Predikante van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika

'n Lys van alle predikante van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika wat in die kerk gedien het van die stigting daarvan in 1859 tot die hede. Die gemeentename en jaartalle ná elke predikant se naam dui op die gemeente(s) wat hy bedien het en die tydperk wat hy in elke gemeente gestaan het. Onder afgestorwe predikante dui die simbool † voor die laaste datum by elke predikant telkens sy sterfdatum aan.

In die bediening

wysig
 
'n Groep predikante vroeg in die 20ste eeu. Agter: T. Hamersma, Willem Postma, Louis Vorster, Dirk Postma jr., J.A. van Rooy, J.A. du Plessis. Middel: Martinus Postma, Petrus Postma, Jan Lion Cachet, L.J. du Plessis, W.J. Snyman. Voor: Willem Johannes de Klerk, Flippie Snyman, J.D. du Toit en G.H.J. Kruger.
 
Op dié foto wat in 1933 in Bloemfontein van die adviseurs van die Afrikaanse Bybelvertaling geneem is, verskyn ses Gereformeerde predikante of teoloë (aangedui met 'n asterisk). Boonste ry: di. J.P.H. Steyn, C.F. Kies, G.D. Malan, W.J.W. Naudé, A.S.E. Yssel*, W. de Vos. Middel: Di. C.W.M. du Toit* (Totius se halfbroer), H.J. Otto, proff. J.A. du Plessis*, C.J.H. de Wet*, dr. H.D. van Broekhuizen, di. Dirk Postma*, P.J.J. Boshoff en H.J. Pienaar. Voor: prof. B.B. Keet, Totius*, ds. J.D. Kestell, proff. E.E. van Rooyen en H.C.M. Fourie. Hulle het amptelik bekendgestaan as die Kommissie vir Afrikaanse Bybelvertalers.
 
Die Algemene Sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op Rustenburg, 4 April 1924, onder die seringboom waaronder die Kerk in 1859 gestig is en met prof. H.H. Kuyper as deputaat van die Geref. Kerke in Nederland. Eerste ry: A.S.E. Yssel, C.W.M. du Toit, J.V. Coetzee, J.G.H. van der Walt, J.H. Boneschans, J.C. van der Walt. Tweede ry: D.P. du Plessis, D. Rumpff, T. Hamersma, D. Postma, M. Postma, prof. H.H. Kuyper, L.P Vorster, proff. J.D. du Toit, J.A. du Plessis, I.D. Kruger. Derde ry: D.N. Kotzé, N.H. van der Walt, A. Duvenage, J.A. van Rooy, C.J.H. de Wet, B.J. de Klerk, W.J. de Klerk, G.H.J. Kruger, D.G. Venter, H.P.J. Pasch. Vierde ry: F.P.J. Snyman, H.J. Venter, P.J.S. de Klerk, H.S. van Jaarsveld, H.J.R. du Plessis, J.H. Kruger.
 
Ds. A.A. Venter, Johannesburg-Wes 1935–1951, Klerksdorp 1951–1975.
 
Ds. Johannes Beijer, Reddersburg, 1862-1869.
 
Ds. Lammert Stavast, Daspoort 1957–1960, Derdepoort 1960–1963, Kaapstad 1963–1969, Eloffsdal-Wonderboom-Suid 1969–1972, Witrivier 1972–1974, Pretoria/Silverton met evangelisasie-opdrag 1974–1977, Pretoria met evangelisasie-opdrag 1977–1981, Graskop/Sabie 1981–1982, Graskop/Sabie/Hoedspruit 1982–1983, Kemptonpark-Mooifontein 1983–1986, Johannesburg-Suid/Klipriviersberg 1986–1991, Jeffreysbaai 1991–1996 (hulpdienspredikant).
 
Ds. Dirk Postma, Rustenburg, 1859–1866, Burgersdorp, 1866–1879.
 
Ds. Jan Lion Cachet, Rustenburg 1868–1869, Burgersdorp 1869–1875, Philipstown 1875–1883, Steynsburg 1883–1894.
 
Ds. Izak David Krüger, Aliwal-Noord 1911–1916, Bloemfontein 1916–1923, Potchefstroom 1923–1930, Bloemfontein 1930–1945, Venterstad 1945–1949, Oos-Londen 1949–1954.
 
Ds. M.P.A. Coetsee sr., Middelburg, KP 1869–1889, Lydenburg-Wakkerstroom 1889–1903.
 
Ds. Casper Jan Hendrik Vorster, Fauresmith 1880–1882, Bethulie 1882–1894, Humpata 1894–1897, Ventersburg 1897–1899.
 
Ds. H.J. Boshoff, Piet Retief 1949–1950, Philipstown 1950–1952, Petrusburg 1952–1955, Bergsig 1955–1967, Sendeling Laeveld-kombinasie 1967–1975, Theunissen/Brandfort 1975–1985. Geëmeriteer 1985. †1990-05-02.
 
Dr. en mev. W.J. van der Merwe, De Aar 1934–1942, Bethulie 1942–1945, Vereeniging 1945–1975.
 
Ds. Stephanus Postma, Middelburg, KP 1898-†1904-02-08.
 
Ds. Pieter Biewenga, Humpata 1903–1906, Que 1906–1926. Geëmeriteer 1928. †1955-03-15 .
 
Ds. P.J. Viljoen, Colesberg 1869–1879.
 
Dr. J.A. Schutte, Brakpan 1932–1941, Pretoria 1941–1950, Johannesburg-Noord 1950–1977.
 
Ds. Christiaan Hattingh, Koster 1948–1951, Johannesburg 1951–1953, Pretoria 1953–1966, Potchefstroom-Noord 1966–1969, Krugersdorp 1969–1986. Geëmeriteer 1986. †2001-08-01.
 
Ds. Nicolaas Hendrik van der Walt, Middelburg, Tvl.-kombinasie 1908–1925, Heidelberg-kombinasie 1925–1947.
 
Dr. Petrus Johannes Coetzee, Benoni 1942–1945, Kaapstad 1945–1952, Bloemfontein 1952–1958, redakteur van Die Kerkblad 1958–1963, redakteur Calvinistiese Stigting 1963–1965, Klerksdorp-Wes 1965–1970.
 
Dr. Jan Jacobus A. van der Walt en sy eggenote, Petrusburg 1950–1952, Welkom 1952–1957, Windhoek 1957–1958, Bloemfontein-Wes 1958–1966, Kimberley 1966–1975, Burgersdorp 1975–1976, professor Teologiese Skool Potchefstroom 1976–1988.
 
Ds. Pieter Willem Bingle, Colesberg 1910–1921, Venterstad 1921-†1923-03-08.
 
Dr. B.R. Krüger, Springs 1939–1956, Pretoria-Brooklyn 1956-†1973-05-31.
 
Ds. Willem Venter, Zeerust 1949–1950, Port Elizabeth 1950–1952, Standerton 1953–1956, Middelburg, Tvl. 1956–1959, Middelburg, KP 1959–1964, Boksburg 1964–1989. Geëmeriteer 1989. †2004-07-09.
 
Ds. Tjaart Nicolaas Venter, Ventersburg 1907–1925, Piet Retief 1945–1947.
 
Dr. Pieter Willem Buys, Theunissen 1948–1951, Kroonstad 1951–1953, Potchefstroom 1953–1966, Noordbrug 1966–1973, professor Teologiese Skool Potchefstroom 1973–1988.
 
Ds. Jan Hendrik Boneschans, Petrusburg 1915–1917, Frankfort-kombinasie 1917–1919, Germiston 1919–1923, Venterstad 1923–1926, Middelburg, Tvl.-kombinasie 1926–1928, Germiston 1928–1946, Colesberg 1946–1948, Lindley 1948–1953, Viljoenskroon 1953–1955.
 
Ds. Derk Rumpff, Standerton-kombinasie 1910–1913, Petrusburg 1913–1914, Venterstad 1914–1920, Heidelberg 1920–1922, Pretoria 1922–1941.
 
Dr. Benonie Duvenage, Benoni 1950–1953, Odendaalsrus 1953–1958, Florida 1958–1967, professor PU vir CHO 1967–1988, Sasolburg-Grootfontein 1988–1992.
 
Dr. Joseph Petrus Jooste, Barkly-Oos 1928–1931, Bethulie 1931–1942, Bloemfontein-Wes 1942–1946. Professor aan die Teologiese Skool 1946–1970.
 
Dr. B.R. Kruger, Springs 1939–1956, Pretoria-Brooklyn 1956–1973.
 
Ds. G.H.J. Kruger, Barkly-Oos 1949–1951, Laeveld 1951–1958, Benoni 1958–1969, Benoni-Noord 1969–1977, Durban 1977–1989. Geëmeriteer 1989. †2013-06-25.
 
Ds. M.P.A. Coetsee jr., Steynsburg 1874–1883, Burgersdorp 1883–1892.
 
Dr. J.C. Kruger, Dordrecht 1948–1949, Kemptonpark 1949–1966.
 
Dr. Philippus Jacobus Stephanus de Klerk, Germiston 1924–1927, Johannesburg-Oos 1927–1930, Pretoria-Oos 1930–1949.
 
Ds. Louis Petrus Vorster, Philipstown 1884–1893, Burgersdorp 1893–1905, Rustenburg 1905–1920, Krugersdorp 1922–1929.
 
Ds. Dirk Postma, Krugersdorp 1905–1906, Burgersdorp 1906-†1940-12-29.
 
Ds. Johan Wilhelm Jansen van Ryssen, Kaapstad 1937–1945, Middelburg, KP 1945–1948, Outjo 1949–1953, Parys 1953–1960, Potgietersrus 1960–1968, Laeveld 1968–1977.
 
Dr. Sarel Petrus van der Walt, Johannesburg-Suid 1932–1946, Johannesburg-Noord 1946–1950, Potchefstroom-Noord 1950–1953, professor Teologiese Skool 1953–1973. Geëmeriteer 1973, Hennenman/Ventersburg 1976–1983.
 
Ds. Stephanus Johannes van der Walt, Molteno 1930–1941, Burgersdorp 1941–1946, Brakpan 1946–1952, Krokodilrivier 1952–1961.
 
Dr. G.C.P. van der Vyver, Colesberg 1943–1946, Innesdal 1946–1949, Pretoria-Brooklyn 1949–1955, Bloemfontein-Suid 1955–1970. Professor Teologiese Skool Potchefstroom 1971–1975 (sy dood).
 
Ds. David Nicolaas Gerhardus Kotze, Koster 1915–1921, Rustenburg 1921–1946, Swartruggens 1946–1951, Pietersburg 1951–1955, Ventersdorp 1955–1960.
 
Ds. Abraham Liebrecht Aucamp, Eldoret 1933–1937, Bethlehem 1937–1942, Ficksburg-kombinasie 1942–1948, Burgersdorp 1948–1961.
 
Ds. A.S.E. Yssel, Vredefort 1918–1921, Reddersburg 1921–1948, Johannesburg-Oos 1948–1958.
 
Ds. Willem Postma, Bethulie 1897–1903, Bloemfontein 1903–1913. Geëmeriteer 1913–1914, Bloemfontein 1914–1915, Reddersburg 1915-†1920-12-13.
 
Ds. H.J.R. du Plessis, Erasmus 1907–1953.
 
Ds. S.J. van der Bijl, Mafikeng 1961–1967, Kaapstad 1967–1973, Alberton 1973–2000.
 
Ds. Jan Viljoen Coetzee, Piet Retief 1916–1918, Johannesburg 1918–1925, Frankfort 1925–1930, Potchefstroom 1930-†1952-12-26.
 
Di. J.V. Coetzee en T.T. Spoelstra, Johannesburg-Oos 1925–1927, Petrusburg-kombinasie 1927–1941, Sekretaris-penningmeester van die Administratiewe Buro 1941–1949, Pretoria-Oos 1950–1958, Pretoria-Sunnyside 1958–1965.
 
Ds. W.J. de Klerk, Heidelberg 1903–1904, Johannesburg 1904–1907, Aliwal-Noord 1907–1911, Potchefstroom 1911–1923, registrateur PU vir CHO 1923–1928, Johannesburg 1928–1943.
 
Dr. J.D. du Toit, oftewel Totius, Potchefstroom 1903–1911, professor Teologiese Skool 1911–1949.
 
Ds. Maarten Pelser, Aliwal-Noord 1876–1877, Ventersburg 1877–1892, Barkly-Oos 1892–1897, Steynsburg 1897-†1902-06-07.
 
Ds. Hendrik Stephanus van Jaarsveld, Petrusburg-kombinasie 1918–1922, Koster 1922–1924, Philipstown 1924–1946, Bethulie 1946–1952.
 
Ds. en mev. Zacharias Christiaan Grobler, Parys 1949–1952, Eldoret 1952–1954, Sannieshof 1954–1979.
 
Ds. J. Beyer, Reddersburg 1862–1869.
 
Ds. M.J. Booyens, Klerksdorp 1948–1950, Wolmaransstad 1950–1953, Brakpan 1953–1958, Rustenburg-Noord 1958–1964, Pretoria-Voortrekkerhoogte 1964–1966, Pretoria 1966–1977, Heilbron 1977–1985. Geëmeriteer 1985. †2002-11-17.
 
Ds. H.B. Venter, Barkly-Oos 1880–1888.
 
Ds. S.D. Venter, Heidelberg (Bethulie) 1866–1877.
 
Ds. F.W. Buytendach, Johannesburg-Noord 1949, Reddersburg 1949–1955, Lichtenburg 1955–1989.
 
Ds. P.S. Snyman, Barkly-Oos 1890–1891, Heidelberg 1891-†1900-01-17.
 
Ds. en mev. W. Venter, Zeerust 1949–1950, Port Elizabeth 1950–1952, Standerton 1953–1956, Middelburg, Tvl. 1956–1959, Middelburg, KP 1959–1964, Boksburg 1964–1989. Geëmeriteer 1989.
 
Ds. W.J. Snyman, Venterstad 1877–1913.
 
Ds. Du Plessis, Jacobus Albertus, Reddersburg 1903–1914, Pretoria 1914–1921, professor Teologiese Skool 1921–1935.
 
