Gereformeerde kerk Mafikeng

Die Gereformeerde kerk Mafikeng (voorheen Mafeking) is die sewende oudste van die 22 gemeentes in die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika se Klassis Molopo. Soos die naam aandui is die gemeente se middelpunt op die dorp Mafikeng, maar dit sluit ook Mmabatho, Buhrmansdrif, Mareetsane en die suide van Botswana in.

Die NG gemeente Mafikeng het dié saaltjie in 1903 gebou met vergoedingsgeld vir die skade in die Driejarige Oorlog aan sy kerk aangerig. In 1938 het die Gereformeerde kerk Zeerust dit gekoop en daarin het die Doppers van Mafeking tot 1951 aanbid.
Ds. Daniël Francois Malan, die leraar van 1959 tot 1961, toe hy sy emeritaat aanvaar.
Ds. S.J. van der Bijl, die leraar van 1961 tot 1967.

Einde 2015 was hier 53 belydende en 20 dooplidmate vergeleke met 101 en 32 in 2011 en 155 en 123 in 1960. Destyds is in die Almanak van die GKSA by Mafeking afsonderlik melding gemaak van die "skriba-kassier vir Protektoraatwyke" (wat op Francistown gewoon het) asook ouderlinge en diakens vir dié wyke in die destydse Betsjoeanaland-Protektoraat.

In die notuleboek van die Gereformeerde kerk Zeerust word in 1932 melding gemaak van lidmate op Mafeking. Op 6 Oktober 1933 is kerkraadslede vir die nuwe Mafeking-dorpswyk van die gemeente Zeerust gekies, naamlik as ouderling A.J. Marais en as diaken C.C. Venter. Op 27 Junie 1940 het 46 lidmate aansoek gedoen om van Zeerust af te stig. Die kerkraad het dié versoek op 20 September 1940 goedgekeur en op 20 Desember 1940 het die deputate berig dat die Klassis goedkeuring verleen het.

In 1938 het Zeerust se kerkraad aan oudl. Marais en diaken Van der Walt volmag gegee om ’n geskikte erf vir ’n kerkgebou te koop. Hulle kon nie een kry nie, maar die NG gemeente Mafeking het ’n ou saaltjie vir £200 aangebied. Dit is wel nog in 1938 aangekoop, teen £190, en ’n konsistorie aangebou. Teen 2010 was dit vervalle nadat dit jare lank as MOTH-saal diens gedoen het, maar dis onbekend wat tans (2016) die situasie is. Hierdie geboutjie het die NG gemeente in 1903 opgerig vir £195 met geld wat die gemeente ontvang het as vergoeding vir die kerkgebou wat die vyand tydens die Tweede Vryheidsoorlog afgebrand het. Dit het meer as 10 jaar lank as die NG lidmate se aanbiddingsplek gedien, toe dit te klein geword het vir die groeiende gemeente.

Op 27 Junie 1947 het die kerkraad ’n brief van die stadsklerk ontvang waarin die erf in Shippardstraat, waarop die kerk vandag nog staan, aan die kerk aangebied word vir £25 plus die koste van advertering, opmeting en diagramme. Die eerste kerkgebou op dié perseel is op 5 Mei 1951 in gebruik geneem en die tweede en huidige kerk op 25 Maart 1972.

Predikante wysig

  1. Louw, Hermanus Albertus, 1956 – 1958
  2. Malan, Daniël Francois, 1959 – 1961 (aanvaar sy emeritaat)
  3. Van der Bijl, Simon Jan, 1961 – 1967
  4. Coetzer, Andries Lodewikus, 1968 – 1972
  5. Pretorius, Egbertus, 1973 – 1975
  6. De Beer, Dewald Lambertus, 1974 – 1976 (in kombinasie met Goeie Hoop)
  7. Venter, Tjaard Machiel, 1980 – 1982 (in kombinasie met Goeie Hoop)
  8. Olivier, Hendrik Willem, 1983 – 2001 (in kombinasie met Goeie Hoop)
  9. Van der Merwe, dr. Sarel Jacobus, 2008 – 2014 (aanvaar sy emeritaat)

Bronne wysig