Gereformeerde kerk Koffiefontein

Die Gereformeerde kerk Koffiefontein is ’n gemeente van die GKSA in die Wes-Vrystaat. Buiten Koffiefontein self, omsluit die gemeentegrense ook die dorpe Luckhoff, Fauresmith en Jagersfontein, laasgenoemde twee sedert 2010 toe die Gereformeerde kerk Fauresmith ná 145 jaar ontbind het.

Ds. J.A. Jooste, die leraar van 1955 tot 1959.
Die Gereformeerde kerk Koffiefontein. Die hoeksteen is in 1934 gelê.
Ds. en mev. J.L. de Bruin, predikantspaar van 1971 tot 1977.
Ds. S.A. Cilliers, predikant van 1978 tot 1982.
Die hoeksteenlegging van die kerkgebou in 1934.
Ds. Hennie en mev. Arina Briel, leraarspaar (in kombinasie) van 1991 tot 1995.
Die kerkraad saam met ds. Jan Ras, September 2008. Hy het in 2003 geëmeriteer as leraar van die Gereformeerde kerk Kimberley.

Stigting

wysig

Die gemeente Koffiefontein is op 24 Oktober 1925 formeel gestig. Dit het aan die begin bestaan uit die wyke Koffiefontein, Oudebergfontein en Belmont. Aanvanklik het die lidmate vir eredienste bymekaargekom in die dieselfde gebou wat ’n tyd lank as skool gedien het en aan ene S. Rörich behoort het. Tydens die bediening van ds. T.T. Spoelstra, die predikant van die Gereformeerde kerk Petrusburg, het die getal lidmate meteens in 1933 byna vervierdubbel toe sowat 100 NG lidmate en hul kinders uit die NG gemeente Koffiefontein na die Gereformeerde kerk oorgekom het omdat hulle ontevrede was met die invoer van Nagmaalkelkies. In die daaropvolgende minstens drie dekades het die gemeente blykbaar sy getalle gehandhaaf, want in 1959, die GKSA se eeufeesjaar, was hier nog 146 belydende en 90 dooplidmate.

Kerkbou

wysig

Die huidige kerkgebou se hoeksteen is gelê in 1934, kort ná die aansluiting van die NG lidmate by die gemeente. Die gewel van die gebou, wat £1 500 gekos het, was destyds besonder gewild en is losweg gegrond aan dié van die Geloftekerkie op Pietermaritzburg. Die orrel, wat 26 jaar later in die gebou aangebring is, het ook £1 500 gekos. In die 1970's is ’n ruim konsistorie en kombuis aangebou en mettertyd is die oorspronklike preekstoel en die kerkbande vervang.

Krimpende lidmaattal

wysig

Van 1999 af kon die gemeente nie meer ’n eie leraar bekostig nie omdat die lidmaattal reeds twee jaar vantevore tot 77 volwassenes en 28 kinders gekrimp het en twee jaar daarna tot onderskeidelik 33 en nege. Daarna het dit verder afgeneem tot net 17 en twee einde 2014. Die Gereformeerde kerk Jacobsdal, wat in 1982 van Koffiefontein afgestig het, se belydende lidmate het van 2001 tot 2014 afgeneem van 49 tot 20, maar die dooplidmate het toegeneem van ses tot nege.

Weens die afname in die lidmaattal het die gemeente van 1999 af bediening van Kimberley af ontvang op twee Sondae per maand. Wat tans (2016) die reëling is, is onbekend.

Predikante

wysig
  1. Jooste, Jacobus Andries, 1955 – 1959
  2. De Klerk, Philippus Jacobus Stephanus, 1959 – 1966
  3. Aucamp, dr. Marius, 1967 – 1970
  4. De Bruin, Johannes Lodewicus, 1971 – 1977 (aanvaar sy emeritaat)
  5. Cilliers, Sarel Arnoldus, 1978 – 1982 (in kombinasie met Fauresmith)
  6. Badenhorst, Lourens Jurie, 1982 – 1985 (in kombinasie met Fauresmith en Jacobsdal)
  7. Hibbert, Simon, 1985 – 1990 (in kombinasie met Fauresmith en Jacobsdal)
  8. Briel, Hendrik Johannes, 1991 – 1995 (in kombinasie met Fauresmith en Jacobsdal)
  9. Kruger, Gert Johannes, 1995 – 1999 (in kombinasie met Fauresmith en Jacobsdal)

Bronne

wysig

Sien ook

wysig