Gert van der Vyver

Prof. dr. Gert Christoffel Petrus van der Vyver (onbekend – Potchefstroom, 2 September 1975) was predikant in vier gemeentes van die Gereformeerde Kerk en daarna van 1971 tot sy dood professor aan die Teologiese Skool Potchefstroom. Hy was die skrywer van talle werke oor die geskiedenis van sy kerk, onder meer die eerste biografie oor die genootskap se eerste predikant, ds. Dirk Postma.

Prof. dr. G.C.P. van der Vyver
Prof. dr. G.C.P. van der Vyver
Prof. dr. G.C.P. van der Vyver

Naam Gert Christoffel Petrus van der Vyver
Sterfte 2 September 1975 (op 58)
Potchefstroom
Kerkverband Gereformeerd
Gemeente(s) Colesberg 1943–1946
Innesdal 1946–1949
Pretoria-Brooklyn 1949–1955
Bloemfontein-Suid 1955–1970
Jare aktief 1943–1971 predikant
1971–1975 professor
Kweekskool Potchefstroom
Kuratore en professore van die Teologiese Skool Potchefstroom, 1968. Voor: ds. I.J. Lessing, prof. S.P. van der Walt, ds. A.A. Venter, prof. G.C.P. van der Vyver, ds. J. Postma. 2de ry: Prof. J.P. Jooste, ds. T. Steyn, dr. B. Spoelstra, ds. M. Postma, proff. H. du Plessis, S.J. van der Walt, prof. W.J. Snyman. 3de ry: di. L.J. Buys, B.J. Lombard, J.F. du Plooy, dr. K.S. van Wyk de Vries, prof. S. du Toit.
Professore en studente van die Teologiese Skool Potchefstroom, 1940. Eerste ry: J.J.S. Venter, J.F. Erasmus. Tweede ry: prof. S. du Toit, prof J.D. du Toit (Totius), prof. C.J.H. de Wet. Derde ry: P.J. Coetzee, P.J. Venter, D.C.S. van der Merwe, L.J. Botha, G.C.P. van der Vyver, S.C.W. Duvenage.
Studente, dosente en besoekende predikante neem in April 1949 tydens die Sinode van die GKSA afskeid van Totius by die Teologiese Skool Potchefstroom. Eerste ry: D.F. Malan, G.P. Scheepers, C. Hatting, L.J. Botha, P.W. Buys, S.C.W. Duvenage, P.W. van der Walt, W.J. Postma, G.P.L. van der Linde, J.J.S. Venter, G.C.P. van der Vyver, M.J. Booyens, S.J. du Plessis, K.S. van Wyk de Vries. Tweede ry: J.V. Coetzee, P.J. Venter, P.J. Coetzee, J.W.J. van Ruyssen, D.J. van der Walt, H.G. Stoker, J.C. van der Walt, J.H. Boneschans, prof. J.D. du Toit, B.J. de Klerk, D.G Venter, A.S.E. Yssel, H.S. van Jaarsveld, H.J. Venter, D.N. Kotzé, N.T. Snyman. Derde ry: D.C.S. van der Merwe, B.R. Kruger, J. Postma, R.S.J. van Wyk, M. Postma, J.L. de Bruin, C.E.G. Malan, J.J.H. Booysen, B.J. de Klerk, A.L. Aucamp, J.A. Schutte, I.J. van der Walt, L.S. Van der Walt, S. du Toit, A. Duvenage, W.J. Snyman, P.J.S. de Klerk, T.T. Spoelstra.Vierde ry: D.J. Delport, J.L. Vorster, J.P. Jooste, A.A. Venter, J.F. du Plooy, H.F.V. Kruger, Jacs van Rooy, I.J. Lessing, J.M. de Wet, S.P. van der Walt, P.J. de Klerk.

Prof. Van der Vyver was van 1937 tot 1942 'n voltydse student aan die PUK vir CHO. In 1951 het hy die Th.M.-graad met lof verwerf, waarna hy na Nederland gegaan het vir verdere studie. In 1958 behaal hy sy doktorsgraad met ’n proefskrif oor ds. Dirk Postma. Pro Rege-Pers Beperk van Potchefstroom het sy doktorale proefskrif nog in 1958 uitgegee onder die titel Professor Dirk Postma 1818–1890, ’n lywige hardebandboek van 500 bladsye.

Prof. Van der Vyfer het etlike jare lank in die kuratorium van die Teologiese Skool gedien. Hy was ook lid van die Raad van die PU vir CHO. By twee geleenthede was hy voorsitter van die Nasionale Sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.

Die naamlose skrywer van ’n kort huldeblyk aan prof. Van der Vyver in die GKSA se almanak van 1976 skryf: "In 1971 het hy professor geword aan die Teologiese Skool en die PU vir CHO waar hy gearbei het tot met sy dood. In 1974 is hy benoem as rektor van die Teologiese Skool op Potchefstroom vir ’n tydperk van drie jaar. Die voorreg is hom egter nie gegun om die ampstermyn te voleindig nie. In hierdie uitgawe verskyn die verslag oor die werksaamhede van die Teologiese Skool nog onder sy naam. In die kort tydjie wat hy egter as professor gedien het, het daar ’n blywende vormende invloed op vele studente van hom uitgegaan. Veral wat die prediking van Gods Woord betref, waar hy dit steeds beklemtoon het dat dit 'van hart tot hart moet wees'."

Hy was van 1946 tot sy dood met Lydia du Plessis getroud.

'n Student van prof. Van der Vyver, Zacharias Venter, het in 2017 oor hom vertel: "Sy besonderse stem wat geen luidspreker nodig gehad het nie, sal my altyd bybly. By geleentheid was hy besig om vir sy seuns tennisles te gee op die PUK se tennisbane. Terwyl hy in gewone stemtoon met hulle gepraat het, het sy stem nogtans oor al die bane getrek en het baie van ons gaan stilstaan om na die prag daarvan te luister. Netso sal ek nooit sy besonderse bruin oë vergeet nie. Ek het in die kerkgeskiedenisklas in die voorste ry gesit. Dan kom staan prof. Gert hier voor my en kyk met daardie deurdringende oë in my oë - en hy kyk my en kyk my en meet my oë met syne - terwyl hy voortgaan met klasgee. Ná so 'n paar minute sou hy sê: 'Of hoe sê ek, ou Sagrysie jong?' En dan antwoord ek maar gedwee: 'Ja, professor.'"