NG gemeente Steynsrus

Die NG gemeente Steynsrus is 'n Vrystaatse gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Ring van Lindley.

Ds. A.L. Janse van Rensburg was van 1912 tot 1919 die gemeente se eerste leraar.
Die NG kerk op Steynsrus, ontwerp deur Gerard Moerdijk. Ds. J.R. Alheit het die hoeksteen gelê op 7 April 1928.
Ds. J.R. Alheit was van 1920 tot 1930 die gemeente se tweede leraar.
Steynsrus se eerste NG kerk, waarvan pres. M.T. Steyn die hoeksteen gelê het op 15 November 1911.
Ds. J.J. Krige, van 1939 tot 1945 die vyfde leraar.
Ds. L.E. du Toit, van 1945 tot 1947 reeds Steynsrus se sesde NG leraar.

Gemeentestigting

wysig

Omdat in die jaar 1909 besluit is om 'n dorp op die plaas Modderfontein te stig, het die kerkleiers ook aan die werk gespring met die oog op 'n eie gemeente en op 30 Junie 1910 het die Ringskommissie van die Oostelike Ring die gemeente in 'n sinkgebou op Lovat-stasie gestig. Dit het bestaan uit dele van die gemeentes Kroonstad, Lindley, Senekal en Ventersburg. Die eerste kerkraadsvergadering is op 15 Augustus 1910 gehou op die plaas Blesbokspruit, wat aan Egbert Olivier behoort het, wat ook die eerste koster, scriba-kassier, asook die eerste Sondagskool-superintendent was, terwyl sy vrou die eerste orreliste was. Op hierdie plaas is ook die eerste dankofferbasaar in Julie 1911 gehou, want op 3 Junie 1911 is besluit om onmiddellik 'n begin te maak met die bou van 'n kerk. Byna twee jaar lank is die eredienste te Lovat-stasie gehou in 'n kerkgebou wat behoort het aan die br. Hendrik Eksteen.

Eindelik is die plaas Modderfontein, geleë 5 myl van die stasie af, van die heer Jozua Haasbroek vir 'n dorp aangekoop. Haasbroek het twee erwe uitgehou wat hy die kerkraad geskenk gegee het as pastoriegrond, en byna 2 morg waarop die kerk gebou kon word.

Kerkbou

wysig

Ds. A.J. Troskie, die konsulent, het hom baie beywer om die jong gemeente vooruit te help. Spoedig is besluit om 'n kerk op te rig. Omdat sake so fluks gevorder het, kon pres. M.T. Steyn, na wie die gemeente genoem is, die hoeksteen op 15 November 1911 kon lê. Dat dit 'n geloofsdaad aan die kant van die opsieners van die jong gemeente was, getuig die feit dat die kerkgebou wat toe verrys het, omtrent die enigste gebou was, sodat die eetmaal wat aan die president en mev. Steyn aangebied is, in die werkswinkel van die boukontrakteur moes plaasvind. In 1917 berig ds. A.L.J. van Rensburg in Ons Kerk Album: "Het gebouw, dat 800 zitplaatsen bevat, is meer van tijdelijken aard (hoewel van goede baksteen), en zal later als een zaal dienen wanneer een nieuw kerk gebouwd wordt." Dié gebou is op 1 Junie 1912 ingewy en het ruim £1 500 gekos.

Eerste leraars

wysig

Ná drie vrugtelose beroepe is ds. A.L.J. van Rensburg op 19 April 1912 beroep en kon hy op 15 November 1912 in die gemeente ontvang word. Ds. Van Rensburg het die gemeente tot 1919 bearbei en is toe deur ds. J.R. Alheit in 1920 opgevolg. Nadat hy 'n paar jaar hier was, het die behoefte aan 'n groter en doelmatiger kerkgebou ontstaan. Nadat die boufonds tot £1300 gestyg het, is oorgegaan tot bou en is die hoeksteen op 7 April 1928 deur ds. Alheit gelê. Op 8 Februarie 1930 kon die inwyding plaasvind, maar aangesien ds. Alheit 'n beroep na Laingsburg aangeneem het, is die wydingsdiens deur ds. Van Heerden van Ladybrand waargeneem.

Tien jaar later kon die kerkskuld algeheel gedelg word. Ds. Alheit is deur ds. D.P. Laurie opgevolg, wat tot 1936 in die gemeente gestaan het en opgevolg is deur ds. F.P. du Toit (tot 1939). Na hom het ds. J.J. Krige in dieselfde jaar die herderstaf hier kom opneem. Gedurende ds. Krige se dienstyd is 'n aanvang gemaak met die verfraaiing van die kerkgrond teen 'n koste van £900 en kon dit op 6 Mei 1944 aan die diens van die Meester gewy word. Hierdie tuin is destyds beskou onder die mooistes van die kerktuine in die Vrystaat.

Ds. Krige is in 1945 deur ds. L.E. du Toit opgevolg en in 1947 is die herderstaf deur ds. H.A. Roux opgeneem.

Enkele leraars

wysig
  • Adriaan Lodewikus Janse van Rensburg, 19 April 1912–1919
  • Johannes Rudolph Alheit, 1920–1930
  • Dirk Pieter van Zyl, Laurie, 1930–1936
  • Francois Philippus du Toit, 1936–1939
  • Johannes Joubert Krige, 1939–1945
  • Lourens Erasmus du Toit, 1945–1947
  • Hendrik Andries Roux, 1947 tot 1953

Bronne

wysig

Verwysings

wysig