Ds. Gideon Petrus Scheepers (noemnaam Giep of Giepie, 26 Junie 191731 Augustus 1998) was van 1948 tot sy emeritaat in 1984 Gereformeerde predikant in eers die kombinasie Ermelo/Carolina/Barberton en daarna van 1952 die volgende 32 jaar lank in verskillende kombinasies van Matlabas, Drieviersboom en Thabazimbi, waarvan van laasgenoemde alleen van 1969 tot 1984.

Gideon Petrus Scheepers
Ds. G.P. Schepeers
Ds. G.P. Scheepers

Naam Gideon Petrus Scheepers
Geboorte 26 Junie 1917
Sterfte 31 Augustus 1998 (op 81)
Kerkverband Gereformeerde Kerk
Gemeente(s) Ermelo/Carolina/Barberton (1948–'52)
Matlabas/Drieviersboom (1952–'54)
Thabazimbi/Matlabas/Drieviersboom (1954–'61)
Thabazimbi/Drieviersboom (1961–'69)
Thabazimbi (1969–'84)
Jare aktief 1948–1984
Kweekskool Potchefstroom

Herkoms en opleiding

wysig
 
Gideon Scheepers as student in 1944.
 
Professore en studente van die Teologiese Skool Potchefstroom, 1947. Eerste ry: B. Duvenage, G.P. Scheepers, M.J. Booyens, prof. S. du Toit, prof. W.J. Snyman, prof. J.D. du Toit, prof. J.P. Jooste, P.W. Buys, C. Hattingh, F.W. Buytendach. Tweede ry: I.J. van der Walt, J.J. van der Walt, L.S. Kruger, P.J. Opperman, J.M. Opperman, E.J.G. Norval, P.G. Geertsema, C.H. Smit, H.J. Kruger, P. Snyman, H. Pelser, P.C. Rule, M.W. van der Walt. Derde ry: Z.C. Grobler, G.L. van der Walt, A.P. Malan, B. Spoelstra, H.A. Louw, H.J. Boshoff, L.J. Buys, A.J. Pelser, W. Venter, G.H.J Kruger.

Ds. Scheepers is bysiende gebore en kon eers op negejarige leeftyd skool toe gaan nadat hy 'n bril gekry het. Vandat hy kon onthou, skryf ds. Z.C. Grobler in sy lewensberig in die GKSA se Almanak vir die jaar 2001, het hy net een begeerte gehad, en dit was om predlkant te word. Hy was 19 jaar toe hy in 1936 matriek geslaag het.

Hy is Potchefstroomse Universiteit toe, maar hy was net 'n jaar daar toe het hy weens finansiële probleme moes gaan skoolhou. Eers was hy onderwyser in Natal by Swart Umfolosi en toe op Trompsburg in die Vrystaat aan 'n plaasskool. Sy aanstaande, Anna Botha, het op 'n plaas, Gruiskop, grootgeword. Sy was nog op skool toe Scheepers haar ontmoet. Sy was nog baie jonk toe Scheepers al haar pa vra of hy eendag met haar kon trou.

Daarna het hy op Henningspruit skoolgehou. Destyds het hy privaat studeer deur Unisa. In 1942 is hy terug Potchefstroom toe, waar hy sy studie voortgesit het. Hy het met 'n huurmotoronderneming begin en het nie minder as drie huurmotors gehad nie. So kon hy sy studiegeld betaal en is toe ook aan die einde van Desember 1943 getroud. Dit was harde werk om bedags klas te loop en snags huurmotor te ry. Op Potchefstroom is hul oudste twee dogters gebore. Hy het sy studie einde 1947 voltooi.

Gemeentebediening

wysig

Sy eerste gemeente was 'n kombinasie tussen Ermelo, Carolina en Barberton. Dan was hy nog konsulent van die Noorde van Swaziland, waar hy gaan dienste hou het in Mbebone en Siteki. ln 1952 het hy 'n beroep aangeneem na Matlabas in kombinasie met Drieviersboom.

