Pietersburg-konsentrasiekamp

Die Pietersburg-konsentrasiekamp was 'n konsentrasiekamp wat op 11 Mei 1901[1] tydens die Tweede Vryheidsoorlog naby Pietersburg geopen is. Die eerste sewe sterfgevalle is reeds in Mei dieselfde jaar hier aangemeld. Hierdie kamp moes vir die hele Zoutpansberg-distrik noord van Marabastad dien. Persone suid van Marabastad is na die Nylstroom-kamp gestuur.

Altesaam 537 name verskyn op die ererol in die kampbegraafplaas.

Nie al die mense wat in die Pietersburg-konsentrasiekamp aangehou was, het van hierdie omgewing gekom nie. Heelwat mense van Pretoria en ander plekke in die Transvaal is in die kamp opgeneem. Daar is selfs ‘n persoon wat van so ver as die Kaapkolonie, in die sterftelys aangeteken. Dit is waarskynlik dat hierdie persone na die Noorde gevlug het en hier deur die Britte vasgekeer en gevange geneem is. Baie van die Zoutpansberg-distrik se mense is ook weer na Irene naby Pretoria gestuur.

Inbring van vroue en kindersWysig

Oor die inbring van die vroue en kinders na die kamp word van die droewigste verhale van die oorlog vertel. Plummer het die plaaslike swart bevolking met wapens voorsien en hulle opdrag gegee om so veel mense as moontlik bymekaar te maak in na die kamp te bring.

Hierdie mense het met ‘n vrye hand die weerlose vrouens en kinders op die plase aangeval, gemoor en geplunder. In enkele gevalle het Generaal Beyers van die mans na die plase gestuur om die vroue te beskerm, maar die oormag swartes het hierdie mans gedwing om uiteindelik aan die Britte oor te gee en om beskerming vir hul families teen die aanvalle te vra.

Waar daar nie mans was om die families te beskerm nie, is die plase afgebrand en die vroue moes met hul kinders, sonder klere en komberse, die veld in vlug. Ander vroue het vertel hoe hulle per voet na Pietersburg moes vlug om vir beskerming teen die aanvalle by die Britte te vra. Die wreedste verhale van die Britse optrede is ook van alle ander dele in die land vertel. In een geval is ‘n jong vrou wat skaars 24 uur gelede geboorte aan ‘n baba geskenk het, met geweld uit die huis gejaag voordat die Britte die huis afgebrand het. Die Britse soldate het selfs die kombers, wat haar moeder om haar wou draai om haar teen die koue te beskerm, ru by haar afgeneem.

Toestande in die kampWysig

Die eerste 113 mense wat aan die begin van Mei 1901 ingebring is, is eers in dorpshuise gehuisves. Na ongeveer een maand is hulle verskuif na die kamp teen ‘n sanderige bult, tussen die spoorlyn wat van Pietersburg na Pretoria loop, die Sterklooprivier en die hoofpad na Potgietersrus. Die kamp, met 300 tente, was met doringdraad omring. Wagte het ‘n aantal blokhuise rondom die kamp beman om te verseker dat niemand maklik kon ontsnap nie.

Een groot tent was as hospitaal gebruik, nog ‘n tent was as stoorplek ingerig en een tent het as administratiewe kantoor diens gedoen. Later is nog vier groot tente as hospitale ingerig om die geweldige hoë aantal siekes te versorg. Daar was in totaal slegs 28 beddens in die hospitaal.

Een groot tent is ook as skool en kerk gebruik. Daar was op ‘n tyd meer as 600 leerlinge met slegs 2 gekwalifiseerde onderwysers. Tien kampinwoners het ook bygestaan met die onderrig, wat alles in Engels plaasgevind het. In elke tent het van 4 tot 6 families gewoon. Die tente was oud en stukkend en het weinig beskutting verleen teen die koue wintermaande. Die meeste mense het die geleentheid gehad om komberse en skoon klere bymekaar te maak toe hulle na die kampe gebring is nie. Die mense het dus erg gely.

Die mense het aan vele siektes gely. Elke tent waar jy ingeloer het kon jy siek mense sien lê. Selfs volwassenes het gesterf van die masels. Die mense was magteloos. Al wat hulle kon doen was om te bid. Elke dag en nag het die mense tot die Here gebid om hul kinders te spaar. Behalwe vir die tyd wat die mense gerou het, was daar baie min gewees om die mense in die kamp besig te hou. Die Boere wat die Britte goedgesind was toesig oor die kamp gehou het. Hulle het die vroue beveel om heel dag te werk. Die vroue moes die tente skoonmaak, om die tente uitvee en bossies rondom die tente in in die strate tussen die tente skoffel. Om die reënwater te keer het die vroue slote om die tente gegrawe. Die vroue wat geweier het om te werk is by die kantoor aangekla en dan na kampe buite die Transvaal weggestuur.

Die mans, wat as krygsgevangenes aangehou is, moes die harder handearbeid verrig. So het Jacobus Potgieter vertel hoe hy elke dag die dooies begrawe het. Hy het elke dag na die lyktent gegaan om die name van die dooies op te neem. Die name het hy op ‘n stukkie papier geskryf en dit voor op die bors van die lyk met ‘n speld vasgesteek. Daarna het hy die name in sy sakboek geskryf en die lengte en breedte van die lyke geneem en vir elke lyk ‘n graf gegrawe volgens sy grootte. Dan het hy die naam van die lyk op ‘n stukkie papier geskryf en dit in die oop graf gegooi. Wanneer die lyke by die kerkhof aangekom het, het hy elke lyk in die graf geplaas. Jacobus Potgieter meld dat hy tot sestien of sewentien kiste op een dag moes begrawe.

Die rantsoene, wat in die beginmaande in die kamp voorsien is, was skokkend. Die vleis was baie maer en besmet met siektes. Die beesvleis was besmet met vuursiekte en die skaapvleis besmet met hartswater. Nadat die mense gekla het, is die siek beeste en skape dood gemaak en begrawe. Die mense het daarna geblikte vleis gekry. Die mense het geen vars groente gekry nie. Aan die begin is daar geen water in die kamp voorsien nie. Die vroue moes water in die Sandrivier gaan skep en oor die treinspoor dra. Eendag het ‘n trein ‘n jong meisie, wat water gedra het, dood getrap. Later het die Britte water voorsien met waens.

Vuurmaakhoud was eweneens ‘n groot probleem. Elke tent het slegs twee stukke steenkool per dag gekry om kos mee gaar te maak. Daar was geen hout of steenkool beskikbaar vir verhitting nie. Elke dag het daar waens uitgegaan om hout te gaan haal. Die mense, wat die hout gaan haal het, kon die een helfte van die hout vir hul self hou, terwyl die ander helfte aan die ander mense in die kamp uitgedeel is. Hierdie waens het aan die burgers ook ‘n geleentheid geskep om te ontsnap.

Verskuiwing van die kampWysig

In Januarie 1902 het ‘n groep van sewe mans ‘n geleentheid waargeneem om te ontsnap. Hulle het een oggend saam met die waens gegaan wat hout gaan haal het.

Hierdie sewe mans was: die twee broers Jacobus Johannes Potgieter (Kotie) en Christiaan Johan Potgieter (Krisjan), AJ Van Jaarsveld (Oom Albert), SJ de Beer (Sagrys), JH Venter (Jan), C Harmse (Stoffel) en W van der Gijft (Willie).

In sy navorsingstuk meld SJ Lee dat hierdie mans aan Generaal Beyers die berig gegee het om die kamp aan te val en die ander burgers ook te bevry. Dit is egter nie waar nie, aangesien die sewe mans die konsentrasiekamp op 18 Januarie verlaat en op 24 Januarie eers by die kommando op Malipspoort aangesluit. Generaal Beyers het vroeg in Januarie sy vesting in Malipspoort verlaat om kos en voorraad te gaan soek.

Sy reis na Warmbad en Nylstroom het niks opgelewer nie en hy en veertig burgers het toe, op pad terug na sy wegkruipplek, die konsentrasiekamp by Pietersburg op 23 Januarie aangeval. Beyers het 150 man uit die Britse kamp bevry, nadat hy vir Kampsuperintendent Tucker en die Britse personeel vir ‘n nag aangehou het. Die volgende dag het hy ‘n aanval op Pietersburg probeer, maar dit het skipbreuk gelei aangesien ‘n paar manne hulle verraai het en die Britte gewaarsky het. Generaal Beyers se aanval het die Britte laat besef dat die kamp nie behoorlik beskerm kon word nie en die aangehoudenes is eers na Colenso en daarna na Pinetown verskuif.

Die vroue van die mans wat ontsnap het is na die Merebank konsentrasiekamp in Durban geneem. Die vrouens is met hul kinders in stinkende perdewaens gelaai. Die reis na Merebank het 7 dae geduur. Die kinders het baie siek geword in die voortdurende reën. Hulle rantsoene is toe met die helfte verminder.

Bevolkingsgetalle in die kampWysig

Volgens Britse opnames het die kamp se bevolkingsgetal in Augustus 1901 3 713 bereik. Getalle word aangegee slegs tot Januarie 1902, waarna die kamp verskuif is. Aangesien enkele sterfgevalle egter nog steeds in Februarie aangeteken is, word aangeneem dat die kamp eers vroeg in daardie maand ten volle ontruim was.

Na die sluiting van die vredesverdrag van 31 Mei 1902 is die kamp weereens in gebruik geneem om burgers, wat vanaf die krygsgevangenekampe en ander konsentrasiekampe na hul huise terug gekeer het, te huisves. Daar is egter geen amptelike syfers bekend oor die bevolkingsgetalle gedurende hierdie tydperk nie.

Sterftes in die kampWysig

Die hoogste getal sterftes wat in een maand voorgekom het was 197 in Augustus, indien die datums in die naamlys getel word. Die Britse bronne dui 184 sterfgevalle vir hierdie maand aan. Die verskil in die getalle aangedui is toeskryfbaar aan die aantal grafte wat nie in die Britse rekords aangeteken is nie.

‘n Ontleding van die sterftelys dui ook dat kinders onder 16 ongeveer 80% van die sterftes uitmaak, terwyl vrouens bo 16 meer as 10% van die sterftes uitmaak. Die kindersterftekoers van die Pietersburg-konsentrasiekamp in September is deur Emily Hobhouse aangedui as 1 212 per duisend per jaar, wat abnormaal hoog was. Hierdie syfer is byna vier keer so hoog as die syfer van 326 sterftes per duisend per jaar, wat deur Hobhouse aangedui is as die gemiddeld vir al die kampe in die Transvaal. Indien die sterftes teen hierdie koers aangehou het, sou die hele bevolkingsgetal in minder as tien maande uitgewis gewees het.

