Ds. Daniel Bosman (Wellington, Kaapkolonie, 26 September 1857 - Bellville, 3 April 1930) was 'n Suid-Afrikaanse leraar wat 44 jaar lank in vyf gemeentes van die Nederduitse Gereformeerde Kerk gearbei het. Sy laaste gemeente en die een waarin hy die langste (24 jaar) gestaan het, was die NG gemeente Durbanville.

Ds. Daniel Bosman en sy vrou.

Daniel Bosman het sy eerste onderwys aan die bekende Blaauwvallei-skool by sy geboortedorp ontvang en sy voorbereidende studie aan die ou Stellenbosse Kollege deurgemaak, waarna hy sy teologiese studie in 1883 aan die Kweekskool op Stellenbosch voltooi het.

Sy eerste gemeente was Willowmore van 1884 tot 1888 waar hy die opvolger was van ds. Adriaan Hofmeyr en die voorganger van ds. Jan Andries Beyers. Van laasgenoemde jaar tot 1895 was ds. Bosman leraar van die NG gemeente Mosselbaai en daarna van 1895 tot 1899 die tweede leraar van die destydse Nieuwe Kerk, in later jare bekend as die gemeente Tamboerskloof. Van die eerste jaar (1899) van die Tweede Vryheidsoorlog was hy leraar van die Vrystaatse gemeente Boshof, waar hy gebly het tot hy in 1904 'n beroep aangeneem het na die NG gemeente Durbanville.

Eerw. Andries Dreyer skryf in sy in memoriam-stukkie oor ds. Bosman: "In al hierdie gemeentes het hy op waardige wyse en met toewyding en nougesetheid gearbei. Gepaar aan 'n minsame geaardheid, het hy ook 'n ernstige lewensopvatting gehad, wat in sy prediking kragtige uitdrukking gevind het. Aas sy kanselarbeid was deeglikheid van inhoud met sierlikheid van vorm verbind." Ds. Bosman het die Kerk ook buite sy gemeentes gedien, want hy was jare lank skriba van die Ring van Kaapstad en lid van die kuratorium van die Sendinginstituut op Wellington en van die Algemene Sendingkommissie, terwyl hy, volgens eerw. Dreyer, in sy laaste jare die siel was van die Kaapstadse Kindersendinghuis, waarvan daar 'n tak-inrigting op Durbanville gestig is.

Nadat ds. Bosman in 1928 weens hoë ouderdom sy emeritaat aanvaar het, het hy op Bellville gaan woon en is daar oorlede in April 1930 in die ouderdom van 72 jaar en ses maande.

Bronne

wysig
  • Dreyer, eerw. A. 1931. Jaarboek van die Nederduits-Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1931, Kaapstad: Jaarboek-Kommissie van die Raad van die Kerke.