Kategorie:AS1-onderhoud: plek

Bladsye in hierdie kategorie gebruik waarskynlik die |plek=/|location=/|place=/|publication-place=-parameters in aanhalingssjablone om 'n bladsy in 'n bron aan te dui. Hierdie parameters is gereserveer vir fisiese publikasieplekke, byvoorbeeld die naam van 'n stad. Om 'n bladsy in 'n bron aan te dui, gebruik eerder die |bladsy=/|bladsye=/|page=/|pages=-parameters, byvoorbeeld |bladsye=15-20 of |bladsypage=10 in plaas van |plek=10.