Sarel van der Walt

Prof. dr. Sarel Petrus van der Walt (noemnaam Zeller, Bethal, Transvaal, 18 April 19078 Oktober 1994) was van 1932 tot 1953 agtereenvolgens leraar in drie gemeentes van die Gereformeerde Kerke (GKSA), daarna tot 1973 hoogleraar aan dié kerkverband se Teologiese Skool op Potchefstroom en, nadat hy sy emeritaat in 1973 daar aanvaar het, van 1976 tot 1983 leraar van nog twee gemeentes in kombinasie.

Dr. S.P. van der Walt.

Herkoms en opleiding wysig

 
Studente Teologiese Vereniging, Teologiese Skool Potchefstroom, 1926. Eerste ry: H.J. Vermeulen, F. Coetzee, P.W. van der Walt, Kuifie van der Walt, S.P. van der Walt, J.H. van Zyl. Tweede ry: J.P. van der Walt, B.J. de Klerk, H.C.J. Flemming, W.J. Postma, L.S. van der Walt, I.J. van der Walt, P.G.W. Snyman. Derde ry: J.J.H. Booysen, W.J. van der Merwe, J.L. van der Merwe, C.E.G. Malan, M. Postma, P.J. de Klerk, S.J. van der Walt, H.F.V. Kruger, J.L. de Bruin, A.L. Aucamp. Vyfde ry: Hugo du Plessis, P.J. Liebenberg, Fanus du Toit, B.B.B. Olivier, J.F. du Plooy, J.M. de Wet, J.B. du Plessis, S.C. Venter, A. Postma.

Van der Walt is as seun van Pieter Johannes van der Walt en Sarelina Petronella Venter gebore. In 1924 skryf hy in as student aan die PUK en behaal in 1926 die B.A., in 1928 die M.A., in 1929 die B.D., en in 1930 slaag hy die kandidaatseksamen aan die Teologiese Skool. In 1942 behaal hy die graad D.Phil. aan die PUK vir CHO met 'n proefskrif “Die wysbegeerte van prof. Herman Bavinck".

Loopbaan wysig

 
Dr. Van der Walt het die hoeksteen van die Gereformeerde kerk Potchefstroom-Noord op 2 Februarie 1953 gelê. Die gebou is ingewy op 18 Oktober 1952, tesame met die geboue van die Teologiese Skool en die Administratiewe Buro. Die argitek van dié kompleks was Gerard Moerdyk. Die kerkgebou huisves nou die Gereformeerde kerk Potchefstroom-Die Bult.
 
'n Bestuursvergadering van die susters van die Gereformeerde kerk Potchefstroom-Noord gehou in die nuwe pastorie begin 1953. Van links: Drienie Coetzee, eggenote van prof. A.G. Coetzee, Nettie Venter, eggenote van Nic Venter, dr. S.P. en mev. Betsie van der Walt ('n dogter van dr. Ferdinand Postma), Marietjie de Klerk, tweede eggenote van dr. B.J. de Klerk sr. en moeder van dr. B.J. de Klerk jr. (van 1987 tot 1997 leraar van Potchefstroom-Noord), Mattie Kruger, eggenote van Willem Kruger (destyds skoolhoof van die Potchefstroom Gimnasium), en Martie Vorster, eggenote van dr. P.W. Vorster, later kanselier van die PU vir CHO.
 
Kuratore en professore van die Teologiese Skool Potchefstroom, 1968. Voorste ry. Ds. I.J. Lessing, prof. S.P. van der Walt, ds. A.A. Venter, prof. G.C.P. van der Vyver, ds. J. Postma. Tweede ry: Prof. J.P. Jooste, ds. T. Steyn, dr. B. Spoelstra, ds. M. Postma, proff. H. du Plessis, S.J. van der Walt, prof. W.J. Snyman. Derde ry: di. L.J. Buys, B.J. Lombard, J.F. du Plooy, dr. K.S. van Wyk de Vries, prof. S. du Toit.
 
