NG gemeente Machado-Boven

Die NG gemeente Machadodorp was die naam van ’n gemeente in die Nederduitse Gereformeerde Kerk se Oostelike Sinode wat verander is na Macho-Boven nadat die gemeente Waterval-Boven (gestig in 1936) daarby ingelyf is.

Die eerste NG kerkie op Machadodorp.
Ds. G.C. van Rooyen, leraar van 1914 tot 1924. Sy enigste ander gemeente was Durban tot 1924.
Die kerkgebou op Machadodorp, ingewy op 30 Maart 1928 en ontwerp deur Gerard Moerdyk.
Ds. J.A. Theron, leraar van 1926 tot 1944.
Ds. P.H. Coetzee, leraar van 1947 tot 1962, waarna hy aftree.

Stigting

wysig

Die gemeente Machadodorp is op 13 November 1912 deur die Ringskommissie van die Ring van Lydenburg gestig. Die eerste kerkraadsvergadering is op 2 Desember 1912 gehou en het uit vyf ouderlinge en 10 diakens bestaan. Op 2 Desember is ds. A.G. Driessen van Barberton met 'n volstrekte meerderheid beroep. Groot was die blydskap toe die gemeente op 12 Februarie 1913 'n eie leraar kon verwelkom.

Beginjare

wysig

Die gemeente was arm en het geen geld gehad nie. Op 16 Mei 1916 het ds. Driessen demissie ontvang en het hy uit die gemeente vertrek. Die volgende leraar was ds. G.C. van Rooyen (1915–'24). Gedurende die dienstyd van ds. Van Rooyen is die eerste motorkar vir gemeentelike werk aangekoop. Onder datum Januarie 1921 kom die volgende in die notule van 'n kerkraadsvergadering voor: “Die kommissie vir die aankoop van die motor gee verslag dat die motor ontvang is teen 'n prys van £427 7s. 1d. Daar er geen krediet kon verkry word, moes die motor gelos word deurdat dit C.O.D. (KBA) gestuur werd."

Kerkbou

wysig

In hierdie tyd het die gemeente ook die behoefte aan 'n doeltreffende kerkgebou gevoel en is daar met die insameling van geld 'n begin gemaak. In April 1926 is prop. J.A. Theron as leraar van die gemeente bevestig. In dieselfde jaar het die kerkraad besluit om 'n aanvang te maak met 'n nuwe kerkgebou. Die inwyding het op 30 Maart 1928 plaasgevind, sonder 'n pennie skuld. Die gebou het £13 800 gekos.

Ds. Paul Nel van Ermelo, het die inwydingsdiens waargeneem. Groot was die vreugde van die gemeente om die sierlike Godshuis in besit te neem. In April 1944 het ds. Theron, ná 'n dienstyd van 18 jaar, 'n beroep na Mafeking aangeneem. Sy opvolger was ds. J.P. Joubert van Chrissiesmeer en hy is op 12 Augustus 1944 hier bevestig.

Ná 'n dienstyd van twee jaar en drie maande het hy vertrek na Lydenburg. Op 22 Maart 1947 het ds. P.H. Coetzee hier gekom. Gedurende die dienstyd van ds. Theron is Waterval-Boven afgestig en het hy 'n selfstandige gemeente geword. Ds. Joubert het die noodsaaklikheid van 'n skoolkoshuis gevoel. Die kerkraad was die saak goedgesind, met die gevolg dat op 30 Julie 1948 die gerieflike koshuis geopen kon word.

Op sendinggebied het die gemeente ook nie agterweë gebly nie. Sendingvriende het bymekaargestaan en 'n doeltreffende sendingkerk in die swart woonbuurt opgerig.

Enkele leraars

wysig
  • Gert Cornelius van Rooyen, 1914 – 1924
  • Jacobus Andries Theron, 10 April 1926 – 1944
  • Pieter Hendrik Coetzee, 1947 – 1962 (aanvaar sy emeritaat)
  • Willem Andries Rossouw, 1971 – 1972 (ontvang demissie)

Bronne

wysig

Sien ook

wysig