Ds. Hendrik Jacobus (Hennie) Krüger (6 Desember 192422 Junie 2001) was tussen 1951 en 1991, 10 jaar voor hy in sy huis op Worcester vermoor is, predikant in vier gemeentes of kombinasies van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.

Ds. Hennie Krüger
Naam Hendrik Jacobus Krüger
Geboorte 6 Desember 1924
Sterfte 22 Junie 2001 (op 76)
Kerkverband Gereformeerd
Gemeente(s) Bethlehem 1951–1954, Bulawayo/Gwelo-Gatooma 1954–1976, Worcester/Clanwilliam 1976–1985, Worcester 1986–1990
Jare aktief 1951–1991
Kweekskool Potchefstroom

Dr. Pieter Bingle in sy huldeblyk in die GKSA se Almanak van 2002: “(Ds. Krüger) is helder oordag in sy huis te Worcester vermoor. Alles dui daarop dat die moordenaar ’n hawelose is aan wie ds. Krüger die voorafgaande dag en nag losies gebied het (selfs sy wasgoed laat was).”

Professore en studente van die Teologiese Skool Potchefstroom, 1947. Eerste ry: B. Duvenage, G.P. Scheepers, M.J. Booyens, prof. S. du Toit, prof. W.J. Snyman, prof. J.D. du Toit, prof. J.P. Jooste, P.W. Buys, C. Hattingh, F.W. Buytendach. Tweede ry: I.J. van der Walt, J.J. van der Walt, L.S. Kruger, P.J. Opperman, J.M. Opperman, E.J.G. Norval, P.G. Geertsema, C.H. Smit, H.J. Kruger, P. Snyman, H. Pelser, P.C. Rule, M.W. van der Walt. Derde ry: Z.C. Grobler, G.L. van der Walt, A.P. Malan, B. Spoelstra, H.A. Louw, H.J. Boshoff, L.J. Buys, A.J. Pelser, W. Venter, G.H.J Kruger.
Vierdejaars aan die Teologiese Skool Potchefstroom, 1950. Eerste ry: D.J. van der Walt, E.J.G. Norval, G.L. van der Walt, I.J. van der Walt, J.M. Opperman. Tweede ry: J.C. Lessing, P.J. Opperman, L.S. Kruger, C.H. Smit, H.J. Kruger.

Ds. Krüger was in sy 40-jarige loopbaan predikant van Bethlehem (1951–1954), Bulawayo (1954–1976), in die kombinasie Worcester/Clanwilliam (1976- 1985) en Worcester (1986-1990). Dr. Bingle beskryf ds. Krüger as ’n dienswillige en toegewyde bedienaar van die Goddelike Woord. “Sy nederigheid, sy diep innerlike integriteit en matelose mededeelsaamheid en sy intense bewoënheid as herder/pastor het van hom ’n geliefde en alombeminde mens en dienskneg van die Here gemaak. Sy ekumeniese gerigtheid het sy vriendskapsbande ver oor kerkgrense heen gesmee.”

Ds. Krüger se eggenote, Makje, het in Oktober 1991 opslag in ’n motorongeluk gesterf. “Ons sal met deernis haar ondersteunende en stylvolle rol in die lewe van ds Hennie onthou,” skryf dr. Bingle. “Sy was die realis. Uit eie reg het elkeen geblom in die lewenstuin waar hulle geplant was. Die egpaar was onbaatsugtige mense wat altyd daar was vir ’n ander. Hulle was gans hulle lewe weldoeners. Hoe onbegryplik dat ds. Hennie vir sy barmhartigheid die hoogste prys betaal het.”

Dr. Bingle skryf ds. Krüger was “’n kind van God wat baie broos was en ’n intense deernis met broos mense gehad het. Hy het groot bewoënheid gehad vir die gebrokenheid van die lewe, miskien omdat hy die seer- en die hartseerkant in sy lewe ook self diep en intens ervaar het.

“Ons sal ds. Hennie onthou vir sy fyn waarneming van die klein dingetjies in die lewe. Hy het geluister na die Skrifwoord: ‘Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie’ (Sag. 4:10). Hy het daarom geglo en bely: “In die klein dingetjies van die lewe is dit die Skepperhand wat aan my die gawe van lewe gee, wat my voed, my versorg, wat my nie vergeet nie en ook deur my ’n boodskap aan die lewe wil gee. Hy het die klein dingetjies as speserye van die lewe gesien. Hy het geglo dat ook die klein skakeltjie in die lewensketting belangrik is in die ratwerk van God se uurwerk.”

