratorium van die Teologiese Skool en ook met die argitek, Gerard Moerdyk, is die sketsplanne afgehandel. Die tender van die bouaannemer T.H. Bolton is aanvaar.

Die kerkgebou se hoeksteen is op 2 Februarie 1952 deur dr. S.P. van der Walt gelê. 18 Oktober 1952 was ’n groot dag vir die gemeente en Kerk wat toe is die geboue van die Teologiese Skool en die Administratiewe Buro en die Gereformeerde kerk Potchefstroom-Noord in gebruik geneem. Dié kerkgebou is dekades lank vir die oggend- sowel as die aanddiens gebruik en in die jongste jare ook vir ’n "internasionale" (Engelse) diens laat soggens. Nes die samewerking tussen die verskillende instellings in een straatblok met die jare besonder vrugbaar wa, het die destydse PU vir CHO se musiekdepartement mooi met die gemeente saamgewerk tydens die installering van die orrel.

Predikante

wysig
 1. Van der Walt, dr. Sarel Petrus, 1950 – 1953 (waarna professor aan die Teologiese Skool 1953 – 1973; aanvaar sy emeritaat)
 2. Duvenage, dr. Schalk Carel Willem, 1953 – 1958 (waarna Noordbrug tot 1967)
 3. Van der Merwe, dr. Daniël Charl Stephanus, 1957 – 1967 (sendeling)
 4. Vorster, Johannes Lodewikus, 1958 – 1973 (aanvaar sy emeritaat)
 5. De Klerk, dr. Willem Johannes, 1963 – 1967 (waarna professor aan die PU vir CHO tot 1973)
 6. Hattingh, Christiaan, 1966 – 1969
 7. Victor Edouard d'Assonville, 1970 – 1971 (waarna Cachet tot 1974, Noordbrug tot 1978 en professor aan die Teologiese Skool Potchefstroom tot 1992)
 8. Du Plessis, Alwyn Johannes, 1974 – 1987
 9. Schutte, Johan Ali, 1983 – 1989
 10. De Klerk, dr. Barend Jacobus, 1987 – 1997 (waarna professor Teologiese Skool Potchefstroom 1998 – 2010; aanvaar sy emeritaat)
 11. Buys, dr. Philippus Jacobus, 1989 – 1993
 12. Du Plooy, Jan Louis, 1998 – 15 Julie 1999 (oorlede in die amp)
 13. Kayayan, Eric, 1998 – 2002
 14. Coetzee, Hendrik Stephanus, 2000 – 2011 (waarna Potchefstroom-Die Bult tot hede)

Predikantegalery

wysig

Fotobeeld van die kerk en perseel

wysig

Bronne

wysig