Upington Parogie (ELKSA)

Upington was eens ’n beskeie sendingstasie, Olyvenhoutsdrift genoem. In 1871 is die sendingstasie in Korannaland deur Pastor Christiaan H W Schröder gestig. Na die besoek van sir Thomas Upington, die destydse Prokureur-Generaal van die Kaapkolonie, in 1879, is die polisiestasie gestig en na hom vernoem. Die dorp het sy naam in 1886 na Upington verander.

Lutherse KerkWysig

Op die begin van die twintigste eeu was enkele Lutherse christene in Upington. Dit was ongetwyfeld hul begeerte om iemand te kry om die 100 tot 200 gedoopte lidmate en vriende met woord en sakrament te bedien en om onder toesig hul ervaringe van die goedheid en genade van God te belewe en om hul God voluit te dien. Daar was ’n groot behoefte aan die geestelike groei van die gemeente; families en vriende het die dorre Kalahari streek verruil vir Upington waar hulle onder Blanke toesig besproeiingswerk gedoen en aangeleer het. Korannas en Kleurlinge het gemeng en later onder mekaar getrou. Die mense het toe die Lutherse Kerk gekies omdat hulle van die Berlynse Sending was wie deur ’n sendeling uit Duits Suidwes Afrika bedien was.

Die huidige Lutherse Kerk op Upington is deel van die Kalahari Kring van die Kaap-Oranje-Bisdom van ELKSA.

SendingwerkWysig

Die Berlynse sending stuur toe vir Pastor Fr. Zoppke (1926–1935). Dit is ook moeilik om die stigtingsdatum van die gemeente vas te stel. Sommige van die ou en afgeleefde lidmate, glo dat dit in die jare 1920 tot 1922 kon wees. Pastor E. Müller was van Duitsland wat sendingwerk in die bekende Berlynse Genootskap gedoen het. Hy het van tyd tot tyd op Upington uitgehelp. Ontberinge en terugslae wat die sendelinge, soos die Apostel Paulus, moes verduur terwille van die uitdra en behoud van God se Woord, was ook hul lot.

Pastors en EvangelisteWysig

Die volgende predikante, wat die gemeente bedien het, was die Pastors J Bouwers (1931–1933), DH Swanepoel (1936–1952), G. Zittlau (1938-1940 en 1946–1954), JH Jantjies (1953) en HPL Greef (1954).

Pastor Bouwers en Evangelis J. Sinosie was verantwoordelik was vir die oprigting van ’n rietgeboutjie in die Ou Lokasie – die huidige laaisone van die Spoorweë. Later is ’n rietkerkie en pastorie in die hedendaagse Progress opgerig vir die groeiende gemeente en om die geestelike leiers te huisves. Ev. Sinosie het vanaf 1923 tot met sy afsterwe 1932 in die gemeente gewerk. Na sy heengaan het die kerk vir Evangelis SW Peterson in 1933 na Upington gestuur. Daardie jare was moeilik, gekenmerk deur die depressie en met gepaardgaande droogte wat te Upington geheers het.

In die jaar 1934 beweeg families vanaf die huidige laaisone stadig na die hedendaagse Progress. Onder toesig en leiding van Ev. Peterson word daar gepoog en besluite geneem tot die oprigting van permanente geboue. Ouderlinge Seekoei, Sedumi, Flippies, Smith, Mokgosi, Viljoen en Visagie was verantwoordelik vir die bou van die Kerk en die pastorie.

 
Hoeksteen Upington Lutherse Kerk
 
Upington Lutherse Kerk

Die inwyding en hoeksteenlegging van die huidige kerkgebou word op 11 September 1934 deur Pastor Zoppke en Evangelis Peterson waargeneem. Ev. Peterson het ook plaaslike rietkerkies in Louisvaleweg, Keidebees en Louisvaledorp laat oprig.

Na Pastor Zoppke het die Kerk vir Pastor DH Swanepoel in 1936 na die Keimoes parogie, waar Upington deel van was, gestuur, en moes hy die gemeentes van Upington met woord en sakrament bedien.

Met die afsterwe van Ev. SW Peterson in 1941 het die kerk in 1942 vir Evangelis Gabriel J Dames vanaf Douglas na Upington verplaas. Ev. Dames is op 14 Augustus 1959 oorlede.

Pastor Swanepoel met sy Kerkraad en gemeente het in die tyd gedink aan die oprigting van ’n saal by die kerk vir sosiale geleenthede soos konserte, vergaderings, ens. Brs. Jacobs en Seekoei het die bouwerk in 1945 begin. Ev. Dames bedien die gestigte gemeentes met Gods Woord, terwyl Pastor Swanepoel die gemeente met Woord en Sakrament bedien. Die Kerksaal word in 1946 voltooi en ingewy. Die huidige Kleuterskool word in die gebou gehuisves.

In die tyd na die Tweede Wêreldoorlog het die gemeente sterk gegroei, en Ev. Dames het swak en sieklik begin word. Pastor Swanepoel word verplaas na Rietfontein. Pastors Jantjies (1953) en Greef (1954) het as konsulente vir Upington bedien.