Ds. H.F.V. Kruger, Gobabis-kombinasie 1931–1935, Fauresmith-kombinasie 1935–1937, Oos-Londen 1937–1942, Durban 1942–1945, Pretoria-Wes 1945–1949, Eloffsdal-Wonderboom-Suid 1949–1975.
 1. Modise, Motsitsi Abel, Dobsonville 1979–1982, Diepkloof 1983, Kwa-Thema/Ratanda/Tsakane.
 2. Ligege, Ndanganeni Norman, Sannieshof 1981–1989, SAOK 1989–1996, De Hoop 1996.
 3. Heystek, Pieter Hendrik, B.A., Th.D., Glencoe 1983–1985, Virginia 1985–1988, Pretoria-Magalieskruin 1989–1999, Pretoria-Montanapoort 1999.
 4. Van Helden, Maarten, B.A., Th.B., Queenstown/Sterkstroom 1984–1988, Pinetown 1988–1997, Verwoerdburg-Noord 1998–1999, Centurion 1999.
 5. Van Wyk, Rodney Peter, Hons.-B.A., M.Phil., Grassy Park 1984.
 6. Van den Berg, Petrus Johannes, B.A., Th.B., Harrismith 1986–1997, Rietvallei 1997–1999, Pretoria-Wes 2007–2010, Midrand 2010.
 7. Lartz, Deon, Th.B., M.A., Ph.D., Walvisbaai 1986–1994, Postmasburg 1994–1998, Durban 1998–2002, Edenvale 2002.
 8. De Beer, Hendrik Johannes Petrus, B.A., Th.B., Phalaborwa 1986–1990, Ficksburg 1990–1999, Pretoria-Meintjeskop 1999–2010, Magol 2010.
 9. Swanepoel, Christoffel Bernardus, B.A., Th.B., Messina 1986–2002, Nylstroom 2002–2009, Lyttelton 2009.
 10. Van der Schyff, Jan Louis, B.A., Hons.-B.A., Th.B., Petrusburg/Boshof 1987–2001, Burgersdorp 2001–2006, Welkom-Noord 2006, Welkom 2018.
 11. Du Plessis, Lourens Stephanus Daniël, B.A., Th.B., Eikenhof 1986–1991, Tsumeb 1991–1999, Ficksburg 1999–2003, Delmas 2003–2007, Groblersdal 2007.
 12. Kingma, Brant Reinder, B.A., Hons.-B.A., Th.B., Th.M., Uitschot 1987–1990, Pretoria-Brooklyn 1990–2000, Bellville-Oos 2000.
 13. Erasmus, Jacobus Johannes Jurgens, B.A., Th.B., Th.M., Senekal 1987–1992, Volksrust/Vrede 1992–2001, Alberton 2001–2008, Volksrust 2008.
 14. Hattingh, Hermanus Bernardus, B.A., Th.B., M.Th., Grootfontein 1987–1989, Amanzimtoti 1992–2005, Warmbad 2006.
 15. Coetzee, Hendrik Stephanus, B.A., Th.B., Pretoria-Oos 1987–1990, Bellville-Oos 1990–1999, Potchefstroom-Noord 2000–2011, Potchefstroom-Die Bult 2012.
 16. Van Vuuren, Christoffel Johannes, B.A., Th.B., Vaalharts/Christiana 1987–1992, Vaalharts 1992–2006, Die Moot 2006.
 17. Van Rhyn, Hercules Philippus Malan, B.A., Th.B., Th.M., Witpoortjie 1987–1998, Wilropark 1998–2004, Thabazimbi 2004–2009, Pretoria-Noord 2010.
 18. Venter, Piet, B.A., Th.B., Bethulie 1987–1990, Rustenburg-Wes 1990–2007, Potchefstroom-Oos 2007.
 19. Lion-Cachet, Jan, Th.B., Th.M., Th.D., Venterstad 1988–1996, Port Elizabeth 1996–2002, Reformed Church of Wellington in Nieu-Seeland 2002–2006, Klerksdorp 2007.
 20. Vermeulen, Petrus Johannes, M.A., Th.B., Th.D., Vanderbijlpark-Oos 1988–2001, Witbank 2002–2005, Wapadrant 2005.
 21. Kruger, Gerhardus Stephanus, B.A., Th.B., Magol 1988–1997, Aliwal-Noord 1997–2000, Centurion 29 Julie 2000–2024, Burgersdorp 14 April 2024.
 22. Dreyer, Frederik Marthinus, Hons.-B.A., Th.B., Noordrand 1988.
 23. Vergeer, Willem Cornelis, Hons.-B.A., Th.D., Randfontein-Noord 1988–1999, Potchefstroom-Oos 1999–2007, Krugersdorp 2007.
 24. Steyn, Abel Hendrik, B.A., Th.B., Graskop-Sabie 1988–1999, Wondersig 1999–2001, Lydenburg 2001.
 25. Van der Walt, Stephen Francois Flemming, B.A., Th.B., Queenstown/Sterkstroom 1989–1998, Queenstwon/Sterkstroom/Dordrecht 1998–2002, Queenstown/Dordrecht 2002–2005, Olifantshoek/Kathu 2005.
 26. Jansen van Nieuwenhuizen, Petrus Johannes, B.A., Th.B., Mariental 1989–1993, Marble Hall 1993.
 27. De Beer, Edmund Johannes, B.A., Th.B., Th.M., Ph.D., Laeveld 1989.
 28. Kruger, Michael Andries Frans, B.A., Th.B., Verwoerdburg-Noord/Wapadrant 1989–1991, Wapadrant 1991–1999, Springs 1999–2008, Alberton 2008.
 29. Van der Vyver, Lodewicus du Plessis, Hons.-B.A., Th.M., Roodepoort 1989–2002, Silverton 2002.
 30. Krüger, Abraham Jacobus, Th.B., M.A., D.Phil., Barberton 1989–2002, Benoni 2002.
 31. Van Wyk, Pieter, B.A., Th.M., Lichtenburg 1989–2000, Pretoria-Noord 2000–2009, Bronkhorstspruit 2009.
 32. Modise, Paul Mahlose, Kagiso 1989.
 33. Myburgh, André Johan, Hons.-B.A., Th.B., Delareyville 1990–2000, Meyerton 2000–2009, Springs 2009.
 34. Pelser, Abraham Liebrecht, B.A., Th.B., Akasia 1990–2000, Meyerspark 2000–2009, Bethlehem 2009.
 35. Meijer, Gerard Johannes, B.A., Th.M., Ph.D., Ermelo 1990–1998, Wonderboompoort 1998–2008, Oos-Moot 2008.
 36. Fleischmann, Johan Petrus, B.A., UDK, Th.B., M.B.A., Bloemfontein-Wes/Vleuels 1990–2008, Kaapstad 2008.
 37. Van Rooy, Henri Charles, Hons.-B.A., Th.B., Bethulie 1990–1997, Silverton 1998–2002, Port Elizabeth 2002–2007, Randburg 2008.
 38. Putter, Christiaan Johannes Jacobus, B.A., Th.B., Koedoesrand 1990–2003, Ficksburg 2003–2006, Potgietersrus 2006.
 39. Briel, Hendrik Johannes, B.A., Th.B., Koffiefontein/Fauresmith/Jacobsdal 1991–1995, Elandskraal 1995–2004, Mariental 2004–2006, Petrusburg/Boshof 2006–2020, Kimberley 26 Januarie 2020.
 40. Jansen, Carl Albert, B.A., Th.B., Bloemfontein-Suidheuwels 1991–1999, Welkom-Noord 1999–2006, Secunda 2006.
 41. Aucamp, Johannes Louis, Hons.-B.A., Th.B., Th.M., Worcester/Clanwilliam 1991–2000, Bloemfontein-Suidheuwels 2000–2008, Kemptonpark-Mooifontein 2008.
 42. Reinecke, Hendrik, B.A., Hons.-B.A., Th.B., Windhoek 1991–1999, George 1999–2012, Kuruman 2012.
 43. Venter, Sarel Petrus, B.A., Th.B., Beestekraal 1991–1999, Reitz 1999–2006, Pietersburg 2006.
 44. Nel, Elias Paulus, B.A., Th.B., Eikenhof 1991–1996, Brackenhof 1996.
 45. Lubbinge, Paul, B.A., Th.B., Meyerspark 1991–1999, Christelijke Gereformeerde Kerk Delfzijl, Nederland 1999–2005, Mosselbaai 2005.
 46. Sithole, Jabulani Paulos, Kwa-Mashu/KwaMncane 1991.
 47. Van der Schyff, Stephanus Petrus, B.A., Th.B., Th.M., Ph.D., Pongola 1992–1999, Parys 1999–2003, Potchefstroom-Mooirivier 2003–2009, Pretoria-Brooklyn 2009.
 48. Botha, Willem Jacobus, B.A., Th.B., M.A., Barkly-Oos/Maclear-Elliot 1992–1999, Frankfort 2000–2008, Bloemfontein-Noord 2008.
 49. Berg, Adderus Fenmo, B.A., Th.B., Christiana 1992–1997, Reddersburg 1997–2001, Bothaville 2001–2011, Pongola 2011.
 50. Rheeder, Adriaan Louis, B.A., Th.D., Pietersburg 1992–2006, Wesrand 2006–2011, Fakulteit Teologie Potchefstroom 2011.
 51. Stavast, Hendrik Lammert (Henk), B.A., Th.B., (NDK), Theunissen 1992–1997, Pretoria-Rooiwal 1997–2001, Bronkhorstspruit 2002–2008, Totiusdal 2009–23 Februarie 2020, Nylstroom.
 52. Scheepers, Lucas Cornelius, B.Agric., Th.B., Outjo/Biermanskool 1993–1998, Sannieshof 1998.
 53. Grobler, Johannes Hendrik, Hons.-B.A., Th.B., Klipriviersberg 1993–1996, Grootfontein 1996–2001, Piet Retief 2001–2005, Louis Trichardt 2005–2013, Bloemfontein-Suidheuwels/Reddersburg 2014.
 54. Boy, Neville, B.A., Th.B., Chinhoyi 1993–1999, Drieviersboom 1999–2008, Thabazimbi 2008.
 55. Venter, Petrus Jacobus, B.A., Th.B., Hoedspruit 1993–1999, Outjo/Biermanskool/Otjiwarongo 1999–2002, Dendron/Magalakwin 2002–2009, Pretoria 2009–2019, Postmasburg 2019.
 56. Mbatha, Mbongeni Samuel, Nqutu 1993.
 57. Ntuli, Stevenson Jabulani, Nqutu 1993.
 58. Phungula, Siphosethu Zibona, Ndaleni 1993.
 59. Van Schaik, Johannes, B.A., Th.B., Hennenman/Ventersburg/Senekal 1994–1999, Ermelo 1999–2005, Kemptonpark-Noord 2005–2011, Randburg 2011.
 60. Van der Walt, Johannes Gideon Lessing, B.A., Th.B., Oudtshoorn 1994–2000, Worcester 2000–2008, Vleuels 2008–2009, Oudtshoorn 2009.
 61. Schutte, Hendrik Willem, B.A., Th.B., Walvisbaai 1995–2001, Pretoria-Wes 2001–2007, De Aar/Strydenburg/Oranjerivier 2007–2010, Noord-Oosrand 2010–2012, Wesrand 2012.
 62. Coetzee, Gideon Christiaan, B.A., Th.B., Noord-Oosrand 1995–2003, Groblersdal 2003–2007, Nigel 2007–2012, Standerton/Vrede 2012.
 63. Pretorius, Jacob, B.Iuris, Th.B., Ph.D., Johannesburg-Wes 1995–1998, Bergbron 1998–2001, Linden 2001.
 64. Pelele, Ezekiel Ditswalemang, B.A., Uitkyk 1995.
 65. Mtshayisa, Velile Elliot, B.A., Th.B., M.Th., M.A., Tlokwe Botshabelo/Boskop/Kokosi 1996–2013, Tlokwe Botshabelo 2014.
 66. Smit, Stephanus Johannes Marthinus Swanepoel, B.Sc. (Hons.-Veekunde), B.A., Th.B., Parys 1997–1999, Oos-Moot 1999–2007, Pietersburg-Noord 2008–2013, Heidelberg 2014–2023, Magalakwin/Dendron 30 Julie 2023
 67. Vrey, Coenraad Christoffel Andries, M.A., Th.B., Venterstad/Lyciumville 1997–2000, Oudtshoorn 2000–2006, Rustenburg-Noordoos 2006–2011, Bellville 2011.
 68. Booyens, Daniël Jan Andries, BLC, B.A., Th.B., Theunissen 1997–2001, Hendrina/Carolina 2001–2006, Ermelo 2006–2009, Dendron/Magalakwin 2009–2014, Koster 2014.
 69. Van Vuuren, Thomas Johannes, B.A., Th.B., Christiana 1997–1999, Hoedspruit 1999–2004, Heilbron 2004.
 70. Letebele, Masilo Johannes, B.A.-Hons., Th.B., Thabong/Meloding/Phomolong 1997.
 71. Van Heyningen, Cornelius Johannes, B.Sc.Agric., Th.B., Th.M., Harrismith 1998–2000, Pretoria-Brooklyn 2000–2009, Stellenbosch 2009.
 72. Briel, Stephanus Johannes, B.A., Th.B., Boksburg-Suid 1998–2002, Bergbron 2002.
 73. Viljoen, Werner, B.A., Th.B., Bethulie/Philippolis 1998–2001, Christian Reformed Church of St. Mary's (Sydney, Australië) 2001–2012, Vaalpark 2012–2016, Bultfontein 2016.
 74. Kayayan, Eric, B.A., Th.B., M.-Frans, Potchefstroom-Noord 1998–2002, Rietvallei 2002.
 75. Muzenda, Piniel, Hons.-B.A., Th.B., Gweru/Karoi 1998–2006, Musina Nancefield 2006.
 76. Mashau, Thinandavha Derrick, B.A., M.A., Ph.D., De Hoop 1998–1999, Trans-Letaba 1999–2002, dosent Noordwes Universiteit 2001–2003, professor Teologiese Skool Potchefstroom 2003–2013, Pretoria-Brooklyn 2013–2014, New Life City Church 2014.
 77. Bain, Ronald Alexander, B.A., Th.B., Hennenman/Ventersburg/Senekal 1999–2003, Potgietersrus-Wes 2003–2007, Cachet 2007, Potchefstroom 2016–2020, Oranjerivier 1 Februarie 2020.
 78. Tredoux, Alwyn Petrus, B.A., Th.B., Christiana 1999–2001, Vaalpark 2001–2011, Kemptonpark-Noord 2012.
 79. Kurpershoek, Pieter Willem, B.Sc., Th.B., Th.M., Pretoria-Sunnyside 1999–2003, Postmasburg 2003–2007, Middelburg, Tvl. 2007, Pretoria-Annlin 15 Oktober [2023]].
 80. Smit, Erasmus Johannes, Hons.-B.A., Th.B., M.Th., Ph.D., Randfontein-Noord 1999–2001, Nelspruit 2002–2007, Vanderbijlpark-Suid 2007–2009, Vanderbijlpark-Trinitas 2009–2013, Wapadrant 2013.
 81. Oosthuizen, Ockert Almero, B.A., Th.B., Secunda-Oos 1999–2005, Cullinan 2005–2009, Windhoek-Suid 2010–2015, Rustenburg-Wes 2015.
 82. De Bruyn, Albertus Stefanus Andries, B.A., Th.B., Barkly-Oos/Maclear-Elliot 2000–2005, Wilropark 2005.
 83. Vorster, Nicolaas, B.A., Th.D., Bultfontein 2000–2009, Pretoria-Annlin 2009–2011, Pretoria-Annlin/Fakulteit Teologie Potchefstroom 2011.
 84. Aucamp, Johannes Petrus du Plessis, B.A., Th.B., Th.M., Rietvallei 2000.
 85. Erasmus, Jan Andries, Hons.-B.A., M.Th., Ph.D., Windhoek-Suid 2000–2003, Germiston 2003–2008, Odendaalsrus 2008.
 86. Mqokelo, Piet Boy, B.A., Th.B., Tshing 2000–2018, Ikageng Bophirima 2018.
 87. D'Assonville, Victor Edouard (jr.), B.A., Hons.-B.A., Th.B., Th.M., Dr. Theol. (Duitsland), Colesberg/Philipstown 2001–2008, Marble Hall 2008–2020 (met opdrag KO, art 7), Postmasburg 2020 (met opdrag KO, art 7).
 88. Du Plessis, Alwyn Nicolaas, B.A., Hons.-B.A., Th.B., Glencoe/Ladysmith 2001–2007, Postmasburg 2007–2014, Worcester 2014.
 89. Semenya, Kwena David, B.A., Th.B., M.A., Ph.D., Knapdaar 2001–2005, Atteridgeville 2005–2007, Randburg 2007–2018, Diepsloot 18 November 2018.
 90. Rankhotha, Victor Adam, B.A., Hons.-B.A., Th.B., Phahameng/Emmanuel/Botshabelo/Thaba-Nchu 2001.
 91. Sekhaulelo, Motshine Amos, B.A., Th.B., M.A., Meadowlands 2001–2008, Mmakau 2008.
 92. Molokwane, Mosiwa Martin, B.A., Th.B., Tembisa 2001.
 93. Grové, Petrus Johannes, B.A., Hons.-Th.B., M.Th., Akasia 2002–2003, Krokodilrivier 2004–2010, Wapadrant (as sendeling) 2010.
 94. Temba, Jabulani Emmanuel, B.A., Th.B., Kutloanong 2002.
 95. Nagel, Cornelius Johannes, B.A., Th.B., M.Th., Magol 2003–2006, Phalaborwa 2006–2009, Nylstroom 2009–2014, Louis Trichardt 2014.
 96. De Jager, Andries Petrus, B.A., Th.B., M.Th., M.Div., Volksrust 2003–2007, Vryheid 2007–2011, Klerksdorp-Noord 2012.
 97. Muhadi, Manda Nathaniel, B.A., Th.B., Metsi-a-Matala 2003–2004, Middle Letaba 2004.
 98. Phetoane, Solomon Tshikare Matlho, Itsoseng 2003.
 99. Zaca, AB, Mid-Illovo 2003.
 100. Van Rooy, Petrus Cornelius, B.A., Th.B., M.Th., Bethal 2004–2008, Komatipoort 2008–2012, Elandskraal 2012.
 101. Erasmus, Matthys Jakobus, B.A., Th.B., M.Th., Pretoria-Wonderboom-Suid 2004–2011, Nelspruit 2012.
 102. Makhobozi, Edwin Mmoi, B.A., Ikageng 2004–2006, Buffeldoorns 2006–2011, Dube/Tlhadi 2011.
 103. Dhlamini, Gift Jan, B.A. Th.B., Khunwana 2004.
 104. Stoltz, Hendrik Jacobus, B.Th., Hons.-B.Th., M.Div., M.Th., Odendaalsrus 2005–2008, Bloemfontein-Suidheuwels 2008–2013, Ontdekkers 2013.
 105. Venter, Henning Vorster, B.A., B.Th., Hons.-B.Th., M.Div., Reddersburg 2005–2007, Bellville-Oos 2007–2011, Pinetown 2011, Windhoek 2016.
 106. Erasmus, Lourens Jacobus, B.A., B.Th., Hons.-B.Th., M.Th., M.Div., Daspoort 2005–2008, Schweizer-Reneke 2008–2010, Naboomspruit 2010.
 107. Zwemstra, Heinrich Martin, B.Sc., Hons.-B.Th., M.Div., M.Th., Ph.D., Vereeniging '95 2005–2008, Zambië 2008–2011 (sendingopdrag), Pretoria-Annlin 2012–2017, Gereformeerde kerk Walvisbaai 2017.
 108. Struwig, Ockert Jacobus, B.Sc., Hons.-B.Sc., Hons.-B.Th., M.Div., M.Th., Hoedspruit 2005–2008, Delmas 2008–2012, Frankfort 2013.
 109. De Bruyn, Paul Jacobus, B.A., B.Th., Hons.-B.Th., M.Th., M.Div., Daniëlskuil/Delportshoop 2005–2007, Gobabis 2007–2011, Oos-Londen 2012–2017, Windhoek-Suid 2018.
 110. Saaiman, De Wet, B.A., Hons.-B.A., M.Div., M.Th., Ph.D., Queenstown/Dordrecht 2005–2008, Durban-Noord 2008–2011, Krugersdorp 2012.
 111. Dreyer, Thomas Frederick, B.A., Th.B., Hons.-B.Th., M.Th., M.Div., Vryheid 2005–2007, Randburg 2007–2023, Cross Culture Church (Randburg) 26 November 2023
 112. Makungo, Ntshengedzeni Robert, SPTD, B.Th., Hons.-B.Th., M.Div., M.Th., Phalaborwa (met sendingopdrag) 2005–2008, Trans-Letaba 2008.
 113. De Kock, Henning Kruger, B.A., Th.B., M.Th., M.Div., Randburg (met opdrag bediening in Londen) 2005.
 114. Fatuse, James Vubunzima, Ph.D., iBhayi 2005.
 115. Masase, P Thomas, B.A., Th.B., Promosa 2005–2014, Boskop 2014.
 116. Van Wyk, Griffel, B.Th., Hons.-B.Th., M.Div., M.Th., Kaapstad 2006–2007, Pretoria-Brooklyn 2007–2014, Vanderbijlpark-Trinitas 2014–2016, Rustenburg 2017.
 117. Potgieter, Jasper Dreyer, B.Th., Hons.-B.Th., M.Th., Burgersdorp 2006–2008, Rooihuiskraal 2008-2016, Meyerspark 2016.
 118. Hlela, Philemon Thulani, Th.B., Imbumbulu/Umlazi 2006.
 119. Jooste, Christiaan, B.Th., M.Th., M.Div., Innesdal/Eloffsdal 2007–2009, Wonderboompoort 2009-2016, Waterberg 2016.
 120. Le Cornu, Slabbert, B.Th., M.Div., Carletonville 2007.
 121. Hobyane, Risimati Synod, B.Th., Hons.-B.Th., M.Div., M.Th., D.Litt., Promosa/Lektor Teologiese Skool 2007–2014, Promosa/Professor Teologiese Skool 2014.
 122. Cilliers, Pierre, B.Th., Hons.-B.Th., M.Div., Daniëlskuil/Delportshoop 2007–2013, Daniëlskuil/Delportshoop/Duineveld 2013–2015, Daniëlskuil/Duineveld 2015.
 123. Kumar, Rajesh, Rietvallei 2008 met opdrag sendingwerk in Indië.
 124. Van Jaarsveld, Leon Petrus, B.A., B.Th., Hons.-B.Th., M.Div., Sannieshof/Delareyville/Uitschot 2008–2010, Brakpan-Suid 2010–2013, Brakpan 2013.
 125. Zwemstra, Dinant Gerrit, B.Th., Hons.-B.Th., M.Div., Amanzimtoti 2008–2010, Bloempark 2010–2015, Strand 2015.
 126. Van Dyk, Jacobus Cornelius, B Com (Rek.), B.Th., Hons.-B.Th., M.Div., Ventersdorp 2008.
 127. Motloung, Patrick Bulang, B.Th., Ekwandeni 2008.
 128. Mdluli, Mvaleliso George, B.Th., Hons.-B.Th., M.Div., M.Th., Sharpeville/Sebokeng/Zamdela 2008–2012, Diepkloof 2012.
 129. Rossouw, Andries Jacobus, B.Th., Hons.-B.Th., M.Th., Daspoort 2009–2019, Hendrina/Carolina 19 September 2019.
 130. Venter, Lourens Johannes Erasmus, B.Th., Hons.-B.Th., M.Div., Hoedspruit 2009–2014, Kimberley 2014–2020, Centurion 19 Januarie 2020.
 131. Gouws, Pieter Retief, B.Th., Hons.-B.Th., M.Div., Newcastle 2009–2012, Pietersburg-Suid 2012, Pietersburg 2016–2018 (ná inlywing), Dendron/Magalakwin 29 Julie 2018–22023, Bergsig 29 Julie 2023
 132. Van der Waal, Willem Maasjan, B.Th., Hons.-B.A. (Grieks), Hons.-B.Th., M.Div., M.Th., Linden 2009.
 133. Fourie, Reynold Benjamin, B.Th., Hons.-B.Th., M.Th., Boksburg-Suid 2009–2011, Bellville-Oos 2012.
 134. Dykstra, Dirk Jacob, B.Th., Hons.-B.Th., M.Th., Colesberg/Bloemburg 2009–2013, Nigel 2013.
 135. De Vries, Brian, BB.A. (Western Michigan University), M.Div., Th.M., Ph.D., Pretoria-Brooklyn 2009–2013, Pretoria-Annlin 2013–2019, Grace Reformed Church Northern Pretoria 4 Mei 2019.
 136. Jansen van Vuuren, Riaan, B.Th., Hons.-B.Th., M.Div., Hendrina/Carolina 2009–20 Januarie 2019, Lichtenburg, 2 Februarie 2019 – hede.
 137. Swanepoel, Jacobus Stephanus, B.Th., Hons.-B.Th., M.Div., Ph.D., Bethal 2009.
 138. Moletsane, Tshidiso Maferika, B.Th., Hons.-B.A., Boichoko 2009–2013, Sanveld 2013.
 139. Moncho, Oageng Lazarus, B.Th., Hons.-B.A., Itsoseng Bokone 2009, Ikageng 2016.
 140. Mentjies, Sebenzani Petrus, Monyakeng 2009.
 141. Ndou, Livhuwani Peter, B.Th., Makwarela 2010.
 142. Steyn, Willem Jacobus, B.Sc.-Arch., B.Th., Hons.-B.Th., M.Div., Andeon/Bergsig 2010–2012, Potchefstroom-Die Bult 2012.
 143. Steyn, Karel Petrus, B.Th., Hons.-B.Th., M.Div., M.Th., Empangeni 2010–2012, Potchefstroom-Oos 2012–2017, Vredenburg/Saldanha 2017–2022, Port Elizabeth 3 September 2022.
 144. Kotzee, Dirk, B.Th., Hons.-B.Th., M.Div., M.Th., Sanveld 2010–2012, Gobabis 2012–2015, Pretoria-Alkantrant November 2015–2024, Nelspruit/Barberton 2 Desember 2023.
 145. Niemann, Gerhardus Johannes, B.Th., Hons.-B.Th., M.Div., M.Th., Cullinan 2010.
 146. Jobse, Wilhan, B.Th., Hons.-B.Th., M.Div., Barkly-Oos/Maclear-Elliot 2010–2012, Jeffreysbaai 2013.
 147. Khumalo, B.W., iSandlwana 2010.
 148. Mathebula, P.L., Huhudi/Bontleng 2010–2018, Itsoseng Bokone 2018.
 149. De Beer, Christiaan, B.Th., Hons.-B.A., Hons.-B.Th., M.Div., M.Th., Hoëveld 2010–2012, Boksburg-Suid 2012–2015, Pretoria-Brooklyn 2014.
 150. Potgieter, Frederick Johannes, B.Th., Hons.-B.Th., M.Div., Meyerton 2011–2015, Bloemfontein-Suid 2015.
 151. Robinson, Cobus-Brahm, LL.B., B.Th., Hons.-B.Th., M.Div., Rustenburg 2011–2014, Walvisbaai/Hentiesbaai 2014–2017, Cachet 2017–2024, Bellville-Oos 27 Januarie 2024.
 152. De Bruyn, Johannes Jacobus, B.A., B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Harrismith 2011–2017, George 2017.
 153. Pelser, Hendrik Frederik Riekert, B.A., B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Vaalharts 2012–2018, Kempton Park, Januarie 2019.
 154. Van Rensburg, Frederik Jakobus, B.A., B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Rustenburg-Noordoos 2012.
 155. Pienaar, Nikolaas, B.A., B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Pretoria-Wes 2012-2017, Oos-Londen 2018–2023, Hermanus 3 September 2023.
 156. Lee, Johannes Lodewikus, B.A., B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Bothaville 2012-2015, Pietersburg-Noord 2015–2018, Brits 2018.
 157. Van Rhyn, Gerhardus Petrus, B.A., B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Rietvallei 2012–2018, Komatipoort 2018.
 158. Linde, Stephanus Johannes Lourens, B.A., B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Pretoria-Wonderboom-Suid 2012.
 159. Nkoana, Herens Mohlehli, B.A., B.Th., Ramotse 2012.
 160. Lee, Sarel Johannes Barend, B.A., B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Ladybrand/Tweespruit 2012–2013, Ladybrand 2014–2018, Messina 2018.
 161. Lourens, Matthys Johannes, B.A., B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Middelburg, KP 2013-2016, Vaalpark 2016-2018, Nelspruit/Barberton 9 Desember 2018.
 162. Kruger, Dirk Frederik Christiaan, B.A., B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Zeerust 2013–2019, Vaalpark.
 163. Le Roux, Pieter Gerhardus Pretorius, B.A., B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Derdepoort 2013-2016, Wonderboompoort 2016.
 164. Pretorius, Rynhardt Jacobus, B.A., B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Buffeldoorns 2013–2019, Benoni 20 Januarie 2019.
 165. Mathundela, Chaka Class, B.A., B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Daveyton 2013.
 166. Moruri, Tebogo Victor, B.Th., Hons.-B.A., Jouberton 2013.
 167. Potgieter, Izak Daniël De Vries, B.A., B.Th., B.Th.Hons., M.Div., Rietvallei 2014.
 168. Le Roux, Marco Herman, B.A., B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Newcastle 2014–2019, Reitz/Lindley 2019.
 169. De Bruyn, Dirk Jacobus, B.A., B.Th., B.Th.Hons., M.Div., Barkly-Oos/Maclear-Elliot 2014–2016, Middelburg, Kaap 2016–2023, George 29 Oktober 2022.
 170. Dednam, Antonie Johannes, B.A., B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Bergsig/Andeon 2015–2018, Bergsig 2018–2023, Rietvallei 6 Mei 2023.
 171. Pretorius, Franscois Renier, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Phalaborwa 2015.
 172. Tredoux, Jacques Gideon, B.A., B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Dendron/Magalakwin 2015, Pretoria-Brooklyn 2018.
 173. Botha, Christiaan, B.Th., M.Div., M.Th., Ph.D., Nylstroom 2015–2019, Die Kandelaar 2019, Gobabis 2024.
 174. Van Jaarsveld, Ernst Jacobus, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Tsumeb 2015–2021, Boksburg, 26 September 2021.
 175. Mbonani, Johannes, Olieven Christian Church 2015.
 176. Mdonga, Malwande, New Life City Church 2015.
 177. Meijer, Gerben Paul, B.A. (Antieke tale), Predikants Master (Theologische Universiteit, Kampen), Vryburg/Schweizer-Reneke 2015–2020, Waterkloofrand 18 Januarie 2020.
 178. Van der Walt, Barend Aucamp, B.A., B.Th., M.Th., Paarl 2016.
 179. Boersema, Guido Marnix, B.A., B.Th., M.Th., Graaff-Reinet 14 Februarie 2016.
 180. Van 't Zand, Zander, B.A., B.Th., M.Th., Middelburg-Noord 2016.
 181. Britz, Rudolph Marthinus, B.A., B.A (Hons.), B.Th., L.Th., D.Th., Diploma Hoër Onderwys, Bloemburg 2016–2019.
 182. Sefadi, Lerato Josef, B.A., B.Th., M.Th., Dobsonville 2016.
 183. Janse van Rensburg, Reghard, B.A. (Hons.), Reitz/Lindley 2016–2019, Delmas 10 Augustus 2019.
 184. Lee, Frederik Gerhardus, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Derdepoort 2016–2024, Pretoria-Alkantrant 28 Januarie 2024.
 185. Brotherton, Werner, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Vryheid 2016–2024, Heidelberg 21 Januarie 2024.
 186. Cronje, Jaco, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Aliwal-Noord 2016–2021, Bloempark 9 Oktober 2021.
 187. Ehlers, Jan Gerhardus, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Meyerton 2017.
 188. Mushayabasa, Paul, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Songozwi 2017.
 189. Floor, Leendert Marcel, B.Ing. Meganiese Ingenieurswese, B.Ing.-Hons., B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Sasolburg 5 Februarie 2017–2024 Wapadrant, 7 April 2024.
 190. Venter, Petrus Frederik, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Vanderbijlpark-Trinitas 2017 (gebore 28 Desember
 191. Malan, Daniël Jacobus, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Uitschot 2017.
 192. Burger, Andries Jacobus, B.Ing, Pinetown 2017.
 193. Hattingh, Petrus Johannes, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Okahandja 18 Junie 201718 April 2021, Vanderbijlpark-Trinitas 6 Junie 2021.
 194. Dunn, Johan, B.Sc., B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Keetmanshoop/Mariental 2017.
 195. Vogt, Ernest John, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Vaalwater 2017–2024, Hartbeespoort 16 Maart 2024.
 196. Zulu, Benjamin Charless, B.Th., B.Th.-Hons. M.Div., Kemptonpark-Mooifontein 2017.
 197. Venter, Gert Abraham, B.Soc.Sc., Sacrae Theologiae, Krokodilrivier 2018.
 198. Maritz, Daniël Jacobus, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Pretoria-Brooklyn 2018.
 199. Myburgh, Lukas Daniël, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Venterstad 2018–2024, Otjiwarongo 3 Februarie 2024.
 200. De Villiers, Stephanus Albertus, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Grootfontein 2018–2023, Gereformeerde kerk Randburg 17 April 2023.
 201. Van Jaarsveld, Johannes Petrus Lodewikus, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Krugersdorp-Wes/Magaliesburg 2018.
 202. Henning, Jacobus Andriaans Gerhardus, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Harrismith 2018–2021, Daspoort 13 Maart 2021.
 203. Kim, Sang Eun, B.Th., Rustenburg 2018.
 204. Smit, Pieter Wouter, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Vereeniging 2018.
 205. Hibbert, Josef Nienaber, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Pietersburg-Noord 2018.
 206. Oosthuizen, Georg Diederik (Orrie), Dipl. Is-Eng., B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Vaalharts, 12 Januarie 2019.
 207. Lemmer, Charl Jacob, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Buffeldoorns 27 Januarie 2019–2024, Cachet 3 Februarie 2024.
 208. Stavast, Harmannus Marten (Herman), B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Piet Retief 23 Februarie 2019.
 209. Janse van Rensburg, Gerhard, B.A. Th.B., Durban-Noord 2019.
 210. Pelser, H.F.R. (Riekert), Vaalharts 2012–2019, Kemptonpark, 12 Januarie 2019.
 211. Van Rensburg, Gerhard Janse van, Durban-Noord 16 Maart 2019.
 212. Coetzee, Hermanus Jacobus (Herman), B.A., Th.B., Amanzimtoti 25 Mei 2019.
 213. Mienie, Johannes Diederick (Juan), Dipl. Sacrae Theol., B.Th.-Hons., M.A., D.Th., Zeerust 14 Julie 2019.
 214. Potgieter, Johannes Cornelius (JC), B.A.-Hons. (Cantab.), M.A. (Cantab.), B.Th.-Hons., M.Div., Tshwane 29 September 2019.
 215. Verryn, David Hendrik, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Potchefstroom-Suid 12 Januarie 2020.
 216. Meijer, M.D. (Dirk), Bloemburg 25 Januarie 2020.
 217. Kruger, Thinus, Newcastle 25 Januarie 2020.
 218. Boersema, Reinhart, Vryburg 1 Februarie 2020.
 219. Steyn, Ruan, Gereformeerde Gemeenskapskerk Oshakati 18 Julie 2020.
 220. Andersen, Hans Christiaan, Rooihuiskraal 10 April 2021.
 221. Hattingh, Philip, Bloemhof/Christiana, 29 Mei 2021.
 222. Linde, Jacobus Albertus, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Witrivier, 12 Junie 2021.
 223. Van der Westhuizen, Izak Johannes, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Colesberg 19 Junie 2021.
 224. Venter, Erasmus Albertus, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Okahandja 7 Mei 2022.
 225. Kuhn, Jacques Hendrik, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Tsumeb 21 Augustus 2022.
 226. Mahlangu, Mduduzi Elias, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Idwala Lensindiso 2022.
 227. Van der Westhuizen, Albertus Petrus, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Wolmaransstad 8 Januarie 2023.
 228. Noah, Kim, Cachet (opdrag: evangelisasie Engelssprekende studente), 27 Junie 2021.
 229. Willemse, Matteus Johannes, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Vredenburg/Saldanha, 25 Februarie 2023.
 230. Janse van Vuuren, Willem Joseph, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Middelburg, Kaap 18 Maart 2023.
 231. Nagel, Izak de Villiers, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Uitschot 25 Maart 2023.
 232. Van Staden, Floris, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Hons. (Grieks), Stilbaai 1 April 2023.
 233. Buys, Nardus, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Bothaville 6 Mei 2023.
 234. Van der Westhuizen, Sybrand Barend, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Ermelo 19 Augustus 2023.
 235. Letebele, M. David, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Ikageng (met sendingopdrag) 14 Oktober 2023.
 236. Coetzee, Jandré Kleinmond 3 Februarie 2024.
 237. Deysel, Frikkie Venterstad 10 Februarie 2024.
 238. Van Heerden, Willem Parys 24 Februarie 2024.
 239. Magayisa, Desmond Pretoria-Wes (opdrag: sending en kerkstigting) 10 Maart 2024.
 240. Wepener, Philip Harrismith/Ladysmith 17 Maart 2024.