‘n Totaal van 49 persone se adres word aangedui as “Burgerskamp, Pietersburg”, wat daarop dui dat hulle in die konsentrasiekamp gebore is en daar gesterf het. Drie van hierdie persone se ouderdom, soos op die lys gemeld, dui egter daarop dat hulle gebore is voordat die kamp gestig is. Daar was wél predikers en teologiese studente in die kamp, wat kinders gedoop het. Vyftien persone is begrawe sonder dat hulle gedoop is.

Die naamlys van sterftesWysig

Die naamlys van sterfgevalle in die Pietersburg-konsentrasiekamp wat hierby ingesluit is, is opgestel van verskeie bronne. Gedurende die oorlog het die Britte die sogenaamde “blouboek” opgestel waarin alle statistieke in verband met die konsentrasiekampe aangeteken was. Ná die oorlog het die Assistent Plaaslike Magistraat van Pietersburg, A.C. Hatfield hierdie bron gebruik om die naamlys van sterfgevalle op te stel, wat op 16 Desember 1908 uitgegee is met die geleentheid van die onthulling van die gedenkteken op die begraafplaas deur Generaal C.F. Beyers.

Datums van afsterwe, soos aangedui op die lys wat hierby ingesluit is, is hoofsaaklik van hierdie bron geneem. In 1972 het S.J. Lee ‘n opname van die grafstene gedoen. Hy het sekere verskille uitgewys waar die sterfdatums wat op die grafstene voorkom verskil van die datums op die sterftelys. Albei datums word op die aangehegte lys aangedui. Geboortedatums word op die aangehegte lys aangedui slegs waar die datum gevind is op Lee se opname.

Jacobus Johannes Potgieter was vir ‘n tydperk as krygsgevangene in die konsentrasiekamp aangehou. Gedurende hierdie tydperk het hy die lyke begrawe en al die name in sy dagboek aangeteken. Datums van begrafnis, soos op die aangehegte lys aangedui, is hoofsaaklik vanuit hierdie bron geneem. Daar is gevalle waar die sterfdatum soos aangedui later is as die datum van begrafnis. Die verklaring vir die verskille tussen die Britse datums en die datums van die ander bronne is moontlik dat die Britte somtyds agter geraak het met die administrasie en sterfte sertifikate is eers na die tyd uitgereik.

Die spelling van name en vanne verskil in heelwat gevalle tussen die verskillende bronne hierbo genoem. Waar moontlik is die aangehegte lys met inligting van al hierdie bronne aangevul en spelling van name en vanne gekorrigeer.

Onaangetekende grafteWysig

Verskillende getalle word aangegee vir die totale sterfgetalle in die kamp. Die getal wat die Britte amptelik in hul blouboek aangeteken het is 631, terwyl die naamlys, wat in 1908 deur A.C. Hatfield vergelyk is met die register, 657 name insluit. S.J. Lee het in 1972 ‘n telling van die grafte uitgevoer en tot die slotsom gekom dat die naamlys van 1908 ook nie volledig is nie. Lee se opname dui die name van 5 persone aan wat nie aangeteken is nie, maar hy meld wel dat daar vele ander grafte is wat nie grafstene gehad het nie, en daarom kon hy nie sodanige name insluit nie. Jacobus Johannes Potgieter, wat ‘n opname van grafte vir die tydperk vanaf 1 Augustus tot 11 Oktober 1901 gemaak het, werp effens lig op sommige van hierdie ongemerkte grafte, en hy dui ook 12 name aan wat nie in die naamlys opgeneem is nie. Die totale naamlys van sterfgetalle in die konsentrasiekamp, soos wat hier aangegee sal word, bevat dus 674 name. Dit is egter moontlik dat daar nog ander name ook kon wees, wat nooit opgeteken is nie.

Toe Lee sy opname van grafte in 1972 gemaak het, het hy een graf gevind waar drie persone waarskynlik reeds voor die amptelike opening van die kamp saam begrawe is. Die grafsteen van hierdie graf het aangedui dat die graf behoort aan Oom Koot Harmse en twee kinders wat op 2 Desember 1899 daar begrawe was.

Hervestiging van die burgersWysig

Nadat die oorlog op 31 Mei 1902 beëindig is, het die Britse regering begin om die gevangenes van die konsentrasiekampe op hul plase te hervestig. Die Pietersburg-konsentrasiekamp is vir hierdie doel weer op 10 Augustus heropen. Die krygsgevangenes wat vrygelaat is, is ook na die konsentrasiekamp gebring voordat hulle vry gelaat is. Voordat hulle kon gaan, moes hulle egter ‘n dokument teken waarin hulle trou sweer aan die Britse ryk.

Daar is onmiddellik begin met die vrylating van die mense. Baie moes egter nog in die kamp agterbly totdat alle prosedures afgehandel kon word. In Desember 1902 was daar nog steeds 194 mense in die kamp. Weeskinders is na die Irene kamp gestuur. Die kamp is uiteindelik op 7 Februarie 1903 finaal gesluit verklaar deur die Britse ryk.

Die kamp ná die oorlogWysig

Na die oorlog het die konsentrasiekampkerkhof die Afrikaners voortdurend herinner aan die wreedheid van die oorlog. In 1908 is die kerkhof opgeknap en Generaal Beyers het ‘n gedenknaald in die kerkhof onthul, waarop die volgende woorde verskyn:

  Gedachtenis Aan De 650 Vrouwen en Kinderen Gestorven In het Concentratie Kamp

Van Mei 1901 tot Feb. 1902

Edele Moeders en Dochters

Zy riepen niet; Zy klaagden niet;

Zy verduurden; Zy lyden;

Zy kwynden weg als was voor de hitte hunner beproevingen;

Zy stierven, maar met de woorde op de lippen tot man en zoon en volk.

“Blyft Getrouw”

Onthuld door Z.ed Gestr. Genl. Beyers Op 16 Dec. 1908

 

