Ds. Paul Nel (Greytown, 26 Januarie 1867 - Ermelo, 7 Oktober 1943) was predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk en moderator van die Transvaalse Kerk.

Ds. Paul Nel, eerste leraar van die NG gemeente Jeppestown van 1898 tot 1907 en daarna van Ermelo tot sy aftrede in 1934.

Hy het vroeg in sy lewe die roeping ontvang om predikant te word. Hy studeer aan die Kweekskool op Stellenbosch en deurloop sy vierjarige studiekursus met welslae. Hy is op 22 September 1892 gelegitimeer en vertrek na Masjonaland. Hier het hy net 'n jaar lank gewerk toe hy 'n beroep na Makwassie ontvang en aanneem. In dié gemeente staan hy net drie jaar toe hy 'n beroep na die NG gemeente Jeppestown in Johannesburg aanvaar. Dit was die gemeente, wat pas op 8 Julie 1897 gestig is, maar sewe maande lank herderloos was, se derde beroep, wat die kerkraad op 22 Desember 1897 uitgebring het.

Ds. Nel en sy gesin het reeds op 17 Februarie in die Goudstad aangekom, maar sy plegtige bevestiging het eers 'n week later op Donderdag 24 Februarie 1898 plaasgevind. Op daardie aand was die Presbiteriaanse kerkgebou van eerw. Douglas stampvol. Agt predikante was onder die skare van gemeentelede en belangstellendes. Ds. Abraham Kriel, leraar van die NG gemeente Langlaagte, het die diens gelei en ook die bevestiging waargeneem. Die bevestigingsrede is deur die bekende ds. H.S. Bosman van Pretoria uitgespreek na aanleiding van Romeine 12:6-8. Onmiddellik ná hierdie plegtigheid het ds. Nel die kansel bestyg en sy intreerede gelewer. Sy teks was die antwoord van Petrus aan die kreupelgebore man by die tempelpoort: "Silwer en goud het ek nie; maar wat ek het, dit gee ek vir jou: In die Naam van Jesus Christus, die Nasaréner, staan op en wandel (Handelinge. 3:6). Ds. Nel doen 'n beroep op die kerkraad en gemeente om hom deur die daad sowel as voorbidding te steun. Hy sluit af met die woorde: "Te veroordelen is duivelisch, te criticeeren is menschelijk; te onderteunen goddelijk." ('n Beskrywing van die plegtigheid het verskyn in De Vereeniging, orgaan van die Transvaalse Kerk.)

'n Week later is ds. en mev. Nel op 'n groot ontvangsgesellingheid deur die gemeente onthaal en by hierdie geleentheid is daar ook van die konsulent, ds. Abraham Kriel, afskeid geneem. Ds. Nel was nog betreklik jonk, want hy het so pas sy dertigste verjaardag herdenk.

Ds. Nel was een van die predikante wat hom in die Anglo-Boereoorlog by die vegtende burgers aangesluit het. Hy is gevange geneem by Elandslaagte, maar is kort daarna vrygelaat. Hy bly net tot 1907 in Jeppestown nadat die nuwe kerk, ontwerp deur Herman Kallenbach se firma in daardie jaar opgerig is, en vertrek daarna na die NG gemeente Ermelo, waar hy bly tot en met sy emeritaat in 1934 en ook voorsitter van die Ring van Lydenburg was. Hy was skriba van die Transvaalse Sinode van 1904 tot 1912, assessor van 1919 tot 1923, questor van die Sinode van 1903 tot 1917 en van 1923 moderator, asook skriba van die Raad der Kerken (Federale Raad van NG Kerke) van 1907 tot 1909. Hy was een van die eerste pleitbesorgers vir die oprigting van die NG Kerk se Teologiese Fakulteit aan die Universiteit van Pretoria en dien later in die eerste Fakulteitskommissie.

Bronne

wysig
  • Dreyer, eerw. A. 1924. Eeuwfeest-Album van de Nederduits Gereformeerde-Kerk in Zuid-Afrika 1824 - 1924. Kaapstad: Publikatie-kommissie van de Z.A. Bijbelvereniging.
  • Dreyer, eerw. A. Jaarboek van die Nederduits-Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1933, Kaapstad: Jaarboek-Kommissie van die Raad van die Kerke, 1932.
  • Smit, ds. A.P. 1948. Ons Kerk in die Goudstad (1887 - 1947). Johannesburg: Kerkrade van Johannesburg, Fordsburg, Johannesburg-Oos en Jeppestown.
  • Swart, dr. M.J. (voorsitter redaksiekomitee). 1980. Afrikaanse kultuuralmanak. Aucklandpark: Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge.

Eksterne skakels

wysig