Emeriti

wysig
 1. Smit, Daniël Willem Jacobus, B.A., Th.B., Springs 1982–1994. Geëmeriteer 1994.
 2. Lindhout, Anthonie, B.A., Th.D., Heilbron 1974–1976, Pretoria-Sunnyside 1976–1984, Roodepoort 1984–1994. Geëmeriteer 1994.
 3. Gerber, Jacobus Marthinus, B.A., Th.D., Tarkastad (NG) 1958–1961, Stilfontein-Sentraal (NG) 1961–1967, Welkom (NG) 1967–1972, Bethlehem-Oos (NG) 1972–1975, direkteur Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys, Bloemfontein (NG) 1976–1985, Coligny-Oos (NG) 1985–1994. Geëmeriteer 1994.
 4. Visser, Jan, B.A., Th.D., Bethlehem 1956–1959, Primrose 1959–1969, Linden 1969–1974, Rustenburg-Wes 1974–1980, Brakpan-Suid 1980–1997. Geëmeriteer 1997.
 5. Van Rooy, Jacobus Albertus, B.A., Th.D., Sendeling Siloam 1957–1963, sendeling Johannesburg-Noord 1963–1966, Christelijke Gereformeerde Kerken, Nederland 1966–1975, professor Hammanskraalse Teologiese Skool 1975–1994, professor Teologiese Skool Potchefstroom 1995–1998. Geëmeriteer 1998.
 6. Van Dalsen, Hubrecht Anthonie, B.A., D.Th., Outjo/Vanjaarsveld 1957–1959, Outjo/Vanjaarsveld/Usakos 1959–1960, Outjo/Outjo-Wes/Walvisbaai 1961–1964, Wonderboompoort 1964–1971, Bloemfontein-Noord 1971–1972, Bloemfontein-Noord/Brandfort 1972–1973, Bloemfontein-Noord 1973–1998. Geëmeriteer 1998.
 7. Du Plessis, Jansen van Vuuren, M.A., Th.M., D.Phil., Vaalharts-kombinasie 1958–1962, Beestekraal 1962–1965, Edenvale 1965–1970, Welkom-Noord 1970–1999. Geëmeriteer 1999.
 8. Serobatse, Thobatsi Onismus, Ikageng (Potchefstroom) 1976–1999. Geëmeriteer 1999.
 9. Mohloki, JM, Sannieshof 1964–1966, Khutsong 1966–1968, Ventersdorp 1968–1972, Kagiso 1972–1975, Tladi 1976–1977, Jouberton 1977–1999. Geëmeriteer 1999.
 10. Droomer, Nardus, B.A., Th.B., Standerton 1960–1963, Pietermaritzburg 1963–1968, Pretoria 1968–1973, Cullinan 1973–1983, Die Kandelaar 1983–2000. Geëmeriteer 2000.
 11. Van der Walt, Hendrik Bernardus, B.A., Th.B., Eikenhof 1964-1967,Vanderbijlpark-Suid 1967–1971, Frankfort 1971–1980, Vanderbijlpark-Oos 1980–1985, Pietersburg-Noord 1985–2000. Geëmeriteer 2000.
 12. Coetsee, Daniël Christiaan, B.A., Th.B., sendeling Durban 1960–1969, Pongola 1969–1976, evangelisasie-opdrag Noordrand 1976–2000. Geëmeriteer 2000.
 13. Pretorius, Egbertus, B.A., Th.B., Mafeking 1973–1975, Standerton 1975–1980, polisiekapelaan Pretoria-Wes 1981–1990, polisie-kapelaan Pietersburg 1990–1997, polisiekapelaan Pietersburg-Suid 1997–2000. Geëmeriteer 2000.
 14. Lessing, Francois Jacobus Du Toit, Hons.-B.A., Th.B., Vryheid 1962–1966, Oos-Londen 1966–1973, Nelspruit 1973–2001. Geëmeriteer 2001.
 15. Badenhorst, Lourens Jurie, B.A., Th.B., Koffiefontein/Fauresmith/Jacobsdal 1982–1985, Rustenburg-Oos 1985–1993, Rustenburg-Noordoos 1994–2001. Geëmeriteer 2001. (bedien De Aar, Colesberg, Philipstown en Philippolis (bedieningsooreenkoms) 2013-hede as emeritus-predikant)
 16. Dijkstra, Hessel, B.A., Th.M., Drs. Theol., Steynsburg 1967–1971, Paarl/Stellenbosch 1971–1975, Groblersdal 1975–2002. Geëmeriteer 2002.
 17. Van Wyk, Jan Harm, Hons.-B.A., Th.D., Salisbury 1962–1965, Johannesburg-Sentraal 1965–1973, Stellenbosch/Strand 1973–1981, professor Hammanskraalse Teologiese Skool 1981–1994, professor Teologiese Skool Potchefstroom 1995–2002. Geëmeriteer 2002.
 18. Denkema, Francois (Faan), (gebore 12 Augustus) B.A., Th.M., (gebore 12 Augustus) sendeling Florida 1965–1975, Barberton/Komatipoort 1975–1981, sendeling Potchefstroom-Oos 1981–1986, professor Teologiese Skool Potchefstroom 1987–2002. Geëmeriteer 2002.
 19. De Bruyn, Frans Roelof Petrus, B.A., Th.D., Silverton 1964–1967, Gobabis 1967–1969, Zastron 1969–1971, Klerksdorp-Wes 1971–1995, Klerksdorp 1995–2003. Geëmeriteer 2003.
 20. Smit, Erasmus Johannes, B.A., Th.B., Carolina/Waterval-Boven 1969–1972, Vanderbijlpark-Suid 1972–1977, Pretoria-Magalieskruin 1977–2003. Geëmeriteer 2003.
 21. Kirsten, Jacobus, B.A., Th.B., Mosselbaai 1988–1996. Geëmeriteer 2003.
 22. De Beer, Pieter Gert Wessel, B.A., Th.B., Sannieshof 1980–1983, Vryheid 1983–1989, Rustenburg 1989–2004. Geëmeriteer 2004.
 23. Postma, Ferdinand, M.A., Th.B., Theunissen 1972–1974, Bloemfontein-Suid 1974–1979, Randburg 1979–1990, Wierdapark 1990–2004. Geëmeriteer 2004.
 24. Steyn, Diederick Johannes Schutte, D.Litt. et Phil., Th.B., Upington 1972–1977, Benoni-Noord 1977–2004. Geëmeriteer 2004.
 25. Vorster, Roelof Louis, B.A., Th.B., Lindley 1979–1981, Virginia 1982–1985, Vereeniging 1985–1994, Odendaalsrus 1994–2004. Geëmeriteer 2004.
 26. Ligthelm, Gysbertus Johannes, Hons.-B.A., T.H.O.D., Th.B., Olifantshoek 1983–2001, Olifantshoek/Kathu 2001–2005. Geëmeriteer 2005.
 27. Botha, Gabriël Nicolaas Venter, B.A., Th.B., Rustenburg-Noord 1965–1968, sendeling Randburg 1968–1991, Randburg 1991–2005. Geëmeriteer 2005.
 28. Heystek, Nicolaas Philippus (Klasie), B.A., Th.D., Clanwilliam/Worcester 1967–1972, Bellville-Oos 1972–1977, Andeon 1977–1987, Wapadrant 1987–2005. Geëmeriteer 2005.
 29. Bekker, Izak Lukas, Th.B., M.Phil., D.Litt., Sinoia 1973–1977, Pretoria 1977–1985, Die Moot 1986–2005. Geëmeriteer 2005.
 30. Du Plessis, Pieter Johannes Lodewyk, B.A., Th.B., Tsumeb 1966–1970, Kuruman 1970–1981, Elandspoort 1981–1998, Elandspoort/Bergsig 1998–1999, Bergsig 1999–2005. Geëmeriteer 2005.
 31. Kruger, Petrus Paulus, B.A., Th.D., Reddersburg 1970–1974, Oos-Londen 1974–1982, Bloemfontein-Suidheuwels 1982–1991, Meyerspark 1991–2006. Geëmeriteer 2006.
 32. Laubscher, Nicolaas Gerhardus, B.A., Th.B., Nigel 1967–1973, Bethlehem 1973–1977, Buffeldoorns 1977–2006. Geëmeriteer 2006.
 33. Van der Walt, Louis Jacobus, B.A., Th.B., Barberton 1969–1975, Sishen 1975–1977, Vanderbijlpark-Suld 1977–2007. Geëmeriteer 2007.
 34. Van der Walt, Francois, Hons.-B.A., Th.D., Upington 1967–1970, Bloemfontein-Wes 1970–1977, Bellville-Oos 1978–2007. Geëmeriteer 2007.
 35. Le Roux, Johann, B.A., Th.D., Steynsburg 1980–1983, Sannieshof 1983–1988, Koster 1988–1995, Pretoria-Brooklyn 1995–2007. Geëmeriteer 2007.
 36. Venter, Jacobus Daniël, B.A., Th.B., Venterstad 1972–1977, Sishen 1977–1984, Vryburg 1984–2007. Geëmeriteer 2007.
 37. Klopper, Andries Hendrik, B.A., Th.B., Volksrust 1969–1975, Hendrina 1975–1981, Burgersdorp 1981–1986, Kroonstad 1987–2007. Geëmeriteer 2007.
 38. Van der Walt, Pieter Johannes, B.A., Th.B., Marble Hall 1969–1975, Durban-Wes 1975–1982, Bethlehem 1982–2008. Geëmeriteer 2008.
 39. Kruger, Izak Jacobus Vorster, Hons.-B.A., Th.B., Grootfontein 1977–1983, Empangeni 1983–1986, Carletonville 1986–2000, Tsumeb 2000. Geëmeriteer 2008.
 40. Venter, Petrus Albertus, M.A., Th.B., Middelburg, KP 1965–1969, Klipriviersberg 1969–1971, Port Elizabeth 1971–1981, Linden 1981–2008. Geëmeriteer 2008.
 41. Saayman, Willem Jacobus Kruger, B.A., Th.B., Upington 1978–1981, Johannesburg-Noord 1981–1997, Johannesburg-Melville 1997–2003, Randburg 2003–2009. Geëmeriteer 2009.
 42. Cooke, Marthinus Edmund, B.A., Th.B., Magol 2006–2009. Geëmeriteer 2009.
 43. Harris, Martin Peter, M.A., Th.B., Schweizer-Reneke 1971–1982, Louis Trichardt 1982–1986, Witbank-Suid 1986–1989, Witbank-Suidoos 1989–2010. Geëmeriteer 2010.
 44. Van Tonder, Jacobus Machiel, B.A., Th.B., Ph.D., Ficksburg 1982–1984, Tsumeb 1984–1990, Krugersdorp-Wes 1990–2010. Geëmeriteer 2010.
 45. Grové, Andreas Hendrik, Hons.-B.Sc., Th.B., M.A., Ph.D., Pietersburg-Suid 1977–1981, Secunda-Oos 1981–1990, Klerksdorp-Noord 1990–2010. Geëmeriteer 2010.
 46. De Klerk, Barend Jacobus, B.A., Th.D., Gobabis 1970–1975, Cachet 1975–1981, Direkteur Studenteburo PU vir CHO 1981–1984, Randburg-Oos 1984–1987, Potchefstroom-Noord 1987–1997, professor Teologiese Skool Potchefstroom 1998–2010. Geëmeriteer 2010.
 47. Botha, Johannes, B.A., Th.B., Ladysmith/Estcourt 1974–1977, Silverton 1977–1985, Theunissen 1985–1992, Laeveld 1992–2011. Geëmeriteer 2011.
 48. Mafojane, Makateng Jacob, Katlehong 1980–1982, Khutsong 1983–2011. Geëmeriteer 2011.
 49. Du Plessis, Marthinus Johannes, D.Litt., Th.D., Salisbury 1973–1975, Messina 1975–1978, Stilfontein 1978–1981, Pietermaritzburg 1981–1986, Kemptonpark 1986–1999, Bellville 1999–2011. Geëmeriteer 2011.
 50. Van der Walt, Petrus Jacobus, Hons.-B.A., Th.B., Dordrecht/Jamestown 1977–1981, Ladybrand/Tweespruit 1981–2011. Geëmeriteer 2011.
 51. Coetzee, Carel Frederick Christoffel, B.A., Th.D., Louis Trichardt 1972–1976, Viljoenskroon/Bothaville 1976–1982, Potchefstroom 1982–2003, professor Teologiese Skool Potchefstroom 2003–2011. Geëmeriteer 2011.
 52. Vorster, Jacobus Marthinupiets, Th.B., D.Phil., Th.D., Gobabis 1975–1978, Derdepoort 1978–1990, professor Hammanskraalse Teologiese Skool 1990–1994, professor Teologiese Skool Potchefstroom 1995–2011. Geëmeriteer 2011.
 53. Aucamp, Roelof Grove, B.A., Th.B., Heilbron 1971–1973, Middelburg, KP 1973–2012. Geëmeriteer 2012.
 54. Buys, Philippus Jacobus, B.A., Th.D., Odendaalsrus 1973–1976, Vereeniging 1976–1989, Potchefstroom-Noord 1989–1993, sendeling KwaNdebele 1993–2012. Geëmeriteer 2012.
 55. Schalekamp, McDonald Etienne, B.A., Th.M., Ph.D., Bethlehem 1978–1981, Cachet 1981–1987, Potchefstroom-Mooirivier 1987–2002, Roodepoort 2003–2012, Ontdekkers 2012. Geëmeriteer 2012.
 56. Wijnbeek, Dirk Hendrik Petrus, B.A., Th.B., Lindley 1971–1975, Margate 1975–1977, Otjiwarongo 1977–1983, Steynsburg 1983–2012. Geëmeriteer 2012.
 57. Du Plessis, Jan Barend, B.A., Th.B., Springs 1977–1982, Dordrecht/Jamestown/Indwe/Molteno 1982–1985, Heilbron 1985–2000, Lichtenburg 2001–2008, Grootfontein 2008–2013. Geëmeriteer 2013.
 58. Du Plessis, Marthinus Jacobus, B.A., Th.B., Roodepoort 1974–1984, Sasolburg-Grootfontein 1984–1985. Heilbron 2001–2004. Christian Reformed Church Wonga Park, Melbourne, Australië. Geëmeriteer 2013.
 59. Oostruis, Shadrack Leepile, Moshaweng 1995–2013. Geëmeriteer 2013.
 60. Lourens, Pieter Kruger, B.A., M.Th., Ph.D. Bloemfontein-Oos 1984–2008, Bloemfontein/Brandfort 2008–2013. Geëmeriteer 2013.
 61. Stemmer, Gohetameng Henry, Khuma. Geëmeriteer 2013.
 62. Morweng, Gaopalelwe Simon, Kraaipan 1999–2013. Geëmeriteer 2013.
 63. Janse van Rensburg, Karel Anton, B.A., Th.M., sendeling Durban 1970–1976, Bloemfontein-Suidheuwels 1976–1981, kapelaan Klerksdorp 1981–1990, kapelaan Kaapstad 1990–2004, Kaapstad 2004–2005, Paarl 2005–2014. Geëmeriteer 2014.
 64. Du Preez, Jan Adriaan, Hons.-B.A., Th.B., Empangeni 2008–2009, Germiston 2009–2014. Geëmeriteer 2014.
 65. Van der Merwe, Sarel Jacobus, B.A., Th.B., Th.M., Ph.D., Keetmanshoop 1975–1978, sendeling Kuruman 1978–1982, Duineveld 1982–2008, Mafikeng 2008–2014. Geëmeriteer 2014.
 66. Van der Walt, Sarel Jacobus, B.A., Th.D., Oudtshoorn/George 1975–1977, Cachet 1978–2003, Bloemfontein-Suid 2003–2014. Geëmeriteer 2014.
 67. Van Rooy, Herculaas Frederik, M.A., Th.B., D.Litt., Koster 1977–1980, professor PU vir CHO 1980–1983, professor Teologiese Skool Potchefstroom 1983–2014. Geëmeriteer 2014.
 68. Van Schaik, Leonardus Hieronimus, B.A., Th.B., Springs-Oos 1976–2013, Springs 2013–2014. Geëmeriteer 2014.
 69. Labuscagne, Gert Christoffel Petrus, B.A., Th.D., Meyerspark 1980–1983, Bloempark 1983–2009, Vleuels 2009–2015. Geëmeriteer 2015.
 70. Lekgetho, Philip Motshologi, Madibogo 1991–2010, Boikhutso 2011–2015. Geëmeriteer 2015.
 71. Semenya, Cypril P, Tembisa 1978–1980, Tembisa-Wes 1980–2015. Geëmeriteer 2015.
 72. Kruger, Stephanus Francois, B.A., Th.D., Messina/Magalakwin 1978–1982, Middelburg-Noord 1982. Geëmeriteer 2015.
 73. Mahure, Tsietsi George, Lothlakane 1996. Geëmeriteer 2016.
 74. Schutte, Johan Ali, LL.B., Th.B., Potchefstroom-Noord 1983–1989, Bloemfontein-Suid 1989–2002, Sasolburg 2002. Geëmeriteer 2015.
 75. Cloete, Jacobus Johannes, B.A., Th.B., Swartruggens 1977–1981, Klerksdorp-Noord 1981–1989, Frankfort 1989–1995, Koster 1995–2013, Hermanus 2013. Geëmeriteer 2016.
 76. Cilliers, Sarel Arnoldus, B.A., Th.B., Koffiefontein/Fauresmith 1978–1982, Witbank-Suid 1982–1986, Silverton 1986–1997, Waterberg 1998. Geëmeriteer 2016.
 77. Rasenyalo, Masike Joseph, Khunwana 1991–1993, Ebenhaeser 1994-2016. Geëmeriteer 2016.
 78. Coetzee, Petrus Albertus, B.A., Th.B., M.Th., Reddersburg 1979–1983, Reitz 1983–1992, Suidkus 1992–2003, Potchefstroom 2003. Geëmeriteer 2016.
 79. Cilliers, Jacobus Hermanus, B.A., Th.B., kapelaan Voortrekkerhoogte 1978–1989, Standerton 1990–2007 (2002-2007 in kombinasie met Vrede), Reitz 2007. Geëmeriteer 2016.
 80. Fanoy, Pieter, B.A., Th.M., Ph.D., Dordrecht/Jamestown/Molteno/Indwe 1985–1995, Ontdekkers 1995–2010, Windhoek 2010. Geëmeriteer 2016.
 81. De Klerk, Theunis Christiaan, B.A., Th.M., Ph.D., Aranos 1978–1982, Swartruggens 1982–1985, Rustenburg-Wes 1985–1989, Vryheid 1990–1998, Potchefstroom-Suid 1998–2005, Okahandja 2005. Geëmeriteer 2016.
 82. Jordaan, Gert Johannes Cornelis, Th.B., D.Litt., Viljoenskroon/Bothaville 1982–1986, Vanderbijlpark-Oos 1986–1988, professor Teologiese Skool Potchefstroom 1989. Geëmeriteer 2016
 83. Krüger, Petrus Paulus, M.A., Th.M., Th.D., Alberton-Wes 1979-1982, Brackenhurst 1982-1996, Brackenhof 1996-2000, professor Teologiese Skool Potchefstroom 2000-2016. Geëmeriteer 2016.
 84. Janse van Rensburg, Johan Jacob, B.A. Hons., M.A., Th.D., D.Litt. (Honoris Causa), Frankfort 1981–1983, professor Teologiese Skool Potchefstroom 1983–2016. Geëmeriteer.
 85. Fourie, Matthys Petrus, B.A., Th.B., Kriel 1989–1999, Keetmanshoop/Karasburg 1999–2003, Aliwal-Noord 2003–2016. Geëmeriteer 2016.
 86. De Kock, Servaas Daniël, B.A., H.O.D., Th.B., Beestekraal 1987–1991, Naboomspruit 1991–2005, Potchefstroom-Suid 2005-2017. Geëmeriteer 2017.
 87. Smidt, Marthinus Johannes, Hons.-B.A., Th.B., Innesdal 1978–2006, Ficksburg 2006-2017. Geëmeriteer 2017
 88. Van der Merwe, Willem Petrus, B.A., Th.B., Swartruggens 1985–2001. Geëmeriteer 2001–2006, Barkly-Oos/Maclear-Elliot 2006–2009, Queenstown/Dordrecht 2009-2017. Geëmeriteer Junie 2017.
 89. Kruger, Lourens Marthinus, B.A., Th.B., Uitschot 1980–1986, Uitenhage 1986–1990, Uitenhage/Jeffreysbaai 1990–1993, Uitenhage 1994-2017. Geëmeriteer 2017.
 90. Magome, Matthewis Matee, Matsau 1994-2017. Geëmeriteer 2017
 91. Nagel, Cornelius Johannes, B.A., Th.B., Belfast/Stoffberg 1977–1981, Eikenhof 1981–1986, Dendron/Magalakwin 1986–1992, Potgietersrus 1992–2006, Messina 2006-2017. Geëmeriteer 2017.
 92. Opperman, Wilhelm Carl, B.A., B.A.-Hons., Th.B., Th.M., Th.D., Keetmanshoop/Karasburg 1979–1983, Grootfontein 1983–1986, Rustenburg-Wes 1986–1989, Windhoek-Suid 1989-2017. Geëmeriteer 15 Oktober 2017.
 93. Jordaan, Johan Henry, B.A., Th.B., Kimberley 1998–2008, Vereeniging '95 2008–2014, Vereeniging 2014-2017. Geëmeriteer 2017.
 94. Venter, Jan Hendrik, B.A., Th.B., Derdepoort 1988–2001, Venterstad 2001-2017. Geëmeriteer 2017.
 95. Zulu, Charles, Lusaka (herstig) 2003-2017. Geëmeriteer 2017.
 96. Breed, Casper Jan Hendrik, B.A., Th.B., Kameeldrift 1978–1986, Secunda 1986-2018. Geëmeriteer 2018.
 97. Van der Walt, Nicolaas Jakobus, B.A., Th.B., sendeling Gobabis 1978–1982, Brits 1982-2018. Geëmeriteer 2018.
 98. Snyman, Sarel Daniël, B.A., Th.B., Glencoe 1980–1983, Vanderbijlpark 1983–1988, Pretoria-Sunnyside 1989–1995, Heidelberg 1995–2004, Pretoria-Magalieskruin 2004-2018. Geëmeriteer 2018.
 99. Miskin, Arthur Gordon, B.Sc., M.B.Ch.B, M.Med. O&G, FCOG, M.Div. (Puritan Reformed Theol. Seminary, Grand Rapids), Rietvallei 2009-2018. Geëmeriteer 2018.
 100. Mouton, Jacobus Frederik, B.A., B.A.-Hons., B.Th., M.Th., Potchefstroom-Mooirivier 2010-2018. Geëmeriteer 2018.
 101. Tiemensma, Eduard Jacob, B.A., Th.B., Th.M., Noord-Oosrand 1979–1990, Secunda-Oos 1990–1999, Kemptonpark 1999-2018. Geëmeriteer 2018.
 102. Bogaards, Arie Hendrik (Attie), M.A., Th.D., Cullinan 1984–1986, Daniëlskuil/Delportshoop 1986–2004, Pretoria-Rooiwal 2004. Geëmeriteer 20 Junie 2019.
 103. De Kock, Daniël Jacobus, B.A., Th.B., Th.M., Ph.D., Venterstad 1983–1987, Pietersburg-Suid 1988–2005, Krokodilrivier 2005–2019. Geëmeriteer 20 Junie 2019.
 104. Breed, Douw Gerbrand, B.A., Th.B., Th.M., Th.D., Witpoortjie 1982–1987, Heidelberg Tvl. 1987–1995, Waterkloofrand 1995–2019. Geëmeriteer November 2020. (Afskeidspreek gelewer 24 November 2019.)
 105. Bakker, Daniël Jakob, B.A., MWIV, B.A., Th.B., Witbank-Oos 1984–1989, Witbank-Suidoos 1989, Boksburg 1989–2019. Geëmeriteer 2019. (Lewer afskeidspreek op 24 November 2019.)
 106. Van den Berg, Paul Jacobus, B.A., Th.B., Oudtshoorn 1985–1990, polisiekapelaan Pretoria-Wes 1990–2006, polisiekapelaan Centurion 2006–2019. Geëmeriteer 2019. (Lewer afskeidspreek op 24 November 2019.)
 107. Venter, Jacobus Johannes, B.A., Th.B., sendeling Noordbrug 1986–1997, Rustenburg 1997–2020. Geëmeriteer einde Desember 2019. (Lewer afskeidspreek op 3 November 2019.)
 108. Schutte, Hermanus Gerhardus, B.A., Th.B., Vanderbiljpark-Oos 1998–2001, Krugersdorp-Oos 2001–2009, Suidkus 2009–2020. Geëmeriteer 31 Januarie 2020.
 109. De Kock, Jacobus Johannes, B.A., Th.B., Ficksburg 1985–1990, Waterberg 1990–1992, Dendron/Magalakwin 1992–2002. Geëmeriteer 2002–2005, Welkom 2005–2007, Vaalharts 2007–2011, Sannieshof/Delareyville 2011–2014, Oranjerivier 2014. (emeriteer op 24 Februarie 2020)
 110. Malan, Jan, B.A., Th.B., Barkly-Oos/Maclear 1980–1983, De Aar/Strydenburg 1983–2006, Oudtshoorn 2006–2008, Burgersdorp 2009. Geëmeriteer Februarie 2020.
 111. Opperman, Gustav, Th.B., M.Th., Sannieshof/Delareyville 2002–2005, Brits-Wes 2005–2012, Matlabas 2012–2020. Geëmeriteer einde April 2020.
 112. Pansegrouw, Dirk, B.Com., Th.B., Reitz 1993–1998, Burgersdorp 1998–2001, Oos-Londen 2001–2010, Hoëveld 2011. Geëmeriteer Mei 2020. (Afskeidspreek 24 Mei 2020)
 113. Van Wyk, Hendrik Francois, B.A., Th.M., Ph.D., Belfast 1985–1993, Primrose 1993–2004, Pinetown 2004–2009, Christiana/Bloemhof 2009. Geëmeriteer 31 Desember 2020.
 114. Breed, Gert, B.A., Th.D., Oudtshoorn 1981–1984, Pretoria-Wes 1985–1995, Bronkhorstspruit 1995–2001, Randburg 2001–2010, professor Teologiese Skool Potchefstroom 2011–2020. (Emeriteer 31 Desember 2020)
 115. Hibbert, Simon, B.A., Th.B., Koffiefontein/Fauresmith/Jacobsdal 1985–1990, Koster (sendeling) 1991–2021.
 116. Naude, Emile, B.A., B.D., M.Th., Eden 2009–2015, Boksburg-Suid 2015–2020, Boksburg 2020–2021. (Afskeidspreek 28 Maart 2021)
 117. Van 't Zand, Dirk, B.Sc., H.O.D., Th.B., Pietermaritzburg 1986–2007, Witpoortjie 2007–2021. (Afskeidspreek 18 April 2021)
 118. Malan, Cornelius Johannes, B.A., Th.B., Koedoesrand 1974–1976, Wolmaransstad 1976–1981, Pretoria-Oos 1981–1998, Bethulie, 2015–2021. Emeriteer 2021.
 119. Aucamp, Casperus, B.A., Th.B., Laeveld 1978–1984, Thabazimbi 1985–1999, Andeon/Bergsig 2005, Andeon 2018–2021. Emeriteer Junie 2021.
 120. Van der Walt, Johann George, B.Com., B.Th., Hons.-B.Th., M.Div., M.Th., Reddersburg 2010–2013, Empangeni 2013–2021. Emeriteer Julie 2021.
 121. Stavast, Arie Harm, B.A., H.O.D., Th.B., Aliwal-Noord 1989–1997, Mosselbaai 1997–2004, Hennenman/Ventersburg/Senekal 2004–2006, Hennenman/Ventersburg/Senekal/Bloemburg 2006–2007, Kroonstad 2008–2021. (Emeriteer 31 Augustus 2021)
 122. Verhoef, Gabriël Cornelis, B.A., Th.B., M.A., Kimberley 1985–1992, Sasolburg-Grootfontein 1992–1994, Sasolburg 1994–2002, Wierdapark 2002–2021.
 123. Potgieter, Theunis Johannes, B.A., Th.B., Burgersdorp 1987–1998, Bloemfontein-Noord 1998–2008, Port Elizabeth 2008–2022. (Emeriteer 31 Mei 2022)
 124. Kruger, Abraham Pretorius, B.A., Th.B., Hennenman/Ventersburg 1985–1989, Vanderbijlpark 1989–1998, Postmasburg 1998–2002, Boksburg-Suid 2002–2007, Welkom 2007, Wolmaransstad 2016–2022. (Emeriteer 31 Augustus 2022)
 125. Funeka, Mfulathelwa Moment, Mid-Illovo 1986, Idwala Lensindiso. (Emeriteer Sondag 24 September 2022.)
 126. Nel, Petrus Johannes, B.A., Th.B., Krugersdorp-Wes 1984–1990, Warmbad 1990–2005, Akasia 2005–2023. (Emeriteer 31 Mei 2023)
 127. Venter, Archibald, B.A., Th.B., Upington 1991–2000, Pretoria-Annlin 2000–2023. (Emeriteer Junie 2023)
 128. Van der Merwe, Rudolph Marthinus, B.A., Th.B., Th.M., D.Phil., Louis Trichardt 1987–2000, Carletonville 2000–2006, Wolmaransstad 2006–2011, Parys 2011–2023. (Emeriteer 29 Oktober 2023)
 129. Van der Walt, Jan Pelser, B.A., Th.B., Kemptonpark-Mooifontein 1987–1989, Birchleigh 1989–1990, Durban 1991–1998, Strand 1998–2006, Strand/Agulhas 2006–2007, Strand 2007–2015, Otjiwarongo 2015–2023. (Afskeidspreek 19 November 2023)
 130. Franck, Jules Edgard, B.A., Th.B., Outjo/Biermanskool 1986–1992, Viljoenskroon/Bothaville 1992–2000, Magol 2001–2010, Ladysmith/Glencoe 2010–2013, Ladysmith 2013–2023. (Emeriteer 10 Desember 2023)
 131. Van der Walt, Abraham Barend, B.A., Th.M., Sannieshof 1988–2000, Sannieshof/Delareyville 2001–2002, Kuruman 2002–2004, Christiana/Bloemhof 2004–2009, Lichtenburg 2009-2018, Eden, 8 Desember 2018–2023. (Emeriteer 31 Desember 2023)
 132. Smit, Barend Christiaan, B.A., Th.B., Reddersburg 1985–1986, Eloffsdal 1986–1998, Brits-Wes 1999–2004, Parys 2004–2010, Pretoria-Meintjeskop 2010–2024. (Emeriteer 31 Maart 2024)
 133. Roets, Cornelius Johannes Christiaan, B.A., Th.B., B.Sc. (Cou), Aranos 1987–1996, Witpoortjie 1996–2004, Brakpan-Suid 2004–2009, Alberton-Wes 2009–2024. (Emeriteer 31 Maart 2024)
 134. Vermaak, Salmon Pieter Johannes, B.A., Th.B., Totiusdal 1988–2008, Pietermaritzburg 2008–2024. (Emeriteer 31 Julie 2024)