Hy en ds. Z.C. Grobler, Kenia, is saam bevestig op Matlabas deur 'n swaer, prof. Fanus du Toit. In 1954 het Thabazimbi afgestig van Matlabas en toe moes hy drie gemeentes bedien. ln 1961 beroep Matlabas hul eie leraar, ds. Andries Myburg, waarna ds. Scheepers nog Thabazimbi en Drieviersboom bedien het. Hy het nog gehelp om vir Matlabas 'n nuwe pastorie te bou naby Sentrum. ln 1969 het Matlabas en Drieviersboom 'n kombinasie gevorm en het ds. B.D.C. Prinsloo die beroep daarheen aangeneem.

Vanaf 1969 tot 1984, toe ds. Scheepers emeriteer, het hy nog Thabazimbi bedien. In die omgewing wat hy gewerk het, het hy drie sendinggemeentes gestig: Ysterberg (1964), Boegoepan (1965) en Dithabeng (1971). Sy weduwee, tannie Anna was in 2017 op 90-jarige ouderdom steeds lidmaat van die gemeente Thabazimbi. Sy seun Louis is skriba van die kerkraad.

Sy bediening in Matlabas

wysig
 
Studente, dosente en besoekende predikante neem in April 1949 tydens die Sinode van die GKSA afskeid van Totius by die Teologiese Skool Potchefstroom. Eerste ry: D.F. Malan, G.P. Scheepers, C. Hatting, L.J. Botha, P.W. Buys, S.C.W. Duvenage, P.W. van der Walt, W.J. Postma, G.P.L. van der Linde, J.J.S. Venter, G.C.P. van der Vyver, M.J. Booyens, S.J. du Plessis, K.S. van Wyk de Vries. Tweede ry: J.V. Coetzee, P.J. Venter, P.J. Coetzee, J.W.J. van Ruyssen, D.J. van der Walt, H.G. Stoker, J.C. van der Walt, J.H. Boneschans, prof. J.D. du Toit, B.J. de Klerk, D.G Venter, A.S.E. Yssel, H.S. van Jaarsveld, H.J. Venter, D.N. Kotzé, N.T. Snyman. Derde ry: D.C.S. van der Merwe, B.R. Kruger, J. Postma, R.S.J. van Wyk, M. Postma, J.L. de Bruin, C.E.G. Malan, J.J.H. Booysen, B.J. de Klerk, A.L. Aucamp, J.A. Schutte, I.J. van der Walt, L.S. Van der Walt, S. du Toit, A. Duvenage, W.J. Snyman, P.J.S. de Klerk, T.T. Spoelstra.Vierde ry: D.J. Delport, J.L. Vorster, J.P. Jooste, A.A. Venter, J.F. du Plooy, H.F.V. Kruger, Jacs van Rooy, I.J. Lessing, J.M. de Wet, S.P. van der Walt, P.J. de Klerk.
 
Proff. S. du Toit, C.J.H. de Wet en J.D. Toit by die studente aan die Teologiese Skool Potchefstroom, 1944. Die studente en professore aan die Teologiese Skool Potchefstroom, 1944. Agter: S.P. du Plessis, P.W. Buys, M.J.P. Olivier (van die NG Kerk), C. Hattingh, G.P. Scheepers en Tjaart Steyn. Middel: G.P.L. van der Linde, proff. Fanus du Toit, Casparus de Wet en Totius, en K. van Wyk de Vries. Voor: D. Kempff, J.C. Kruger en M.J. Booysen.

Op 12 Oktober 1951 het die kerkraad van Matlabas besluit om te kombineer met Drieviersboom. Op dieselfde dag is ds. L.J. Botha beroep, wat bedank het, en op 11 Januarie 1952 ds. Scheepers van Ermelo-kombinasie. Laasgenoemde is op 12 Julie 1952 saam met ds. Z.C. Grobler, wat 'n beroep na Kenia aangeneem het, op Matlabas bevestig deur prof. dr. S. du Toit. Ds. G.B.S. Pasch, konsulent, en ds. P.J. Venter, vroeëre leraar van die gemeente, was ook teenwoordig.