ErerolWysig

 1. Paul PJ Vorster van Leydsdorp, ouderdom 12 jaar, sterf 11 Mei 1901
 2. Elizabeth H Marais nee Bekker van Haenertsburg, ouderdom 23 jaar, sterf 14 Mei 1901
 3. Naam onbekend Marais van Pietersburg, ouderdom 2 dae, Sterf 15 Mei 1901
 4. Erasmus Vorster van Leydsdorp, ouderdom 5 maande, sterf 22 Mei 1901
 5. Frans J Haman van Grootplaats, Spelonken, ouderdom 64 jaar, sterf 22 Mei 1901
 6. Salome M Van Staden van Pienaarsnek, Straaipoort, ouderdom 1 jaar 8 maande, sterf 25 Mei 1901
 7. Anna S Muller van Louis Trichardt, ouderdom 2 jaar, sterf 29 Mei 1901
 8. Catrina W Alberts nee Venter van Welgevonden, Houtbosch, ouderdom 28 jaar, sterf 04 Jun 1901
 9. Maria MP Viviers van Zoekmekaar, Spelonken, ouderdom 4 maande, sterf 06 Jun 1901
 10. Petronella CA Els van Louis Trichardt, ouderdom 2 jaar 7 maande, sterf 06 Jun 1901
 11. David E Combrink van Mahelaskop, Spelonken, ouderdom 23 jaar, sterf 08 Jun 1901
 12. Anna J Eloff van Louis Trichardt, ouderdom 7 jaar 6 maande, sterf 08 Jun 1901
 13. Naam onbekend Dohl van Mara, ouderdom 2 maande, sterf 08 Jun 1901
 14. George RF Moolman van Kareebos, Rhenosterpoort, ouderdom 13 jaar 6 maande, sterf 09 Jun 1901
 15. Caterina EF Bosch nee Moolman van Kareebos, Rhenosterpoort, ouderdom 36 jaar, sterf 09 Jun 1901
 16. Anna ME Oosthuizen van Zandfontein, Matala, ouderdom 17 dae, Sterf 10 Jun 1901
 17. Cornelia F De Beer nee Coetzee van Zandfontein, Pretoria, ouderdom 28 jaar, sterf 11 Jun 1901
 18. Gerhardus P Pretorius van Louis Trichardt, ouderdom 13 jaar, sterf 12 Jun 1901
 19. Philippus C Potgieter van Rooipoort, Marabastad, ouderdom 1 jaar, sterf 12 Jun 1901
 20. Naam onbekend Van Der Berg van Louis Trichardt, ouderdom 2 dae, Sterf 12 Jun 1901
 21. Johanna S Macdonald van Vrischgewaagd, Houtbosch, ouderdom 3 maande, sterf 13 Jun 1901
 22. Beatrice Badenhorst van Wegraakbosch, Haenertsburg, ouderdom 3 jaar 6 maande, sterf 13 Jun 1901
 23. Davis HJ Roux van Louis Trichardt, ouderdom 64 jaar, sterf 14 Jun 1901
 24. Leonard J Grobbelaar van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 8 dae, Sterf 14 Jun 1901
 25. Annie Opperman nee Nel van Zandfontein, Louis Trichardt, ouderdom 23 jaar, sterf 15 Jun 1901
 26. Stephanus J Combrink van Machelaskop, Spelonken, ouderdom 25 jaar, sterf 15 Jun 1901
 27. Wilhelmina P De Bruin nee Vorster van Kalkbank, Malitiesland, ouderdom 22 jaar, sterf 16 Jun 1901
 28. Aletta S Olivier van Middagzon, Spelonken, ouderdom 4 jaar, sterf 16 Jun 1901
 29. Gert A Oelofse van Rooigrond, Spelonken, ouderdom 44 jaar, sterf 17 Jun 1901
 30. Francina S Botha van Louis Trichardt, ouderdom 18 jaar, sterf 18 Jun 1901
 31. Hester S Hattingh van Nooitgedacht, Laeveld, ouderdom 9 jaar, sterf 18 Jun 1901
 32. Dirk CJ Van Schalkwijk van Rondebosch, Houtbosch, ouderdom 2 jaar, sterf 19 Jun 1901
 33. Partick H Cloete van Louis Trichardt, ouderdom 10 jaar 6 maande, sterf 19 Jun 1901
 34. Peter F Van Greenen van Pretoria, ouderdom 15 jaar, sterf 19 Jun 1901
 35. Andries H Olivier van Bokfontein, Magaliesberg, ouderdom 7 jaar, sterf 20 Jun 1901
 36. Elsie JJ Theron nee Naude van Graskraal, Laeveld, ouderdom 45 jaar, sterf 20 Jun 1901
 37. Hendrina Dockrell van Elandshoek, Buffelsberg, ouderdom 3 jaar 6 maande, sterf 20 Jun 1901
 38. Carl J Van Schalkwijk van Pietersburg, ouderdom 5 maande, sterf 20 Jun 1901
 39. Philip VC Vorster van Kalkbank, Malitiesland, ouderdom 10 jaar, sterf 21 Jun 1901
 40. Salomina F De Jager nee Hames van Vlakfontein, Laeveld, ouderdom 50 jaar, sterf 22 Jun 1901
 41. David S Van Dyk van Louis Trichardt, ouderdom 3 maande, sterf 22 Jun 1901
 42. Martha L Van Der Berg nee Schutte van Louis Trichardt, ouderdom 37 jaar, sterf 23 Jun 1901
 43. Petrus J Van Rensburg van Doornfontein, Marabastad, ouderdom 3 jaar, sterf 23 Jun 1901
 44. Naam onbekend Van Der Gryp van Paardeplaats, Haenertsburg, ouderdom 3 maande, sterf 24 Jun 1901
 45. Aleda A Stolz van Rietvlei, Pretoria, ouderdom 7 jaar, sterf 23 Jun 1901
 46. Frederick C Grobler van Zoekmekaar, Spelonken, ouderdom 56 jaar, sterf 24 Jun 1901
 47. Willem TJ Botha van Poortjie, Marabastad, ouderdom 45 jaar, sterf 25 Jun 1901
 48. Cornelius JJ Barkhuizen van Voetpad, Houtbosch, ouderdom 8 dae, Sterf 26 Jun 1901
 49. Johannes WP Espach van Louis Trichardt, ouderdom 9 jaar, sterf 26 Jun 1901
 50. Peter A Wademan van Louis Trichardt, ouderdom 1 jaar 6 maande, sterf 26 Jun 1901
 51. John C Van Staden van Pienaarsnek, Straaipoort, ouderdom 11 jaar, sterf 28 Jun 1901
 52. Frnas JJ Du Preez van Louis Trichardt, ouderdom 73 jaar, sterf 27 Jun 1901
 53. Lizzie, M Venter van Cyferfontein, Spelonken, ouderdom 2 jaar, sterf 28 Jun 1901
 54. Anna K Krige van Boschkoppies, Spelonken, ouderdom 2 jaar, sterf 28 Jun 1901
 55. Johanna M Eybers nee Oelofse van Boschkoppies, Spelonken, ouderdom 64 jaar, sterf 28 Jun 1901
 56. Dina G Henlen nee Fourie van Langverwacht, Spelonken, ouderdom 72 jaar, sterf 28 Jun 1901
 57. Neeltjie EP Potgieter nee Botha van Wakkerstroom, Spelonken, ouderdom 67 jaar, sterf 28 Jun 1901
 58. Gysbert Venter van Dordrecht, Kaapkolonie, ouderdom 21 jaar, sterf 29 Jun 1901
 59. John H Botha van Waterval, Marabastad, ouderdom 50 jaar, sterf 29 Jun 1901
 60. Olof A De Meyer van Louis Trichardt, ouderdom 3 jaar, sterf 29 Jun 1901
 61. Sarel J De Meyer van Louis Trichardt, ouderdom 7 maande, sterf 29 Jun 1901
 62. Paul J Smith van Pretoria, ouderdom 1 maande, sterf 30 Jun 1901
 63. Christiaan Cloete van , Louis Trichardt, ouderdom 2 jaar 6 maande, sterf 02 Jul 1901
 64. Martha MDJ Rousseau van Russouw, Laeveld, ouderdom 2 jaar, sterf 03 Jul 1901
 65. Hendrik Van Graan van Roodepoort, Krugersdorp, ouderdom 23 jaar, sterf 06 Jul 1901
 66. Petrus J Scheepers van Vrischverwacht, Laeveld, ouderdom 61 jaar, sterf 07 Jul 1901
 67. Theunis J Van Der Schiff van Sterkstroom, Magatosberg, ouderdom 46 jaar, sterf 07 Jul 1901
 68. Jacobus D Venter van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 19 dae, Sterf 09 Jul 1901
 69. Sesanna M Scholtz nee Viljoen van Roodepoort, Krugersdorp, ouderdom 35 jaar, sterf 10 Jul 1901
 70. Hendrik J Peterse van Klipdam, Rhenosterpoort, ouderdom 7 maande, sterf 10 Jul 1901
 71. Pertus J Jacobs van Waterval, Marabastad, ouderdom 39 jaar, sterf 11 Jul 1901
 72. Christina WE Viljoen van Mapochsland, ouderdom 1 jaar 4 maande, sterf 11 Jul 1901
 73. Sessana MG Venter van Doornlaagte, Rhenosterpoort, ouderdom 9 maande, sterf 12 Jul 1901
 74. Chris JP Appelgrijn van Driefontein, Spelonken, ouderdom 6 jaar, sterf 12 Jul 1901
 75. Gerson, B Scholtz van Roodepoort, ouderdom 8 jaar, sterf 12 Jul 1901
 76. Martha, MA Botha van Poortjie, Marabastad, ouderdom 38 jaar, sterf 13 Jul 1901
 77. Theunis L Herbst van Schoongesacht, ouderdom 12 jaar, sterf 14 Jul 1901
 78. Susanna LCM Van Schalkwijk van Louis Trichardt, ouderdom 17 jaar, sterf 14 Jul 1901
 79. Gordon M Deetlefs van Houtboschberg, ouderdom 3 jaar 6 maande, sterf 18 Jul 1901
 80. Annie W Ogilvie van Pilgrims Rest, Spelonken, ouderdom 1 jaar 8 maande, sterf 15 Jul 1901
 81. Carl CL Erasmus van Pietersburg, ouderdom 2 jaar, sterf 15 Jul 1901
 82. Louisa MJ Van Rensburg van Houtboschberg, ouderdom 18 jaar, sterf 16 Jul 1901
 83. Francina E Ferreira van Schoemansdal, Louis Trichardt, ouderdom 52 jaar, sterf 16 Jul 1901
 84. Lucas W Albasini van Matomehoek, Koedoesrivier, ouderdom 7 maande 15 dae, Sterf 16 Jul 1901
 85. Elizabeth E Botha van Wakkerstroom, Groot Spelonken, ouderdom 2 jaar, sterf 17 Jul 1901
 86. James N Ogilvie van Pilgrims Rest, Spelonken, ouderdom 9 jaar, sterf 17 Jul 1901
 87. Johanna CC De Waal van Vrischgewacht, Marabastad, ouderdom 1 jaar 2 maande, sterf 18 Jul 1901
 88. Jane J Marse van Rhenosterpoort, ouderdom 7 jaar 6 maande, sterf 18 Jul 1901
 89. Johannes M Van Der Berg van Louis Trichardt, ouderdom 14 jaar, sterf 19 Jul 1901
 90. Marthinus J Venter van Doornlaagte, Rhenosterpoort, ouderdom 63 jaar 6 maande, sterf 19 Jul 1901
