NG gemeente Makwassie

Die NG gemeente Makwassie is 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Sinode Goudland (voorheen Sinode van Wes-Transvaal).

Ds. R.P.B. Erasmus, leraar van 1934 tot 1939.
Ds. P.L. Lourens was Makwassie se predikant van 1939 tot 1944.
Ds. Johan Wilhelm Smalberger is in 1945 as Makwassie se leraar bevestig. Hy het sy emeritaat in 1971 aanvaar.

Die kerkgebou is geleë by Phillipstraat 24. In 2013 was die leraar ds. Hans Barnard. Daar was in daardie jaar 65 doop- en 279 belydende lidmate. In 2020 was die syfers 51 en 279.

StigtingWysig

Op 16 September 1933 is 'n informele vergadering van dienende en rustende kerkraadslede, asook enkele belangstellendes uit die omgewing van Maquassi, in die Maquassiskool gehou ten einde die wenslikheid van afstigting van 'n deei (dit is Maquassi en omgewing) van die Wolmaransstadse gemeente te bespreek. As hoofsprekers tree op mnre. L.M. Wentzel en J. J. Hoffman sr. Ná rype bespreking en oorweging word besluit dat 'n deel van die gemeente behoort afgestig te word.

Op 15 Junie 1934 gee die Scriba Synodi kennis van die stigting van die gemeente Maquassi op 9 Junie 1934, toe die eerste kerkraad, bestaande uit ses ouderlinge en ses diakens, gekies is. Die gemeente sou onder die Ring van Potchefstroom ressorteer. Tot konsulent is ds. A.P. Pretorius van Leeuwdoornsstad gekies. Die kerkraad van 'n sustergemeente, nl. die Gereformeerde Kerk, staan goedgunstiglik hulle kerk af vir dienste (wanneer nie in gebruik nie). Mnr. J.G. van Niekerk, hoof van die Maquassiskool, word gevra om te ageer as scriba-kassier en mnr. J.D. Hugo om die katkisasieklasse te lei.

Eerste predikanteWysig

Op 'n kerkraadsvergadering van 11 Augustus 1934 en op voorstel van mnr. L.M. Wentzel word besluit om dadelik stappe te doen om 'n beroep op 'n predikant uit te bring. Op 'n gekombineerde kerkraadsvergadering gehou op 3 September 1934, word ds. R.P.B. Erasmus tot die eerste herder en leraar van die jong gemeente beroep. Op 16 November 1934 lei die pas bevestigde leraar sy eerste kerkraadsvergadering in die nuwe gemeente. Ná 'n troue diens van ongeveer vier en 'n half jaar neem ds. Erasmus op 3 Junie 1939 afskeid van die gemeente. Deur sy ywer en die hartlike samewerking van die gemeente kon die mooi en doeltreffende kerksaal sonder skuld ingewy word en 'n aanvang gemaak word met die sendingkerk in die township.

Op 10 September 1939 word ds. P.L. Lourens van die Delwerye hier bevestig. Gedurende sy vrugbare verblyf (tot 1944) kon die sendingkerkie ingewy en 'n doeltreffende pastorie vir die evangelis gebou word. Op 'n gekombineerde vergadering gehou op 27 Januarie 1945, word ds. J.W. Smalberger van Worcester beroep. Intussen word die dienste deur ds. E.J.J. van der Horst, emeritus-predikant van Wolmaransstad, waargeneem. Gedurende die naweek 20 tot 22 April word ds. Smalberger en gesin verwelkom. Grootliks te danke aan sy onvermoeide ywer en inspirasie kon die gemeente destyds getuig van groei en vooruitgang, wat die ledetal sowel as die finansiële posisie betref het.

Enkele leraarsWysig

  • Rudolp Philip Botha Erasmus, 1934 - 1939
  • Petrus Lafras Lourens, 1939 tot 1944
  • Johan Wilhelm Smalberger, 1945 tot 1971 (toe hy sy emeritaat aanvaar)
  • Gert Petrus Visser, 1985 - 1992

BronneWysig

  • (af) Olivier, ds. P.L. (samesteller), Ons gemeentelike feesalbum. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-uitgewers, 1952.
  • Small, Mario (samesteller). 2013. Jaarboek van die NG Kerke. Wellington: Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk NPC - 'n divisie van Bybel-Media.