Die bearbeiding van die kombinasie Matlabas-Drieviersboom met 700 belydende lidmate versprei oor 'n uitgestrekte gebied was 'n veeleisende taak. Binne ses maande is in elke wyk van Matlabas huisbesoek gedoen en kon 'n gedagtepatroon gevorm word vir beplanning in die gemeentes wat meer bediening beoog. Oudl. J.J. Smit van Thabazimbi het met die kerkraadsvergadering van 3 Oktober 1952 kennisgegee dat die afstigting van Thabazimbi as selfstandige gemeente met die volgende vergadering bespreek sou word. Op 1 Mei 1953 gee die kerkraad dan ook toestemming tot die afstigting. Die pastorie op Thabazimbi en £200 is as geskenk aan die nuwe gemeente toegesê wat tot stand gekom het op 14 Februarie 1954 met 294 belydende lidmate, onder leiding van dr. S.J. van der Walt.

'n Nuwe kombinasie-akte tussen Drieviersboom-Matlabas en Thabazimbi is opgestel en goedgekeur deur die Klassis Rustenburg, waaronder ook Matlabas geressorteer het vanaf Oktober 1953. Die kerkraad van Matlabas, wat voortaan uit slegs elf ouderlinge en elf diakens bestaan het, het hom ten doel gestel om die 203 belydende lidmate van die gemeente intensiewer te bearbei. Intussen het die gemeente weer verval in die gewoonte van buitedienste in elke wyk, terwyl die hele gemeente slegs met Nagmaalsgeleenthede die eredienste in die kerkgebou bygewoon het. Daar is selfs nie meer gereeld leesdienste gehou nie, en so het die kerkdeure op Sondae toegestaan, behalwe wanneer die leraar self die dienste waargeneem het. Hierteen het br. Lou du Plessis van Hoopdal voortdurend geprotesteer, en later ook sy seun W.A. du Plessis wat vanaf die gemeente Krokodilrivier na Matlabas oorgekom het. Nadat br. W.A. du Plessis ouderling geword het vir die wyk Kareehoek, het hy hom sterk beywer om hierin verbetering te bring. Op die vergadering van 5 November 1954 is in die geloof 'n besluit geneem deur die kerkraad om slegs vier Sondae per jaar vir buitedienste te gebruik. Op al die ander Sondae wat vir Matlabas beskikbaar was (ingevolge die kombinasiereëling), sou die dienste in die kerk gehou word. Op elke Sondag van die jaar, wanneer die leraar nie teenwoordig is nie, sou leesdienste in die kerk waargeneem word deur die ouderlinge. Ná baie gebede en stryd en arbeid het die gemeente eindelik hierdie reëling aanvaar. Hoewel die gereelde kerkbesoek nog baie te wense oorgelaat het, was daar gesinne, ver en naby, wat die eredienste getrou bygewoon het.

Langsamerhand het die kerkraad tot die oortuiging gekom dat 'n eie leraar wat in die midde van die gemeente woon, om Sondag ná Sondag die bediening van die Woord self waar te neem, die gewenste verbetering in die kerkbesoek moontlik sou maak. Uit hierdie oortuiging is die besluit gebore om van die ander twee gemeentes in die kombinasie toestemming te verkry om die kombinasie te herreël sodat Matlabas nie meer ingesluit sou word nie. Dan kon Matlabas weer selfstandig tot beroep oorgaan. Gelykluidende advies van die deputaatskap vir meer bediening, het Matlabas hierin aangemoedig. Op 5 September 1958 is dan ook besluit om 'n nuwe pastorie te bou op Groenvlei naby die skool. Daarvoor moes die lidmate groot offers bring, maar dit het die gemeente reeds geleer in die loop van die jare. Met hierdie planne in vooruitsig het die lidmate van Matlabas nogtans £1 100 gegee aan die Gereformeerde kerk Johannesburg-Sentraal vir die bou van 'n kerk.

Aftrede en waardering

wysig

Nadat ds. Scheepers in 1984 geëmeriteer het, het hy tot sy dood gereeld een keer per kwartaal gaan nagmaal bedien op Tswelapele, 'n sendinggemeente wat ds. Andries Myburg gestig het. Ds. Grobler skryf: "My pa, Oom Jurg, het altyd gepraat van ds. Scheepers wat die gawe het om mense wat hulp nodig het, te help, al moes hy soms ook baie ver vir hulle ry. Hy het hom beskou as 'n ware held. Hy het Thabazimbi met 'n vol kerk agtergelaat."

Bronne

wysig
  • (af) Grobler, ds. Z.C. in Schalekamp, ds. M.E. et al. 2000. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2001. Potchefstroom: Administratiewe Buro.