1933: Die Algemene Sinode van die GKSA in sitting Pretoria, afgeneem op die trap van die Uniegebou. Eerste ry: A. Postma, P.G.W. Snyman, Derk Rumpff, J.G.H. van der Walt, I.D. Krüger, prof. J.C. Coetzee, T.T. Spoelstra, A.S.E. Yssel, D.N. Kotzé, W.J. Postma, J.P. van den Berg, I.J. van der Walt. Tweede ry: H.F.V. Kruger, J.H. Boneschans, J.M. de Wet. Tweede ry: W.J. de Klerk, P.J.S. de Klerk, B.J. de Klerk, B. de Klerk, S.J. van der Walt, L.S. van der Walt, J. Schutte, N.H. van der Walt, E.I.J. Venter, H.S. van Jaarsveld, H.J. Venter, D.G Venter, J.V. Coetzee. Vierde ry: J. van Rooy, A. Aucamp, H.P.J. Pasch. Vyfde ry: J.A. van Rooy, J.H. Kruger, G.H.J. Kruger, W.F. Venter, I.J. Lessing, J.B. du Plessis, S.P. van der Walt, J.P. Jooste, J.L. de Bruin, S. du Toit, D.P. du Plessis, F.P.J. Snyman.
 
Die Nasionale Sinode van die GKSA van 1939 voor die Vrouemonument in Bloemfontein. Eerste ry: H.S. van Jaarsveld, F.N. Lion Cachet, W.J. Postma, B. de Klerk, H.J. Venter, J. van Rooy, P.W. van der Walt, P.G.W. Snyman. Tweede ry: N.H. van der Walt, J.G.H. van der Walt, D. Postma, dr. J.D. Du Toit, J.A. van Rooy, dr. C.J.H de Wet, dr. S.O. Los, dr. J.P. Jooste, J.V. Coetzee, I.D Krüger, J.C. van der Walt. Derde ry: J.P. van der Berg, G.H.J. Kruger, A.L Aucamp, M. Postma, J.M. de Wet, I.J. Lessing. Vierde ry: Jacs van Rooy, J.L. de Bruin, J.A. Schutte, A. Postma, E.L.J. Venter, D.G. Venter, J.L. Vorster, T.T. Spoelstra, Derk Rumpff, H. du Plessis. Vyfde ry: dr. B.J. de Klerk, P.J. de Klerk, J.J. Venter, J.H. Boneschans, L.S. van der Walt, S. du Toit, J.F. du Plooy, A.S.E. Yssel. Sesde ry: H.F.V. Kruger, P.J.S. de Klerk, D.N. Kotze, W.J. Snyman, W.F. Venter, S.P. van der Walt, J.W.J. van Ryssen, N.J. Snyman, B.R. Krüger, D.J. van der Walt.
 
Studente, dosente en besoekende predikante neem in April 1949 tydens die Sinode van die GKSA afskeid van Totius by die Teologiese Skool Potchefstroom. Eerste ry: D.F. Malan, G.P. Scheepers, C. Hatting, L.J. Botha, P.W. Buys, S.C.W. Duvenage, P.W. van der Walt, W.J. Postma, G.P.L. van der Linde, J.J.S. Venter, G.C.P. van der Vyver, M.J. Booyens, S.J. du Plessis, K.S. van Wyk de Vries. Tweede ry: J.V. Coetzee, P.J. Venter, P.J. Coetzee, J.W.J. van Ruyssen, D.J. van der Walt, H.G. Stoker, J.C. van der Walt, J.H. Boneschans, prof. J.D. du Toit, B.J. de Klerk, D.G Venter, A.S.E. Yssel, H.S. van Jaarsveld, H.J. Venter, D.N. Kotzé, N.T. Snyman. Derde ry: D.C.S. van der Merwe, B.R. Krüger, J. Postma, R.S.J. van Wyk, M. Postma, J.L. de Bruin, C.E.G. Malan, J.J.H. Booysen, B.J. de Klerk, A.L. Aucamp, J.A. Schutte, I.J. van der Walt, L.S. Van der Walt, S. du Toit, A. Duvenage, W.J. Snyman, P.J.S. de Klerk, T.T. Spoelstra.Vierde ry: D.J. Delport, J.L. Vorster, J.P. Jooste, A.A. Venter, J.F. du Plooy, H.F.V. Kruger, Jacs van Rooy, I.J. Lessing, J.M. de Wet, S.P. van der Walt, P.J. de Klerk.