Pastor Charles Edward Broekstein word in 1955 na Upington verplaas. Sy bediening hier was, net soos die van die Pastors tevore, baie veeleisend. Hy moes, net soos sy voorgangers, die woonbuurte se sandstraatjies trotseer op sy fiets. Plekke soos Keidebees, Louisvaleweg en Louisvaledorp moes hulle op fietse bearbei en bedien met Woord en Sakrament. Pastor Broekstein was ook die eerste Deken van die Kalahari-kring. Gemeentewerksters onder Pastor Broekstein se toesig was: Juffroue De Braa in die vroeë jare 60, Orren, JG Beukes, Solomons, Snyders (nou Me. Stoffel). Die Proponente Willemse, Henry Davids en De Bruyn het in die jare 70 onder sy leiding en toesig gewerk.

Pastor Broekstein, Kerkraad en gemeente bou ’n kerk in Keidebees. Daarna het die parogie in onderhandelinge met Mnr. Danie Kuys op Louisvaledorp gegaan en hieruit bekom die Kerk ’n stuk grond waarop ’n kerk gebou was. ’n Saal was ook later daar gebou. Die gemeente op Upington het só vinnig gegroei dat die noodsaaklikheid om die kerk te vergroot ontstaan het. Gevolglik is die vleuel in die jare 60 aangebou. Keidebees word teen die einde van die jare 60 tot blanke gebied verklaar, en toe moes die gemeente hulle in Upington en Louisvale woonbuurte gaan vestig.

’n Nuwe uitbreiding het ontstaan as gevolg van oorbevolking. Die buitestasie, Morning Glory, het ontstaan. Pastor Broekstein en sy Kerkraad het besluit om aansoek te doen om grond vir die oprigting van ’n Kerksaal. Sodoende kon die ouer garde kerkdienste bywoon sonder dat hulle so ver hoef te loop. Met alles in plek vir die bou van die Kerksaal was dit vir Pastor Broekstein nie beskore om die voltooiing van die Kerksaal te ervaar nie, want hy is in Maart 1975 na Douglas verplaas.

Pastor Cornelius Edward Howley het in Januarie 1975 na Upington gekom. Pastor Howley het met ywer en geesdrif ingeklim om die Kerksaal te voltooi. Pastor Howley het gesorg dat die St. Cornelius Kerksaal kon voltooi word. Pastor Howley sterf op 9 Desember 1978. Die inwyding van die Kerksaal word op 14 Oktober 1979 deur wyle Biskop DS Hart waargeneem. Pastor Adri Matthys se ordening vind plaas op dieselfde dag. Pastor Gert de Vries van Keimoes word 1978–1979 ingeroep om Upington gemeente te bedien wat toe herderloos was met die afsterwe van Pastor Howley.

In 1980 word Pastor Gert Eksteen vanaf Port Elizabeth hierheen verplaas. Hy bedien toe plaaslik waar die gemeente toe baie sterk was, asook buitestasies soos Piet-se-kraal en So-by-so.

Pastor J Bok word op 19 Desember 1983 te Morning Glory georden. Proponent W van Staden word op proef na Upington gestuur. Pastor W van Staden word op 5 November 1985 te Morning Glory georden. Die latere Pastor van Keimoes, Pastor RT Damon, is op 27 Augustus 1989 te Morning Glory deur Biskop AJ Fortuin georden en op 25 Februarie 1990 word hy te Keimoes as leraar bevestig. Die vorige Pastor van Keimoes, Gert de Vries, is na Ritchie verplaas. Die ordening van Proponent Gerhardus de Wee as Pastor vind plaas op 14 Februarie 1993 te Morning Glory deur Biskop AJ Fortuin. In 1995 kom Jacobus Greef as Proponent Upington toe, en word op 10 Desember deur die Biskop georden.

Pastor Lars G Neumann sluit hom op 11 Maart 1996 by Deken Gert Eksteen aan en word op 19 Januarie 1997 as Pastor ingeseën. Hy bedien die gemeente op Upington tot Juniemand 2005 en gaan toe terug na Duitsland. Deken Gert Eksteen word deur die Senode van die Botswana Bisdom as Biskop van ELKSA Botswana Bisdom gekies. Sy inhuldiging vind op 24 Februarie 2002 te Gaborone, Botswana plaas. Die inseëning van Pastor William R Bowles (Namakwaland Sending) as waarnemende Deken van die Kalahari-kring en dié van Pastor LG Neumann as Parogie leraar vind plaas te Morning Glory op 7 April 2002 en word waargeneem deur Biskop AJ Fortuin.

Pastor Gerhardus de Wee kom in Augustus 2002 na Upington as SAPD-kapelaan asook later as konsulent vir Keimoes.

BronnelysWysig

  • C.E.Broekstein: Geskiedenis van Upington Parogie. Opgestel vir die 70-jarige herdenking van die Kerk te Progress op 12 September 2004. Feesskrif, Upington 2004.