Dirk van der Walt

Suid-Afrikaanse predikant

Ds. Dirk Jacobus (Dirkie) van der Walt (Edenburg, Oranje-Vrystaat, 15 September 1919Johannesburg (blykbaar), Suid-Afrika, 5 November 1985) was van 1951 tot 1985 predikant in vier gemeentes van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, waarvan drie in die destydse Transvaal en een, Philipstown in die destydse Kaapland. Op 24 Februarie 1985 het hy sy emeritaat aanvaar ná 'n amper 20-jaarlange bediening in die Gereformeerde kerk Johannesburg-Mayfair. Skaars agt maande later het hy siek geword en ná 18 dae is hy oorlede.

Ds. Van der Walt en sy gesin in 1958.

Herkoms en jeugjare

wysig
 
Vierdejaars aan die Teologiese Skool Potchefstroom, 1950. Eerste ry: D.J. van der Walt, E.J.G. Norval, G.L. van der Walt, I.J. van der Walt, J.M. Opperman. Tweede ry: J.C. Lessing, P.J. Opperman, L.S. Kruger, C.H. Smit, H.J. Kruger.

Dirkie van der Walt is gebore en getoë op Edenburg in die Vrystaat. Hy moes die skool op sy geboortedorp ná st. 6 verlaat en in sy vader, P.J. van der Walt, se haarkappery gaan werk waar hy die ambag aangeleer en eindelik ook daarin gekwalifiseer het. Die gesin het in 1938 met hul bedryf na Pretoria verhuis en in 1939 na Potchefstroom waar hy, sy vader en sy broer Piet (later professor in kriminologie aan Unisa en burgemeester van Pretoria) die amptelike haarkappers van die weermagbasis geword het. (Volgens 'n bron het hy in 'n stadium ook in Bloemfontein sy ambag beoefen, maar dis nie bekend wanneer nie.)

Met die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog het die vader en sy seuns geweier om die "rooi eed" af te lê waarin hulle trou beloof aan die Geallieerde Magte wat in die oorlog teen die Spilmoondhede geveg het. So moes hulle in 1942 'n ander heenkome soek en het hulle weer 'n haarkappery in Pretoria begin.

Studie

wysig

Van der Walt het eers 'n hele aantal jare nadat hy skool verlaat het, met privaat studie begin. In 1940 het hy so die nasionale junior sertifikaat deur tuisstudie behaal en in 1942 die nasionale senior sertifikaat (matrikulasievrystelling). In 1943 het deur Unisa begin studeer en in 1944 is hy voltyds na die Universiteit van Pretoria, waar hy in 1946 die B.A.-graad behaal het. Van begin 1947 tot einde 1950 het hy in die teologie studeer aan die Teologiese Skool Potchefstroom, waar hy einde 1950 beroepbaar gestel is. In sy studiejare moes hy sy ou gereedskap steeds gebruik, want in sy vrye tyd het hy nog baie koppe geskeer om vir sy studie te betaal. Ds. Sakkie Minnaar, wat ten tyde van ds. Van der Walt se afsterwe predikant was van Delarey, 'n buurgemeente van Johannesburg-Mayfair waar ds. Van der Walt geëmeriteer het, skryf in sy lewensberig in die Almanak vir 1987: "Dit was voorwaar 'n lang en moeisame pad waarop die Here die jong Dirk gelei het totdat hy sy eintlike lewenstaak kon begin: op 32 jaar is hy in sy eerste werkkring bevestig. Van hom het dit moed, volharding, geduld,sterk roepingsbesef en baie offers geverg ... Só het ons hom geken: tot die einde 'n dienaar wat wéét dat hy geroep is tot diens en dit gelewer het met selfverloëning."

Gemeentebediening

wysig

In Februarie 1951 het hy 'n beroep aanvaar na Koedoesrand-Magol-kombinasie waar hy werksaam was tot Maart 1953. Van daar is hy na Philipstown, waar hy die kombinasie Philipstown-Strydenburg bedien het tot Julie 1956. Van Augustus 1956 was hy in die gemeente Warmbad, Transvaal, werksaam, alwaar hy gebly het tot 1966. Vir die volgende 19 jaar was hy leraar van die Johannesburg-Mayfair, waar hy sy emeritaat in 1985 aanvaar het (enkele maande voor sy oorlye), die jaar voor dié tweede oudste Gereformeerde kerk aan die Rand met Johannesburg-Oos en Johannesburg-Sentraal saamgesmelt het weens die wegtrek van lidmate uit dié dele van die Goudstad. Ds. Sakkie Minnaar skryf dit was in sy laaste werkkring "waar hy met droefheid beleef (het) hoe die gemeente deur ontvolking kwyn". Met sy koms na Johannesburg in 1966 het Johannesburg-Mayfair 356 belydende en 243 dooplidmate gehad vir 'n sieletal van 599. In sy laaste jaar in die gemeente (1985) en die jaar voor dit ontbind het, het die getalle afgeneem tot 103 belydende en 31 dooplidmate; dus 135 siele, 'n afname van amper 80 persent.

Gesinslewe

wysig

Ds. Van der Walt het in Maart 1952 het hy in die huwelik getree met Hendrina Francina van der Walt (noemname Noons of Noonsie, oorlede op 4 Oktober 2020), jongste dogter van A.J. van der Walt en sy eggenote, en jongste suster van ds. Gert van der Walt, van 1955 tot sy dood op 15 April 1976 predikant van Delarey, sodat die swaers sowat 10 jaar lank in aanliggende gemeentes gearbei het. Uit hierdie huwelik is vier kinders gebore wat, tydens ds. Van der Walt se afsterwe, onder hulle drie seuns en drie dogters gehad het. Ds. Sakkie Minnaar beskryf hulle as 'n gelukkige gesin wat mekaar getroud bygestaan het. "Saam het hulle die mooie belewe en die beproewings gedra. Hy, met sy buitengewone deursettingsvermoë en sin vir reg en billikheid, en Hendrina met haar vriendelike, minsame en dienende geaardheid – mooi gawes wat sy van die Here ontvang het – het kosbare en gewaardeerde werk gedoen in al die gemeentes waar hulle was."

Bronne

wysig
  • Venter, H.J. 1959. Eeufeesgedenkalbum van die Gereformeerde kerke in die Klassis Waterberg 1859–1959. Potgietersrus: Deputaatskap vir die Gedenkalbum.
  • Minnaar, ds. Sakkie in De Bruyn, ds. F.R.P. (et al). 1986. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1987. Potchefstroom: Administratiewe Buro.