NG gemeente Pierneef

Die NG gemeente Pierneef is ’n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Pretoria. Dié gemeente het in 1985 259 doop- en 624 belydende lidmate gehad met dr. M.T.S. Zeemand as die leraar. In 2015 het die dooplidmate afgeneem tot 131 en die belydende lidmate tot 498. Ds. E.J. van der Westhuizen was toe die leraar.

Ds. H.J.C. Reyneke, van 1951 tot 1954 Pierneef se eerste leraar nadat hy oorgekom het van die moedergemeente, Villieria, af.
Ds. G.J.V. Bell, leraar van 1956 tot 1962.
Ds. Kenney O'Kennedy, leraar van 1963 tot 1966.
Ds. J.C. Crots, leraar van 1964 tot hy op 25 Augustus 1968 leraar geword het van die dogtergemeente Pierneefrant.

Agtergrond

wysig

Na gelang die aantal lidmate van die gemeente Villieria buite verhouding aangegroei het, en omdat dit weens gebrek aan doeltreffende busvervoer vir lidmate in die deel suid van Capital Park-Silvertowspoorweg baie moeilik was om by die kerk te kom, het daar 'n sterk begeerte ontstaan om tot selfstandigheid te geraak. Toe die kerkraad volgens opdrag van die Sinode besluit om 'n medeleraar te beroep, is dadelik oorgegaan tot die bou van 'n pastorie, en wel in die deel van die gemeente ten suide van die spoorweg. Nadat die gebou voltooi is, is ds. H.J.C. Reyneke as medeleraar beroep en op 9 April 1949 deur ds. Krige van Aberdeen bevestig.

Stigting

wysig

Die suidelike deel van die gemeente is deur ds. Reyneke bearbei, terwyl ds. L.N. Botha, die ander leraar, die noordelike deel bearbei het. Die begeerte tot afstigting onder die lidmate in die deel suid van die spoorweg het nou so sterk toegeneem dat die dienende kerkraadslede van hierdie deel die saak daadwerklik aangepak het. Op 1 Mei 1950 is dan ook 'n mosie vir afstigting by die kerkraad ingedien en is deur die kerkraad 'n kommissie benoem om op die saak in te gaan. Op 5 Junie 1950 het die kommissie eenparig by die kerkraad aanbeveel dat die versoek tot afstigting toegestaan word.

Die dienende kerkraadslede van die deel suid van die spoorweg het opdrag gekry om die memories en waarborglyste vir ondertekening rond te neem. Hieruit het baie duidelik geblyk dat die deel suid van die spoorweg so te sê eenparig ten gunste van afstigting was. Nadat die stukke deur die kerkraad in orde bevind en goedgekeur is, is die afstigtingsvergadering deur kennisgewing in Die Kerkbode opgeroep vir 30 September 1950. Op die vergadering is eenparig besluit om oor te gaan tot afstigting en wel onder die naam "die Pierneef-gemeente van die Ned. Herv. of Geref. Kerk". En so het die 29ste gemeente van die Kerk in Pretoria tot stand gekom.

Die 12 ouderlinge en 14 diakens wat op die afstigtingsvergadering gekies is, is Sondagmôre 1 Oktober 1950 deur die konsulent, ds. J.F. Linde van Riviera, by die eerste diens in die Moggssaal, 23ste Laan, Villieria, voorgestel. Op 'n kerkraadsvergadering, gehou op 16 Oktober 1950, is ds. H.J.C. Reyneke eenparig beroep tot herder en leraar van die gemeente. Tot groot vreugde en dankbaarheid van die gemeente het hy hom die beroep laat welgeval, en gedurende die naweek van 19 tot 21 Januarie 1951, ’n onvergeetlike naweek in die geskiedenis van die gemeente, is ds. en mev. Reyneke en hul kinders feestelik verwelkom. Ds. Reyneke is Saterdagaand deur dr. Retief van Daspoort bevestig en die Sondagmôre het hy sy intreepreek gelewer in 'n groot tent wat goedgunstig deur die Armesorgkommissie aan die gemeente geskenk is.

In 1952 kon Ons gemeentelike feesalbum berig: “'n Pragtige gees van eensgesindheid en samewerking heers tussen die pastorie, die kerkraad en die gemeente. Almal is geesdriftig eens om deur die krag en genade van God die gemeente op te bou tot 'n sieraad en lof vir die Koning van die Kerk.”

Die hoeksteenlegging van die kerkgebou het plaasgevind op 16 Augustus 1952. Die bouaannemer, F.P. van Heerden, was teenwoordig by dié geleentheid, waar ds. Reyneke voorgegaan het. In die naweek van 8 en 9 November 1952 is die kerkgebou ingewy, sonder 'n onthaal. Die wydingsdiens is gehou deur prof. A.B. du Preez.

Leraars

wysig

Bronne

wysig

Eksterne skakels

wysig