Medies onbekwame predikante

wysig
 1. Malan, Daniël Jacobus, B.A., Th.B., Lindley/Steynsrus 1986–2001. Geëmeriteer 2001.
 2. Venter, Jan Hendrik, B.A., Th.B., Bergsig 1984–1997. Geëmeriteer 1997. Bethal 2000–2004. Geëmeriteer 2004.
 3. De Villiers, Izak Jacobus Johannes, B.A., Th.B., Walvisbaai 1983–1986, Warmbad 1986–1990, Noord-Oosrand 1990–1993. Geëmeriteer 1993–1997, Kemptonpark-Noord 1997–2004. Geëmeriteer 2004.
 4. Erasmus, Daniël Pieter Jacobus, B.A., Th.B, (N.D.K.), Reddersburg 1992–1997, Jeffreysbaai 1997–2012. Geëmeriteer 2012.
 5. Krüger, Hendrik Johannes Jakob, B.A., Th.B., Lyttelton 1986–2009, Bultfontein 2009–2015. Geëmeriteer 2015.
 6. Van Wyk, Gert Jacobus, Hons. B.A., Th.M., Ph.D., Petrusburg/Boshof 1982–1986, Rustenburg 1987–2016.
 7. Buys, Louis Johannes, B.A., (Hons.-Psig.), Th.B., Keetmanshoop/Karasburg 1995–1999, Rustenburg-Wes 1999–2011, Benoni 2011.