 91. Willem JH Bezuidenhout van Rietvlei, Groot Spelonken, ouderdom 5 jaar, sterf 20 Jul 1901
 92. Jacobus P Breedt van Enkeldoorn, Houtbosch, ouderdom 12 jaar, sterf 20 Jul 1901
 93. Cornelius Lus van Haenertsburg, ouderdom 1 jaar 1 maande, sterf 19 Jul 1901
 94. Stephanus M Potgieter van Wakkerstroom, Spelonken, ouderdom 1 jaar 2 maande, sterf 21 Jul 1901
 95. Hendrik J Hattingh van Nooitgedacht, Laeveld, ouderdom 20 jaar, sterf 21 Jul 1901
 96. Johannes A Breedt van Enkeldoorn, Houtbosch, ouderdom 14 jaar, sterf 20 Jul 1901
 97. Philip S Jacobs van Nooiensboom, Houtbosch, ouderdom 1 jaar 9 maande, sterf 21 Jul 1901
 98. Magdalena E Venter nee Coetzee van Doornlaagte, Rhenosterpoort, ouderdom 64 jaar 9 maande, sterf 21 Jul 1901
 99. Wynand JJ Van Rensburg van Rietvlei, Spelonken, ouderdom 8 jaar, sterf 21 Jul 1901
 100. Louis C Reed van Mooihoek, Laeveld, ouderdom 5 jaar 6 maande, sterf 21 Jul 1901
 101. Elizabeth A Bezuidenhout van Rietvlei, Spelonken, ouderdom 1 jaar 3 maande, sterf 22 Jul 1901
 102. Petrus J De Vaal van Vrischgewach, Marabastad, ouderdom 3 jaar, sterf 22 Jul 1901
 103. Magdalena A Van Rensburg van Rustfontein, Spelonken, ouderdom 12 jaar, sterf 22 Jul 1901
 104. Naam onbekend Callaghan van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 12 dae, Sterf 23 Jul 1901
 105. Peter J De Blanche van Benjamin, Spelonken, ouderdom 6 maande, sterf 22 Jul 1901
 106. Elizabeth Moller van Bittervlei, Rhenosterpoort, ouderdom 18 jaar, sterf 23 Jul 1901
 107. Daniel P Roux van Louis Trichardt, ouderdom 9 maande, sterf 22 Jul 1901
 108. Carl S Du Preez van Bastionsrust, Malietsiesland, ouderdom 7 jaar, sterf 23 Jul 1901
 109. Susan S Lordan van Louis Trichardt, ouderdom 2 jaar, sterf 23 Jul 1901
 110. Maria C Grobbelaar van Goodhope, Spelonken, ouderdom 5 jaar, sterf 23 Jul 1901
 111. Naam onbekend Bosch van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 2 maande 15 dae, Sterf 23 Jul 1901
 112. Willem A Van Niekerk van Driefontein, Groot Spelonken, ouderdom 1 jaar 9 maande, sterf 23 Jul 1901
 113. Magareta J Van Schalkwijk van Ruigtevlei, Klein Spelonken, ouderdom 20 jaar, sterf 24 Jul 1901
 114. Johanna B Espach van Louis Trichardt, ouderdom 1 maande, sterf 24 Jul 1901
 115. Henry J Mijnhardt van Doornfontein, Johannesburg, ouderdom 17 jaar, sterf 24 Jul 1901
 116. James J Scott van Middazon, Spelonken, ouderdom 2 jaar, sterf 25 Jul 1901
 117. Anna S Dreyer van Louis Trichardt, ouderdom 2 jaar 9 maande, sterf 25 Jul 1901
 118. Anna C Espach nee Van Zijl van Louis Trichardt, ouderdom 39 jaar, sterf 25 Jul 1901
 119. Sesara ESJ Van Rensburg van Rietvlei, Spelonken, ouderdom 10 jaar, sterf 25 Jul 1901
 120. Johannes FJ Van Rensburg van Rietvlei, Spelonken, ouderdom 6 jaar, sterf 25 Jul 1901
 121. Helena G Breedt van Enkeldoorn, Houtbosch, ouderdom 15 jaar, sterf 25 Jul 1901
 122. Johan H Macdonald van Rosendal, Laeveld, ouderdom 12 jaar, sterf 25 Jul 1901
 123. Jacoba M Bronkhorst van Driefontein, Groot Spelonken, ouderdom 2 jaar 6 maande, sterf 26 Jul 1901
 124. JS Smith nee Beukes van Schoemansdal, Magatosberg, ouderdom 21 jaar, sterf 26 Jul 1901
 125. Theunis Snijman van Turffontein, Marabastad, ouderdom 1 maande, sterf 26 Jul 1901
 126. Magdalena S Erasmus van Enkelbosch, Malietsieland, ouderdom 16 jaar, sterf 26 Jul 1901
 127. Philippus L Van Schalkwijk van Ruigtevlei, Magatosberg, ouderdom 14 jaar, sterf 26 Jul 1901
 128. Hester M Nel van Louis Trichardt, ouderdom 1 maande, sterf 27 Jul 1901
 129. Rachael CE Olivier van Altijdmooi, Laeveld, ouderdom 7 jaar, sterf 27 Jul 1901
 130. Mathijs J Potgieter van Klipdam, Rhenosterpoort, ouderdom 14 jaar, sterf 27 Jul 1901
 131. Pertrus J Marx van Rhenosterpoort, ouderdom 9 maande, sterf 27 Jul 1901
 132. Ella Raaths van Haasbult, Spelonken, ouderdom 10 maande 15 dae, Sterf 27 Jul 1901
 133. Aletta S Potgieter van Duivelskloof, Laeveld, ouderdom 2 maande, sterf 27 Jul 1901
 134. Johannes J Viljoen van Wakkerstroom, Spelonken, ouderdom 11 jaar, sterf 27 Jul 1901
 135. Rudolph A Buitendach van Blinkwater, Houtbosch, ouderdom 2 jaar, sterf 27 Jul 1901
 136. Johan H Olivier van Bloemtuin, Buffelsberg, ouderdom 2 jaar 9 maande, sterf 28 Jul 1901
 137. Stephanus M Venter van Zoekmekaar, Spelonken, ouderdom 3 jaar 9 maande, sterf 27 Jul 1901
 138. Hendrietta WJ Dockrell van Elandshoek, Laeveld, ouderdom 5 jaar, sterf 28 Jul 1901
 139. Peter H Venter van Diggersrest, Laeveld, ouderdom 15 jaar, sterf 27 Jul 1901
 140. Jacoba W Goosen van Enkeldoorn, Houtbosch, ouderdom 19 jaar, sterf 28 Jul 1901
 141. Marthinus J Botha van Mostertshoek, Noutbosch, ouderdom 8 maande, sterf 28 Jul 1901
 142. Jacoba A De Necker van Benjamin, Spelonken, ouderdom 2 jaar, sterf 28 Jul 1901
 143. Anna CC Bosch van Sterkstroom, Spelonken, ouderdom 1 jaar 2 maande, sterf 28 Jul 1901
 144. Dirkje J De Jager nee Cronje van Pisangkop, Laeveld, ouderdom 49 jaar, sterf 29 Jul 1901
 145. Dirk PJ Van Schalkwijk van Brandhoek, Houtbosch, ouderdom 2 jaar, sterf 28 Jul 1901
 146. Marthinus J Venter van Zoekmekaar, Spelonken, ouderdom 2 jaar, sterf 29 Jul 1901
 147. Barend J De Jager van Kalkbank, Rhenosterpoort, ouderdom 10 jaar, sterf 28 Jul 1901
 148. Magdalene C Lubbe van Veekraal, Houtbosch, ouderdom 1 jaar 4 maande, sterf 29 Jul 1901
 149. Ferdinant P Bezuidenhout van Eschtre, Houtbosch, ouderdom 3 jaar, sterf 29 Jul 1901
 150. Gert vd B Grove van Eschtre, Houtbosch, ouderdom 1 maande 8 dae, Sterf 29 Jul 1901
 151. Willem F Lottering van Louis Trichardt, ouderdom 42 jaar, sterf 28 Jul 1901
 152. Jan JP Van Wyk van Insect, Spelonken, ouderdom 8 jaar 6 maande, sterf 29 Jul 1901
 153. Hendrik J Erasmus van Louis Trichardt, ouderdom 22 jaar, sterf 30 Jul 1901
 154. Matilda, C Venter van Doornlaagte, Rhenosterpoort, ouderdom 6 maande, sterf 29 Jul 1901
 155. Maria S Smith van Dieplaagte, Laeveld, ouderdom 2 jaar, sterf 30 Jul 1901
 156. Jacobus F Promnitz van Houtboschdorp, ouderdom 1 jaar, sterf 30 Jul 1901
 157. Rudolph PG Dreyer van Boomplaats, Laeveld, ouderdom 10 jaar, sterf 30 Jul 1901
 158. Christiana WE Strijdom nee Viljoen van Derdepoort, Pretoria, ouderdom 27 jaar, sterf 29 Jul 1901
 159. William A Marx van Zandrivier, Rhenosterpoort, ouderdom 2 jaar, sterf 29 Jul 1901
 160. Erasmus J Oberholzer van Kleinwonder, Pienaarsnek, ouderdom 4 jaar 10 maande, sterf 30 Jul 1901
 161. Johan D Dinkelman van Rietpot, Rhenosterpoort, ouderdom 4 jaar, sterf 30 Jul 1901
 162. Heila M Botha van Buitenhaagvonden, Marabastad, ouderdom 3 jaar, sterf 31 Jul 1901
 163. Johan H Hugo van Huisbokspuit, Laeveld, ouderdom 5 jaar 6 maande, sterf 31 Jul 1901
 164. Adrian J Marais van Matebaskraal, Rhenosterpoort, ouderdom 11 maande, sterf 30 Jul 1901
 165. Johanna HGD Van Schalkwijk van Rightevlei, Magatosberg, ouderdom 8 jaar, sterf 30 Jul 1901
 166. Isabella W Van Niekerk van Houtbosch, ouderdom 6 maande, sterf 31 Jul 1901
 167. Dederick J Hattingh van Nooitgedacht, Laeveld, ouderdom 52 jaar, sterf 30 Jul 1901
 168. Anna M Hattingh van Nooitgedacht, Laeveld, ouderdom 15 jaar, sterf 30 Jul 1901
 169. Cornelia F Erasmus van Laeveld, ouderdom 2 jaar 6 maande, sterf 30 Jul 1901
 170. Martha L Van Der Berg van Louis Trichardt, ouderdom 6 jaar, sterf 31 Jul 1901
 171. Cornelia F De Vaal van Vrischgewag, Laeveld, ouderdom 11 jaar, sterf 31 Jul 1901
 172. Susanna PR Botha van Huisbokspuit, Laeveld, ouderdom 3 jaar, sterf 31 Jul 1901
 173. Martha C Van Der Merwe van Waterval, Pietersburg, ouderdom 2 maande, sterf 31 Jul 1901
 174. Gertruida H Swart van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 2 maande, sterf 31 Jul 1901
 175. Catrina C Venter van Driefontein, Groot Spelonken, ouderdom 3 jaar, sterf 31 Jul 1901
 176. Jacobus JH Esterhuizen van Enkeldoorn, Houtbosch, ouderdom 1 jaar 4 maande, sterf 01 Aug 1901
 177. David J De Vaal van Vrischgewag, Marabastad, ouderdom 5 jaar, sterf 01 Aug 1901
 178. Johanna S De Meyer van Roodeput, Rhenosterpoort, ouderdom 1 jaar 9 maande, sterf 01 Aug 1901
