Ds. William Murray (Graaff-Reinet, 29 Oktober 1829Worcester, 16 Junie 1899) was die derde van ds. Andrew Murray sr. se vyf seuns wat predikant geword het.

William Murray

Reeds op 'n vroeë ouderdom gaan hy na Nederland om in die teologie te studeer en kom saam met ds. A.A. Louw in 1852 na Suid-Afrika terug. Sy eerste gemeente was die NG gemeente Middelburg, Kaap, waar hy arbei van 1854 tot 1865. Toe die Ringskommissie van Graaff-Reinet op 19 Mei 1852 amptelik oorgaan tot die stigting van die dié gemeente, was sy vader een van die drie kommissielede. Die eerste konsulent was sy oudste broer, ds. John Murray, destyds leraar van die NG gemeente Burgersdorp, waarna William die eerste leraar word. Gedurende sy bediening daar word 'n nuwe kerkgebou opgerig.

Op 18 Junie 1865 vind sy bevestiging in die NG gemeente Worcester plaas, waar hy arbei tot en met sy dood in 1899. Blykbaar is die NG gemeente op De Doorns, NG gemeente Murray, na hom vernoem.

Ds. Murray is, so skryf eerw. A Dreyer,[1] gekenmerk deur buitengewone nederigheid, buitengewone liefde, buitengewone ywer en buitengewone toewyding aan die Here en die diens van die Here. Hy het hom oor die ellendiges ontferm, hy trek hom die lot van mense wat ly en armes aan en arbei met selfverloënende liefde aan hulpbehoewendes. Daarvan getuig sy onwaardeerbare diens aan die sending, aan die opvoeding van gesig- en gehoorgestremdes en van die jeug.

Hy was jare lank voorsitter van die Binnelandse Sendingkommissie en stigter van die Instituut vir Doofstommes en Blindes op Worcester. Hy het ook 'n groot bydrae gelewer tot die stigting van die NG Kerk se arbeidskolonie op Kakamas. In sy eie gemeente het hy opvoedingsinstellings tot stand gebring, waaronder een waarin verarmde jong seuns gratis gevoed, geklee en in 'n ambag opgevoed kon word.

Verwysings

wysig
  1. Dreyer, eerw. A. 1924. Eeuwfeest-Album van de Nederduits Gereformeerde-Kerk in Zuid-Afrika 1824–1924. Kaapstad: Publikatie-kommissie van de Z.A. Bijbelvereniging.