Bediening in Suid-Rhodesië

wysig
 
Ds. Hennie Krüger (sittende in die middel) en sy kerkraad, 1964.

Ds. Krüger, van 1954 tot 1976 die Gereformeerde kerk Bulawayo se eerste leraar, was die predikant wat die langste in enige gemeente in Klassis Trans-Limpopo gedien het. Hy het in 1964 ’n oorsig van die gemeente se geskiedenis tot Gedenkalbum van die Gereformeerde Kerk in Suid-Rhodesië 1914–1964 bygedra.

Ná die gemeente se stigting op Gwelo (d.i. Gweru) op 29 November 1952 is tydens die eerste kerkraadsgeleentheid ’n tweetal gestel om as predikant beroep te word. Herhaalde beroepe is uitgebring sonder sukses en gevolglik is die gemeente gedurende die vakature bedien deur wyle di. J.C. van der Walt (Louis Trichardt) en G.B.S. (Rabbo) Pasch (Potgietersrust); dr. D. Kempff (Salisbury) en ds. G.H.J. Kruger (Laeveld, Transvaal). Ds. Krüger skryf sowat 10 jaar ná sy bevestiging: "Met groot waardering en dankbaarheid word nog steeds deur die gemeente gewag gemaak van die werk van hierdie broeders ampsdraers."

Op ’n gemeentevergadering gehou 31 Julie 1954 is die beroep toe op ds. Krüger van Bethlehem uitgebring en op die kerkraadsvergadering gehou 9 Oktober 1954 is sy antwoord voorgelees. In die notule staan opgeteken: "Die kerkraad neem met innige dank kennis van die brief van ds. H.J. Krüger waarin hy die beroep aanneem."

Voorbereidings is toe getref vir die ontvangs. Die naweek van 8 tot 9 Januarie 1955 was die gemeente in feestelike stemming vir die ontvangs van die eerste predikant van die gemeente, ná ’n vakature van twee jaar. Teenwoordig by hierdie geleentheid: ouderlinge L. Schlebusch, J.H. van der Molen en diaken J.S. van Jaarsveldt. Deputate namens die Klassis: Louis Trichardt: oudl. Kruger en ds. J.C. van der Walt. Salisbury: oudl. Daan Robbertse en dr. D. Kempff. Vanaf Bethlehem is ds. Kruger vergesel deur diaken O. Venter, as verteenwoordiger van die kerkraad van Bethlehem.

 
Die kerkrade van Skeurvallei en Edloret in 1958 afgeneem saam met die Klassis van Trans-Limpopo. In die middelste ry sit: (van links) oudl. G.B. Enslin van Skeurvallei, ds. J.J. Venter van Koperstreek (vroeër genoem Nkana), ds. W.J. Maritz (Salisbury), ds. A.L. Aucamp (Burgersdorp), ds. H.J. Kruger (Bulawayo), ds. G.H. Buys (Lusaka), oudl. C.J. Roets van Eldoret en G. Botha (Skeurvallei).

Ds. Krüger skryf: "Met dankbaarheid teenoor die Here, wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie, het die gemeente en kerkraad nou hulle hande sterk gemaak vir die groot werk van gemeentebou. ’n Eerste vereiste vir doeltreffende bearbeiding van die gemeente met sy uitgestrekte oppervlakte, was ’n motor; hiervoor het die gemeente reeds ’n groot bedrag ingesamel voor die koms van die leraar, en ’n ivoorkleurige Vauxhall trap die eerste spore van besondere bemoeiing en liefdevolle meelewing van die kerkraad na die huise van die gemeentelede wat verspreid woon oor ’n gebied groter as die provinsies Vrystaat en Natal saam."

Enkele maande later het die kerkraad verlof aan ds. Krüger toegestaan om van 25 April tot 6 Mei die Unie te besoek. Hy het as getroude man teruggekom en op 11 Mei 1955 is die eerste predikantsvrou in die gemeente verwelkom. In Desember 1955 het die pastoriepaar ’n gerieflike pastorie, deur die gemeente aangekoop in Gwelo, betrek. (Dit was die eerste en enigste gebou wat die gemeente tot en met die verskyning van die gedenkboek van 1964 besit het).