 179. Cornelus L Van Schalkwijk van Brandhoek, Houtbosch, ouderdom 18 jaar, sterf 01 Aug 1901
 180. Sarel L De Fortier van Vaalpunt, Houtbosch, ouderdom 1 jaar 10 maande, sterf 01 Aug 1901
 181. John J Visser van Pisangkop, Laeveld, ouderdom 5 jaar, sterf 01 Aug 1901
 182. Albertus Seegers van Rietpot, Rhenosterpoort, ouderdom 1 jaar 3 maande, sterf 02 Aug 1901
 183. Johannes G Venter van Klipspruit, Houtbosch, ouderdom 11 maande, sterf 01 Aug 1901
 184. Helena C Lottering van Louis Trichardt, ouderdom 2 jaar, sterf 01 Aug 1901
 185. Marthinus J Venter van Weltevreden, Rhenosterpoort, ouderdom 6 jaar, sterf 02 Aug 1901
 186. Hendrik LJ Bronkhorst van Welgevonden, Groot Spelonken, ouderdom 7 maande, sterf 02 Aug 1901
 187. Marthinus W Van Wyk van Insect, Laeveld, ouderdom 1 jaar 6 maande, sterf 02 Aug 1901
 188. Johannes Smith van Verzeerken, Magobaland, ouderdom 2 maande 15 dae, Sterf 02 Aug 1901
 189. Hermina Catrina Steyn van Magobaberg, ouderdom 11 jaar, sterf 03 Aug 1901
 190. Jacobus N Appelgrijn van Middazon, Spelonken, ouderdom 32 jaar, sterf 03 Aug 1901
 191. Martha MJ Smith nee Jacobs van Rietfontein, Houtbosch, ouderdom 26 jaar, sterf 02 Aug 1901
 192. Anna CE OR ACAM Du Preez van Sterkstroom, Magatoberg, ouderdom 11 maande, sterf 02 Aug 1901
 193. Susanna J Van Schalkwijk van Brandhoek, Houtbosch, ouderdom 2 jaar, sterf 03 Aug 1901
 194. Pieter C Venter van Mooifontein, Rhenosterpoort, ouderdom 2 jaar, sterf 03 Aug 1901
 195. Aletta S Venter van Zoekmekaar, Spelonken, ouderdom 3 jaar, sterf 03 Aug 1901
 196. William O'Leary van Rhenosterpoort, ouderdom 57 jaar, sterf 03 Aug 1901
 197. Theodorus A Appelgrijn van Middagzon, Spelonken, ouderdom 4 maande, sterf 03 Aug 1901
 198. Johan Johannes P Brummer van Tierkloof, Laeveld, ouderdom 13 jaar, sterf 03 Aug 1901
 199. Cornelis J Van Rensburg van Doornfontein, Marabastad, ouderdom 1 jaar 7 maande, sterf 04 Aug 1901
 200. Christina CM Venter van Driefontein, Spelonken, ouderdom 1 jaar 2 maande, sterf 03 Aug 1901
 201. Martha C Lottering van Kalkhout, Pitersburg, ouderdom 10 jaar, sterf 04 Aug 1901
 202. Andries H Potgieter van Wakkerstroom, Spelonken, ouderdom 8 jaar, sterf 03 Aug 1901
 203. Izak Van Der Merwe van Waterval, Buffelsberg, ouderdom 17 jaar, sterf 04 Aug 1901
 204. Anna Viljoen van Derdepoort, Pretoria, ouderdom 3 jaar, sterf 03 Aug 1901
 205. Hendrik W Botha van Hansfontein, Laeveld, ouderdom 4 jaar, sterf 04 Aug 1901
 206. Carolina MA Nel van Luxmondy, Laeveld, ouderdom 2 jaar, sterf 04 Aug 1901
 207. Dorothea C Rutven van Grijsappel, Laeveld, ouderdom 1 jaar 3 maande, sterf 04 Aug 1901
 208. Hendrik C De Vaal van Vrischgewaagd, Marabastad, ouderdom 6 jaar, sterf 04 Aug 1901
 209. Martha MM Verster van Doornspruit, Klein Spelonken, ouderdom 1 jaar 8 maande, sterf 05 Aug 1901
 210. Peter J Collins van Rondefontein, Houtbosch, ouderdom 3 jaar 6 maande, sterf 04 Aug 1901
 211. Cornelia JF Lubbe van Veekraal, Houtbosch, ouderdom 10 jaar 6 maande, sterf 04 Aug 1901
 212. Anna S Smith van Rietfontein, Houtbosch, ouderdom 6 jaar 6 maande, sterf 04 Aug 1901
 213. Nicolas J Grobler van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 18 dae, Sterf 05 Aug 1901
 214. Frans Petrus Van Wyk van Haenertsburg, ouderdom 2 jaar, sterf 04 Aug 1901
 215. Maria M Van Der Gryp van Wonderboom, Houtbosch, ouderdom 11 maande, sterf 05 Aug 1901
 216. Francina M Potgieter nee Degeven van Rooipoort, Pietersburg, ouderdom 19 jaar, sterf 04 Aug 1901
 217. Anna MM Richard nee Rabi van Louis Trichardt, ouderdom 51 jaar, sterf 04 Aug 1901
 218. Dirk JJ Suube van Lotsgrond, Haenertsburg, ouderdom 1 jaar 1 maande, sterf 04 Aug 1901
 219. Petrus J Dreyer van Boomplaats, Laeveld, ouderdom 4 jaar, sterf 04 Aug 1901
 220. Gideon A Olivier van Middagzon, Spelonken, ouderdom 1 jaar 6 maande, sterf 05 Aug 1901
 221. Zacharias J Jonker van Enkeldoorn, Houtbosch, ouderdom 8 jaar, sterf 05 Aug 1901
 222. Marageretha GL Van Schalkwijk van Brandhoek, Houtbosch, ouderdom 9 jaar, sterf 05 Aug 1901
 223. Josef H Kelder van Vrischgewaagd, Laeveld, ouderdom 3 jaar, sterf 06 Aug 1901
 224. Theodorus E Botha van Slaapkoppies, Laeveld, ouderdom 11 jaar, sterf 05 Aug 1901
 225. Johannes Matys Roux van Louis Trichardt, ouderdom 2 jaar, sterf 07 Aug 1901
 226. Dirk J Buitendach van Blinkwater, Houtbosch, ouderdom 3 jaar, sterf 07 Aug 1901
 227. Carl H Buitendach van Blinkwater, Houtbosch, ouderdom 7 jaar, sterf 07 Aug 1901
 228. Frantz Fehrns van Haenertsburg, ouderdom 11 maande, sterf 07 Aug 1901
 229. Maria J Dockrell van Elandshoek, Laeveld, ouderdom 9 jaar, sterf 07 Aug 1901
 230. Hester D Olivier nee De Jager van Vlakfontein, Laeveld, ouderdom 19 jaar, sterf 07 Aug 1901
 231. Frederick J Macdonald van Vrischgewaagd, Laeveld, ouderdom 7 jaar, sterf 07 Aug 1901
 232. Stoffelina S Moller van Bittervlei, Rhenosterpoort, ouderdom 14 jaar, sterf 07 Aug 1901
 233. Anna JC Strijdom van Kalkfontein, Rhenosterpoort, ouderdom 5 jaar, sterf 07 Aug 1901
 234. Maria Fransiena Hattingh van Boschhoek, Laeveld, ouderdom 11 jaar, sterf 08 Aug 1901
 235. Willem Hendrik S Stroebel van Tierkloof, Laeveld, ouderdom 1 jaar 9 maande, sterf 08 Aug 1901
 236. Frederick GA Wolmarans van Louis Trichardt, ouderdom 1 jaar 6 maande, sterf 08 Aug 1901
 237. James Van Wyk van Slaapkoppies, Laeveld, ouderdom 1 jaar 2 maande, sterf 08 Aug 1901
 238. Louisa D Adendorff van Louis Trichardt, ouderdom 1 jaar 4 maande, sterf 08 Aug 1901
 239. Isabella W Van Niekerk nee Botha van Haenertsburg, ouderdom 27 jaar, sterf 08 Aug 1901
 240. Frederick W Van Der Gryp van Wonderboom, Houtbosch, ouderdom 3 jaar, sterf 08 Aug 1901
 241. Naam onbekend Du Plessis van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 1 dae, Sterf 09 Aug 1901
 242. Carl Nefki van Mooifontein, Laeveld, ouderdom 13 jaar, sterf 09 Aug 1901
 243. Maria Lydia Van Der Gryp van Wonderboom, Houtbosch, ouderdom 5 jaar, sterf 09 Aug 1901
 244. Willem T Botha van Schraalhaus, Laeveld, ouderdom 5 jaar, sterf 09 Aug 1901
 245. Jacobus HC Lus van Haenertsburg, ouderdom 4 jaar, sterf 10 Aug 1901
 246. Hester Jacoba Venter van Flipspruit, Houtbosch, ouderdom 5 jaar, sterf 10 Aug 1901
 247. Johannes Arnoldus Breedt van Kleingenoeg, Pienaarsnek, ouderdom 8 maande, sterf 10 Aug 1901
 248. Cornelia M Bosch van Kareebos, Rhenosterpoort, ouderdom 3 jaar, sterf 10 Aug 1901
 249. Elsie M Duvenhage van Deput, Rhenosterpoort, ouderdom 23 jaar, sterf 10 Aug 1901
 250. Susara M Rutven van Grijsappel, Laeveld, ouderdom 2 jaar 6 maande, sterf 10 Aug 1901
 251. Catarina Willemiena Stroebel van Tierkloof, Laeveld, ouderdom 3 jaar 6 maande, sterf 11 Aug 1901
 252. Francois BR Lotrie van Geen vaste adres, ouderdom 19 jaar, sterf 10 Aug 1901
 253. Gert Johannes Lubbe van Veekraal, Houtbosch, ouderdom 18 jaar, sterf 10 Aug 1901
 254. Susana CW Kelder van Vrischgewaagd, Laeveld, ouderdom 1 jaar 3 maande, sterf 11 Aug 1901
 255. Johannes PH Botha van Boschkloof, Spelonken, ouderdom 13 jaar, sterf 10 Aug 1901
 256. Grace T Smith van Pietersburg, ouderdom 13 dae, Sterf 11 Aug 1901
 257. Christoffel J Bosch van Pisangkop, Spelonken, ouderdom 34 jaar, sterf 11 Aug 1901
 258. Lourens F Van Greunen van Louis Trichardt, ouderdom 1 jaar 9 maande, sterf 11 Aug 1901
 259. Johannes PH Snijder van Louis Trichardt, ouderdom 6 jaar, sterf 11 Aug 1901
 260. Philip R Botha van Nooienstroom, ouderdom 8 jaar, sterf 11 Aug 1901
 261. John Barcley van Leydsdorp, ouderdom 7 maande, sterf 11 Aug 1901
 262. Patrick H Venter van Louis Trichardt, ouderdom 11 maande, sterf 12 Aug 1901
 263. John D Wentzell van Kortfontein, Laeveld, ouderdom 5 jaar, sterf 12 Aug 1901
 264. Cornelis J Bezuidenhout van Rietkolk, Marabastad, ouderdom 5 maande, sterf 12 Aug 1901
 265. Johannes Hendrik Van Wyk van Slaapkoppies, Laeveld, ouderdom 3 jaar, sterf 12 Aug 1901
 266. Thomas Cumming van Broedersdraai, Houtbosch, ouderdom 49 jaar, sterf 10 Aug 1901
 267. Sannah Grobler nee Duvenhage van Cyferkuil, Rhenosterpoort, ouderdom 27 jaar, sterf 12 Aug 1901