Afgestorwe predikante

wysig
 1. Postma, Dirk, Nederland 1840–1859. Suid-Afrika, Rustenburg, 1859–1866, Burgersdorp , 1866–1879, professor Teologiese Skool 1879-†28 Desember 1890.
 2. De Ridder, Johannes, Rustenburg, 1880–1896, Standerton30 Oktober 1896.
 3. Vorster, Casper Jan Hendrik, Fauresmith 1880–1882, Bethulie 1882–1894, Humpata 1894–1897, Ventersburg 1897–1899; † 20 Mei 1899.
 4. Snyman, Philippus Stefanus, Barkly-Oos 1890–1891, Heidelberg 1891-†17 Januarie 1900.
 5. Pelser, Maarten, Aliwal-Noord 1876–1877, Ventersburg 1877–1892, Barkly-Oos 1892–1897, Steynsburg 1897-†7 Junie 1902.
 6. Postma, Stephanus, B.A., Middelburg, KP 1898-†8 Februarie 1904.
 7. Krüger, Jan Christoffel, Ladybrand 1898-†26 Junie 1905.
 8. Coetsee, Abraham Adriaan Jacobus de Klerk, Philipstown 1869–1872, Reddersburg 1872–1903. Geëmeriteer. †26 April 1906.
 9. Viljoen, Petrus Jacobus Johannes, Colesberg 1869–1879. Geëmeriteer. †1 November 1906.
 10. Coetsee, Maarten Petrus Albertus, Middelburg, KP 1869–1889, Lydenburg-Wakkerstroom 1889–1903. Geëmeriteer. †3 Oktober 1907.
 11. Maury, Johann Leopold, Potchefstroom 1877–1903. Geëmeriteer. †9 Augustus 1911.
 12. Lion-Cachet, Jan, Rustenburg 1868–1869, Burgersdorp 1869–1875, Philipstown 1875–1883, Steynsburg 1883–1894, professor Teologiese Skool 1894–1911. Geëmeriteer. 21 September 1912.
 13. Snyman, Willem Jacobus, Venterstad 1877–1913. Geëmeriteer. †2 April 1915.
 14. Snyman, Philippus Christoffel, Th.D., Steynsburg 1902-†9 Mei 1915.
 15. Du Plessis, Lodewicus Johannes, Rustenburg 1872–1880, Colesberg 1880–1896, Petrusburg 1896–1912. Geëmeriteer. †25 Desember 1918.
 16. Postma, Petrus, B.A., Burgersdorp 1880–1882, Pretoria 1882–1904, Lichtenburg 1904–1906, Heidelberg 1906–1919. Geëmeriteer. †4 Oktober 1919.
 17. Postma, Willem, Bethulie 1897–1903, Bloemfontein 1903–1913. Geëmeriteer 1913–1914, Bloemfontein 1914–1915, Reddersburg 1915-†13 Desember 1920.
 18. Van der Walt, Johannes Petrus, Waterberg 1909-†2 Augustus 1922.
 19. Bingle, Pieter Willem, Colesberg 1910–1921, Venterstad 1921-†8 Maart 1923.
 20. Bos, Pieter, Uniondale 1910-†21 September 1923.
 21. Postma, Martinus, M.A., Middelburg, KP 1890–1897, Johannesburg 1897–1904, Pretoria 1904–1906, Johannesburg 1909-†26 Julie 1926.
 22. Hamersma, Taetse, Philipstown 1893–1922, Colesberg 1922-†9 Junie 1932.
 23. Du Plessis, Jan Barend, M.A., B.D., Piet Retief-kombinasie 1931-†25 Februarie 1934.
 24. Vorster, Louis Petrus, Philipstown 1884–1893, Burgersdorp 1893–1905, Rustenburg 1905–1920, Krugersdorp 1922–1929. Geëmeriteer. †16 September 1934.
 25. Du Plessis, Jacobus Albertus, B.A., Reddersburg 1903–1914, Pretoria 1914–1921, professor Teologiese Skool 1921-†28 Februarie 1935.
 26. Pasch, Hendricus Philippus Josephus, Humpata 1908–1911, Ladybrand 1911–1920, Pietersburg 1920–1927, Lindley 1927-†15 September 1936.
 27. Postma, Dirk, B.A., Krugersdorp 1905–1906, Burgersdorp 1906-†29 Desember 1940.
 28. Du Plessis, Dirk Postma, Zeerust 1909–1913, Krugersdorp 1913–1920, Ladybrand 1920-†11 Julie 1941.
 29. De Klerk, Willem Johannes, Heidelberg 1903–1904, Johannesburg 1904–1907, Aliwal-Noord 1907–1911, Potchefstroom 1911–1923, registrateur PUK 1923–1928, Johannesburg 1928–1943. Geëmeriteer. †26 September 1943.
 30. Rumpff, Derk, Standerton-kombinasie 1910–1913, Petrusburg 1913–1914, Venterstad 1914–1920, Heidelberg 1920–1922, Pretoria 1922–1941. Geëmeriteer. †23 November 1944.
 31. Snyman, Francois Petrus Jacobus, Dordrecht/Molteno/Elliot-kombinasie 1912–1926, Johannesburg-Noord 1926-†16 Augustus 1945.
 32. Erasmus, Jopie Fourie, B.A., Sendeling Siloam 1942-†27 Junie 1946.
 33. Venter, Ernst Lodewyk Johannes, Th.D., Krokodilrivier 1918–1920, Aliwal-Noord 1921-†3 Mei 1947.
 34. Snyman, Pieter Gert Wessel, M.A., B.D., Krokodilrivier 1931–1944, Salisbury (Enkeldoorn) 1944-†8 Februarie 1948.
 35. Van der Walt, Nicolaas Hendrik, Middelburg, Tvl..-kombinasie 1908–1925, Heidelberg-kombinasie 1925–1947. Geëmeriteer. †19 Februarie 1948.
 36. Snyman, Nicolaas Tjaart, B.A., B.D., Kroonstad-kombinasie 1937–1939, Kuruman-kombinasie 1939–1943, Oos-Londen-kombinasie 1943–1946, Barkly-Oos 1946–1948, Port Elizabeth 1948–1949, Venterstad 1949-†1 Julie 1951.
 37. Postma, Willem Jacobus, Molteno-kombinasie, 1927–1929, Middelburg, Tvl.. 1929–1947, Matlabas 1947–1951, evangelisasiepredikant Springs 1951. †4 Julie 1952.
 38. Coetzee, Jan Viljoen, Piet Retief 1916–1918, Johannesburg 1918–1925, Frankfort 1925–1930, Potchefstroom 1930-†26 Desember 1952.
 39. De Klerk, Barend Jacobus, M.A., Th.D., Dordrecht-kombinasie 1931–1939, Middelburg, KP 1939–1944, Kroonstad-kombinasie 1944–1945, Bloemfontein 1945–1952, professor Teologiese Skool 1952-†21 April 1953.
 40. Du Toit, Jacob Daniël, D.Theol., D.D., D.Litt., Potchefstroom 1903–1911, professor Teologiese Skool 1911–1949. Geëmeriteer. †1 Julie 1953.
 41. Van Jaarsveld, Hendrik Stephanus, Petrusburg-kombinasie 1918–1922, Koster 1922–1924, Philipstown 1924–1946, Bethulie 1946–1952. Geëmeriteer. †17 Oktober 1953.
 42. Biewenga, Pieter, Humpata 1903–1906, Que 1906–1926. Geëmeriteer 1928. †15 Maart 1955
 43. Van der Walt, Johannes Gerrit Hendrik, Barkly-Oos 1899–1904, Middelburg, KP 1904–1939. Geëmeriteer. †6 Februarie 1956.
 44. Kruger, Gert Hendrik Jacobus, Lydenburg-kombinasie 1903–1905, Barkly-Oos 1905–1926, Parys 1926–1949. Geëmeriteer. †19 Februarie 1957.
 45. Venter, Tjaart Nicolaas, Ventersburg 1907–1925, Piet Retief 1945–1947. Geëmeriteer. †23 September 1958.
 46. De Klerk, Barend Johannes, Swartruggens-kombinasie 1917–1940, Klerksdorp 1940–1947, Boksburg 1947–1957. Geëmeriteer. † 20 Januarie 1959.
 47. Pasch, Gerhardus Bartholomeus Schutteus, B.A., Potgietersrus 1950-†9 Februarie 1960.
 48. Aucamp, Abraham Liebrecht, B.A., B.D., Eldoret 1933–1937, Bethlehem 1937–1942, Ficksburg-kombinasie 1942–1948, Burgersdorp 1948–1961. Geëmeriteer. †6 Junie 1961.
 49. Van Rooy, Jacobus Albertus, Postmasburg 1895–1898, Waterberg en Pietersburg 1898–1905, Bethulie 1905–1931. Geëmeriteer. Sekretaris-penningmeester van die Administratiewe Buro 1931–1941. †11 Augustus 1962.
 50. Van der Walt, Louis Stefanus, B.A., B.D., Johannesburg-Oos 1932–1936, Benoni/Boksburg 1936–1941, Brakpan 1941–1946, Bloemfontein-Wes 1946–1952, Kaapstad 1953–1955, Johannesburg-Wes 1955. Geëmeriteer. Bybelgenootskap 1955–1962. †3 September 1962.
 51. Van der Walt, Johannes Christiaan, Bethal 1916–1919, Piet Retief, 1919–1924, Lichtenburg 1926–1945, Lydenburg/Belfast/Gereformeerde kerk Dullstroom 1945–1949, Louis Trichardt 1949–1955, Colesberg 1955–1959. Geëmeriteer. †7 September 1962.
 52. Kruger, Jan Hendrik, Molteno 1907–1911, Postmasburg 1911–1952. Geëmeriteer. †3 September 1963.
 53. Du Plessis, Hendrik Jacob Roedolf, Erasmus 1907–1953. Geëmeriteer. †11 Februarie 1964.
 54. Venter, Hendrik Johannes, Waterberg 1923–1960. Geëmeriteer. †18 Mei 1964.
 55. Venter, Jurie Johannes Stefanus, B.A., B.D., Swartruggens 1941–1943, Ermelo-kombinasie 1943–1945, Benoni 1945–1949, Pietermaritzburg 1949–1953, Pretoria-Wes 1953–1963. Geëmeriteer. †13 Julie 1965.
 56. Krüger, Izak David, Teol. Drs., Aliwal-Noord 1911–1916, Bloemfontein 1916–1923, Potchefstroom 1923–1930, Bloemfontein 1930–1945, Venterstad 1945–1949, Oos-Londen 1949–1954. Geëmeriteer. †6 Augustus 1965.
 57. Yssel, Abraham Stephanus Erasmus, Vredefort 1918–1921, Reddersburg 1921–1948, Johannesburg-Oos 1948–1958. Geëmeriteer. †11 Oktober 1965.
 58. Malan, Christian Ernst Gerhardus, B.A., B.D., Ermelo/Carolina 1936–1943, Pretoria-Noord 1943–1948, Pietersburg 1948–1951, Linden 1951 †23 Maart 1966.
 59. Aucamp, Johannes Louis, B.A., Th.B., Sendeling Laeveld 1959-† 28 Mei 1966.
 60. Boneschans, Jan Hendrik, Petrusburg 1915–1917, Frankfort-kombinasie 1917–1919, Germiston 1919–1923, Venterstad 1923–1926, Middelburg, Tvl.-kombinasie 1926–1928, Germiston 1928–1946, Colesberg 1946–1948, Lindley 1948–1953, Viljoenskroon 1953–1955. Geëmeriteer. † 3 Augustus 1967.
 61. Duvenage, Abraham, M.A., Petrusburg 1924–1926, Koster 1926–1943, Daspoort/Eloffsdal 1943–1949, Ficksburg 1949–1952, Witbank 1953–1964. Geëmeriteer. † 7 September 1967.
 62. Venter, Douw Gerbrand, Lichtenburg 1918–1920, Lindley-kombinasie 1920–1924, Steynsburg 1924–1947, Krugersdorp 1947–1952, redakteur Die Kerkblad 1953–1958. Geëmeriteer. † 27 Augustus 1968.
 63. Snyman, Johan Thomas Cornelius, B.A., Th.B., Naboomspruit 1958–1961, Delmas 1961–1965, Magol 1965-† 11 September 1969.
 64. Booysen, James John Herman, B.A., B.D., Frankfort 1931–1950, Bloemfontein-Oos 1950-† 20 September 1969.
 65. De Klerk, Philippus Jacobus Stephanus, B.A., D.Theol., Germiston 1924–1927, Johannesburg-Oos 1927–1930, Pretoria-Oos 1930–1949, professor Teologiese Skool 1949–1961. Geëmeriteer. † 28 Augustus 1971.
 66. Boneschans, Jan Hendrik, B.A., Th.B., Eloffsdal-Wonderboom-Suid 1964–1965, Pretoria-Annlin 1965–1969, Salisbury 1969-† 27 Oktober 1971.
 67. Du Plessis, Hugo, M.A., Sendeling Siloam 1928–1950, Johannesburg-Noord 1950–1955, dosent Hammanskraalse Teologiese Skool 1956–1959, professor Teologiese Skool Potchefstroom 1959-† 28 Desember 1971.
 68. Postma, Martinus, B.A., B.D., Colesberg 1933–1942, Boksburg 1942–1946, De Aar 1946–1970. Geëmeriteer. † 6 Februarie 1972.
 69. Krüger, Barend Roedolf, B.A., D.D., Springs 1939–1956, Pretoria-Brooklyn 1956-†1973 31 Mei.
 70. Steyn, Tjaart, B.A., Th.B., Kuruman 1956–1970, Ladysmith 1970-† 6 Oktober 1973.
 71. Norval, Ernst Jacobus Gustavus, B.D., D.Phil., Vryheid 1951–1953, Noord-Durban 1953–1958, Johannesburg-Oos 1958-† 1 November 1974.
 72. Kruger, Herculaas Frederik Venter, B.A., B.D., Gobabis-kombinasie 1931–1935, Fauresmith-kombinasie 1935–1937, Oos-Londen 1937–1942, Durban 1942–1945, Pretoria-Wes 1945–1949, Eloffsdal-Wonderboom-Suid 1949-† 29 Augustus 1975.
 73. Van der Vyver, Gert Christoffel Petrus, B.A., Th.M., Th.D., Colesberg 1943–1946, Innesdal 1946–1949, Pretoria-Brooklyn 1949–1955, Bloemfontein-Suid 1955–1970, professor Teologiese Skool Potchefstroom 1971-† 2 September 1975.
 74. Van der Walt, Izak Jacobus, B.A., B.D., Matlabas 1932–1941, Louis Trichardt 1941–1945, Ventersdorp 1945–1951, Hennenman-Ventersburg 1951–1955, Randfontein 1955–1969. † 8 Desember 1975.
 75. Van der Walt, Gert Louis, B.A., B.D., Middelburg, Tvl. 1951–1953, Ermelo 1953–1955, Delarey 1955-† 14 April 1976.
 76. Van der Walt, Pieter Willem, B.A., B.D., Brits 1938–1969. Geëmeriteer. † 18 Junie 1977.
 77. Malan, Petrus Jacobus, B.A., Th.B., Noordrand 1961–1966, Dordrecht 19661976, Ficksburg 1977-† 5 Julie 1977.
 78. Van Wyk, Rudolf Stephanus Jacobus, B.A., B.D., Fauresmith-kombinasie 1938–1942, Barkly-Oos 1942–1945, Kuruman 1945–1949, Kimberley 1949–1953, Bronkhorstspruit 1954–1971. Geëmeriteer. † 26 Julie 1978.
 79. Van Wyk de Vries, Klaas Speleveld, B.A., M.Div., D.D., Alberton 1946–1952, Bloemfontein-Suid 1952–1955, sekretaris van die deputate vir katkisasie 1955–1958, Pretoria-Oos 1958-† 10 Oktober 1978.
 80. Venter, Hendrik Johannes Stephanus, B.A., Th.B., Messina 1964–1967, Bultfontein 19671975, Warmbad 1975-† 23 Desember 1978.
 81. Du Plessis, Willem Johannes Jacobus, B.A., Th.B., Venterstad 1957–1967, Hennenman 19671970. Geëmeriteer. Philipstown 19721977, Glencoe 1977-† 28 Desember 1979.
 82. Snyman, Willem Jacobus, B.A., Drs. Theol., Lindley 1925–1927, Venterstad 1927–1944, Krokodilrivier 1944–1946, professor Teologiese Skool Potchefstroom 1946–1970. Geëmeriteer. † 6 Junie 1981.
 83. Grobler, Nicolaas Johannes, B.A., Th.B., Primrose 1955–1959, Nelspruit 1959–1965, Ventersdorp 1965–1970, Pretoria-Noord 19701977. Geëmeriteer 1977. † 9 Augustus 1981.
 84. Van Rooy, Jacs, B.A., B.D., Ventersburg-kombinasie 1928–1942, Pietersburg 1942–1946, Krokodilrivier 1946–1950, Gobabis 1950–1957, Philipstown 1957–1964. Geëmeriteer 1964. Bybelgenootskap 1964–1967. † 14 September 1981.
 85. Du Toit, Stephanus, M.A., D.D., Bethal 1930–1936, professor Teologiese Skool Potchefstroom 1936–1970. Geëmeriteer. † 2 Februarie 1982.
 86. Du Plooy, Jacobus Stephanus, B.A., Th.B., Vanderbijlpark-Suid 1963–1966, Postmasburg 1966-† 14 Oktober 1982.
 87. Van der Vyver, Lourens Stephanus, B.A., Th.B., Theunissen 1956–1960, Daspoort 1960–1965, Groblersdal 1965–1969, Voortrekkerhoogte Kapelaan 19691974, Wierdapark 1974-† 12 Februarie 1983.
 88. Maritz, Willem Johannes, B.A., Th.M., Salisbury 1958–1961, Parys 1961–1967, Florida 1967-† 12 Augustus 1983.
 89. Du Plessis, Willem Jacobus Ignatius Michael (Naas), B.A., Th.B., Bethulie 1953–1956, Kimberley 1956–1965, Bloemfontein-Suidheuwels 1965–1971, Middelburg, Tvl. 19711977, Randburg-Oos 1977-† 15 Augustus 1983.
 90. Pelser, Petrus Jacobus, B.A., Th.D., Louis Trichardt 1956–1961, Heidelberg 1961–1967, Welkom 19671976, Brits-Wes 1976-† 24 Maart 1984.
 91. Kotzé, David Nicolaas Gerhardus, Koster 1915–1921, Rustenburg 1921–1946, Swartruggens 1946–1951, Pietersburg 1951–1955, Ventersdorp 1955–1960. Geëmeriteer 1960. † 2 April 1984.
 92. Kroeze, Jan Hendrik, D.Theol., predikant van GKN op uitnodiging opgetree in GKSA tot en met afsterwe † 5 November 1984.
 93. De Wet, Petrus Johannes, B.A., Th.B., Pretoria-Suid 1954–1956, Springs 1956–1964, Port Elizabeth 1964–1971, Waterkloofrand 1971-† 24 Maart 1985.
 94. Van der Walt, Dirk Jacobus, B.A., Koedoesrand 1951–1953, Philipstown 1953–1956, Warmbad 1956–1966, Johannesburg-Mayfair 19661985. Geëmeriteer 1985. † 5 November 1985.
 95. Venter, Willem Frederick, B.A., B.D., Krugersdorp/Die Moot 1930–1938, Krugersdorp 1938–1946, Louis Trichardt 1946–1949, Pretoria-Noord 1949–1966. Geëmeriteer 1966. † 18 November 1985.
 96. Lessing, Izak Jacobus, M.A., B.D., Barkly-Oos 1932–1941, Molteno-kombinasie 1942–1948. Geëmeriteer 1948. Administratiewe Buro 1948. Afgetree 1977. † 12 Julie 1986.
 97. Van Schalkwyk, Pieter, Hons.-B.A., Th.B., Reddersburg 19741977, Welkom 19771981, Kroonstad 19811986, Pretoria 1986-† 10 April 1987.
 98. Van der Walt, Stephanus Johannes, B.A., M.Div., D.D., Molteno 1930–1941, Burgersdorp 1941–1946, Brakpan 1946–1952, Krokodilrivier 1952–1961, professor Teologiese Skool 1961–1970. Geëmeriteer 1970. † 18 April 1987.
 99. Van Ryssen, Johan Wilhelm Jansen, B.A., Theol Drs, Kaapstad 1937–1945, Middelburg, KP 1945–1948, Outjo 1949–1953, Parys 1953–1960, Potgietersrus 1960–1968, Laeveld 19681977. Geëmeriteer 1977. † 12 Augustus 1987.
 100. Spoelstra, Tjibbe Thomas, Johannesburg-Oos 1925–1927, Petrusburg-kombinasie 1927–1941, Sekretaris-penningmeester van die Administratiewe Buro 1941–1949, Pretoria-Oos 1950–1958, Pretoria-Sunnyside 1958–1965. Geëmeriteer 1965. † 28 Augustus 1987.
 101. Van der Merwe, Johannes Lodewikus, B.A., B.D., Kuruman 1930–1939, Gobabis-kombinasie 1939–1944, Petrusburg-kombinasie 1944–1947, Germiston 1947–1958, Piet Retief 1958–1966. Geëmeriteer 1966. † 22 Desember 1987.
 102. Pelser, Andries Johannes, B.A., B.D., Primrose 1949–1952, Dordrecht 1952–1957, Lyttelton 1957–1985. Geëmeriteer 1985. † 22 Januarie 1989.
 103. Venter, Abraham Adriaan, B.A., B.D., Johannesburg-Wes 1935–1951, Klerksdorp 1951–1975. Geëmeriteer 1975. † 28 Februarie 1990.
 104. De Klerk, Petrus Jacobus, B.A., B.D., Pietersburg-kombinasie 1930–1941, Vereeniging-Alberton 1941–1945, Durban 1945–1968. Geëmeriteer 1968. † 20 Maart 1990.
 105. Vorster, Johannes Lodewikus, B.A., B.D., Piet Retief 1935–1938, Durban 1939–1942, Ventersburg-kombinasie 1942–1944, Johannesburg-Oos 1944–1948, Steynsburg 1948–1953, Bloemfontein-Wes 1953–1958, Potchefstroom-Noord 1958–1973. Geëmeriteer 1973. † 2 Mei 1990.
 106. Boshoff, Hendrik Jan, B.A., B.D., Piet Retief 1949–1950, Philipstown 1950–1952, Petrusburg 1952–1955, Bergsig 1955–1967, Sendeling Laeveld-kombinasie 19671975, Theunissen/Brandfort 19751985. Geëmeriteer 1985. † 2 Mei 1990.
 107. Coetzee, Hendrik Bernardus, Hons.-B.A., Th.B., Aliwal-Noord 19831989, Durban-Wes 19891990, Durban 1990-† 27 Julie 1990.
 108. Venter, Jan Hendrik, B.Com., Th.B., Ficksburg 1953–1966, Krugersdorp-Wes 19661984. Geëmeriteer 1985. † 18 Mei 1991.
 109. Labuschagne, Frans Jakob, B.A., Th.B., Gobabis 1958–1966, Potchefstroom 19661974, Aliwal-Noord 19741980, Koster 19801988, Marble Hall 1988-† 12 Junie 1992.
 110. Erasmus, Johannes Jacobus, Hons.-B.A., Th.B., Ladybrand 19731981, Upington 19811991. Geëmeriteer 1991. † 19 Junie 1992.
 111. Du Plooy, Jan Frederick, B.A., B.D., Oos-Londen 1933–1936, Johannesburg-Oos 1937–1943, Florida 1943–1958, Stilfontein 1958–1974. Geëmeriteer 1974. † 28 November 1992.
 112. Snyman, Johannes Lodewikus Jakobus, M.Sc., Th.B., Worcester/Paarl 1956–1958, Zeerust 1958–1962, Bloemfontein-Noord 1962–1966, Warmbad 19661975, Vaalwater 19751991. Geëmeriteer 1991. † 18 Januarie 1993.
 113. Van der Walt, Sarel Petrus, B.D., D.Phil., Johannesburg-Suid 1932–1946, Johannesburg-Noord 1946–1950, Potchefstroom-Noord 1950–1953, professor Teologiese Skool 1953–1973. Geëmeriteer 1973, Hennenman/Ventersburg 19761983. Geëmeriteer 1983. † 8 Oktober 1994.
 114. Venter, Petrus Johannes, B.A., B.D., Matlabas 1942–1944, Potgietersrus 1944–1949, Enkeldoorn, S.R. 1946–1952, Alberton 1952–1954, Groblersdal 1954–1957, Rustenburg 1957–1979. Geëmeriteer 1979. † 1 Desember 1994.
 115. De Bruin, Johannes Lodewickus, B.A., B.D., Vryburg-kombinasie 1935–1943, Bethlehem 1943–1949, Innesdal 1949–1971, Koffiefontein 19711977. Geëmeriteer 1977. † 25 Januarie 1995.
