Gereformeerde kerk Grootfontein

Die Gereformeerde kerk Grootfontein is ’n Gereformeerde gemeente op die Namibiese dorp Grootfontein. Dis amptelik op 29 Mei 1943 gestig en het sy 75-jarige bestaan in die naweek van 26 en 27 Mei 2018 gedenk.

Gereformeerde kerk
Grootfontein
Sluit in  Grootfontein
Kavango
Katima Mulilo
Kombat
Rundu
Zambezistreek
(Caprivistrook)
Klassis  Etosha
Belydende lidmate  53
Dooplidmate  2
Adres Queen Elizabethstraat 2
Grootfontein
Namibië
Geskiedenis
Stigtingsdatum  1943
Afgestig van  Outjo
Eerste predikant  J.W.J. van Ryssen
1949–1953
Die Gereformeerde kerk Grootfontein.
Ds. Hendrik Stephanus van Jaarsveld, die stigter van die Gereformeerde kerk Grootfontein.
Die Gereformeerde kerk Grootfontein is op 28 Februarie 1965 amptelik in gebruik geneem .
Die kerk se hoek- of gedenksteen is onthul op die dag waarop die kerk ingewy is.

Ds. H.S. van Jaarsveld, na wie die Gereformeerde kerk Biermanskool oorspronklik Vanjaarsveld genoem is ter ere van sy baanbrekerswerk in Suidwes-Afrika, het as konsulent gehelp met die bediening van die Gereformeerdes in die noorde van die gebied. Onder sy leiding is Grootfontein in 1943 gestig, naas die gemeente Outjo (1930), die tweede oudste gemeente in die noorde.

Aanvanklik het die gemeente byeengekom in die Hervormde kerkgebou, want dié kerkverband was reeds gevestig op die dorp nadat sy plaaslike gemeente op 4 September 1937 gestig is, 35 dae ná die eerste Hervormde gemeente in Suidwes, Gobabis, en 14 dae ná die tweede, Otjiwarongo. In Grootfontein se geval is die plaaslike NG gemeente (gestig in 1944) dan ook die jongste van die drie Afrikaanse Kerke. Dié Hervormde kerkgebou het die Gereformeerdes tot 1956 gebruik toe hulle hul eie kerk opgerig het.

Op 17 September 1949 het die jong Gereformeerde gemeente die plaaslike munisipaliteit skriftelik vir ’n kerkerf gevra. Op 20 Mei 1950 het die kerkraad ’n gunstige antwoord ontvang. Dié erf is geleë op die geskiedkundige plek waar die Angola-Boere, onder leiding van pres. Diederik Prinsloo, van 1885 tot 1886 in die Republiek van Upingtonia gewoon het. Al die "burgers" van dié republiek was Doppers. Twee groot wildevyebome wat in 1928 as hekpale geplant is, oorskadu die voetpaadjie.

In 1953 het die gemeente geld vir kerkbou begin insamel en £85 in die boufondsrekening inbetaal. In 1955 het die plaaslike Gereformeerde boere 5 persent van hul kalweroes aan die boufonds afgestaan. Die kerk het ’n brandyster gekry en al die beeste is gebrandmerk. Die boere het gratis weiding voorsien, die beeste onder toesig van die kerkraad verkoop en die geld in die boufondsrekening inbetaal.

Ene Meyer, die argitek, het ’n bouplan in 1964 opgestel, wat die kerkraad dan ook goedgekeur het. ’n Boukommissie is aangestel, bestaande uit ds. E.W. Meyer, oudll. L.A. Grobler (sameroeper), N. van der Walt, P. du Toit en J.H. du Plessis. Tenders vir die oprigting van die kerkgebou is gevra en ene Harteveld van Gobabis s’n is aanvaar vir R22 000. Karel Strydom en ene Arends het die preekstoel, tafels, stoele en banke gemaak van dolfhout wat lidmate van Maroelaboom geskenk het en bykomende hout wat aangekoop is. ’n Lidmaat het later die banke oorgetrek. Ook die orrel was ’n skenking aan die kerk.

’n Ouderling en lid van die boukommissie, Jan Harm (Boet Jannie) du Plessis (gebore 28 Julie 1921, Mombolo, Angola, en oorlede 14 Mei 1984 op Walvisbaai) se vader, Lourens Marthienus du Plessis, is op 19 Junie 1886, terwyl die Dorslandtrekkers hier in die destydse Upingtonia oorgestaan het, op die grond gebore waarop die kerk gebou is. L.M. du Plessis het teruggetrek na Angola, maar is op 16 Mei 1962 op Onkoshi, Tsumeb, oorlede.

Die kerkgebou is op 27 en 28 Februarie 1965 amptelik in gebruik geneem. ’n Lidmaat, Nelie Prinsloo, het die sleutel in ontvangs geneem en die deur oopgesluit. Prof. W.J. Snyman het die opening waargeneem en die gedenksteen onthul.

Grootfontein is een van die opmerklike uitsonderings op die reël dat Gereformeerde Kerke in Namibië se lidmaattal in die eerste 15 jaar van die 21ste eeu betreklik bestendig gebly het, want einde 1997 was die sieletal (belydende en dooplidmate) 188, maar einde 2014 net 54.

Predikante

wysig
 1. Van Vuuren, Christoffel Johannes, 1969–1976
 2. Kruger, Izak Jacobus Vorster, 1977–1983
 3. Opperman, dr. Wilhelm Carl, 1983–1986
 4. Hattingh, Hermanus Bernardus, 1987–1989
 5. Van der Linde, Johannes Lodewicus, 1989–1993 (in kombinasie met Rundu); 1993–1995
 6. Grobler, Johannes Hendrik, 1996-2001
 7. Du Plessis, Jan Barend, 2008–2013 (in kombinasie met Tsumeb; aanvaar sy emeritaat)
 8. De Villiers, S.A. (Stephanu), 2018 – April 2023

Bronne

wysig
 • (af) Harris, C.T., Noëth, J.G., Sarkady, N.G., Schutte, F.M. en Van Tonder, J.M. 2010. Van seringboom tot kerkgebou: die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (en) Potgieter, D.J. (hoofred.) Standard Encyclopaedia of Southern Africa. Cape Town: Nasionale Opvoedkundige Uitgewery Ltd., 1973.
 • (en) Raper, P.E. 1987. Dictionary of South African Place Names. Johannesburg: Lowry Publishers.
 • (af) Schalekamp, ds. M.E. (voorsitter: redaksiekommissie). 2001. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2002. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Van der Walt, dr. S.J. (voorsitter: deputate almanak). 1997. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1998. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1957. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1958. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1958. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1959. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Vogel, Willem (red.). 2014. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2015. Potchefstroom: Administratiewe Buro.

Sien ook

wysig