Gereformeerde kerk Marble Hall

Die Gereformeerde kerk Marble Hall is die tweede jongste Suid-Afrikaanse gemeente in die GKSA se Klassis Waterberg, waarvan vyf van die 13 gemeentes in Namibië geleë is. Die gemeente het in 2001 nog 212 belydende en 63 dooplidmate gehad, maar teen 2016 het dit afgeneem tot onderskeidelik 95 en 16, ’n sieletal van 15 minder as twee jaar vantevore.

Gereformeerde Kerk
Marble Hall
Sluit in  Marble Hall en omgewing
Klassis  Waterberg
Huidige predikant(e)  Petrus Jansen van Nieuwenhuizen
Belydende lidmate  86
Dooplidmate  22
Adres Marnitz
Geskiedenis
Stigtingsdatum  22 April 1961
Afgestig van  Groblersdal
Eerste predikant  P.A. Smit 1961–1965
Ds. P.A. Smit en sy gesin. Hy was van 1961 tot 1965 die gemeente se eerste leraar.
Ds. Pieter van der Walt, leraar van 1969 tot 1975, as eerstejaarstudent aan die PU vir CHO in 1965 toe hy die Abe Bailey-beurs gewen het.
Ds. F.J. Labuschagne, die leraar van 1988 tot 1992, toe hy oorlede is.
Dr. V.E. D'Assonville jr. (leraar sedert 2008) as baba op sy ouma Mille van der Merwe (geb. Radloff) se skoot. Links van haar sit sy ma, Therese, en pa, dr. V.E. D'Assonville. Langs sy ouma is sy oom Johan van der Merwe. Sy susters is Martha (agter) en Millie (regs voor).
Dr. V.E. d'Assonville jr., sy vrou, Daleen, en hul seun, Daniel, in 2005.

Die dorp Marble Hall was tot 1961 ’n wyk van die Gereformeerde kerk Groblersdal, wat in November 1940 van die Gereformeerde kerk Erasmus (Bronkhorstspruit) afgestig het. In 1960 het die kerkraad van Groblersdal besluit om ’n kerkgebou op Marble Hall te bou en wel op die hoek van Marble-Weststraat en Derde Laan. Dit het R4 934 gekos Op 8 Oktober 1960 het ds. H.J.R. du Plessis die hoeksteen gelê en is die gebou in gebruik geneem. Die messelwerk is deur ’n lidmaat, J.J. Potgieter, gedoen en lidmate het met die bouwerk gehelp waar hulle kon.

Op 22 April 1961 het Marble Hall van Groblersdal afgestig en het uit agt wyke bestaan met 51 huisgesinne, 135 belydende en 104 dooplidmate.

Op 11 Oktober 1977 het die bouwerk aan ’n nuwe kerk begin waarvan die plaaslike predikant, ds. Gert Smit, die hoeksteen op 25 November 1978 gelê het, die dag waarop die kerk in gebruik geneem is. Die gemeente het as eienaarbouer opgetree en J. Moolman is as voorman aangestel. Die argitek was, nes die geval met Groblersdal in daardie tyd, Renier Roos. Die beraamde koste het R137 000 beloop. ’n Lidmaat het die preekstoel geskenk met die voorwaarde dat daar bakstene in die preekstoel moes wees. Dit is nagekom deur die vloergedeelte van baksteen te bou en die res van hout.

Predikante wysig

 1. Smit, Petrus Albertus, 1961 – 1965
 2. Van der Merwe, Wynand Jacobus, 1967 – 1968
 3. Van der Walt, Pieter Johannes, 1969 – 1975
 4. Smit, Gert, 1976 – 1988 (oorgegaan na die Afrikaanse Protestantse Kerk)
 5. Labuschagne, Frans Jakob, 1988 – 12 Junie 1992 (oorlede in in die amp)
 6. Jansen van Nieuwenhuizen, Petrus Johannes, 1993 – hede
 7. D'Assonville, dr. Victor Edouard, 2008 – 2020 (met opdrag K.O., art. 7)

Bronne wysig

 • Harris, C.T., Noëth, J.G., Sarkady, N.G., Schutte, F.M. en Van Tonder, J.M. 2010. Van seringboom tot kerkgebou: die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • Schalekamp, ds. M.E. (voorsitter: redaksiekommissie). 2001. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2002. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • Van der Walt, dr. S.J. (voorsitter: deputate almanak). 1997. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1998. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1960. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1961. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • Vogel, Willem (red.). 2015. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2016. Potchefstroom: Administratiewe Buro.