NG gemeente Boksburg-Noord

Die NG gemeente Boksburg-Noord was ’n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Oos-Randse stad Boksburg wat weens die veranderende demografie van sy gebied by die dogtergemeente Boksburg-Oos ingelyf is. Die moedergemeente Boksburg is omstreeks dieselfde tyd (2011) ingelyf by Boksburg-Suid. Boksburg was die moedergemeente van al die latere NG gemeentes in die Oos-Randse dorpe en stede, soos Germiston, Alberton, Kempton Park, Benoni, Brakpan, Springs en Delmas.

Die kerkgebou, einde 2017.
Ds. G.J.J. Boshoff het in 1936 Boksburg-Noord se eerste leraar geword.
H.J. Klopper het die hoeksteen van die "Voortrekkerkerk op die Pad van Suid-Afrika" omstreeks 1938 gelê.
Ds. S.P. du Plessis, Boksburg-Noord se leraar van 1956 tot 1958.
Die kerkgebou se gedenksteen, gelê deur die eerste leraar, ds. G.J.J. Boshoff, op 8 Desember 1938.
H.J. Klopper, hoofleier van die Simboliese Ossewatrek, het die kerk se hoeksteen op 8 Desember 1938.
Ds. G.J.J. Boshoff het dié gedenksteen op 4 April 1942 onthul ter viering van die honderdjarige bestaan van die Ned. Herv. of Geref. Kerk. Daaragter is spore van die hoewe van die Rapportryers van Desember 1949 se perde.
Dié steen is aangebring ter viering van die gemeente se 50-jarige bestaan in 1986.

Aanleiding tot stigting wysig

Volgens Ons gemeentelike feesalbum van 1952 is “die geskiedenis van Boksburg-Noord . . . die geskiedenis van die Afrikaner wat die groot trek van die platteland na die stad gedurende die afgelope dertig jaar meegemaak het om, as gevolg van die ekonomiese ontwrigting wat op die Tweede Vryheidsoorlog gevolg het, hier 'n nuwe tuiste en bestaan te vind. Vandag is die Afrikaner hier tuis, maar in die stryd om aanpassing het baie in die slag gebly, ook op geestelike gebied.”

Wat getalsterkte betref, was Boksburg-Noord 'n belangrike gedeelte van die Boksburgse gemeente, maar hy was so uitgestrek (selfs in 1952 het reeds 12 leraars dieselfde gebied bearbei) dat geestelike bearbeiding van die geheel feitlik 'n onbegonne taak was. Met uitsondering van 'n betreklik klein kern getroues, het die groot meerderheid dan ook volslae onverskillig teenoor die kerklike lewe gestaan en baie het die prooi van die sektes geword. Teen die einde van die twintigerjare verskyn daar twee hulppredikers ná mekaar hier in Boksburg-Noord wat deur hul optrede die belofte van 'n herlewing op kerklike gebied wek. Die arbeid van propp. Le Roux en De Jager het weldra vrugte begin dra. 'n Gesonde ywer en geesdrif het te voorskyn gekom en die moontlikheid van 'n selfstandige gemeente het 'n saak van praktiese belang geword.

Afstigting wysig

'n Afstigtingskommissie, bestaande uit ds. J.M. Louw, J. Botha, J. van der Merwe, G. Reyneke, J. Meij, G.C. Nel, met ds. De Jager as sekretaris, is in die lewe geroep en ná langdurige onderhandeling is die gemeente op las van die Ring van Boksburg op 1 April 1936 gestig. Die eerste ouderlinge was: J. Botha, J.C. Oosthuizen, J.C.P. Meij, W.J. Jordaan, J.G. Theron; en diakens: J.J.P. van der Merwe, J.B. Cloete, B.L. Nel, W.G.H. Trieloff, J.J. Hattingh, J.M. Conradie, A.H. Mulder, G. Erasmus, G. Reyneke, B.J. Homan en S.D.P. Otto.

Eerste leraars wysig

Op 8 Junie 1936 is prop. G.J J. Boshoff tot eerste leraar van die gemeente beroep en op 28 Augustus is hy in 'n groot tent met duisend sitplekke bevestig. Tydens sy bediening het die gemeente 'n tydperk van buitengewone bloei en ontwikkeling belewe. “Die oplewing en geesdrif wat deur die Simboliese Ossewatrek van die Eeufeesjaar (1938) oor die ganse land gewek is,” so berig Ons gemeentelike feesalbum, “het ook op die gemeente, wat toe juis besig was met die bou van sy kerk, in vele opsigte bevrugtend gewerk, met die gevolg dat, onder andere, belangrike evenemente in die geskiedenis van die Groot Trek deur middel van bepaalde stylmotiewe in die kerkgebou gestalte gevind het; vandaar die ‘Voortrekkerkerk op die Pad van Suid-Afrika’.

Op 22 Junie 1945 is ds. J.H. Roos, 'n man met onuitputlike werkkrag en uitstekende organisasietalent, as tweede leraar van die gemeente verwelkom. Intussen het die gemeente tot 4 016 siele en 2 203 lidmate aangegroei. Die Ringskommissie is verplig om in te gryp en in Maart 1946 is Boksburg-Oos en Boksburg-Wes as selfstandige gemeentes afgestig.

Ná 'n geseënde bediening van drie jaar neem ds. Roos op 22 Augustus 1948 afskeid van die gemeente en ná 'n langdurige vakature waarin die konsulent, ds. F J.B. Naudé, die gemeente uitstekend versorg het, was hy so gelukkig om weer 'n eie leraar in die persoon van prop. J.L. Potgieter op 27 Januarie 1950 te verwelkom.

Enkele leraars wysig

Bronne wysig

Eksterne skakels wysig