Hy het agtereenvolgens die volgende gemeentes bedien: Johannesburg, Johannesburg-Wes en Johannesburg-Suid van 1931 tot 1932 (as hulp vir ds. W.J. de Klerk), Johannesburg-Suid van 1932 tot 1946, Johannesburg-Noord 1946–1950 en Potchefstroom-Noord 1950-1953. Sedert 1953 het hy as professor aan die Teologiese Skool in die vakke apologetiek en Christelike etiek gedien. Hy het besondere vertroue in die Gereformeerde kerkverband geniet en het buitengewone dienste gelewer as lid van die deputate vir diakonale sake asook van die deputate vir gesprek met ander kerke. Vanaf 1968 het hy weer as rektor van die Teologiese Skool en as dekaan van die fakulteit teologie gedien.

In 1949 het hy die Gereformeerde Kerk verteenwoordig op die sinode van die Christian Reformed Church van Amerika. In 1949 woon hy ook as afgevaardigde die Ekumeniese Sinode van Amsterdam by asook die Sinode van Den Haag van die Gereformeerde Kerke in Nederland. Die kulturele belange van die Afrikanervolk het sy besondere belangstelling geniet. Hy het onder andere gedien in die hoofbestuur van die FAK, van die Reddingsdaadbond en die Ekonomiese Instituut. Hy was sekretaris van die reëlingskomitee in Johannesburg met die Ossewatrek in 1938 en het die organisasie waargeneem van die saamtrek van ongeveer 80 000 Afrikaners op 9 September 1939 by die Voortrekkermonument. Op ekonomiese gebied was hy een van die stigters van die klerefabriek Veka Beperk.

Nadat hy in 1973 sy emeritaat aan die Teologiese Skool aanvaar het, was hy van 1976 tot 1983 leraar van die kombinasie Hennenman-Ventersburg. Hy is in 1994 oorlede, 11 jaar nadat hy finaal afgetree het.

Prof. Van der Walt was getroud met Elizabeth Postma, dogter van prof. Ferdinand Postma. Uit die huwelik is vier kinders gebore, onder wie ds. P.J. van der Walt, wat aan die einde van 1968 sy studie aan die Teologiese Skool voltooi het en die volgende gemeentes tot sy aftrede in 2008 bedien het: Marble Hall 1969–1975, Durban-Wes 1975–1982 en Bethlehem 1982–2008. Ds (PJ) Pieter en Marthie van der Walt het 4 kinders. Een van die seuns, Dr Sarel Petrus (SP) van der Walt is vanaf 2002 as GKSA predikant en vanaf 2011 as professor (dogmatiek) aan die GKSA teologiese skool (NWU) verbonde. 'n Dogter van prof Zeller, Magrietha, is getroud met ds. A.Z. Pelser (Bethulie 1958–1964, Phalaborwa 1964–1970, Oos-Moot 1970–1999). Dié egpaar se seun Abri het ook predikant geword.

Skrywer wysig

Uit prof. Van der Walt se pen het onder meer verskyn: Die Wysbegeerte van dr. Herman Bavinck; Dwaling en Waarheid; Wie het ek buiten U ('n preekbundel); Gods Wet en die ander wet; Apologetiek, sy taak en terrein.

Bron wysig

Sien ook wysig