August Daniël Lückhoff

Ds. August Daniël Lückhoff (Colesberg 6 Julie 1874Stellenbosch 5 Mei 1963) was 'n predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die Kerk se eerste Armesorgsekretaris.

Ds. A.D. Lückhoff, eerste sekretaris van die NG Kerk se kommissie vir armesorg.

Lückhoff is in die pastorie op Colesberg gebore terwyl sy pa, ds. Anton Daniël Lückhoff, leraar van die NG gemeente Colesberg was. Hy ontvang sy eerste opleiding aan die Normaalskool in Kaapstad en daarna aan die Suid-Afrikaanse Kollege, ook in Kaapstad en die voorloper van die Universiteit van Kaapstad, waar hy 'n B.A. verwerf. Van 1896 tot 1900 studeer hy in die teologie aan die Kweekskool op Stellenbosch.

Ná 'n opvoedkundige toer van Europa word hy die predikant vir die vroue en kinders in die konsentrasiekamp op Bethulie in die Suid-Vrystaat tydens die Anglo-Boereoorlog. In 1904 word hy hulpprediker van die NG gemeente Caledon. Dit was ook die jaar waarin sy pa die herderstaf in die NG gemeente Durbanville neergelê het. Hy is diep geraak deur die treurige ekonomiese en opvoedkundige toestande van die Noordweste van die destydse Kaapkolonie en dien in 'n kommissie van ondersoek daarna. Hy kry opdrag by die Sinode van die Kaapse Kerk om sy energie daaraan te wy om die opvoeding van arm kinders in die streek te verbeter, koshuise vir jong mense en die ontwikkeling van Afrikaans. In 1908 word hy organiserende inspekteur vir die Kaaplandse Onderwysdepartement. In 1912 word hy gevra om die lewensomstandighede van die boswerkers in die omgewing van George en Knysna te ondersoek en in 1916 word hy die eerste Armesorgsekretaris van die NG Kerk. Van 1912 tot 1916 was hy leraar van die NG gemeente Darling.

Hy organiseer 'n fonds vir die slagoffers van die 1918-griepepidemie, belangrike noodlenings vir boere in 21 distrikte wat onder droogte gebuk gegaan het tydens die Groot Depressie en die vader van 'n stelsel van koshuise vir minderbevoorregte kinders van die Noordweste en elders in Kaapland, wat uiteindelik vermeerder het tot 170 instellings met huisvesting vir sowat 8 000 kinders.

In 1925 besoek hy Argentinië namens die Armesorgkommissie en neem die leiding met die repatriasie van 450 Afrikaners van 1937 tot 1938. Hy was amper 70 jaar oud toe hy in 1943 aftree. Die Universiteit Stellenbosch het hom in 1945 vereer met 'n eredoktorsgraad in die opvoedkunde.

Bronne

wysig
  • Dreyer, eerw. A. 1924. Eeuwfeest-Album van de Nederduits Gereformeerde-Kerk in Zuid-Afrika 1824–1924. Kaapstad: Publikatie-kommissie van de Z.A. Bijbelvereniging.
  • Hofmeyr, George (hoofred.), 2002. NG Kerk 350. Wellington: Lux Verbi.BM.
  • Gaum, dr. Frits (hoofred.), Christelike Kernensiklopedie. Wellington: Lux Verbi.BM, 2008.
  • Potgieter, D.J. (red.) 1972. Standard Encyclopaedia of Southern Africa. Cape Town: Nasionale Opvoedkundige Uitgewery (Nasou).