NG gemeente Groblershoop

Die NG gemeente Groblershoop is ’n gemeente in die Nederduitse Gereformeerde Kerk se Sinode van Noord-Kaapland met, soos die naam te kenne gee, sy middelpunt op die dorp Groblershoop. Einde 2015 het die gemeente 246 belydende en 90 dooplidmate gehad en was die predikant ds. D.A. Burger, wat in 2013 hierheen gekom het nadat hy reeds 10 jaar tevore sy emeritaat in die NG gemeente Citrusdal aanvaar het.

Die gemeente se huidige kerkgebou. Ds. G.T. de Beer het die hoeksteen op 5 Februarie 1972 gelê en die argitekte was A.W. Horne en Hofmeyr.

VoorgeskiedenisWysig

Die ontstaan van die gemeente, wat tot minstens in die jare sewentig Boegoeberg geheet het (genoem na die Boegoebergdam, en vroeër Buchuberg gespel), hang saam met die aanlê van ’n nedersetting die langs die Oranjerivier as onderstandswerk ten gevolge van die knellende depressie en droogtes in die twintigerjare. Vanaf Mei 1929 het 'n bonte skare behoeftiges uit alle oorde 'n heenkome kom soek in dambou, kanaal grawe, bosontruiming en grond sleep. Hierdie vreemde, rustelose element is gewerp midde in die anders rustige gemeente Marydale onder die leiding van die minsame en ywerige ds. P.J. du Toit. Sonder versuim is reëlings vir die geestelike versorging van hierdie mense getref: 'n kerkkommissie is aangestel, 'n plek van aanbidding gesoek, en 'n arbeider in die persoon van eerw. Wiehahn aangestel.

Die Algemene Armesorgkommissie (AAK) het ook aandag aan die werkers geskenk, en ná besoek van ds. Lückhoff is steun vir die aanstelling van 'n hulpprediker in die persoon van. prop. W.B. Loubser verleen. In 1952 skryf Boegoeberg se medewerker aan Ons gemeentelike feesalbum: "Hy was inderdaad die regte man op die regte plek, want, deur ontberings saam met sy mense te deel, onvermoeide arbeid, en simpatieke dog ferme leiding het hy getrag om eenheid in dié heterogene mensemassa te skep en voorts goeie kerklike orde tesame met hulle sedelike, opvoedkundige en stoflike welsyn te bevorder – 'n reusetaak dikwels onder dolle omstandighede, maar met moed, deursettingsvermoë en waardigheid aangepak."

GemeentestigtingWysig

 
Ds. C.S. Hattingh, van 1937 tot 1943 die tweede leraar.
 
Ds. Pieter Jacobus du Toit, die moedergemeente, Marydale, se leraar van 1930 tot 1945 (toe hy emeriteer).
 
Boegoeberg was van 1947 tot 1948 ds. Frank William Liebenberg se voorlaaste gemeente.

Onder leiding van ds. Loubser het die verlange na 'n eie gemeente ontstaan en in November 1935 is Boegoeberg uit dele van die gemeentes Marydale en Kenhardt afgestig. Heel natuurlik is die eerste beroep op ds. Loubser uitgebring en is hy vroeg in 1936 in sy amp bevestig. Die taak van opbou van die jong en behoeftige gemeente was eweneens reusagtig, maar leraar en kerkraad het met vaste hand die ploeg aangegryp om die aangevoorde akker te bewerk.

In Julie 1937 het ds. Loubser vertrek na Chubut, Argentinië, en is in Desember opgevolg deur prop. C.S. Hattingh wat die herdersamp tot November 1942 met veel ywer, nougesetheid en deeglikheid beklee en voortgebou het op die reeds gelegde fondamente. In Februarie 1941 is prop. P.A.M. Brink in medewerking met die gemeente Grootrivier en met finansiële steun van die AAK as hulpprediker aangestel om die onderste gedeelte van die nedersetting te bearbei en is daardie streek so ryp gemaak vir afstigting teen die einde van die jaar.

In Februarie 1943 is prop. A.L. Badenhorst as leraar bevestig en dien die gemeente met ywer tot in September 1946. Gedurende sy dienstyd is die gemeente se saalbouskuld deur die ywerige samewerking van die lidmate en die steun van die AAK afbetaal en word die gemeente selfstandig. Die vakature weens ds. Badenhorst se vertrek het amper 'n jaar geduur tot die gemeente die dienste van ds. F.W. Liebenberg verkry het. Die medewerker van Ons gemeentelike feesalbum skryf oor hom: "Hierdie dienskneg van die Heer het deur sy gulhartigheid en innige menslikheid 'n weg gevind tot menige hart, dog ná slegs 'n jaar het die strawwe klimaat en die hoë eise van die veelkoppige gemeente te veel vir sy kragte en klimmende jare geword en moes hy 'n beroep na elders aanvaar."

In September 1949 is ds. O.S.A. Robertson, die vyfde leraar, verwelkom. In 1951 is in 'n langgevoelde behoefte voorsien deur die aankoms van eerw. A.J. Viljoen, wat deur medewerking van die kerkrade, van Marydale en Boegoeberg beroep is.

Enkele leraarsWysig

  • Loubser, Willem Burger, 1936–1937 (voorheen van 1931 af hulpprediker van Marydale met werkkring Boegoeberg)
  • Hattingh, Carel Stephanus, 1937–1943
  • Badenhorst, Adriaan Lodewicus, 1943–1946
  • Liebenberg, Frank William, 1947–1948
  • Robertson, Ockert Stefanus Albert, 1949–1969 (aanvaar sy emeritaat)
  • Schalk van der Merwe, 26 Januarie 2020 – hede (tentmakerleraar)

BronneWysig

  • (en) Bulpin, T.V. (2001). Discovering Southern Africa. Cape Town: Discovering Southern Africa Publications cc.
  • (af) Olivier, ds. P.L. (samesteller). 1952. Ons gemeentelike feesalbum. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-uitgewers.
  • (af) Small, Mario (samesteller). 2017. Jaarboek van die NG Kerke. Wellington: Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk MSW.