 268. Johannes F Petzer van Klerksdorp, ouderdom 1 jaar 5 maande, sterf 12 Aug 1901
 269. Maria Magdalene Botha van Boschhoek, Houtbosch, ouderdom 1 jaar 4 maande, sterf 12 Aug 1901
 270. Gertrina Janitta J Van Wyk van Leydsdorp, ouderdom 4 jaar, sterf 13 Aug 1901
 271. Susanna C Collins van Rondefontein, Houtbosch, ouderdom 1 jaar 5 maande, sterf 12 Aug 1901
 272. John Johannes P Botha van Waterval, Houtbosch, ouderdom 1 jaar 7 maande, sterf 12 Aug 1901
 273. Adolph Buys van Mara, ouderdom 1 jaar 4 maande, sterf 12 Aug 1901
 274. Alwijn PB Bottman van Kortani, Laeveld, ouderdom 1 jaar 3 maande, sterf 12 Aug 1901
 275. Willem M Van Niekerk van Haenertsburg, ouderdom 2 jaar, sterf 13 Aug 1901
 276. Jacobus M Dames van Sterkspruit, Houtbosch, ouderdom 1 jaar 6 maande, sterf 13 Aug 1901
 277. Gert Cornelis Botha van Gemsbokspruit, Houtbosch, ouderdom 8 jaar, sterf 13 Aug 1901
 278. Cornelia EA Van Der Gryp van Wonderboom, Houtbosch, ouderdom 1 jaar, sterf 13 Aug 1901
 279. Maria ME Alberts van Welgevonden, Houtbosch, ouderdom 2 jaar, sterf 13 Aug 1901
 280. Barent J Strydom van Derdepoort, Pretoria, ouderdom 2 jaar 6 maande, sterf 13 Aug 1901
 281. Petronella D Bezuidenhout van Rietkolk, Marabastad, ouderdom 3 jaar, sterf 13 Aug 1901
 282. Johan Dawid Voster van Platrand, Laeveld, ouderdom 4 jaar, sterf 18 Aug 1901
 283. Catrina Magrieta Venter van Driefontein, Houtbosch, ouderdom 9 jaar, sterf 15 Aug 1901
 284. Philip Cornelis Duvenhage van Louis Trichardt, ouderdom 11 jaar, sterf 14 Aug 1901
 285. Peter George Muller van Afenshoek, Laeveld, ouderdom 9 jaar, sterf 15 Aug 1901
 286. Jacoba Fiendriekie Venter van Zoekmekaar, Spelonken, ouderdom 1 jaar 11 maande, sterf 15 Aug 1901
 287. John H Louis Venter van Middagzon, Spelonken, ouderdom 1 jaar 11 maande, sterf 15 Aug 1901
 288. Freddie Bekker van Mara, ouderdom 6 jaar, sterf 16 Aug 1901
 289. Aletta S Welcome van Mara, ouderdom 1 jaar, sterf 16 Aug 1901
 290. Anna SM De Necker nee Van Wijk van Louis Trichardt, ouderdom 46 jaar, sterf 16 Aug 1901
 291. Pieter Johannes Potgieter van Wakkerstroom, Groot Spelonken, ouderdom 3 jaar, sterf 16 Aug 1901
 292. Zacharias Johannes Harmsen van Rietfontein, Bloedrivier, ouderdom 5 jaar, sterf 17 Aug 1901
 293. George Botha van Slaapkoppies, Laeveld, ouderdom 15 jaar, sterf 16 Aug 1901
 294. Hendry R Collins van Luinsklip, Houtbosch, ouderdom 2 jaar 8 maande, sterf 17 Aug 1901
 295. Anthony M Rousseau van Rossouw, Laeveld, ouderdom 3 jaar 6 maande, sterf 18 Aug 1901
 296. Petronella E Van Schalkwijk van Rautenberg, Laeveld, ouderdom 4 jaar 10 maande, sterf 18 Aug 1901
 297. Willem A Grobler van Pisanghoek, Louis Trichardt, ouderdom 1 jaar, sterf 17 Aug 1901
 298. Hendrik Willem Alberts van Welgevonden, Houtbosch, ouderdom 7 maande, sterf 19 Aug 1901
 299. Philip L Van Niekerk van Louis Trichardt, ouderdom 1 jaar, sterf 19 Aug 1901
 300. Naam onbekend Grobler van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 19 dae, Sterf 19 Aug 1901
 301. Glandina M Van Jaarsveld van Lotsgrond, Houtbosch, ouderdom 2 jaar, sterf 19 Aug 1901
 302. Anna D Jacomiena Lombaard van Klipspruit, Haenertsburg, ouderdom 2 jaar 6 maande, sterf 19 Aug 1901
 303. John George Duvenhage van Louis Trichardt, ouderdom 6 jaar, sterf 19 Aug 1901
 304. Johannes A Wentzel van Kortfontein, Laeveld, ouderdom 1 jaar 10 maande, sterf 20 Aug 1901
 305. Maria Johanna Botha nee Minaar van Leeuwfontein, Pretoria, ouderdom 76 jaar, sterf 20 Aug 1901
 306. Frans Jacobus Viljoen van Louis Trichardt, ouderdom 46 jaar, sterf 20 Aug 1901
 307. Pieter Daniel Du Preez Roux van Magatosland, ouderdom 6 jaar, sterf 20 Aug 1901
 308. HLL Van Der Berg van Poortjie, Marabastad, ouderdom 79 jaar, sterf 20 Aug 1901
 309. Isabella Eliesabetha Du Preez van Bergplaats, Houitbosch, ouderdom 8 maande, sterf 21 Aug 1901
 310. Maria JM Dockrell nee Vorster van Elandshoek, Laeveld, ouderdom 27 jaar, sterf 20 Aug 1901
 311. Petrus (Pieter) Johannes Bosch van Louis Trichardt, ouderdom 4 jaar, sterf 21 Aug 1901
 312. Johannes (Jan) George Cloete van Kareebos, Rhenosterpoort, ouderdom 5 jaar, sterf 21 Aug 1901
 313. Christiana M Jones van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 2 dae, Sterf 21 Aug 1901
 314. Frederick Hendrik Gerhardus Hefer van Marabastad, ouderdom 2 jaar 9 maande, sterf 22 Aug 1901
 315. Daniel Jacobus Pieterse van Driefontein, Spelonken, ouderdom 12 jaar, sterf 22 Aug 1901
 316. Abraham J Viviers van Zoekmekaar, Spelonken, ouderdom 8 maande, sterf 22 Aug 1901
 317. Jacobus Johannes C Van Wyk van Onbekend, ouderdom, sterf 22 Aug 1901
 318. Willem Adolph Faurie van Matebaskraal, Rhenosterpoort, ouderdom 10 maande, sterf 22 Aug 1901
 319. Louis JC Alberts van Haenertsburg, ouderdom 1 jaar 7 maande, sterf 22 Aug 1901
 320. Cornelia FH Knoetze van Wakkerstroom, Spelonken, ouderdom 15 jaar 3 maande, sterf 22 Aug 1901
 321. Petrus Philipus Potgieter van Wakkerstroom, Spelonken, ouderdom 6 maande, sterf 22 Aug 1901
 322. Magdalena Roux van Louis Trichardt, ouderdom 2 jaar, sterf 22 Aug 1901
 323. Hermanus (Gebertus) Lombard van Duivelskloof, Laeveld, ouderdom 4 jaar 6 maande, sterf 22 Aug 1901
 324. Nella T (Janleta) Lottering van Macabiesberg, Krokkedilrivier, ouderdom 32 jaar, sterf 22 Aug 1901
 325. Petrus Buys van Mara, ouderdom 1 jaar 8 maande, sterf 23 Aug 1901
 326. Petrus (Pieter) Willem Wentzel van Zwartkopjes, Laeveld, ouderdom 7 jaar, sterf 23 Aug 1901
 327. Elizabeth Maria Harper van Geen vaste adres, ouderdom 14 jaar 6 maande, sterf 24 Aug 1901
 328. Philippus C Eloff van Louis Trichardt, ouderdom 1 jaar, sterf 24 Aug 1901
 329. Cornelius H Vercueil van Louis Trichardt, ouderdom 1 jaar 8 maande, sterf 24 Aug 1901
 330. Frans Petrus Viviers van Sterkfontein, Houtbosch, ouderdom 1 jaar 2 maande, sterf 24 Aug 1901
 331. Cecilia A Du Toit van Wood River, Rhenosterpoort, ouderdom 4 jaar, sterf 24 Aug 1901
 332. Walter McQ Ashton van Uitkijk, Laeveld, ouderdom 6 jaar, sterf 24 Aug 1901
 333. Sina M Mitchell van Haenertsburg, ouderdom 2 jaar, sterf 25 Aug 1901
 334. Hendrika F Peters van Pietersburg, ouderdom 2 jaar 6 maande, sterf 25 Aug 1901
 335. Abrahamma C Viljoen van Weltevrede, Laeveld, ouderdom 17 jaar, sterf 25 Aug 1901
 336. Frederick C Du Preez van Malietiesland, ouderdom 5 jaar, sterf 26 Aug 1901
 337. Lawrens AS Du Plessis van Waterval, Marabastad, ouderdom 5 jaar 6 maande, sterf 26 Aug 1901
 338. John J Du Toit van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 13 dae, Sterf 25 Aug 1901
 339. Andries PJ Lombaard van Haenertsburg, ouderdom 11 maande 15 dae, Sterf 25 Aug 1901
 340. Albertus SJ Van Jaarsveld van Haenertsburg, ouderdom 4 jaar, sterf 25 Aug 1901
 341. Adriana C (Driena ) Bezuidenhout van Rietkolk, Marabastad, ouderdom 4 jaar, sterf 27 Aug 1901
 342. Jan George Devenaar van Geluk, Magatosberg, ouderdom 37 jaar, sterf 27 Aug 1901
 343. Christina HJ Wademan nee Devenaar van Pietersburg, ouderdom 20 jaar, sterf 27 Aug 1901
 344. Ana M Potgieter van Zandfontein, Louis Trichardt, ouderdom 15 jaar, sterf 27 Aug 1901
 345. Maria Willemiena C Brummer van Haenertsburg, ouderdom 1 jaar, sterf 27 Aug 1901
 346. Petrus Johannes Snijman van Doornkraal, Pietersburg, ouderdom 2 jaar 3 maande, sterf 28 Aug 1901
 347. Hester Maria Venter nee Venter van Zoekmekaar, Spelonken, ouderdom 30 jaar, sterf 28 Aug 1901
 348. Barent J Olivier van Nooifontein, Buffelsberg, ouderdom 5 jaar 8 maande, sterf 27 Aug 1901
 349. Hester SL Beukes van Haenertsburg, ouderdom 9 maande, sterf 27 Aug 1901
 350. Johannes H De Beer van Fredericksdal, Laeveld, ouderdom 1 jaar 11 maande, sterf 27 Aug 1901
 351. Elisabetha M Van Wyk van Weltevrede, Houtbosch, ouderdom 7 jaar, sterf 28 Aug 1901
 352. Johannes P Breedt van Klein genoeg, Pienaarsnek, ouderdom 3 jaar, sterf 29 Aug 1901
 353. Cornelus Johannes F Bremmer van Stampblokfontein, Houtbosch, ouderdom 1 jaar 3 maande, sterf 29 Aug 1901
 354. Alwijn PB Snijman van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 3 maande, sterf 29 Aug 1901
