Gereformeerde kerk Estcourt

Die Gereformeerde kerk Estcourt was ’n gemeente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op die dorp Estcourt in KwaZulu-Natal, maar dit het ook die dorpe Mooirivier, Weenen en Winterton ingesluit.

Gereformeerde Kerk
Estcourt
Sluit in  Estcourt
Mooirivier
Weenen
Winterton
Denominasie  Gereformeerde Kerk
Klassis  Trans-Magalies/
KwaZulu-Natal-Noord
Huidige predikant(e)  P.J. van den Berg (laaste)
Belydende lidmate  19 (2009)
Dooplidmate  3 (2009)
Adres Philipstraat
Estcourt
Geskiedenis
Stigtingsdatum  1952
Afgestig van  Durban-Wes
Eerste predikant  J.J.S. Venter (1952–'53)
Datum ontbind  2010
Ingelyf by  Ladysmith

Geskiedenis wysig

 
Ds. J.J.S. Venter, die leraar van 1967 tot 1970 in kombinasie met Ladysmith.

Die kerkgebou waarin die gemeente Estcourt tot in 2010 aanbid het, toe hy ontbind en die handjie vol oorblywende lidmate by Ladysmith ingeskakel het, se geskiedenis is veel ouer as dié van die gemeente self omdat dit verband hou met die NG gemeente Weenen, wat op 12 September 1859 gestig is. In 1923 het die NG gemeente besluit om ’n wyk op Estcourt te vorm. Einde 1926 het die boukommissie ’n erf in Philipstraat vir £156 gekoop. Volgens Van seringboom tot kerkgebou het ds. A.M. Murray (Weenen se NG predikant van 1891 tot 1927, sy enigste gemeente) die hoeksteen op 5 Junie 1929 gelê. Dié gebou in die styl van ’n saalkerkie is op 2 Augustus 1929 in gebruik geneem. Ons gemeentelike feesalbum sê egter ds. A.M. Meiring het die hoeksteen op 21 Mei 1929 gelê, wat hoogs onwaarskynlik is omdat hy toe nog ’n 23-jarige student was. Volgens dié bron is die kerkie op 3 Augustus daardie jaar in gebruik geneem. Di. Paul Greyling (NG leraar van Weenen van 1928 tot 1934), Meiring (bes moontlik Murray) en P.A.M. Brink (leraar van die NG gemeente Ladysmith van 1927 tot 1931) was aanwesig met die inwyding. ’n Familie Hattingh het die geelhoutpreekstoel wat met stinkhout afgewerk is, aan die gemeente Weenen geskenk.

In 1952 is die Gereformeerde kerk Estcourt gestig. Aan die begin is eredienste in die huis van oudl. J.G. (oom Jan) en mev. (tant Elsie) Vermeulen gehou. Later is eredienste in die Metodistekerk gehou. In Oktober 1956 het die Gereformeerde kerk die NG kerkgebou teen ’n bedrag van £4 000 aangekoop. ’n Spesiale gedenksteen is aangebring om die ingebruikneming van die gebou deur die Gereformeerde kerk op 8 Junie 1957 te gedenk. In 1989 het die gemeente ’n agterstoep laat aanbou wat gedien het as saal vir sosiale byeenkomste.

Einde 2001 het in die gemeente nog 37 belydende en 12 dooplidmate oorgebly, en in 2010 het dit ontbind, waarna lidmate ingeskakel het by Ladysmith. In 2013 het die Gereformeerde kerk Glencoe ook ophou bestaan en sy lidmate ook deel geword van Ladysmith.

Bediening wysig

Aanvanklik is Estcourt in kombinasie met Pietermaritzburg bedien. Einde Januarie 1954 het die klein gemeente hul nuwe predikant, ds. V.E. d'Assonville (later prof.) buite die dorp ingewag, om hom welkom te heet (Ou tradisie in daardie dae). Die kerkdienste is vanaf Februarie 1954 in samewerking met die Metodistekerk in hul kerkgebou gehou. Die predikant het een keer per maand vanaf Pietermaritzburg daar kom preek, asook huisbesoek gedoen en katkisasie bedien. Die ander weke van die maand is Gereformeerde leesdienste in die Metodistekerkie gehou.

Met die bou van die N3-snelweg was daar nuwe ontwikkeling en groei. Die NG Kerk sou skuif na 'n nuwe groter kerkgebou. GK Estcourt het slegs £4 000 as kerkfonds beskikbaar gehad. GK Estcourt se predikant het toe met die NG kerkraad onderhandel en £3 500 aangebied vir die kerk gebou met al die inhoud, insluitend die pyporrel. Daar was groot blydskap toe die transaksie aanvaar is en die gemeente het met groot ywer die nuwe gebou betrek. In die volgende paar jaar het die gemeente so gegroei, dat daar in die vroeë 60er jare vir die eerste keer 'n voltydse predikant vir GK Estcourt beroep kon word.

Predikante wysig

  1. Venter, Jurie Johannes Stefanus, 1952–1953 (leraar van Pietermaritzburg)
  2. D'Assonvile, dr. Victor Edouard, 1954–1958 (leraar van Pietermaritzburg)
  3. Buys, Pieter Christiaan, 1959–1962 (leraar van Ladysmith)
  4. Kruger, dr. Markus Petrus, 1963–1966 (leraar van Ladysmith)
  5. Venter, Jurie Johannes, 1967–1970 (in kombinasie met Ladysmith)
  6. Steyn, Tjaart, 1970 – 6 Oktober 1973 (leraar van Ladysmith; oorlede in die amp)
  7. Botha, Johannes, 1974–1977 (in kombinasie met Ladysmith)
  8. De Klerk, Philippus Jacobus Stephanus, 1978–1993 (in kombinasie met Ladysmith; aanvaar sy emeritaat)
  9. Van den Berg, P.J., 1993–1998

Bronne wysig

Eksterne skakels wysig