 116. Jooste, Joseph Petrus, B.A., D.D., Barkly-Oos 1928–1931, Bethulie 1931–1942, Bloemfontein-Wes 1942–1946, professor Teologiese Skool 1946–1970, emeritus professor 1971. † 17 Augustus 1995.
 117. Van der Walt, Hendrik Willem, M.A., Th.B., Hendrina 19941995. † 18 Desember 1995.
 118. Smit, Alwyn Schalk, B.A., Th.B., Piet Retief 1953–1958, Sasolburg 1958–1994. Geëmeriteer 1994. † 26 Julie 1996.
 119. Steenkamp, Willem Frederik, B.A., Th.B., Germiston 1959–1966, Kemptonpark-Noord 19661974, Potchefstroom 19741981, Johannesburg-Suid 19811985, Bloemfontein-Suid 19851988. Geëmeriteer 1988. † 2 November 1996.
 120. Van der Merwe, Wynand Jacobs, B.A., M.Div., Th.D., De Aar 1934–1942, Bethulie 1942–1945, Vereeniging 1945–1975. Geëmeriteer 1975. † 22 November 1996.
 121. Charlies, Nyama Jack, Karoi 1977-† 11 Januarie 1997.
 122. Enslin, Pieter Jacobus Johannes Stephanus, Th.B., D.Litt., Pongola 1963–1965, Springs 1965–1966, sendeling Linden 19661968, Springs-Oos 19681976, Verwoerdburg-Noord 1976-† 28 April 1997.
 123. Van Wyk, Lourens Andries Stephanus, B.A., Th.B., Naboomspruit 1962–1966, Lusaka 19661967, Witrivier/Graskop/Sabie 19671972, Pretoria-Booysens 19721977, Matlabas/Drieviersboom 19771993. Geëmeriteer 1993. † 18 Junie 1997.
 124. Van der Walt, Ignatius Johannes, M.A., Th.D., Johannesburg-Suid 1951–1958, Vanderbijlpark 1958–1967, sendeling Potchefstroom-kombinasie 19671977, professor Teologiese Skool Potchefstroom 19781986. Geëmeriteer 1986. † 28 Junie 1997.
 125. Du Plessis, Wynand Petrus, B.A., Th.D., Daniëlskuil/Delportshoop 19821986, Bothaville/Viljoenskroon 19861992, Waterberg 1992-† 28 Julie 1997.
 126. Du Plessis, Hendrik Lourens Marthinus, B.A., B.D., Theunissen 1952–1955, Kaapstad 1955–1958, Welkom 1958–1966, Linden 19661973. Geëmeriteer 1973. † 1 September 1997.
 127. Van der Merwe, Daniël Charl Stephanus, Th.D., Drs. Phil., Petrusburg-kombinasie 1941–1944, Vryburg-kombinasie 1944–1950, Windhoek 1950–1957, sendeling Potchefstroom-Noord 1957–1967, professor Hammanskraalse Teologiese Skool 19671972, Teologiese Skool Potchefstroom 19721977, Ficksburg 19781982. Geëmeriteer 1982. † 10 November 1997.
 128. Malan, Nicolas Johannes, B.A., Th.B., Lydenburg 1955–1963 (1956-1957 in kombinasie met Belfast/Dullstroom, Standerton 1963–1967, Eikenhof 19671976, Beestekraal 19761985. Geëmeriteer 1985. † 29 Januarie 1998.
 129. Schutte, Jan Albert, B.A., D.D., Brakpan 1932–1941, Pretoria 1941–1950, Johannesburg-Noord 1950–1977. Geëmeriteer 1977. † 26 Februarie 1998.
 130. Meyer, Ernst Walter, B.Com., Venterstad 1953–1955, Olifantshoek 1955–1959, Otjiwarongo 1959–1965, Pongola/Goedgegund 1965–1968. Geëmeriteer 19681977, Elandspoort 19771981. Geëmeriteer 1981. † 3 Augustus 1998.
 131. Scheepers, Gideon Petrus, B.A., B.D., Ermelo/Carolina/Barberton 1948–1952, Matlabas/Drieviersboom 1952–1954, Thabazimbi/Matlabas/Drieviersboom 1954–1961, Thabazimbi/Drieviersboom 1961–1969, Thabazimbi 19691984. Geëmeriteer 1984. † 31 Augustus 1998.
 132. Vermeulen, Andries Johannes Roos, B.A., Th.B., Swartruggens 1957–1964, Outjo 1964–1969, Delareyville 19691974, Eendracht 19741987. Geëmeriteer 1987. † 14 Desember 1998.
 133. Van der Walt, Jan Jacobus, B.A., B.D., Th.D., Petrusburg 1950–1952, Welkom 1952–1957, Windhoek 1957–1958, Bloemfontein-Wes 1958–1966, Kimberley 19661975, Burgersdorp 19751976, professor Teologiese Skool Potchefstroom 19761988. Geëmeriteer 1988. † 12 Februarie 1999.
 134. Somerai, Pagiel Tirivashe, B.A., Th.B., Suid-Zimbabwe 1984. † 26 Mei 1999.
 135. Du Plooy, Jan Louis, Hons.-B.A., Th.M., Meyerspark 19841991, Strand 19911998, Potchefstroom-Noord 1998-† 15 Julie 1999.
 136. Buys, Pieter Willem, B.A., Th.D., Theunissen 1948–1951, Kroonstad 1951–1953, Potchefstroom 1953–1966, Noordbrug 19661973, professor Teologiese Skool Potchefstroom 19731988. Geëmeriteer 1988. †27 November 1999.
 137. Van der Westhuizen, Philippus Jacobus Wilhelmus Schutte, M.A., Th.B., Gobabis sendeling 19671978. Losgemaak 19781987, Windhoek 1988-† 9 Januarie 2000.
 138. Kruger, Tjaart Jan Jacobus, B.A., Th.B., Elandskraal 1959–1963, Klipriviersberg 19721975, Walvisbaai 19751982, Pongola 19821991. Geëmeriteer 1991. † 20 Oktober 2000.
 139. Kempff, Dionysius, M.A., D.Theol., Sannieshof 1949–1953, Salisbury 1953–1957, Viljoenskroon 1957–1963, Vereeniging-Oos 1963. Redakteur Die Kerkblad 1964–1987. Geëmeriteer 1987. † 12 Desember 2000.
 140. Van der Linde, Gerhardus Philippus Leonardus, B.A., Th.D., Zeerust 1945–1949, Aliwal-Noord 1949–1955, Alberton 1955–1958, Bloemfontein 1958–1975, professor Teologiese Skool Potchefstroom 19761985. Geëmeriteer 1985. † 6 Maart 2001.
 141. Venter, Andries Gerhardus Schutte, B.A., Th.D., D.Litt. et Phil., Queenstown 19711973, Nigel 19731978, Bloemfontein-Wes 19781987, Randburg-Oos 1987- 29 April 2001.
 142. De Klerk, Jacobus Johannes, B.A., Th.B., Theunissen 19681970, De Aar 19701973, Boksburg-Suid 19731998. Geëmeriteer 1998. † 17 Junie 2001.
 143. Krüger, Hendrik Jacobus, B.A., B.D., Bethlehem 1951–1954, Bulawayo/Gwelo-Gatooma 1954–1976, Worcester/Clanwilliam 19761985, Worcester 19861990. Geëmeriteer 1991. † 23 Junie 2001.
 144. Hattingh, Christiaan, B.A., B.D., Koster 1948–1951, Johannesburg-Sentraal 1951–1953, Pretoria 1953–1966, Potchefstroom-Noord 19661969, Krugersdorp 19691986. Geëmeriteer 1986. † 1 Augustus 2001.
 145. Buytendach, Frederick Wilhelm, B.A., Th.D., Johannesburg-Noord 1949, Reddersburg 1949–1955, Lichtenburg 1955–1989. Geëmeriteer 1989. † 21 Desember 2001.
 146. Lombard, Barend Jacobs, B.A., B.D., Frankfort 1952–1966, Kemptonpark 19661986. Geëmeriteer 1986. † 1 Junie 2002.
 147. Van der Walt, Josef Cornelis, B.A., Th.B., Molteno 1965–1967, Wolmaransstad 19671971, Delmas 19712002. Geëmeriteer 2002. † 3 Oktober 2002.
 148. Coetzee, Johannes Christiaan, Hons.-B.A., Th.D., Pietersburg 1964–1968, Paarl 19681970, professor Teologiese Skool Potchefstroom 19711998. Geëmeriteer 1998. † 10 Oktober 2002.
 149. Booyens, Matthys Jacobus, B.Com., B.D., Klerksdorp 1948–1950, Wolmaransstad 1950–1953, Brakpan 1953–1958, Rustenburg-Noord 1958–1964, Pretoria-Voortrekkerhoogte 1964–1966, Pretoria 19661977, Heilbron 19771985. Geëmeriteer 1985. † 17 November 2002.
 150. Bester, Gert Barend Cornelius, B.A., Th.B., Beestekraal 1959–1962, Odendaalsrus 1962–1965, Salisbury 1965–1968, Durban-Wes 19681975, Magol 19751980, Rustenburg-Wes 19801986, Amanzimtoti 19871991. Geëmeriteer 1991. † 14 Desember 2002.
 151. Vorster, Stephanus Christiaan, Hons.-B.A., Th.B., kapelaan Voortrekkerhoogte 19901997, kapelaan Daspoort 19971999, Daspoort 1999-† 11 Mei 2003.
 152. Vogel, Gert Marthinus, B.Com., UDK, Th.B., Gobabis (sendeling) 19911997, Vereeniging-Oos/Vereeniging '95 1997, Vereeniging '95 1998-† 12 Desember 2003.
 153. Postma, Dirk, B.A., Th.B., Dordrecht 1960–1966, Bethlehem 19661972, Pietermaritzburg 19721981, Alberton-Wes 19811988, Port Elizabeth 19881996, Frankfort 19961999. Geëmeriteer 1999. † 3 Januarie 2004.
 154. De Beer, Dewald Lambertus, B.A., Th.B., Potgietersrus 1974, Potgietersrus-Wes 19741976, Mafeking/Goeie Hoop 19761980, Witrivier 19801989, Schweizer-Reneke/Bloemhof 19892001. Geëmeriteer 2001. † 28 Februarie 2004.
 155. Venter, Willem, B.A., Th.M., Zeerust 1949–1950, Port Elizabeth 1950–1952, Standerton/Volksrust 1953–1956, Middelburg, Tvl. 1956–1959, Middelburg, KP 1959–1964, Boksburg 1964–1989. Geëmeriteer 1989. † 9 Julie 2004.
 156. Roos, Gerhardus Jacobus van Staden, B.A., Th.B., Reitz 1964–1966, Naboomspruit 19661975, Volksrust 19751992. Geëmeriteer 1992. † 22 Julie 2004.
 157. Van der Walt, Hendrik Jacob, B.A., Th.B., Middelburg, KP (vir bearbeiding van verspreidwonende lidmate) 1959–1960, Oudtshoorn 1960–1962, Lindley 1962–1966, Odendaalsrus 19661972, Vryheid 19731976, Johannesburg-Oos 19761986, Johannesburg 19861987, Reddersburg 19871992. Geëmeriteer 1992. †2004
 158. Rule, Petrus Cornelius, B.A., B.D., Pretoria-Wes 1950–1953, Koster 1953–1957, Kroonstad 1957–1986. Geëmeriteer 1986. † 6 September 2004.
 159. Kruger, Hendrik Gerhardus, B.A., Th.B., Vryburg 1960–1967, Ontdekkers 19671969, Brits 19691992. Geëmeriteer 1992. † 27 Desember 2004.
 160. Mulder, Pieter Willem Adriaan, B.A., Th.B., Koedoesrand 19701974, Newcastle 19741977, Potgietersrus-Wes 19771985, Florida 19852003, Noordrand 2003-† 4 Mei 2005.
 161. Buys, Schalk Petrus Bernardus, B.A., Th.B., Barkly-Oos1960-1965, Klipriviersberg 1965–1968, Vanderbijlpark 19681975, Parys 19751997. Geëmeriteer 1997. † 24 Junie 2005.
 162. Coetzee, Johannes Petrus, B.A., Th.B., Bethal 1955–1963, Pretoria-Meintjeskop 1963–1999. Geëmeriteer 1999. † 24 Julie 2005.
 163. Van der Walt, Dirk Jacobus, B.A., B.D., Piet Retief-kombinasie 1939–1942, Lydenburg/Belfast/Gereformeerde kerk Dullstroom 1942–1944, Koster 1944–1947, Rustenburg 1947–1951, Johannesburg-Wes 1951–1955, Pretoria-Suid Veldprediker 1955, Voortrekkerhoogte kapelaan 1956–1979. Geëmeriteer 1979. † 3 September 2005.
 164. Postma, Johannes, B.D., D.Litt., Lindley 1945–1946, Kimberley 1946–1949, Daspoort 1949–1956, Reddersburg 1956–1969, Waterberg 19691984. Geëmeriteer 1984. † 4 Desember 2005.
 165. Kruger, Louis Stephanus, B.A., B.D., Groblersdal 1951–1954, Benoni 1954–1958, Odendaalsrus 1958–1962. Geëmeriteer 1962. † 11 Januarie 2006.
 166. Van der Walt, Marthinus Wessel, B.A., Rustenburg-Noord/Elandskraal 1950–1953, Belfast/Dullstroom 1953–1955, Otjiwarongo 1955–1958, Krugersdorp-Wes 1958–1966, Beestekraal 19661971, Wonderboompoort 19711988. Geëmeriteer 1988. † 6 Februarie 2006.
 167. Venter, Roelof Vorster, B.A., Th.B., Nigel 1960–1966, Elandspoort 19661971, Pietersburg 19711992. Geëmeriteer 1992. † 15 Februarie 2006.
 168. Buys, Gert Hendrikus, B.A., Th.B., Lusaka 1958–1960, Uitschot 1960–1965, Delmas 1965–1970, Lydenburg 19701975, Krokodilrivier 19751993. Geëmeriteer 1993. † 4 Maart 2006.
 169. Coetzee, Jan Hendrik, B.A., Koster 1958–1960, Waterberg 1961–1963, Derdepoort 1963–1971, Steynsburg 19721975, Bloemfontein-Oos 19761984. Geëmeriteer 1984. † 3 September 2006.
 170. Denkema, Hendrik, B.A., D.D., Westonaria 1962–1967, Johannesburg-Suid 19671981, Welkom 19811985, Krugersdorp-Oos 19852000. Geëmeriteer 2000. † 9 Maart 2007.
 171. Vermeulen, Hendrik Johannes, B.A., Th.B., Glencoe 19861989, Bloempark 1989-† 17 April 2007.
 172. Louw, Pieter Joachim Wilhelm, B.A., Th.B., Zeerust 1954–1957, Johannesburg-Mayfair 1957–1966, Nelspruit 19661973. Geëmeriteer 1973. † 5 Mei 2007.
 173. Buys, Pieter Christiaan, B.A., Th.B., Ladysmith 1959–1962, Belfast/Dullstroom (1962-1963) 1962–1967, Aliwal-Noord 19671973. Geëmeriteer 19731977, Pretoria-Eloffsdal 19771985. Geëmeriteer 1985. † 1 Junie 2007.
 174. Van Tonder, Jacobus Machiel, B.A., Th.B., Hennenman/Ventersburg 19891993. Geëmeriteer 1993. † 6 Januarie 2008.
 175. Liebenberg, Thomas Arnoldus, B.A., Th.B., Ladybrand 1960–1965, Virginia 1965–1971, Witbank 19711997. Geëmeriteer 1997. † 5 Februarie 2008.
 176. Minnaar, Izak Christoffel Johannes, B.A., Th.B., Postmasburg/Daniëlskuil 1959–1966, Zeerust 19661971, Glencoe/Newcastle 19711977, Delarey 19771993. Geëmeriteer 1993. † 31 Maart 2008.
 177. Coetzee, Petrus Johannes, B.D., D.Phil., Benoni 1942–1945, Kaapstad 1945–1952, Bloemfontein 1952–1958, Redakteur van Die Kerkblad 1958–1963, redakteur Calvinistiese Stigting 1963–1965, Klerksdorp-Wes 1965–1970, professor Teologiese Skool Potchefstroom 19701980. Geëmeriteer 1980. † 20 April 2008.
 178. Van der Bijl, Simon Jan, B.A., Th.B., Mafikeng 1961–1967, Kaapstad 19671973, Alberton 19732000. Geëmeriteer 2000. † 12 Mei 2008.
 179. Kruger, Philippus Cornelius, M.A., Th.B., Kroonstad 1955–1957, Vryheid 1957–1961, Theunissen 1961–1967, Burgersdorp 19671975, Ontdekkers 19751994. Geëmeriteer 1994. † 26 Julie 2008.
 180. Buys, Louis Johannes, B.A., B.D., Eldoret 1949–1952, Lichtenburg 1952–1955, Barkly-Oos 1955–1959, Middelburg, Tvl. 1959–1970, Heidelberg 19701987. † 31 Julie 2008.
 181. Steyn, Petrus Jacobus, B.A., Th.B., Pongola/Goedgegun 1958–1962, Wolmaransstad 1962–1967, Westonaria 19671997. Geëmeriteer 1997. † 3 Desember 2008.
 182. Hattingh, Christiaan, B.A., Th.M., Die Moot 19771981, Waterkloofrand 19811987, Rietvallei 19872001, Randburg-Oos 20012003, Randburg 20032007. Geëmeriteer 2007. † 16 April 2009.
 183. Kruger, Christiaan, Hons.-B.A., Th.B., Vryheid 19801983, Colesberg/Philipstown 19831989, Nelspruit 1989-† 8 Julie 2009.
 184. De Bruyn, Frans Roelof Petrus, B.A., Th.B., Ladybrand 1956–1958, Port Elizabeth 1958–1964, Carletonville 1964–1974, Kemptonpark-Noord 19741995. Geëmeriteer 1995. † 4 Augustus 2009.
 185. Helberg, Abraham Nicolas, M.A., Th.D., Wolmaransstad 1960–1962, Zeerust 1962–1966, Daspoort 19661974, Linden 19741981, Meyerspark 19811990, Dordrecht/Jamestown/Molteno 19951998, Colesberg/Philipstown 19982000. Geëmeriteer 2000. † 24 Augustus 2009.
 186. Venter, Jan Hendrik, B.A., Th.B., Bergsig 19841997, Geëmeriteer 1997. †Onbekend.
 187. Kuperus, Willem Leendert, M.A., Th.B., Ventersdorp 1961–1964, Louis Trichardt as sendeling te Siloam 1964–1970, Springs 19701976, Edenvale 19761997. Geëmeriteer 1997. † 3 September 2009.
 188. Ligthelm, Johan, B.A., Th.B., Postmasburg 1954–1958, Ermelo 1958–1966, Pretoria-Noord 19661970, Witbank-Suid 19701981, Hendrina 19811993. Geëmeriteer 1993. † 28 September 2009.
 189. Krüger, Theron, B.A., Th.B., Venterstad/Colesberg 19781982, Oos-Londen 19821984, Newcastle 19842007. Geëmeriteer 2007. † 11 November 2009.
 190. Le Roux, Abraham Hercules, B.A., Th.B., Vanderbijlpark 19811982, sendeling Aranos 19821991, D'Kar 19921994. Gereformeerde Kerk Botswana. † 18 November 2009.
 191. Duvenage, Schalk Carel Willem, Th.D., D.Litt. et Phil., D.Phil., De Aar 1943–1946, Johannesburg-Suid 1946–1950, Pretoria 1950–1953, Potchefstroom-Noord 1953–1958, Noordbrug 1958–1967, professor PU vir CHO 19681978, Reitz/Harrismith 19781980, Reitz 19801983. Geëmeriteer 1983. † 3 Januarie 2010.
 192. Fouché, Daniël Rudolph, D.Litt., Th.D., THOD, Groblersdal 19721975, Witrivier 19751980, Pietersburg-Noord/Dendron 19801983, Pietersburg-Noord 19801985, Potgietersrus-Wes 19851996. Geëmeriteer 1996. † 21 Februarie 2010.
 193. Grobler, Hermanus Marthinus, B.A., Th.M., Noord-Oosrand 19691974, Bellville 19741984, Potchefstroom-Oos 19841999. Geëmeriteer 1999. † 4 April 2010.
 194. Snyman, Ewert Frederik Johannes, B.A., Th.B., Ontdekkers 19701974, Orkney 19741993. Geëmeriteer 1993. † 5 Junie 2010.
 195. Smit, Cornelis Johannes, B.A., Th.D., Die Moot 19721975, Randfontein 19751979, Rustenburg 19791986, Waterkloofrand 19861995, Noordbrug 1996-† 9 April 2011.
 196. Mandiwana, Thambatshira Alfred, Nzhelele 1978, Meadowlands 1979. † 24 Mei 2011.
 197. Odendaal, Pieter Abraham, Hons.-B.A., Th.M., Evander 19851991, Evander/Eendracht 19921993, Evander 19942001, Kriel/Evander 20012005, Harrismith /Qwa-Qwa 2006-† 1 Junie 2011.
 198. Smit, Cornelius Hermanus, B.A., B.D., Kuruman 1951–1955, Molteno 1955–1958, Queenstown 1958–1965, Ermelo 19661990. Geëmeriteer 1990. † 10 Junie 2011.
 199. Duvenage, Benonie, Th.D., D.Phil., Benoni 1950–1953, Odendaalsrus 1953–1958, Florida 1958–1967, professor PU vir CHO 19671988, Sasolburg-Grootfontein 19881992. Geëmeriteer 1992. † 19 Julie 2011.
 200. Van Deventer, Frederik Johannes, B.A., Th.B., Alberton-Wes 19671970, Middelburg, KP 19701973, Germiston 19732001. Geëmeriteer 2001. † 17 September 2011.
 201. Schulze, Ludolf Ferdinand, B.Mus., U.O.D., Hons.-B.A., Th.D., Alberton 1959–1969, Groblersdal 19691971, professor Hammanskraalse Teologiese Skool 19711980, professor Teologiese Skool Potchefstroom 19801994. Geëmeriteer 1994. † 3 Oktober 2011.
 202. Schutte, Jan Harm, B.A., Th.B., Piet Retief 19721993. Geëmeriteer 1993. † 24 Januarie 2012.
 203. Minnaar, Andries Stephanus Lourens, B.A., Th.B., Petrusburg 1956–1966, Queenstown 19661970, Potchefstroom-Suid 19701991. Geëmeriteer 1991. † 26 Februarie 2012.
 204. Van der Bijl, Hinne, B.A., Th.B., Potchefstroom-Suid 1962–1969, Benoni 19691997. Geëmeriteer 1997. † 12 April 2012
 205. Venter, Jacob, B.A., Th.B., Meyerton 1961–1967, Vryburg 19671969, Brakpan 19692001. Geëmeriteer 2001. †17 Junie 2012.
 206. Venter, Willem, B.A., Th.B., Swartruggens 19721976, Rustenburg-Oos 19761984, Bloemfontein 19842001. Geëmeriteer 2001. † 26 Junie 2012.
 207. Van der Walt, Adriaan, B.A., Th.B., Belfast/Dullstroom 1958–1962, Schweizer-Reneke 1962–1965, Heilbron/Koppies 1965–1967, Bergsig 19671984, Stoffberg 19841993, Stoffberg/Belfast 19931996. Geëmeriteer 1996. † 13 Julie 2012.
 208. Vorster, Nikolaas, B.A., Th.B., Springs 19671969, Colesberg 19691971, Silverton 19711977, Klerksdorp kapelaandiens 19771980, Rustenburg-Noord 19801984, Pretoria-Oos 19841996. Geëmeriteer 1996. †4 Augustus 2012.
 209. Viljoen, Johannes Hendrik, B.A., Th.B., Messina 19671970, Mariental 19701974, Reitz/Harrismith 19741978, Pretoria-Noord 19782000. Geëmeriteer 2000. †6 Augustus 2012.
 210. Snyman, Philippus, B.A., B.D., Colesberg 1950–1952, Ventersdorp 1952–1954, Johannesburg-Sentraal 1954–1955, Hennenman 1955–1960, Oos-Londen 1960–1964, Totiusdal 1964–1970, Viljoenskroon 19701976, Bloemfontein 19761984. Geëmeriteer 1984. 1 September 2012.
 211. Van der Walt, Jacobus Philippus Benjamin, B.A., Th.B., Petrusburg/Boshof 19711981, Belfast 19811984, Kathu 19852000, Aliwal-Noord 20002002. Geëmeriteer 2002. † 12 November 2012.