 355. Jeremiah Richards van Louis Trichardt, ouderdom 48 jaar, sterf 29 Aug 1901
 356. Sannie C Potgieter van Doornhoek, Spelonken, ouderdom 2 jaar 7 maande, sterf 28 Aug 1901
 357. Francina G Macdonald van Rosendal, Houtbosch, ouderdom 9 maande 15 dae, Sterf 30 Aug 1901
 358. Jacoba J Grobler van Cyferkuil, Rhenosterpoort, ouderdom 2 jaar 9 maande, sterf 30 Aug 1901
 359. Susana JC Venter van Kalabasfontein, Houtbosch, ouderdom 2 jaar 6 maande, sterf 31 Aug 1901
 360. Martha MM Lubbe van Veekraal, Houtbosch, ouderdom 6 jaar, sterf 31 Aug 1901
 361. Louis M Combrinck van Spelonkwater, Spelonken, ouderdom 6 jaar, sterf 31 Aug 1901
 362. Willem A Botha van Louis Trichardt, ouderdom 1 jaar 3 maande, sterf 31 Aug 1901
 363. Willem A Marais van Matebaskraal, Pietersburg, ouderdom 6 maande, sterf 31 Aug 1901
 364. John N Bosch van Kareebos, Rhenosterpoort, ouderdom 8 jaar, sterf 01 Sep 1901
 365. Willem J Snebbe van Haenertsburg, ouderdom 6 jaar, sterf 01 Sep 1901
 366. Franz Eloff van Waterval, Magatosberg, ouderdom 5 maande, sterf 01 Sep 1901
 367. Jacobus M Viljoen van Duivelskloof, Laeveld, ouderdom 7 jaar 10 maande, sterf 01 Sep 1901
 368. Gerhardus P Brits van Wakkerstroom, Spelonken, ouderdom 3 jaar, sterf 02 Sep 1901
 369. Daniel JH Breedt van Enkeldoorn, Houtbosch, ouderdom 5 jaar, sterf 02 Sep 1901
 370. Gerhardus Devenaar van Louis Trichardt, ouderdom 14 jaar, sterf 02 Sep 1901
 371. David S Grobler van Pisangkop, Spelonken, ouderdom 3 jaar 8 maande, sterf 02 Sep 1901
 372. Carl FP Schuardt van Pietersburg, ouderdom 7 jaar 6 maande, sterf 02 Sep 1901
 373. Mara SE Lotz van Haenertsburg, ouderdom 16 jaar, sterf 03 Sep 1901
 374. Jacoba JW Schaap van Pietersburg, ouderdom 2 jaar 3 maande, sterf 03 Sep 1901
 375. Alwyn PB Naude van Christiaansrust, ouderdom 1 jaar 11 maande, sterf 03 Sep 1901
 376. Janetta H Groblaar van Tafelklip, Houtbosch, ouderdom 13 jaar, sterf 04 Sep 1901
 377. Appel CF Ternooy van Houtbosdorp, ouderdom 2 jaar 6 maande, sterf 04 Sep 1901
 378. Johanna S Buitendach van Blinkwater, Houtbosch, ouderdom 16 jaar, sterf 03 Sep 1901
 379. Philip S Jacobs van Cyferkuil, Rhenosterpoort, ouderdom 4 jaar, sterf 04 Sep 1901
 380. Conrad J Van Der Berg van Louis Trichardt, ouderdom 1 jaar 11 maande, sterf 05 Sep 1901
 381. Bertha M Grobler van Rhenosterpoort, ouderdom 1 maande 14 dae, Sterf 05 Sep 1901
 382. Hendrik AP De Bruin van Hartebeesfontein, Marabastad, ouderdom 7 maande, sterf 05 Sep 1901
 383. Johanna PM Potgieter nee Booysen van Pietersburg, ouderdom 20 jaar, sterf 05 Sep 1901
 384. Alwyn Petrus J Boltman van Kortani, Laeveld, ouderdom 2 jaar 3 maande, sterf 05 Sep 1901
 385. Hester M Venter van Kleinfontein, Spelonken, ouderdom 10 jaar, sterf 05 Sep 1901
 386. Aletta LE Van Wyk van Wakkerstroom, Spelonken, ouderdom 16 jaar, sterf 06 Sep 1901
 387. Christiaan L Viviers van Zoekmekaar, Spelonken, ouderdom 2 jaar 6 maande, sterf 06 Sep 1901
 388. Magartha JM Viljoen van Duivelskloof, Laeveld, ouderdom 2 jaar, sterf 06 Sep 1901
 389. Louis Potgieter van Wakkerstroom, Spelonken, ouderdom 4 jaar, sterf 06 Sep 1901
 390. Florence Schleichter van Haenertsburg, ouderdom 16 jaar, sterf 07 Sep 1901
 391. Alida A Van Rooyen van Pietersburg, ouderdom 7 maande 15 dae, Sterf 07 Sep 1901
 392. Anna CM Jansen van Chaniespoort East, ouderdom 8 maande, sterf 07 Sep 1901
 393. Hendrik J Du Toit van Woodriver, Rhernosterpoort, ouderdom 5 jaar, sterf 08 Sep 1901
 394. Jacobus C Van Zyl van Bloemtuin, Rhenosterpoort, ouderdom 11 maande 15 dae, Sterf 07 Sep 1901
 395. David HJ Roux van Louis Trichardt, ouderdom 6 jaar, sterf 08 Sep 1901
 396. Amercusia Cornelia Lotz van Haenertsburg, ouderdom 3 jaar 9 maande, sterf 07 Sep 1901
 397. Hester J Kloppers van Doornspruit, Klein Spelonken, ouderdom 4 maande, sterf 07 Sep 1901
 398. Joachim PJ Van Rensburg van Kleinfontein, Spelonken, ouderdom 3 maande, sterf 08 Sep 1901
 399. Pieter JL Venter van Driefontein, Spelonken, ouderdom 6 maande, sterf 08 Sep 1901
 400. Barbara J Grobler van Grobler, Spelonken, ouderdom 2 jaar, sterf 10 Sep 1901
 401. David HJ Van Der Lith van Louis Trichardt, ouderdom 57 jaar, sterf 09 Sep 1901
 402. Daniel J Venter van Zoekmekaar, Spelonken, ouderdom 7 jaar, sterf 10 Sep 1901
 403. Sesarah E Bosch van Kareebos, Rhenosterpoort, ouderdom 11 jaar 9 maande, sterf 10 Sep 1901
 404. Neeltjie EP Botha nee Potgieter van Wakkerstroom, Spelonken, ouderdom 35 jaar, sterf 12 Sep 1901
 405. Alida S Roos van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 2 maande 19 dae, Sterf 12 Sep 1901
 406. Alida H Schleesher van Haenertsburg, ouderdom 19 jaar, sterf 12 Sep 1901
 407. Hester M Combrinck van Spelonkwater, Spelonken, ouderdom 18 jaar, sterf 12 Sep 1901
 408. Aletta Sophia Olivier van Middagzon, Spelonken, ouderdom 3 jaar, sterf 12 Sep 1901
 409. Sybrandt C De Fortier van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 10 dae, Sterf 12 Sep 1901
 410. Stephanus AC Peterse van Driefontein, Spelonken, ouderdom 7 jaar, sterf 12 Sep 1901
 411. Ragel CW Duvenhage van Zoekmekaar, Spelonken, ouderdom 7 jaar, sterf 13 Sep 1901
 412. Patric H Cloete van Louis Trichardt, ouderdom 14 jaar, sterf 13 Sep 1901
 413. Willemiena Raaths van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 1 dae, Sterf 11 Sep 1901
 414. Maria J Swanepoel van Driefontein, Houtbosch, ouderdom 1 jaar 9 maande, sterf 14 Sep 1901
 415. Matheus J Pieterse van Driefontein, Spelonken, ouderdom 5 jaar, sterf 13 Sep 1901
 416. Johanna Maria Cloete nee Pijpers van Louis Trichardt, ouderdom 31 jaar, sterf 15 Sep 1901
 417. Pieter B Cloete van Louis Trichardt, ouderdom 3 maande, sterf 16 Sep 1901
 418. Charles M Wienand van Haenertsburg, ouderdom 2 jaar, sterf 16 Sep 1901
 419. Nicholaas J Wienand van Haenertsburg, ouderdom 8 maande, sterf 16 Sep 1901
 420. Carolina Botha nee Whittaker van Louis Trichardt, ouderdom 28 jaar, sterf 25 Sep 1901
 421. John Botha van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 4 dae, Sterf 16 Sep 1901
 422. Maria PJ Botha nee Botha van Boschkloof, Spelonken, ouderdom 57 jaar, sterf 16 Sep 1901
 423. Hendrina Maria Pieterse van Driefontein, Spelonken, ouderdom 3 jaar, sterf 17 Sep 1901
 424. Hendrik J De Bruine van Kalkbank, Rhenosterpoort, ouderdom 3 jaar, sterf ong. 17 Okt 1901
 425. Neeltjie FP Botha van Wakkerstroom, Spelonken, ouderdom 15 jaar, sterf 17 Sep 1901
 426. Paulus Jacobus Roos van Palmietfontein, Pietersburg, ouderdom 2 jaar, sterf 18 Sep 1901
 427. Daniel J Venter van Burgherkamp, Pietersburg, ouderdom 2 jaar, sterf 18 Sep 1901
 428. Jacobus F Steyn van Hakdoorndraai, Rhenosterpoort, ouderdom 2 jaar, sterf 19 Sep 1901
 429. Abel J Schoeman van Louis Trichardt, ouderdom 16 jaar, sterf 19 Sep 1901
 430. Hendrik JJ Venter van Malitsisland, ouderdom 7 jaar 10 maande, sterf 20 Sep 1901
 431. Theunis J Du Plessis van Waterval, Marabastad, ouderdom 9 maande, sterf 21 Sep 1901
 432. Johannes H Boshof van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 1 maande 15 dae, Sterf 22 Sep 1901
 433. Louw G Botha van Louis Trichardt, ouderdom 5 jaar 6 maande, sterf 23 Sep 1901
 434. Joseph CL Botha van Louis Trichardt, ouderdom 2 jaar, sterf 23 Sep 1901
 435. Piet Buys van Mara, ouderdom 35 jaar, sterf 23 Sep 1901
 436. Petrus J Alberts van Welgevonden, Houtbosch, ouderdom 2 jaar 6 maande, sterf 23 Sep 1901
 437. Johanna HM Foort nee Muller van Louis Trichardt, ouderdom 53 jaar, sterf 23 Sep 1901
 438. Johan (of John) Lotz van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 2 maande 3 dae, Sterf 24 Sep 1901
 439. Pieter S Grobler van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 2 maande, sterf 23 Sep 1901
 440. Martha MM Venter van Zevenfontein, Spelonken, ouderdom 5 jaar 8 maande, sterf 25 Sep 1901
 441. Cornelius S Beukes van Grijsappel, Laeveld, ouderdom 2 jaar, sterf 25 Sep 1901
 442. Maria J Dreyer van Louis Trichardt, ouderdom 8 jaar, sterf 25 Sep 1901