Op die vergadering van die kerkraad op 23 Julie 1960 is ’n skrywe van die kerkraad Mafeking behandel waarin Bulawayo-gemeente genader is om lidmate van Francistown, Betsjoeanaland, onder sy sorg te neem. Van toe af was daar nege wyke, naamlik: Gwelo, Gatooma, Redcliffe, Bulawayo, Wankie, Fort Victoria, Nuanetsi, Enkeldoorn en Francistown, bedien met uitgangspunt Gwelo, met wyke tot ongeveer 400 myl (640 km) daarvandaan.

"Geweldige afstande, en gevolglike hoë reiskoste en daarby ’n gedurige wisseling in lidmatetal sowel as ’n goedbeplande aanval van witmiere op die plafon van die pastorie (is dit ondergronds of bogronds?), werk saam om die voortbestaan van die gemeente in finansiële opsig te bedreig," sou ds. Krüger later skryf. So is op 11 November 1961 207 omsendbriewe, met toestemming en in opdrag van die Klassis Trans-Limpopo aan al die gemeentes in die Gereformeerde kerkverband uitgestuur waarin die besonderse nood van die gemeente gemeld en ’n oproep om vrywillige steun uit die kerkverband gedoen is.

Hierop het die gemeentes so gunstig gereageer dat die skriba-kassier, oudl. Van der Molen, op ’n kerkraadsvergadering van 28 Julie 1962 vir die eerste keer ná ’n lang tyd met blydskap kon rapporteer dat die gemeente ’n voordelige saldo in die bank gehad het. "Hierdie gulhartige gebaar van meelewing en praktiese openbaring van die kerkverband," skryf ds. Krüger, "sal altyd in dankbare herinnering van hierdie gemeente bly voortleef, en daarom voel ons ons gedronge om dit hier in besonder te vermeld."

Indertyd was die kerkraad: Ouderlinge G.S. Vermaak; J.P.A. Small; J.H. van der Molen; L. Schlebusch; F.C. Mienie; F.C. Pelser; C.F. Barnard; P.J. Meintjies; T.J. Kruger; Z.J.J. Prinsloo; J.H. Meyer; C.J.L. Els; H.A. Swart. Diakens M. Dreyer; S.W.P. Venter; R.J.P. Botes; W.C.S. de Beer; J.S. van Jaarsveld; J.C. van Tonder; Van Staden; W.J.W.T. Human; P.C. de Bruyn; J.H. de Wet Lombard; C.J. Lubbe; L. van der Mark; J.M.N. Meintjies; H.P. Prinsloo; J.M. van Heerden; J.A. Steyn; D.P. Swart; H.P.J. Kruger; F.C. Arnoldi; J.Eloff; L.S. Koekemoer en wyle (teen 1964) diaken P.A. Pelser, wat op jeugdige leef tyd verdrink het in ’n poging om sy eggenote en jongste seuntjie te red.

Ds. Krüger sluit die hoofstuk in die gedenkboek oor Bulawayo soos volg af: "Kyk ons terug, voel ons ons klein en gering teenoor so ’n liefde, so ’n versorging en die goedheid van die Here, maar tegelykertyd vervul dit ons met aanbidding en besiel dit ons tot wederliefde. Kyk ons vorentoe, dan rig ons ons oog op die Leidsman en Voleinder van die geloof, Jesus Christus, in die vaste oortuiging, dat Hy wat die werk begin het, dit ook sal voltooi. Hy verlaat nie die werke van sy hande nie en wil ook hierdie klein gemeentetjie gebruik om sy lig te versprei en sy Raadsplan te dien. Tot hiertoe het God ons gehelp. Aan Hom al die eer."

En ds. J.H. van Wyk van Salisbury, die samesteller, voeg by: "Sedert 1954 was Bulawayo nog nie een keer vakant nie en lewer ds. H.J. Krüger vir tien jaar onafgebroke diens – die langste termyn vir enige predikant in Rhodesië."

Bronne

wysig
  • (af) Bingle, dr. Pieter in Schalekamp, ds. M.E. et al. 2001. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2002. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
  • (af) Van Wyk, ds. J.H. (samesteller). 1964. Gedenkalbum by Geleentheid van die Halfeeufees van die Gereformeerde Kerk Salisbury (vroeër Enkeldoorn) 7–9 Augustus 1964. Salisbury: Kerkraad van die Gereformeerde Kerk Salisbury.