 212. Coetzee, Louis Johannes Jacobus, B.A., D.Min., Randfontein/Magaliesburg 19812003. Geëmeriteer 2003. † 2 Januarie 2013.
 213. Erasmus, Jan Carel, B.A., Th.B., Keetmanshoop 19721974, Delareyville 19741978, Vryburg 19781984, Zeerust 19842010. Geëmeriteer 2010. †5 Maart 2013.
 214. Breedt, Johannes Jacobus, Hons.-B.A., Th.B., Ficksburg-Senekal 19691975, Bultfontein 19751981, Wolmaransstad 19811999. Geëmeriteer 1999. † 31 Maart 2013.
 215. Coetzee, Johannes Hendrik, B.A., Th.B., Edenvale 1960–1965, Witbank 1965–1971, Alberton-Wes 19711981, Magol 19811991. Geëmeriteer 1991. †6 Junie 2013.
 216. Kruger, Gerrit Hendrik Jacobus, Hons.-B.A., B.D., Barkly-Oos 1949–1951, Laeveld 1951–1958, Benoni 1958–1969, Benoni-Noord 19691977, Durban 19771989. Geëmeriteer 1989. †25 Junie 2013.
 217. Janse Van Vuuren, Cornelius Marthinus, B.A., B.D., Randfontein 1952–1954, Carletonville 1954–1964, Bethal 1964–1991. Geëmeriteer 1991. †17 Julie 2013.
 218. Vogel, Landman van der Merwe, B.A., Th.B., Tsumeb 19771984, Waterberg 19841997, Nylstroom 19972002, Walvisbaai 20022006, Walvisbaai/Hentiesbaai, 2006-†22 Julie 2013.
 219. Kruger, Markus Petrus, B.A., Th.M., Ph.D. Ladysmith 1963–1966, Lindley 19661968, Daniëlskuil 19681975, sendeling De Hoop 19752001. Geëmeriteer 2001. †29 Augustus 2013.
 220. Van der Merwe, Carel Nicolaas, B.A., Th.M., Ph.D., Ph.D. (Kerk- en Dogmageskiedenis), Elliot 19691971, Standerton 19711975, Lydenburg 19751982, Klerksdorp 19822002. Geëmeriteer 2002. †24 September 2013.
 221. Stoltz, Daniël Cias Petrus, B.A., Th.B., Elliot 19731978, Kriel 19791982, Komatipoort 19831989. Geëmeriteer 1989. †30 Oktober 2013.
 222. Van Niekerk, Krüger, B.A., H.O.D., Th.B., Beestekraal 19721976, Pretoria-Wonderboom-Suid 19762003. Geëmeriteer 2003. † 2 Maart 2014.
 223. De Klerk, Philippus Jacobus Stephanus, B.A., Th.B., Koffiefontein 1959–1966, Ladybrand 19661971, Derdepoort 19711978, Ladysmith/Estcourt 19781991. Geëmeriteer 1991. †17 Mei 2014.
 224. Kits, Jelte, B.Com., Th.B., Queenstown 19731976, Salisbury 19761977, Carolina/Waterval-Boven 19782000. Geëmeriteer 2000. † 29 Julie 2014.
 225. Ras, Jan Louis, B.A., Th.D., Pretoria-Wes 1964–1967, Venterstad 19671971, Zeerust 19711976, Kimberley 19762003. Geëmeriteer 2003. †17 November 2014.
 226. Louw, Hermanus Albertus, M.A., B.D., Sendeling De Hoop 1949–1951, Siloam 1951–1956, Mafikeng 1956–1958, Keetmanshoop 1958–1962, Windhoek 1962–1968, sendeling Innesdal 19681987. Geëmeriteer 1987. †26 November 2014.
 227. Venter, Maarten Petrus Albertus, B.A., Th.B., Beestekraal 19992003, Keetmanshoop/Karasburg 20032006, Hendrina/Carolina 20062008, Potgietersrus-Wes 20082011, Amanzimtoti 2011–2012, Vryburg 2013-† 10 Maart 2015.
 228. De Klerk, Pieter Bouman, B.A., Th.M., Aliwal-Noord 1957–1966, Noord-Durban/Empangeni 19661974, Noord-Durban 19741977, Koedoesrand 19771988, Stilfontein 19881998. Geëmeriteer 1998. † 9 April 2015.
 229. Venter, Mechiêl, B.A., Th.D., Port Elizabeth 1954–1958, Johannesburg-Suid 1958–1961, Randburg 1961–1978, Pretoria-Brooklyn 19781994. Geëmeriteer 1994. †2 Junie 2015.
 230. Stavast, Lammert Hendrik, B.A., Th.B., Daspoort 1957–1960, Derdepoort 1960–1963, Kaapstad 1963–1969, Eloffsdal-Wonderboom-Suid 19691972, Witrivier 19721974, Pretoria/Silverton met evangelisasie-opdrag 19741977, Pretoria met evangelisasie-opdrag 19771981, Graskop/Sabie 19811982, Graskop/Sabie/Hoedspruit 19821983, Kemptonpark-Mooifontein 19831986, Johannesburg-Suid/Klipriviersberg 19861991. Geëmeriteer 1991. †23 Junie 2015.
 231. Coetsee, Abraham Jacobus, B.A., Th.B., Koedoesrand 1957–1961, Colesberg 1961–1968, Meyerton 19681994. Geëmeriteer 1994. †26 Julie 2015.
 232. Du Plessis, Pieter Gert Wessel, B.A., Th.B., Swartruggens 1953–1956, Johannesburg-Sentraal 1956–1961, Krokodilrivier 1961–1975, Pretoria-Rooiwal 19751993. Geëmeriteer 1993. †29 Julie 2015.
 233. Du Plessis, Gideon, B.A., Th.B., Roodepoort 1958–1966, Germiston 19661973, Witpoortjie 19731981, Wilropark 19811997. Geëmeriteer 1997. †19 Augustus 2015.
 234. Aucamp, Lourens Daniël, B.A., Th.B., Glencoe/Newcastle 19671971, Magol 19711975, Pietersburg-Noord/Dendron 19751980, Kimberley 19801984, Pretoria-Magalieskruin 19851989, Cullinan 19892005. Geëmeriteer 2005. † 5 September 2015.
 235. De Bruyn, Paulus Jacobus, B.A., Th.D., Silverton 1959–1964, Vereeniging-Oos 1964–1970, Pretoria-Sunnyside 1970–1988, professor Teologiese Skool Potchefstroom 1989–1998. Geëmeriteer 1998. † 11 November 2015.
 236. Linde, Philippus Jacobus Wilhelmus, B.A., Th.B., Worcester/Paarl 1961–1966, Schweizer-Reneke 19661971, Vereeniging-Oos 19711976, Zeerust 19761984, Ventersdorp 19841999. Geëmeriteer 1999. †24 November 2015.
 237. Duvenage, Abraham Petrus Carolus, B.A., Th.B., Eikenhof 1959–1962, Johannesburg-Wes 1962–1971, Bloemfontein-Suid 1971–1981, Bultfontein 1981–1999. Geëmeriteer 1999. †8 Januarie 2016.
 238. De Wet, Friedrich Wilhelm, B.A., Th.D., Uitschot 19901998, Vryheid 19982004, professor Teologiese Skool Potchefstroom 2005-†20 Januarie 2016.
 239. Venter, Hermanus Johannes, B.A., H.O.D., Th.B., Bethal 1991–1999, Pongola 1999–2010. Geëmeriteer 2010. †8 Maart 2016.
 240. Kruger, Mechiel Andries, Hons.-B.A., Th.D., Aranos-Ghanzi 1963–1968, Gobabis sending onder Boesmans 1963–1966, Swartruggens 1968–1971, Johannesburg-Wes 1971–1974, Christelijk Gereformeerde Kerk Leeuwarden as sendeling te Sibasa 1974–1977, Kuruman as sendeling 1977–1978, professor Hammanskraalse Teologiese Skool 1978–1994. Geëmeriteer 1994. †6 Mei 2016.
 241. Vogel, Willem, B.A., Th.B., Okahandja 19821985, Welkom 19852004, Cachet 2004–†28 Junie 2016.
 242. Mokhele, T.M., Bontleng/Pampierstad 1980, †25 Augustus 2016.
 243. Van Vuuren, Christoffel Johannes, B.A., Th.B., Koedoesrand 1961–1966, Philipstown 1966–1969, Grootfontein 1969–1976, Kemptonpark-Mooifontein 1976–2000. Geëmeriteer 2000. †22 September 2016.
 244. Opperman, Paul Jacobus, B.A., B.D., Lusaka/Nkana, Noord-Rhodesië, 1951–1955, Vryburg 1955–1959, Eldoret 1959–1962, Steynsburg 1962–1967, Vaalharts 19671974, Johannesburg-Wes 19741988. Geëmeriteer 1988. † 12 Oktober 2016.
 245. Tsotetsi, Boy Raphael, Tshiawelo 1974–1979, Moroka 1979–1982, Daveyton 1983–2009. Geëmeriteer 2009. † 14 Desember 2016.
 246. Baloyi, Leonard Ponani, B.Th., Hons.-B.Th., Meadowlands 2008. † 16 Desember 2016.
 247. Prinsloo, Hendrik Petrus, Hons.-B.A., Th.B., Carolina 1975–1977, Newcastle 1977–1984, Bellville 1984–1998. Geëmeriteer 1998. † 11 Januarie 2017.
 248. Mulder, Andries Hermanus, B.A., Th.B., Louis Trichardt 19691971, Innesdal 19711977, Middelburg, Tvl. 19771983, Randfontein-Noord 19831988, Pretoria 19882001. Geëmeriteer 2001–†28 April 2017.
 249. Mulder, Arnoldus Henderikus, Hons.-B.A., Th.B., Frankfort 1967–1969, Randfontein 1969–1974, Carletonville 1974–1986, Krugersdorp 1986–2008. Geëmeriteer 2008. †4 Julie 2017.
 250. Mosimanekgosi, Molatlhegi Joseph, Agisanang 1999–2013. Geëmeriteer 2013.
 251. Van der Walt, Johannes Hendrik Snyman, B.A., Th.B., Danville-Wespark 1961–1966, sendeling De Hoop 1966–1974, Siloam 1974–1980, sendeling Linden 1980–1997. Geëmeriteer 1997. †30 September 2017.
 252. Grobler, Zacharias Christiaan, B.A., B.D., Parys 1949–1952, Eldoret 1952–1954, Sannieshof 1954–1979. Geëmeriteer 1979. † 24 Desember 2017.
 253. Nkulu, Daniel Mwepu, B.A., Th.D., Église de la bonne nouvelle 1997. †19 Februarie 2018.
 254. Venter, Jan Louis, B.A., Th.D., Worcester 1973–1976, Burgersdorp 1976–1980, Pretoria 1980–1984, Pretoria-Annlin 1984–2008. Geëmeriteer 2008. † 4 Maart 2018.
 255. De Villiers, Hendrik Tjaart, B.A., Th.B., Carolina 1973, Waterval-Boven 1974–1975, Vaalharts/Christiana 1975–1981, Pretoria 1981–2010. Geëmeriteer 2010. † 20 Maart 2018. (Gebore 16 Junie 1947.)
 256. Howell, Jacobus Hercules, B.Rek., Th.B., Th.M., Ph.D., Potchefstroom-Suid 1991–1997, Brakpan-Suid 1998–2004, Heidelberg 2004–2013, Die Kandelaar 2013. † 2 April 2018. (Gebore 8 Julie 1962.)
 257. Geertsema, Paul Geert, B.Sc. Ing., M.B.A., Th.B., Pretoria-Oos 1996–2004, Pretoria-Brooklyn 2004–2009, Worcester 2009–2014. Geëmeriteer 2014. † 1 Junie 2018
 258. Kruger, Johannes Jacob de Wet, B.A., Th.B., Vaalharts 1963–1966, Bloemfontein-Noord 1966–1970, Potchefstroom-Oos 1970–1983, Durban-Noord 1983–1998. Geëmeriteer 1998. † 10 Junie 2018.
 259. Lion-Cachet, Francois Nicholas, M.A., Th.D., Pietersburg 1956–1963, Eendracht 1963–1967, Heidelberg 1967–1970, professor Teologiese Skool Potchefstroom 1970–1996. Geëmeriteer 1996. † 14 Junie 2018.
 260. Du Plooy, Jacobus Stephanus, B.A., Th.B., Molteno 1959–1964, Olifantshoek 1964–1976, Louis Trichardt 1976–1982, Bronkhorstspruit 1982–1995. Geëmeriteer 1995. † 5 Augustus 2018.
 261. Van der Walt, Pieter Gert Lodewyk, B.A., Th.B., Noord-Durban 1959–1965, Bethulie 1965–1970, Carletonville-Oos 1970–1976, Naboomspruit 1976–1990. Geëmeriteer 1990. † 12 Augustus 2018.
 262. Heystek, Andries Stefanus (Fanus), B.A., Th.B., Walvisbaai 1969–1974, Daspoort 1974–1981, Pietersburg-Suid 1981–1987, Akasia 1988–2005. Geëmeriteer 2005. † 15 November 2018. (Gebore 15 Februarie 1934.)
 263. Van der Walt, Tjaart, B.A., D.Theol., Krugersdorp 1962–1968, professor Teologiese Skool Potchefstroom 1969–1977, PU vir CHO, Potchefstroom 1977, Wapadrant 1996–2002. Geëmeriteer 2002. † 22 Februarie 2019.
 264. Prinsloo, Barend Daniël Cornelius, B.A., Th.B., Elliot 1960–1963, Noord-Oosrand 1963–1969, Matlabas 1969–1975, Elandskraal 1975–1994. Geëmeriteer 1994. † 16 Maart 2019.
 265. Helberg, Jacob Lewis, M.A., Th.D., Rustenburg-Noord/Elandskraal 1954–1958, Krugersdorp 1958–1961, professor Hammanskraalse Teologiese Skool 1961–1970, professor Teologiese Skool Potchefstroom 1971–1993. Geëmeriteer 1993. † 15 Julie 2019. (Gebore op 4 Desember 1928.)
 266. Myburg, Andries, Hons.-B.A., Th.B., Matlabas 1961–1964, Swartruggens 1964–1967, Parys 1967–1975, Pretoria-Annlin 1975–2001. Geëmeriteer 2001. † 6 November 2019.
 267. Fourie, Barend Christiaan Greyling, B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Kameeldrift 1986. † 1 Junie 2020.
 268. Bingle, Pieter Willem, B.A., Th.D., Carolina 1964–1968, Pretoria-Wes 1968–1973, Kaapstad 1973–2006. Geëmeriteer 2006. † 28 Junie 2020.
 269. Ten Haaf, Wouter, B.A., Th.B., Pretoria-Eloffsdal 1974–1976, Uitschot 1976–1979, Paarl/Vredenburg/Saldanha 1979–1982, Lydenburg 1982–1992. Geëmeriteer 1992. † 25 Julie 2020
 270. Moshapo, Seforalo Peter Matsie, De Hoop 1963–1969, Tshitandani 1969–1973, Nzehele 1973–1978, Mahwelereng 1979–2010. Geëmeriteer 2010. † 26 Julie 2020
 271. Van der Walt, Pieter Johannes, B.A., Th.B., Delareyville 1978–1980, Standerton 1980–1989, Witrivier 1989. † 29 Julie 2020
 272. Coetsee, Christiaan De Wet, B.A, Th.B., Alkantrant/Rietvallei 1994–1996, Gereformeerde kerk Pretoria-Alkantrant 1996–2005. Geëmeriteer 2005. † 2 Augustus 2020
 273. Du Plessis, Roelof Jacobus Petrus, B.A., Th.B., Elandskraal 1968–1970, Phalaborwa 1970–1976, Klerksdorp 1976–1982, Gobabis 1982–2007. Geëmeriteer 2007. † 13 Augustus 2020
 274. Floor, Lambertus, Th.D., Sendeling vir die Christelijke Gereformeerde Kerk (Nederland) 1961–1964, professor Hammanskraalse Teologiese Skool 1965–1977, professor Teologiese Skool Potchefstroom 1978–1988. Geëmeriteer 1988. † 6 Oktober 2020
 275. Van der Walt, Philippus Johannes Jacobus, B.A., Th.B., Messina 1960–1963, Lydenburg 1963–1969, Voortrekkerhoogte 1969-1973,Pretoria-Wes 1973–1984, Brits-Wes 1984–1998. Geëmeriteer 1998. † 2 November 2020
 276. Pelser, Abraham Zacharias, B.A., Th.B., Bethulie 1958–1964, Phalaborwa 1964–1970, Oos-Moot 1970–1999. Geëmeriteer 1999. † 6 November 2020
 277. Du Plessis, Pieter, B.A., Th.B., Laeveld 1959–1964, Delareyville 1964–1969, Primrose 1969–1983, Wierdapark 1983–1990, Drieviersboom 1993–1998. Geëmeriteer 1998. † 24 November 2020
 278. Van Dyk, Frans Johannes, B.A., Th.B., M.B.A., Johannesburg-Noord 1977–1981, Die Moot 1981–1985, Ventersdorp 1999–2006, Keetmanshoop/Mariental 2006-2017. Geëmeriteer 2017. † 4 Januarie 2021
 279. Zaca, AB, Mid-Illovo 2003. † 6 Januarie 2021
 280. Hendricks, Marthinus Petrus, B.A., Th.B., Queenstown/Sterkstroom 1977–1983, Paarl/Vredenburg/Saldanha 1983–1985, Gereformeerde kerk Paarl 1985–2004. Geëmeriteer 2004. † 23 Januarie 2021
 281. Grobler, Charl Stephanus, B.A., Th.M., Vanderbijlpark 1976–1983, Kriel 1983–1989, Vanderbijlpark-Oos 1989–1997, Stellenbosch 1997–2008. Geëmeriteer 2008. † 2 Februarie 2021
 282. Jaftha, Cupido David, B.A., Th.B., Lyciumville (sendeling) 1977–1987, Heidedal/Bronville 1987–1994, Heidedal 1994–8 Desember 2019. † 2 Maart 2021.
 283. Coetzee, Dawid Francois, Hons.-B.A., T.H.O.D., Th.B., Keetmanshoop/Karasburg 1984–1991, Virginia 1991–2006, Piet Retief 2006–2015. Geëmeriteer 2015. † 16 Maart 2021
 284. Jooste, Jacobus Andries, B.A., Th.B., Koffiefontein 1955–1959, Windhoek 1959–1962, Burgersdorp 1962–1967, Noordrand 1967–1994. Geëmeriteer 1994. † 17 Maart 2021
 285. Du Plessis, Alwyn Johannes, B.A., Th.B., Steynsburg 1958–1961, Virginia 1961–1964, Bellville 1964–1974, Potchefstroom-Noord 1974–1987, Stellenbosch 1987–1997. Geëmeriteer 1997. † 10 Junie 2021
 286. Venter, Casper Jan Hendrik, Hons.-B.A., Th.D., Laeveld 1965–1968, Koster 1968–1972, Meyerspark 1972–1981, Stellenbosch/Strand 1981–1982, Stellenbosch 1982–1985, professor Teologiese Skool Potchefstroom 1985–2005. Geëmeriteer 2005. † 15 Junie 2021
 287. De Vos, Wouter, Hons.-B.A., Th.B., Bethlehem 1960–1965, Bloemfontein-Wes 1966–1969, Potgietersrus 1969–1992. Geëmeriteer 1992. † 26 Junie 2021
 288. Hope, James Jerry Luckyboy, B.A., M.A., D.Litt. et Phil., LL.B., Newclare 1972–1977, Eldoradopark/Reigerpark 1977–1998, Die Bybels Gereformeerde Kerk 1998–2008. Geëmeriteer 2008. † 28 Junie 2021
 289. Bingle, Johannes Petrus, B.A., Th.M., Ph.D., Steynsburg 1976-1979, Bloemfontein-Suid 1979- 1984, Middelburg, Tvl. 1984-2000, Windhoek 2000-2010. Geëmeriteer 2010. † 31 Julie 2021
 290. Van der Walt, Benoni, B.A., Th.M., Keetmanshoop 1963–1969, Vryburg 1969–1977, Kapelaan Voortrekkerhoogte 1977–1995, Voortrekkerhoogte 1995–1997. Geëmeriteer 1997. † 15 Augustus 2021
 291. Laufs, Dirk, B.A., Th.M., Bethulie 1972–1975, Die Moot 1975–1976, Voortrekkerhoogte 1976–1977, Olifantshoek 1977–1982, Durban-Wes 1982–1989, Alberton-Wes 1989–2004. Geëmeriteer 2004. † 22 November 2021
 292. Buys, Johannes Christiaan, B.A., Th.B., Petrusburg/Boshof 1967–1971, Oudtshoorn/George 1971–1974, Mariental 1974–1983, Barkly-Oos/Maclear 1983–1991, Johannesburg-Suid 1991–2004. Geëmeriteer 2004. † 22 November 2021
 293. Ligthelm, Nicolaas Willem, B.A., Th.B., Evander 1977–1979, Secunda 1979–1986, Pretoria-Alkantrant 1986–2014. Geëmeriteer 2014. † 28 Desember 2021
 294. Van Bemmel, Hendrik, B.A., Th.B., Vanderbijlpark 1986–1988, Vanderbijlpark-Noord 1988–2000, Vanderbijl 2001–2009, Vanderbijlpark-Trinitas 2009–2014. Geëmeriteer 2014. † 11 Januarie 2022
 295. Malan, Christiaan Jacobus, Th.B., D.Litt., Krugersdorp-Wes 1955–1958, Boksburg 1958–1964, Oos-Londen 1964–1966, Roodepoort 1966–1974, Pretoria-Brooklyn 1974–1978, Noordbrug 1978–1994. Geëmeriteer 1994. † 10 Junie 2022
 296. Kruger, Petrus, B.A., Th.D., Koperstreek 1962–1965, Zastron 1965–1968, Uitenhage 1968–1982, Kuruman 1982–2001. Geëmeriteer 2001. † 18 Julie 2022
 297. Van Blerk, Petrus Johannes, B.A., Th.B., Birchleigh 1991–2000, Kemptonpark-Mooifontein 2000–2005, Vereeniging-Oos 2005–2007, Rustenburg-Wes 2007–2015, Rietvallei 2015. † 29 Oktober 2022
 298. Hattingh, Gerhardus Arnoldus, B.A., Th.B., Lusaka 1961–1964, Pretoria-Booysens 1964–1967, Pietersburg-Noord 1967–1974, Johannesburg-Sentraal 1974–1986, Johannesburg 1986–2001. Geëmeriteer 2001. † 3 Januarie 2023
 299. Spoelstra, Bouke, Th.M., D.Litt., Middelburg, KP 1953–1957, Bellville 1957–1964, Waterkloofrand 1964–1970, professor Hammanskraalse Teologiese Skool 1970–1988, professor Teologiese Skool Potchefstroom 1989–1994. Geëmeriteer 1994. † 26 Julie 2023
 300. Van der Merwe, Lodewikus Johannes, B.A., Th.B., POS, Koster 1962–1968, Silverton 1968–1971, Ventersdorp 1971–1983, Postmasburg 1983–1993. Geëmeriteer 1993. † 5 Augustus 2023
 301. Coetzer, Andries Lodewikus, Hons.-B.A., Th.M., Uitschot 1966–1968, Mafeking 1968–1972, Koster 1972–1976, Vereeniging-Oos 1976–2005. Geëmeriteer 2005 † 4 September 2023
 302. Aucamp, Marius, B.A., Th.D., Koffiefontein 1967–1970, Bloemfontein-Oos 1970–1974, kapelaan Voortrekkerhoogte 1974–1979, Warmbad 1979–1985, Amanzimtoti 2001–2003, Durban 2003–2008. Geëmeriteer 2008. † 23 Oktober 2023
 303. Marais, Jacobus, B.A., Th.B., Belfast 1972–1976, Odendaalsrus 1976–1981, Nigel 1982–2006. Geëmeriteer 2006. † 31 Desember 2023
 304. Companie, Benjamin, Lyciumville 1972–1980, Steynsburg/Westdene 1980–2010. Geëmeriteer 2010. † 11 Januarie 2024
 305. Smit, Petrus Albertus, B.A., Th.B., Groblersdal 1959–1961, Marble Hall 1961–1965, Barkly-Oos 1965–1971, Bronkhorstspruit 1971–1981, Daspoort 1981–1997. Geëmeriteer 1997. † 8 Maart 2024
 306. Botha, Louis Jacobus, B.A., B.D., Dordrecht 1944–1946, Gobabis 1946–1949, Molteno-kombinasie 1949–1954, Steynsburg 1954–1956, sendeling Thabong (Welkom) 1956–1958, Dordrecht 1958–1959, professor Hammanskraalse Teologiese Skool 1959–1989. Geëmeriteer 1990. (Gebore 14 Oktober 1919) † 14 Mei 2024
 307. Du Plooy, Andries Le Roux, B.A., Th.D., Durban 1970–1975, Pretoria-Alkantrant 1975–1986, professor Teologiese Skool Potchefstroom 1986–2009. Geëmeriteer 2009. † 19 Mei 2024