 443. Johannes S Smith van Pretoria, ouderdom 2 maande, sterf 26 Sep 1901
 444. Maria L Walkenshaw van Aleengenoeg, Marabastad, ouderdom 6 jaar, sterf 27 Sep 1901
 445. Eliza J Van Der Merwe van Waterval, Buffelsberg, ouderdom 3 jaar, sterf 27 Sep 1901
 446. Aletta Sophia Potgieter van Doornspruit, Spelonken, ouderdom 3 maande, sterf 27 Sep 1901
 447. Jacobus L Burman van Doornkraal, Pietersburg, ouderdom 19 jaar, sterf 27 Sep 1901
 448. Jacomina E Van Der Lith van Het Recht, Buffelsberg, ouderdom 52 jaar, sterf 28 Sep 1901
 449. Johanna C Nel van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 1 maande, sterf 30 Sep 1901
 450. Hester MA Viljoen van Platrand, Laeveld, ouderdom 2 jaar 4 maande, sterf 30 Sep 1901
 451. Marthinus J Helder van Vrischgewaagd, Laeveld, ouderdom 55 jaar, sterf 01 Okt 1901
 452. Maria aS E Venter nee Rensburg van Kleinfontein, Spelonken, ouderdom 58 jaar, sterf 01 Okt 1901
 453. Sannah Buys van Mara, ouderdom 1 jaar, sterf 02 Okt 1901
 454. Martha Venter nee Van Wijk van Maletzisland, ouderdom 35 jaar, sterf 03 Okt 1901
 455. Sesarah M Strydom van Wonderboom, Pretoria, ouderdom 9 jaar, sterf 04 Okt 1901
 456. Anna EC Nayer van Masheitiesberg, Laeveld, ouderdom 10 maande, sterf 04 Okt 1901
 457. Catrina F Peters nee Combrinck van Pietersburg, ouderdom 29 jaar, sterf 03 Okt 1901
 458. Hester C Venter nee Potgieter van Driefontein, Spelonken, ouderdom 33 jaar, sterf 04 Okt 1901
 459. Catrina E Schutte van Letabadrif, Laeveld, ouderdom 7 maande, sterf 05 Okt 1901
 460. Naam onbekend Obeet van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 1 maande 21 dae, Sterf 07 Okt 1901
 461. Andries A Van Der Schijf van Louis Trichardt, ouderdom 9 jaar, sterf 06 Okt 1901
 462. Francis Joubert van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 1 maande, sterf 07 Okt 1901
 463. Anna Roos van Spitzkop, Rhenosterpoort, ouderdom 4 maande, sterf 07 Okt 1901
 464. MJ Petzer van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 2 maande, sterf 08 Okt 1901
 465. Rosalinda Hefer van Marabastad, ouderdom 9 maande, sterf 09 Okt 1901
 466. Mattijs J Botha van Weltevrede, Rhenosterpoort, ouderdom 16 jaar, sterf 09 Okt 1901
 467. John Hofmeyer van Goedgedacht, Rhenosterpoort, ouderdom 33 jaar, sterf 10 Okt 1901
 468. Marthina JJ Du Preez nee Degenaar van Bastionsrust, Rhenosterpoort, ouderdom 23 jaar, sterf 10 Okt 1901
 469. Louisa SM Van Der Walt van Bloedrivier, Marabastad, ouderdom 44 jaar, sterf 12 Okt 1901
 470. Anna C Botha nee Fetzgerald van Schraalhaus, Laeveld, ouderdom 33 jaar, sterf 12 Okt 1901
 471. Catherina M Vorster nee Bronkhorst van Nooitgedacht, Spelonken, ouderdom 35 jaar, sterf 13 Okt 1901
 472. Hester JCC Grobbelaar van Louis Trichardt, ouderdom 1 jaar 3 maande, sterf 13 Okt 1901
 473. Petronella M Van Schalkwijk van Rautenberg, Laeveld, ouderdom 10 jaar, sterf 13 Okt 1901
 474. Jacobus P Kriel van Kalkbank, Maletzisland, ouderdom 4 maande 15 dae, Sterf 14 Okt 1901
 475. Hendrina J Van Der Walt van Bloedrivier, Marabastad, ouderdom 30 jaar, sterf 15 Okt 1901
 476. Anna C De Beer van Exatre, Houtbosch, ouderdom 10 maande, sterf 15 Okt 1901
 477. Andries H Potgieter van Wakkerstroom, Spelonken, ouderdom 11 maande, sterf 16 Okt 1901
 478. Philip LV Nel van Ingomst, Pietersburg, ouderdom 7 maande, sterf 16 Okt 1901
 479. Louis J Nel van Zoetfontein, Marabastad, ouderdom 17 jaar, sterf 16 Okt 1901
 480. Bekker van Zoetfontein, Marabastad, ouderdom 7 maande, sterf 16 Okt 1901
 481. Maria P Appelgrijn van Boschkloof, Spelonken, ouderdom 5 jaar, sterf 17 Okt 1901
 482. Adrian Vis van Pietersburg, ouderdom 41 jaar, sterf 17 Okt 1901
 483. Maria M Smith van Schilderkranz, Houtbosch, ouderdom 1 jaar 4 maande, sterf 18 Okt 1901
 484. Johanna A Kruger van Turffontein, Hollandsdrift, ouderdom 6 maande, sterf 18 Okt 1901
 485. Johannes H Bosch van Pisangkop, Spelonken, ouderdom 3 jaar 6 maande, sterf 19 Okt 1901
 486. David J Peterse van Magatosberg, Spelonken, ouderdom 25 jaar, sterf 21 Okt 1901
 487. Chrisina H Stemsman van Bloemfontein, Laeveld, ouderdom 1 jaar 8 maande, sterf 21 Okt 1901
 488. Anna C Brink van Brinksrust, Rhenosterpoort, ouderdom 4 maande, sterf 22 Okt 1901
 489. Catrina, F Jones van Goedehoop, Haenertsburg, ouderdom 2 jaar, sterf 22 Okt 1901
 490. Anna S Vorster van Mashutesberg, Laeveld, ouderdom 3 jaar, sterf 23 Okt 1901
 491. Wilhelmina P Grobler nee Du Preez van Schoemansdal, Louis Trichardt, ouderdom 63 jaar, sterf 23 Okt 1901
 492. Magtild M Slabberts van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 2 maande, sterf 24 Okt 1901
 493. Willem Strydom van Derdepoort, Pretoria, ouderdom 4 jaar 11 maande, sterf 24 Okt 1901
 494. Benjamin Knight van Mara, ouderdom 4 jaar, sterf 24 Okt 1901
 495. Duurs Buys van Mara, ouderdom 13 jaar, sterf 25 Okt 1901
 496. Jacobus van Mara, ouderdom 2 jaar, sterf 26 Okt 1901
 497. Hendrina W Venter van Voetpad, Houtbosch, ouderdom 2 jaar, sterf 26 Okt 1901
 498. Hester JJ Grobbelaar nee Botha van Louis Trichardt, ouderdom 27 jaar, sterf 27 Okt 1901
 499. Josephus JJ Van Rensburg van Rustfontein, Spelonken, ouderdom 16 jaar, sterf 28 Okt 1901
 500. Cornelia JGJ Vorster van Nooitgedacht, Spelonken, ouderdom 1 jaar 5 maande, sterf 28 Okt 1901
 501. Johanna H Jacobs van Geluk, Spelonken, ouderdom 11 jaar, sterf 30 Okt 1901
 502. Anna M Schoeman van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 4 maande, sterf 31 Okt 1901
 503. Gert Andries Oelofse van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 1 maande 14 dae, Sterf 03 Nov 1901
 504. Gesie Buys van Mara, ouderdom 60 jaar, sterf 04 Nov 1901
 505. Johannes Hendrik L Voster van Nooitgedacht, Spelonken, ouderdom 4 jaar, sterf 05 Nov 1901
 506. Cornelia Elisabeth Steyn van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 5 maande, sterf 05 Nov 1901
 507. Jacobus Armans H Colyn van Zoekmekaar, Spelonken, ouderdom 6 jaar, sterf 06 Nov 1901
 508. Catrina R Oosthuizen nee Voslouw van Lodewyksvlei, Rhenosterpoort, ouderdom 77 jaar, sterf 07 Nov 1901
 509. Rudolph Philip Page van Nooiensboom, Houtbosch, ouderdom 5 jaar, sterf 07 Nov 1901
 510. Jacobus Adriaan Marais van Matebaskraal, Pietersburg, ouderdom 8 jaar, sterf 07 Nov 1901
 511. Francina Susara E Ferus van Rietfontein, Houtbosch, ouderdom 3 jaar, sterf 08 Nov 1901
 512. Jacob Pieter D Gruudleugh van Haenertsburg, ouderdom 4 jaar, sterf 08 Nov 1901
 513. Magdalena MAH Olivier van Bloemfontein, Laeveld, ouderdom 4 jaar, sterf 08 Nov 1901
 514. Cornelia F De Beer van Schraalhaus, Laeveld, ouderdom, sterf 08 Nov 1901
 515. Michaal Andries Venter van Voetpad, Houtbosch, ouderdom 7 maande, sterf 09 Nov 1901
 516. Susanna MAA Schnell nee Harmisun van Enkeldoorn, Houtbosch, ouderdom 26 jaar, sterf 10 Nov 1901
 517. Jacobus F De Beer van Schraalhaus, Laeveld, ouderdom 27 jaar, sterf 10 Nov 1901
 518. Maria De Beer nee Fetzgerald van Schraalhaus, Laeveld, ouderdom 27 jaar, sterf 10 Nov 1901
 519. Gottfried J Lombaard van Duivelskloof, Laeveld, ouderdom 8 jaar, sterf 11 Nov 1901
 520. Petronella Susara C Botes nee Venter van Onverwacht, Pietersburg, ouderdom 38 jaar, sterf 10 Nov 1901
 521. A De La Rey, Sterf ong. 03 Aug 1901
 522. Anamagrieta De Jager, Sterf ong. 04 Aug 1901
 523. Anna Sophia Smith, Sterf ong. 05 Aug 1901
 524. Frans Visser, Sterf ong. 07 Aug 1901
 525. M (or HD) Olivier, Sterf ong. 08 Aug 1901
 526. Naam onbekend Combrink, Sterf ong. 11 Aug 1901
 527. Jacobus Pertus Botha, Sterf ong. 11 Aug 1901
 528. Roedolf Toerien, Sterf ong. 11 Aug 1901
 529. Alwyn Petrus Holdman, Sterf ong. 13 Aug 1901
 530. J Grobler, Sterf ong. 13 Aug 1901
 531. Naam onbekend Grobler, Sterf ong. 03 Sep 1901
 532. (C) Lus, Sterf ong. 05 Sep 1901
 533. Hendrik W Du Preez, Sterf ong. 05 Sep 1901
 534. Maria Rautenbach, Sterf ong. 05 Sep 1901
 535. Naam onbekend Grobler, Sterf ong. 06 Okt 1901
 536. Halbo Jacobs, Sterf ong. 26 Okt 1901
 537. Neeltjie EP Botha datum onbekend

Sien ookWysig

VerwysingsWysig

Eksterne skakelsWysig