'n Tyd lank in die bediening

wysig
 1. Beijer, Johannes, Reddersburg 1862–1869. †1876-03-01.
 2. Swart, Nicolaas Jacob Reinier, Pretoria 1866–1872. †1892-02.20.
 3. Venter, Sarel Daniël, Heidelberg (Bethulie) 1866–1877.
 4. Venter, Jan Sarel Louis, Pretoria 1872–1880.
 5. Coetsee jr., Maarten Petrus Albertus, Steynsburg 1874–1883, Burgersdorp 1883–1892. †1901-11-18.
 6. Venter, Hendrik Bernardus, Barkly-Oos 1880–1888.
 7. Postma, Dirk (D-Sn), Fauresmith 1884–1888, St. Januario, Humpata, Angola 1889–1890, Fauresmith/Petrusburg 1891–1894, Steynsburg 1894–1897, Rustenburg 1897–1905. †1919-09-07.
 8. Los, Sietse Oene, [Dr.], Hilversum, Nederland, Pretoria 1908–1914, professor Teologiese Skool Potchefstroom 1914–1920. †1944-10-18.
 9. Du Toit, Charl Wynand Markelbach, Aliwal-Noord 1917–1920, Frankfort 1920–1925, Bloemfontein 1925–1929, L.V. 1929.
 10. Postma, Ammi, M.A., Lydenburg/Belfast/Dullstroom 1928–1940, Ventersdorp 1940–1944, professor Potchefstroomse Universiteit 1973. †1973-08-06.
 11. De Wet, Casparus Jan Hendrik (dr), Steynsburg 1917–1923, Bloemfontein 1923–1925, professor Teologiese Skool Potchefstroom 1925–1946. †1959-10-18.
 12. Van den Berg, Jacobus Petrus, Durban-kombinasie 1930–1936, Pietermaritzburg 1936–1946, Oos-Londen 1946–1948.
 13. Delport, Petrus Jacobus Johannes, Bethal 1937–1954. †1984-09-20.
 14. Van der Merwe, Christiaan Dirk Jacobus, B.A., Ladybrand 1953–1954, Delmas 1954–1960.
 15. De Wet, Johannes Marthinus, M.A., B.D., D.Phil., Ventersdorp 1931–1939, Innesdal 1939–1946, Kroonstad 1946–1950, Middelburg, KP 1950–1952, Rustenburg 1952–1957, Lindley-kombinasie 1957–1960. †1986-09-17.
 16. Malan, Daniël Francois, B.A., B.D., Pietermaritzburg 1947–1949, Vryheid 1949–1950, Odendaalsrus 1950–1953, Vryheid 1953–1955, Schweizer-Reneke 1955–1959, Mafeking 1959–1961. †1967-11-10. (Oorgekom uit die NG Kerk. Gebore 16 Maart 1921. Sendeling van die NG Kerk te Mochudi; in 1946 oorgekom na die Gereformeerde Kerk.)
 17. Taljaard, Daniël Johannes, B.A., Th.B., Volksrust 1960–1963.
 18. Van der Vinne, Jacob Albert Hendrik, Volksrust 1957–1960, Schweizer-Reneke 1960–1962, Eikenhof 1962–1963. Predikant in Nederland.
 19. Du Plessis, Jan Barend, B.A., Th.B., Magol 1959–1961, Wonderboompoort 1961–1963.
 20. Coetzee, Petrus Johannes, Hons.-B.A., Th.B., Sendingleraar Eloffsdal-Wonderboom-Suid, Innesdal en Totiusdal 1962–1966. †2005-08-11.
 21. Smit, Erasmus Johannes, Th.B., D.Litt., Ladybrand-kombinasie 1965–1966, professor aan PU vir CHO.
 22. Kruger, Johannes Christiaan, B.A., B.D., D.D., Dordrecht 1948–1949, Kemptonpark 1949–1966. †1998-06-02.
 23. Du Plessis, Sarel Jacobus, D.D., D.Litt., Port Elizabeth 1946–1947, Heidelberg/Volksrust 1947–1953, Vanderbijlpark 1953–1958. Professor aan PU vir CHO 1972. †1972-08-11.
 24. Venter, Jacobus Johannes, B.A., Th.B., Nkana 1958–1961, Paul Kruger Kinderhuis 1961–1963, Viljoenskroon 1963–1966.
 25. Booyens, Johannes Hendrik, B.A., Th.B., Johannesburg-Mayfair 1954–1957, Virginia 1957–1961, Johannesburg-Suid 1961–1966.
 26. De Klerk, Willem Johannes, Hons.-B.A., Th.D., Krugersdorp 1953–1957, Totiusdal 1957–1963, Potchefstroom-Noord 1963–1967. Professor aan PU vir CHO 1967–1973. †2009-08-07.
 27. Maas, Samuel, Groenwater/Kuruman 1967.
 28. Matthysen, Jakobus William, Benoni, Newclare en Boksburg 1967.
 29. Van der Westhuizen, Willem Jacobus, B.A., Th.B., Olifantshoek 1960–1964, Waterberg 1964–1968. †1998-06-01.
 30. Pelser, Hendrik Stephanus, B.D., D.Litt., Vryburg 1950–1955, Oos-Londen 1955–1960, Pretoria-Booysens 1960–1963. †1985-02-25.
 31. Opperman, Johannes Marthinus, M.A., B.D., Chubut Argentinië 1951–1953, Heidelberg 1953–1956, Edenvale 1956–1959, Brakpan 1959–1968, Pietersburg 1968–1971, Bloemfontein-Suidheuwels 1971–1974. †1979-04-28.
 32. Du Plessis, Dawid Gerhardus Cornelius, B.A., Th.B., Johannesburg-Sentraal 1963–1964, Orkney 1964–1967, Eendracht/Evander 1967–1974.
 33. Geertsema, Paul Geert, B.A., D.D., Middelburg, Tvl. 1955–1956, sendeling Johannesburg-Noord 1956–1959, Kaapstad 1959–1963, Ref. Church of Perth (Australië) 1963–1967, Johannesburg-Sentraal 1967–1970, Louis Trichardt sendeling 1970–1974. †1986-04-28.
 34. Van der Walt, Andries Gustaaf Petrus, Th.B., Ph.D., Volksrust 1965–1968, Orkney 1968–1974, Margate 1974. Dosent PU vir CHO. †1988-09-30.
 35. Lourens, Matthys Johannes, Hons.-B.A., Th.B., Molteno/Sterkstroom 1970–1972, Virginia 1972–1975.
 36. Britz, Johannes Christoffel, B.A., Th.B., Reitz 1961–1963, sendeling Elliot 1963–1965, Elliot 1966–1969, Vryheid 1969–1971, Wolmaransstad 1971–1975.
 37. Snyman, Philippus Christoffel, B.A., Th.B., Goeie Hoop 1956–1957, Heidelberg 1957–1960, sendeling Krokodilrivier 1960–1967, Viljoenskroon 1967–1969, Pretoria-Annlin 1969–1975. †1993-08-22.
 38. Van den Berg, Adriaan Stephanus, B.A., Th.B., Belfast 1968–1970, Edenvale 1970–1976.
 39. Venter, Jurie Johannes, B.A., Th.B., Ladysmith/Estcourt 1967–1970, Alberton 1970–1972, Tsumeb/Otjiwarongo 1972–1976, Vryheid 1976–1979. (Oorgegaan na die AP Kerk)
 40. Kruger, Gert Lodewikus, B.A., Th.B., Magol 1962–1965, Benoni 1965–1968, Rustenburg-Noord 1968–1980. † 16 Oktober 2023.
 41. Van der Schyff, Jan Adriaan Venter, B.A., Th.B., Groblersdal 1962–1964, Matlabas 1964–1966, Piet Retief 1966–1970, Messina 1970–1974, Noord-Oosrand 1974–1978, Gobabis 1978–1981.
 42. Hutcheons, Marthinus Jacobus van Dyk, Boksburg-Suid 1970–1972, Barkly-Oos 1972–1975, Virginia 1975–1981.
 43. Van Jaarsveld, Andries Sarel Marthinus, Elandskraal 1971–1975, Lindley 1975–1978, Nigel 1978–1981.
 44. Earle, Johannes Matthys, Philipstown/Strydenburg 1978–1982, Komatipoort 1982.
 45. Nel, Christi Albertus, Promosa 1982.
 46. Van der Walt, Stephanus Christiaan, B.A., Th.B., Aliwal-Noord 1981–1982.
 47. Lotter, George Adrian, B.A., Th.B., CCEF, D.Min., Th.D., Empangeni 1978–1983. Dosent PU vir CHO.
 48. Putter, Christiaan Johannes Jacobus, Hons.-B.A., Th.B., Heilbron/Koppies 1968–1970, Outjo/Outjo-Wes 1970–1982, Stoffberg 1982–1983.
 49. Cloete, Hendrik Bernardus, B.A., Th.B., Vereeniging 1979–1983, Vereeniging-Noord 1983.
 50. Welding, Jozua Francois, B.A., Th.B., Koedoesrand 1966–1969, Aranos-Ghanzi 1969–1974, Aranos 1974–1977, Durban-Noord 1977–1983, Messina/Magalakwin 1983–1984.
 51. Van der Walt, Marthienus Frederik, Hons.-B.A., Th.B., M.A., De Aar 1973–1976, Barkly-Oos 1976–1980, Harrismith 1980–1984.
 52. De Leeuw, Aubrey George, Venterstad 1962–1968, Grassy Park 1969–1984.
 53. Lessing, Johannes Christiaan, M.A., B.D., Lydenburg 1951–1953, Nelspruit 1954–1958, Worcester/Paarl 1958–1960, Hennenman 1960–1967, Oos-Moot 1967–1969, Uitschot 1969–1973, Pretoria-Rooiwal 1973–1974, Pretoria-Oos 1979–1980. †1987-08-10. (5-2-1927 - 10-8-1987)
 54. Maré, Roelof, B.Com., Th.B., Empangeni 1974–1977, Klipriviersberg 1977–1982, Odendaalsrus 1982–1985, Johannesburg-Suid 1985. (Oorgegaan na die AP Kerk)
 55. Mouw, Evert Gerrit, B.A., Th.B., Uitenhage 1982–1986.
 56. Van der Westhuizen, Stephanus Jacobus, B.A., Th.B., Evander 1973–1976, Phalaborwa 1976–1986.
 57. Venter, Herman Johannes Petrus, B.A., Th.B., Daniëlskuil/Delportshoop 1976–1982, Bloemfontein-Suid 1982–1985, Stellenbosch 1985–1987.
 58. Coetzee, Carel Nicolaas, B.A., Th.B., Bethulie 1976–1984, Mariental 1984–1987. (Oorgegaan na die AP Kerk)
 59. Van der Berg, Willem Nicolaas, B.A., Th.B., Vaalharts/Christiana 1982–1987.
 60. Van der Walt, Jan Hendrik, B.A., Th.B., Standerton 1957–1959, Sendeling Johannesburg-Noord 1959–1963, Barberton 1963–1969, Pietermaritzburg 1969–1971, Elandspoort 1971–1976, Pretoria-Noord 1976–1978, Akasia 1978–1987. (Oorgegaan na die AP Kerk) (†5 Januarie November 2013)
 61. Wever, Tjitte, B.A., Th.B., Delareyville 1981–1985, Stilfontein 1985–1987.
 62. Dreyer, Thomas Frederik, B.Juris., Th.B., Senekal 1981–1983, Laeveld 1983–1987.
 63. Yssel, Andries Gerhardus Christiaan, Hons.-B.A., Th.B., Louis Trichardt 1962–1968, Windhoek 1968–1988. (†19 November 1990)
 64. Van der Merwe, Wynand Jacobus, B.A., Th.B., Elandskraal 1964–1966, Marble Hall 1967–1968, Pretoria-Booysens 1968–1971, Brits-Wes 1972–1976, Totiusdal 1976–1988.
 65. De Groot, Menno Pieter, B.A., Th.B., Graskop/Sabie 1984–1988.
 66. Kruger, Jan Adriaan, Hons.-B.A., Th.B. Molteno 1973–1975, Paarl 1975–1979, Sasolburg 1979–1981, Port Elizabeth 1981–1988.
 67. Smit, Gert, B.A., Th.B., Uitschot 1974–1976, Marble Hall 1976–1988. (Oorgegaan na die AP Kerk; † 6 September 2020 aan Covid-19)
 68. Boshoff, Marthinus Christoffel, B.A., Th.B., Salisbury/Sinoia 1979–1982, Lindley 1982–1983, Lindley/Steynsrus 1983–1985, Sasolburg-Grootfontein 1985–1988.
 69. Venter, Zacharias Christiaan, B.A., Th.B., Pongola 1977–1981, Barberton 1981–1989.
 70. Venter, Jacobus Johannes, M.A., Th.B., Vanderbijlpark-Oos 1975–1980, Randfontein 1980–1982, Schweizer-Reneke/Bloemhof 1982–1989. (Oorgegaan na die AP Kerk) (Oorlede 15 Desember 2021.)
 71. Eloff, Theunis, B.Jur., Th.D., Pretoria-Brooklyn 1983–1989.
 72. De Villiers, Philippus Petrus, B.A., Th.B., Windhoek 1984–1989.
 73. Kruger, Gert Daniël, B.Com., Th.B., Eikenhof 1977–1980, sendeling Louis Trichardt 1980–1989.
 74. De Jager, Jan Hendrik, B.A., Th.B., Die Moot 1988–1990.
 75. Viljoen, Ernst Moller, M.A., Th.D., Stilfontein 1981–1985, Laeveld 1985–1990. (Oorgegaan na die AP Kerk)
 76. Scheepers, Gideon Petrus, B.A., Th.B., Virginia 1989–1990.
 77. Aucamp, Petrus, B.A., Th.B., Strand 1982–1991. (Oorgegaan na die AP Kerk)
 78. Minnie, Francois Gysbertus, B.A., Th.B., Eendracht 1988–1991.
 79. Wylie, lan David, Th.B., Johannesburg-Sentraal 1974–1980, Good News Community 1980–1991.
 80. Postma, Dirk Jan van Rooy, Hons.-B.A., Th.B., Suidkus 1986–1991.
 81. D'Assonville, Victor Edouard, Th.M., Ph.D., Pietermaritzburg 1954–1961, Johannesburg-Sentraal 1961–1965, Pretoria-Sunnyside 1965–1970, Potchefstroom-Noord 1970–1971, Cachet 1971–1974, Noordbrug 1974–1978, professor Teologiese Skool Potchefstroom 1978–1992.
 82. Venter, Tjaard Machiel, B.Juris, Th.B., Mafikeng/Goeie Hoop 1980–1982, sendeling Gobabis 1982–1985, Okahandja 1985–1992.
 83. Van der Merwe, Jacobus Lukas Marthinus, B.A., Th.B., Keetmanshoop/Karasburg 1991–1993.
 84. Combrink, Jan Jacob, Hons.-B.A., Th.B., Stilfontein 1974–1977, George/Oudtshoorn 1977–1981, George 1981–1994.
 85. Smith, Gerhard, B.A., Th.B.,Noord-Oosrand 1993–1994.
 86. Schalekamp, Marius, B.A., D.Min., Reddersburg 1977–1978, Bulawayo/Gatooma-Gwelo (later Suid-Zimbabwe) 1979–1983, Primrose 1983–1993, Johannesburg 1993–1994.
 87. Van Deventer, Hendrik Johannes Marthinus, Hons.-B.A., Th.B., Keetmanshoop/Karasburg 1994. Dosent Vaaldriehoek PU.
 88. Steyn, Jan Hendrik, B.A., Th.B., Mariental 1987–1988, Johannesburg-Wes 1988–1995.
 89. Haasbroek, Stephanus Martinus, Hons.-B.A., Th.B., Rustenburg-Noord 1985–1993, Rustenburg-Noordoos 1994–1995.
 90. Monacks, Clive Patrick Boetie, B.A., Riverlea-Noordgesig 1984–1992, Newclare 1992–1995.
 91. Rabali, Tshitangoni Christopher, Potchefstroom (sendeling) 1981–1984, Ga-Rankuwa 1984–1995, Dosent Noordwes Universiteit (Vaaldriehoekkampus) 1995.
 92. Van der Linde, Johannes Lodewicus, Hons.-B.A., Th.B., Otjiwarongo 1984–1988, Oshakati 1988–1989, Grootfontein/Rundu 1989–1993, Grootfontein 1993–1995, Otjiwarongo 1996–1997.
 93. Van der Walt, Marthinus Johannes, B.A., Th.B., Senekal 1984–1986, Cullinan 1987–1988, Bellville (sendeling) 1988–1991, Vaalwater 1991–1998.
 94. Van der Walt, Johannes Petrus Lodewikus, B.A., Th.B., Reitz/Harrismith 1970–1974, Bloemfontein-Suidheuwels 1974–1979, Bloempark 1979–1983, Frankfort 1983–1989, Rustenburg-Wes 1989–1998. Oorlede 13 Junie 2024
 95. De Jager, Johannes Jacobus, Hons.-B.A., Th.B., Uitenhage 1964–1968, Oudtshoorn/George 1968–1970, Totiusdal 1970–1976, Pretoria-Oos 1976–1984, Wapadrant 1984–1987, Johannesburg 1987–1998.
 96. Engelbrecht, Willem Gerhardus, B.A., Th.B., Edenvale 1997–1999.
 97. Prinsloo, Wilhelm Francois, B.A., Th.B., Sasolburg 1995–1999.
 98. Van der Merwe, Coert Grobbelaar, B.Sc., Th.B., Krugersdorp-Oos 1979–1984, Vereeniging-Noord 1984–1995, Vereeniging '95 1995–1999.
 99. Fourie, Willem Jacobus, B.A., Th.B., Bethulie 1985–1987, Bloemfontein-Wes 1987–2000.
 100. Venter, Lodewikus Johannes, B.A., Th.M., Benoni 1998–2000.
 101. Myburg, Johannes Lodewikus, B.A., Th.D., Oos-Londen 1984–2000.
 102. Van Voore, Jaftha William, B.A., Th.B., Die Kandelaar (evangelisering in Eersterus en omgewing) 1995–2001.
 103. Kruger, Johannes, B.A., Th.B., Krugersdorp-Oos 1997–2001.
 104. Dyers, Sam, B.A., Th.B., Riverlea-Noordgesig 1992–2001.
 105. Olivier, Hendrik Willem, B.A., Th.B., Mafikeng/Goeie Hoop 1983–2001.
 106. Kruger, Gert Johannes, B.A., Th.B., Koffiefontein/Fauresmith/Jacobsdal 1995–1999, Alberton 2000–2001. (Oorgegaan na die AP Kerk)
 107. Viljoen, Johannes Joost, B.A., Th.B., Orkney 1994–1998, Orkney/Stilfontein 1998–2000, Orkney 2000–2001.
 108. Oostenbrink, Johann Wilhelm, Hons.-B.A., Th.D., Delarey 1990–1998, Bergbron 1998–2002.
 109. Meyer, Lukas Marten, B.A., Th.B., Th.M., Okahandja/Windhoek-Suid 2003–2004.
 110. Serfontein, Dawid Edmund, B.A., Th.B., Louis Trichardt 2000–2004.
 111. Combrink, Vorster, B.A., Th.D., De Aar 1977–1982, Aranos 1982–1987, Andeon 1987–2005.
 112. Prinsloo, Hendrik Johannes, B.A., Th.B., Glencoe 1989–2001, Derdepoort 2001–2006.
 113. Pieterse, Wilhelmus Johannes, B.A., Th.B., Edenvale 1999–2002, Vanderbijlpark-Oos 2002–2004, Klerksdorp 2004–2006.
 114. Van Dyk, Philippus Daniël, B.A., Th.B., Hoedspruit 1988–1992, Lydenburg 1992–2001, Middelburg, Mpumalanga 2001–2006.
 115. Eloff, Johannes Marthinus, B.A., Th.B., Pretoria-Wes 1997–2000, Kemptonpark-Mooifontein 2001–2007.
 116. Venter, Jan Daniël Philippus, Hons.-B.A., Th.B., Upington 2001–2003, Suidkus 2003–2008.
 117. Van der Klashorst, Renier Johannes, B.A., Th.B., Th.M., Elandspoort 2005–2008.
 118. Grobler, Paul Johannes, B.Th., Hons.-B.Th., Rustenburg-Wes 2008–2009.
 119. Nel, Pieter Andreas, B.A., Th.B., Hendrina 1996–2001, Harrismith 2001–2002, Petrusburg/Boshof 2002–2005, Witbank 2005–2009.
 120. Ramalisa, Muthupei Richard, B.A., Th.B., M.Th., Ikageng Bophirima 2004–2010.
 121. Kruger, Leon, B.A., Th.B., Potgietersrus-Wes 1996–2002, Vanderbijlpark-Oos 2002–2009, Frankfort 2009–2010. Presbyterian Church Australia, Albany.
 122. Baloyi, Magezi Elijah, B.Th., Ph.D., Malamulele 1999–2010.
 123. Galetlhobogwe, Aubuti France, Batho-Batho 1999–2010.
 124. Snyman, Willem Marthinus, B.A., Th.B., Pretoria-Rooiwal 1993–1996, Aranos/Mariental 1996–1998, Aranos 1998–2006, Aranos/Namib-Kus 2006–2011.
 125. Aucamp, Jan Christoffel, B.A., Th.B., Outjo/Outjo-Wes 1983–1985, Odendaalsrus 1985–1994, Krokodilrivier 1994–2005, Kuruman 2005–2011.
 126. Grönum, Nicolaas Johannes, B.A., Th.B., M.Th., Ph.D., Gobabis 2002–2004, Wierdapark 2005–2012.
 127. Momberg, Hendrik Lodewyk Jacobus, B.A., Th.B., Otjiwarongo 1989–1995, Okahandja 1995–1998, Die Kandelaar 1998–2012.
 128. Nthangeni, Thinavhuyo Christopher, B.A., B.Th., B.Th.-Hons., M Div, M.Th., Songozwi 2011–2012.
 129. Mulaudzi, Muneri Leonard, B.A., B.Th., Hons.-B.Th., M.Div., Trans-Letaba 2003–2007, Roodepoort (Missionêre opdrag) 2007–2011, Dobsonville 2011–2013.
 130. Correia, Derick Victor, B.Th., Hons.-B.Th., M.Div., Phalaborwa 2010–2013.
 131. Ramantswana, Hulisani, B.A., Th.B., Hons.-B.Th., M.Div., M.Th., Tshikwelo 2004–2013.
 132. Kruger, Joseph Johannes Fritz, Pinetown 1998–2003.
 133. Prinsloo, Daniël Petrus, B.A., Th.B., M.Th., Christiana/Bloemhof 2002–2003, Outjo/Biermanskool/Otjiwarongo 2003–2014.
 134. Enslin, Gert Botha, B.A., Th.B., Vredenburg/Saldanha 1985–1988, Koedoesrand 1988–1990, Phalaborwa 1990–1997, Witbank 1997–2001.
 135. Le Roux, Jacobus Petrus, B.Th.-Hons., M.Div., De Aar/Strydenburg/Philipstown/Oranjerivier 2010–2012, Aranos/Khomas Hoogland/Namib Kus 2013.
 136. Van Niekerk, Rudolph Leon, Hons.-B.A., Th.B., M.A., D. Litt. et Phil., Vaalpark 1992–2001, Bergbron 2001–2015.
 137. Erasmus, Marthinus Johannes Jacobus, B.A., Th.B., Lyttelton 2000–2003, Koedoesrand 2003–2008, Standerton 2008–2011, Wolmaransstad 2011–2015, Outjo/Biermanskool 2015.
 138. Berg, Jan Albert, B.A., Th.B., M.Th., M.Div., Vaalwater 2003–2017.
 139. Coetsee, Human Beukes, B.A., Th.B., Delarey 1993–1998, Durban-Noord 1998–2008, Ontdekkers 2008–2012, George 2012–2017.
 140. Noëth, Johannes Georg, B.A., Th.B., Th.B.-Hons., Th.M., Wolmaransstad 2000–2006, Naboomspruit 2006–2009, Kimberley 2010–2013, Totiusdal 2014-2017.
 141. Buys, Roelof Pierre, B.Th., Hons.-B.Th., Nelspruit 2008–2013, Delmas 2013–2017.
 142. Leuschner, Frederick Wilhelm, B.Com., M.Th., Ph.D., Alberton-Wes/Boksburg-Suid 2002–2003, Wapadrant 2003–2018.
 143. Mulder, Johan Frederik Kelber, B.A. (Tale), H.O.D., Hons. B.A., B.A., Hons. (Teol.), M.A. (Teol,), Amanzimtoti/Durban 2013-2018.
 144. Murambadoro, Nobington, B.A., B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Ontdekkers 2013–30 November 2016.
 145. Coetzer, Jan-Louis, B.A., B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Postmasburg 2015–2019.
 146. Diphoko, Thapelo Petrus, B.Th., Hons.-B.Th., M.Div., Atteridgeville 2008–2019.
 147. Kotze, Willem Gysberth McDonald, B.A., Th.B., Wierdapark 1986–1988, Rooihuiskraal 1988–2020.
 148. Muswubi, Takalani Aaron, B.A., Th.B., M.Th., De Hoop/Laeveld 1993–1998, Tshiawelo 2001–2004, Good News Community Church 2010–2011, Good News Community Church/lektor Fakulteit Teologie 2011. Verlaat bediening in 2020.
 149. Scholtz, Izak Human, B.A., B.Th., M.Th., Bloempark 2015. Verlaat bediening in 2021
 150. Erasmus, Gert Jacobus, B.Th., Hons.-B.Th., M.Div., Vryburg 2009–2012, Komatipoort 2012–2018, Pretoria-Magalieskruin 2018. Verlaat die bediening in Oktober 2021.
 151. Kruger, Jacobus Petrus, B.A., Hons.-Th.B., M.A., Ph.D., Wapadrant 2002. Verlaat die bediening in Januarie 2022.
 152. Buys, Abraham Lodewikus Adriaan, B.A., Th.D., Piet Retief 1993–2001, Pietersburg-Noord 2001–2010, Innesdal 2010. Verlaat die bediening op 31 Augustus 2022.
 153. Mohotsi, Kabelo Vitallis, B.A., B.Th., M.Th., Kanyamazane 2016. Verlaat die bediening in 2023.
 154. Van der Merwe, Gideon Johannes Jakobus, B.A., B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., M.Th., Durban-Noord 2012–2018, Pretoria-Annlin 9 Maart 2018. Verlaat die bediening in April 2023.
 155. Jooste, Simon Nicolas, B.Sc. M.B.A., M.Div., Ph.D., Bellville (opdrag kerkplanting) 2014–2019, Southern Suburbs 6 Oktober 2019. Verlaat die bediening in 2023 toe sy gemeente die kerkverband verlaat. Skrywe aan Klassis Boland op 12 September.
 156. Nkili, Mvula Jafta, B.A., B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Ikageng 2012–2014, Khutsong 2014. Verlaat bediening op 23 Julie 2023.
 157. Van den Heever, Werner, B.A., Hons.-B.A., Th.B., Mariental 2000–2002, Randfontein-Noord 2002–2005, Rietvallei 2005–2012, Vryheid 2012–2016, Gobabis 2016 – Julie 2023.

Predikante in diens van kerke met ekumeniese eenheid

wysig
 1. Du Plessis, Hendrik Johannes Marthinus, Hons.-B.A., Th.B., sendeling Krokodilrivier 1990–1998. Gereformeerde Kerk Botswana.
 2. Jansen, Andre, B.A., Th.B., Wierdapark 1992–2000. Christelijke Gereformeerde Kerk Aalsmeer, Nederland.
 3. Van Blerk, Jan Abraham Theron, Hons.-B.A., Th.B, Magol 1992–2000, Wapadrant 2000–2002. Presbyterian Church of America, Tennesee.
 4. Van 't Zand, Jan Douwe, B.A., Th.M., Randburg-Oos 1992–1999, Midrand 1999–2003. Christelijke Gereformeerde Kerke Wildervank-Veendam en Zuidlaren, Nederland.
 5. Kruger, Joseph Johannes Fritz, B.A., Th.B., Th.M., Th.D., Pinetown 1998–2003. Nederlands Gereformeerde Kerk Leerdam (Nederland) met sendingopdrag na die Gereformeerde Kerk Nqutu, Vryheid, KwaZulu-Natal 2003–2011, Nederlands Gereformeerde Kerk/Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Zaandam 2011.
 6. Nel, Lourens Andries Stephanus, B.A., Th.B., M.Th., Messina 2003–2006, Derdepoort 2006–2008, Elandskraal 2008–2012. Christian Reformed Church of Langwarren in Melbourne, Australië.

Professore Teologiese Skool

wysig
 1. Coetsee, Albert Johannes, B.A. B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Ph.D., Uitschot 2012.
 2. Ferreira, Ignatius Wilhelm, B.A., B.Th., B.Th.-Hons., M.Div., Ph.D., Wonderboompoort 1988-1998, Magol 1998-2002, Rietvallei 2002-2014, professor Teologiese Skool Potchefstroom 2014.
 3. Fick, Paul Hendrik, Hons.-B.A., H.O.D.(G.), Th.B., Ph.D., Komatipoort 1990–1995, Springs 1995–1999, Komatipoort 1999–2007, professor Teologiese Skool Potchefstroom 2007–2012, Studentedekaan NWU 2012.
 4. Goede, Hendrik, B.Com., LLB, B.Th., Hons.-B.Th., B.A.-Hons., M.A., M.Div., Ph.D., Vereeniging-Oos 2008–2014, Vereeniging 2014–2015, Meyerspark 2015.
 5. Hobyane, Risimati Synod, B.Th., Hons.B.Th., M.Div., M.Th., D.Litt, Promosa/lektor Teologiese Skool Potchefstroom 2007-2014, professor Teologiese Skool Potchefstroom 2014.
 6. Kruger, Ferdinand Petrus, B.A., Th.D., Witbank-Suidoos 1991-1994, Meyerton 1994-2000, Thabazimbi 2000–2004, Alberton-Wes 2004–2009, Meyerspark 2009-2014, professor Teologiese Skool Potchefstroom 2014.
 7. Letšosa, Rantoa Simon, B.A., Th.B., Th.M., Ph.D., Boskop/Kokosi 2000, dosent Noordwes Universiteit, Fakulteit Teologie 2001–2005, professor Teologiese Skool Potchefstroom 2006.
 8. Moretsi, Lekgetho Haartlas, B.A., B.Th., Hons.-B.A. (Semitiese tale), Hons.-B.A. (Teologie), M.Th., Diepkloof 1999–2009, professor Teologiese Skool Potchefstroom 2010.
 9. Muller, Daniel Francois, Hons.-B.A., Th.M., Ph.D., Komatipoort 1995–1999, Uitschot 1999–2006, Buffeldoorns 2006–2012, professor Teologiese Skool Potchefstroom 2012.
 10. Smit, Johannes, B.A., Th.B., M.Th., Ph.D., Witpoortjie 2005–2007, Rustenburg 2007–2009, professor Teologiese Skool Potchefstroom 2010.
 11. Stoker, Hendrik Gerhardus, M.A., Th.D., Witpoortjie 1988–1995, Pretoria-Sunnyside 1995–1999, Rietvallei 1999–2011, Frankfort 2011–2012, Frankfort/Professor Teologiese Skool Potchefstroom 2012.
 12. Van der Walt, Petrus Christoffel, B.A., U.D.K., Th.M., Ph.D., Colesberg/Philipstown 1990–1998, Phalaborwa 1998–2005, Pietersburg-Suid 2005–2010, professor Teologiese Skool Potchefstroom 2011.
 13. Van der Walt, Sarel Petrus, B.Com., Th.B., Hons.-B.A. (Grieks), Hons.-B.A. (Teologie), Th.M., Ph.D., Bethulie/Philippolis 2003–2005, Benoni-Noord/Noord-Oosrand 2005–2007, Benoni-Noord 2007–2009, Benoni 2009–2011, Klerksdorp-Noord 2011, professor Teologiese Skool Potchefstroom 2012.
 14. Viljoen, Francois Petrus, M.A., Th.D., sendeling Gobabis 1988–1990, Oudtshoorn 1990–1994, George 1994–1998, professor Teologiese Skool 1998.

Galery: Individuele predikante

wysig

Galery: Groepfoto's van predikante

wysig

Bronne

wysig
 • (af) Vogel, ds. Willem (red.). 2013. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2014. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Vogel, ds. Willem (red.). 2014. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2015. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Vogel, ds. Willem (red.). 2015. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2016. Potchefstroom: Administratiewe Buro.